Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.12.2023

zápisnica

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 13.12.2023 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ľubica Hrnčiarová, Juraj Baláž - poslanci OZ
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:01 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2023 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2023
7. Schválenie VZN 3/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci  Tomášovce
8. Schválenie nových „Zásad hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“
9. Schválenie VZN 4/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
10. Schválenie VZN 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce
11. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2024
12. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 a schválenie rozpočtu obce na rok 2024
13. Schválenie zvýšenia ročného členského príspevku do mikroregiónu Novohradské podzámčie
14. Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Tomášovce na 1. polrok 2024
15. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2024
16. Prerokovanie ostatných došlých žiadostí
17. Rôzne
18. Interpelácie poslancov – diskusia
19. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. 
Renáta Macková, poslankyňa OZ – predložila návrh na zmenu programu zasadnutia OZ z dôvodu, že sú prítomní na zasadnutí OZ aj občania, aby sa mohli vyjadriť. Navrhla presun bodu 16 a) za bod 2.
Poslanci súhlasili s uvedeným návrhom na zmenu programu zasadnutia OZ.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 115/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. zmenu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach - presun bodu 16 a) za bod 2 
3. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice

Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Mareka Mittera a Ing. Michala Ľalíka, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Katarína Bobáľová, Marian Urban a Ing. Ján Kanda - všetko poslanci OZ. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 116/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -  
že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Mareka Mittera a Ing. Michala Ľalíka - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú komisiu v zložení Ing. Katarína Bobáľová, Marian Urban a Ing. Ján Kanda - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.
O 18:15 hod. príchod poslankyne OZ p. Ľubice Hrnčiarovej.

16/ Prerokovanie ostatných došlých žiadostí

a) podaná žiadosť od prítomných občanov o informáciu, ako sa postupuje vo veci riešenia havarijného stavu – poruchy na poškodenom odpadovom potrubí bytovky B 
Starosta informoval o zaslaní žiadosti Stavebnému bytovému družstvu Lučenec (ďalej len SBD), v ktorej obec Tomášovce žiada o súčinnosť pri riešení havarijného stavu - poruchy na poškodenom odpadovom potrubí bytového domu blok B na ulici Družstevná. Zároveň žiada SBD ako správcu uvedenej bytovky B, aby bolo predpokladané miesto poruchy vyznačené na mapovom podklade. SBD síce objednávku na monitoring, trasovanie a výkopové práce spojené s odstránením poruchy poškodeného odpadového potrubia zaslalo, ale nedodalo mapové podklady s vyznačením predpokladaného miesta poruchy.
Starosta konštatoval, že SBD ako správca bytovky B si podľa správnosti už mohlo objednať nejakú firmu, ktorá by bola opravila odpadové potrubie bytového domu a nie celú túto vzniknutú situáciu posúvať na obec, ktorá na vyriešenie takéhoto havarijného stavu nemá ani zamestnancov a ani technické vybavenie. A navyše, to nie je obecná kanalizácia. 
S návrhom od občanov, že SBD zabezpečí odborné vytýčenie trasy kanalizácie a inžinierskych sietí, potom obec zabezpečí výkopové práce a SBD osadí nové rúry, starosta obce súhlasil. Ďalej navrhol, aby ku zameriavaniu a vytyčovaniu trasy kanalizácie boli prizvaní aj starosta obce, zástupca starostu obce i obyvatelia bytového domu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 117/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie - 
informáciu o postupe riešenia havarijného stavu – poruchy na poškodenom odpadovom potrubí bytovky B na ulici Družstevná
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ

Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu uznesení a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom boli splnené alebo sa priebežne plnia.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 118/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ

Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Obecná rada zasadala dňa 11.12.2023. Na zasadnutí boli prerokované body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 13.12.2023 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 119/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady zo dňa 11.12.2023
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ

Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Školská a sociálna komisia – zasadala dňa 12.12.2023. Podrobnosti zo zasadnutia predložila predsedkyňa komisie, Ľubica Hrnčiarová. Zasadnutia sa zúčastnil aj Ing. Ján Mičuda, starosta obce. Komisia prerokovala sťažnosť podanú na Štátnu školskú inšpekciu rodičom žiaka, ktorý navštevoval 4 roky Základnú školu v Tomášovciach. Predsedkyňa predložila zápisnicu o prešetrení uvedenej sťažnosti Štátnou školskou inšpekciou a oboznámila komisiu s vyhodnotením šetrenia. Ďalej predložila vyjadrenie riaditeľky Základnej školy v Tomášovciach k podanej sťažnosti a konštatovala, že zistené nedostatky Štátnou školskou inšpekciou boli v určenom termíne odstránené. Zároveň boli v základnej škole prijaté opatrenia, aby sa predchádzalo podobným situáciám:
1. Dôsledne vzdelávať žiakov so ŠVVP podľa individuálneho vzdelávacieho programu.
2. Štvrťročne vyhodnocovať IVP (efektívnosť zvolených postupov) a podľa potreby ho meniť,
    dopĺňať a upravovať.
3. Poskytnúť zákonným zástupcom kópiu individuálneho vzdelávacieho programu žiaka.
Komisia po celkovom prerokovaní uvedenej podanej sťažnosti skonštatovala, že vzdelávanie žiakov s vývinovými poruchami učenia je náročné pre všetkých zainteresovaných a vzhľadom na to, že je vždy individuálne, je nutné venovať pozornosť úzkej spolupráci medzi rodinou, školou a odborným pracoviskom, ktoré dieťa diagnostikuje. Ak sa v budúcnosti vyskytnú problémy, je nevyhnutné ich riešiť v záujme žiaka ihneď po ich diagnostikovaní a potom priebežne počas celej školskej dochádzky. Učiteľom je potrebné zabezpečiť dostatok aktuálnych informácií pre postup v prípadoch individuálneho vzdelávacieho programu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 120/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu zo zasadnutia Školskej a sociálnej komisie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

6/ Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2023 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2023

Ekonómka obce predložila Rozpočtové opatrenie č. 3/2023, ktoré tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice a podala podrobnejšie informácie o návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2023, ktorým sa schváli presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie príjmov o 70.000,00 Eur (navýšenie podielových daní) a povolené prekročenie výdavkov o 70.000,00 Eur (bežné výdavky).
OR odporúča poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 121/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje - 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2023 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
b) povolené prekročenie príjmov o 70.000,00 Eur (navýšenie podielových daní)
c) povolené prekročenie výdavkov o 70.000,00 Eur (bežné výdavky)
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

7/ Schválenie VZN 3/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tomášovce

Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 26.11.2023 do 12.12.2023. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 08.12.2023 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky k návrhu VZN. 
OR odporúča poslancom OZ VZN č. 3/2023 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 122/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že k návrhu VZN č. 3/2023 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje - 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023, ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: trojpätinová väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
VZN bolo prijaté.

8/ Schválenie nových „Zásad hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“

Starosta predložil návrh nových „Zásad hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. Podal podrobnejšiu informáciu k zmenám k návrhu nových „Zásad hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“.
Komisia pre ekonomiku a služby, ako aj Obecná rada, odporúčajú poslancom OZ „Zásady hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“ schváliť s doplnenými zmenami.  
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 123/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
informáciu starostu obce k zmenám k návrhu nových „Zásad hospodárenia s majetkom obce Tomášovce“
B/ - schvaľuje - 
Zásady hospodárenia s majetkom obce Tomášovce s účinnosťou od 01.01.2024
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Zásady boli prijaté.

9/ Schválenie VZN 4/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce

Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 7 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 27.11.2023 do 12.12.2023 (vrátane). Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 08.12.2023 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky k návrhu VZN.
OR odporúča poslancom OZ VZN č. 4/2023 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 124/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
že k návrhu VZN č. 4/2023 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje - 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2023 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: trojpätinová väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
VZN bolo prijaté.

10/ Schválenie VZN 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce

Starosta predložil návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 8 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 27.11.2023 do 12.12.2023 (vrátane). Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 08.12.2023 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky k návrhu VZN. 
Pripomienku k návrhu VZN predložil starosta obce a odporúča zmenu - upresniť formuláciu v čl. 1 na 10. Záväzne sa stanovuje minimálny počet vyvezených zberných nádob za kalendárny rok pre rodinné domy, byty.
OR odporúča poslancom OZ VZN č. 5/2023 so zapracovanou pripomienkou schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 125/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
že k návrhu VZN č. 5/2023 v stanovenom termíne predložil pripomienku starosta obce
B/ - schvaľuje - 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce so zapracovanou pripomienkou
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: trojpätinová väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
VZN bolo prijaté.

11/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2024

Stanovisko predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 9 tejto zápisnice. Podala k nemu krátku informáciu. Konštatovala, že predložený návrh rozpočtu spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a preto odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce na rok 2024 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 126/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie - 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2024 Č.k. 2023/II-3, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.
    
12/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 a schválenie rozpočtu obce na rok 2024

Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026, ktorý tvorí Prílohu č. 10aPrílohu č. 10b tejto zápisnice. Skonštatoval, že návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 27.11.2023 do 12.12.2023 (vrátane). Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2024 uplynula dňa 12.12.2023 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky.
Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce, podala podrobnejšie informácie k návrhu rozpočtu na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026 a predložila pripomienku k návrhu rozpočtu na rok 2024. Navrhla upraviť rozpočet tak, že budú vypustené neaktuálne položky. Ďalej dodala, že hlavná kontrolórka obce odporúča poslancom OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2024 schváliť.
OR odporúča poslancom OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2024 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 127/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
1. návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025 a 2026
2. pripomienku ekonómky obce k návrhu rozpočtu obce Tomášovce na rok 2024 predloženú v stanovenom termíne
B/ - schvaľuje - 
1. pripomienku ekonómky obce k návrhu rozpočtu obce Tomášovce na rok 2024 predloženú v stanovenom termíne
2. rozpočet obce Tomášovce na rok 2024 so zapracovanou pripomienkou ekonómky obce 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

13/ Schválenie zvýšenia ročného členského príspevku do mikroregiónu Novohradské podzámčie

Starosta predložil návrh na zvýšenie členského príspevku obce Tomášovce do mikroregiónu Novohradské podzámčie na sumu 1,00 €/rok za obyvateľa s trvalým pobytom v obci Tomášovce.
OR odporúča poslancom OZ zvýšenie ročného členského príspevku obce do mikroregiónu Novohradské podzámčie schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
Uznesenie č. 128/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- schvaľuje - 
zvýšenie členského príspevku obce Tomášovce do mikroregiónu Novohradské podzámčie na sumu 1,00 €/rok za obyvateľa s trvalým pobytom v obci Tomášovce k 31.12. predchádzajúceho roka, za ktorý sa členské uhrádza
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

14/ Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Tomášovce na 1. polrok 2024

Starosta predložil Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 1. polrok 2024 a skonštatoval, že nakoľko nebol ešte dostatočne dlhý čas zverejnený, nie je možné ho schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 129/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie - 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2024
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

15/ Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2024

Starosta  predložil  poslancom  OZ  návrh  plánu  zasadnutí  OZ  na  rok  2024 v termínoch 07.02.2024, 17.04.2024, 12.06.2024, 21.08.2024, 16.10.2024 a 11.12.2024 so začiatkom o 18:00 hod.
OR odporúča poslancom OZ uvedený plán zasadnutí OZ na rok 2024 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 130/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- schvaľuje - 
plán zasadnutí OZ na rok 2024 v termínoch 07.02.2024, 17.04.2024, 12.06.2024, 21.08.2024, 16.10.2024 a 11.12.2024 so začiatkom o 18:00 hod.
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

16/ Prerokovanie ostatných došlých žiadostí

Starosta predložil prijaté žiadosti:

b) žiadosť p. Evy Galádovej o prešetrenie kanalizačnej šachty
Jedná sa o podnet p. Evy Galádovej na kanalizačnú šachtu a jej okolie na Budinskej ulici pri obecnom úrade.
Starosta navrhol, aby uvedený doručený podnet prešetrila Komisia výstavby a dopravy.
OR odporúča požiadať Komisiu výstavby a dopravy o prešetrenie podnetu v termíne do 31.01.2024.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 131/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- ukladá -
Komisii výstavby a dopravy prešetriť opodstatnenosť podnetu p. Evy Galádovej na kanalizačnú šachtu a jej okolie na Budinskej ulici pri obecnom úrade
Z: predseda komisie                            T: 31.01.2024
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť od Stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 2.000,00 Eur za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2024
d) žiadosť od Šachového klubu Junior Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 vo výške 1.800,00 Eur za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2024
e) žiadosť od TJ Slovan Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na prvý polrok 2024 vo výške 11.000,00 Eur za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom v rámci ročníka 2023/2024 
Starosta predložil doručené žiadosti o dotácie z rozpočtu obce na rok 2024 a navrhol, aby sa schvaľovanie uvedených žiadostí posunulo ešte na ďalšie prerokovanie.
Všetci poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 132/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie - 
1. doručenú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tomášovce od Stolnotenisového
    klubu Tomášovce 
2. doručenú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tomášovce od Šachového klubu
    Junior Tomášovce
3. doručenú žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce Tomášovce od TJ Slovan Tomá-
    šovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

17/ Rôzne

a) Upustenie od vymáhania pohľadávky voči spoločnosti ORYKTOLAGUS FARM, s. r. o. v likvidácii
Starosta predložil požiadavku od pracovníčky obce, Jany Galádovej, ktorá je správkyňa daní a miestnych poplatkov, vo veci vymáhania pohľadávky voči spoločnosti ORYKTOLAGUS FARM, s. r. o. - navrhuje trvalé upustenie od vymáhania tejto pohľadávky.
Spoločnosť ORYKTOLAGUS FARM, s.r.o. nezaplatila obci Tomášovce daň z nehnuteľností v sume 594,56 Eur a miestny poplatok za komunálny odpad v sume 174,72 Eur, čo predstavuje celkovú dlžnú sumu 769,28 Eur za rok 2022. Pri vymáhaní nedoplatkov obec postupovala v zmysle zákona o správe daní a poplatkov. 
Od 01.09.2022 spoločnosť vstúpila do likvidácie. Obec opakovane podávala prihlášku pohľadávok ustanovenému likvidátorovi Mgr. Vladimírovi Strýčekovi, ale k uspokojeniu pohľadávok nedošlo. Mgr. Vladimír Strýček podal vysvetlenie, že počas svojho výkonu funkcie likvidátora nezistil žiaden majetok spoločnosti. Okresný súd Banská Bystrica, oddelenie obchodného registra, na žiadosť obce zaslal oznámenie, že uvedená spoločnosť bola z obchodného registra vymazaná dňa 29.03.2023 a týmto rozhodnutím bol vymazaný z funkcie likvidátora aj Mgr. Vladimír Strýček. 
Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce, konštatovala, že obec konala vo veci vymáhania pohľadávky voči spoločnosti ORYKTOLAGUS FARM, s. r. o., ale aj napriek tomu sa nepodarilo dlžnú sumu vymôcť. Súhlasí s návrhom na trvalé upustenie od vymáhania tejto pohľadávky.
Podľa § 84 písm. c) zákona o správe daní daňový nedoplatok zaniká dňom zániku daňového subjektu, ak daňový subjekt zanikne bez právneho nástupcu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 133/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- schvaľuje -
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky voči spoločnosti ORYKTOLAGUS FARM, s. r. o. v likvidácii, sídlo Ul. 29. augusta 1524/24, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 36 619 043 v celkovej sume 769,28 Eur, ktorú tvorí daň z nehnuteľností v sume 594,56 Eur a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v sume 174,72 Eur
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

b) Výzva Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny

Starosta informoval o vyhlásení výzvy Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny a podal k nej podrobnejšie informácie. 
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 134/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie - 
vyhlásenú výzvu Ministerstva sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie Dotácie na podporu plnenia funkcií rodiny
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

18/ Interpelácie poslancov – diskusia

a) Prerušenie prevádzky Materskej školy v Tomášovciach
Bc. Anna Liptáková, riaditeľka MŠ podala vysvetlenie, prečo bude prerušená prevádzka Materskej školy v Tomášovciach v období od 18.12.2023 do 22.12.2023. Dôvodom je vysoká chorobnosť detí a pedagogických zamestnancov.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 135/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie - 
informáciu o prerušení prevádzky Materskej školy v Tomášovciach v období od 18.12.2023   do 22.12.2023
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

b) Prerokovanie návrhu na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce a odmien pre poslancov OZ za činnosť v roku 2023
Renáta Macková, poslankyňa OZ predložila návrh na schválenie odmeny pre hlavnú kontrolórku obce za činnosť v roku 2023. 
Starosta navrhol odmenu pre hlavnú kontrolórku obce vo výške 300,00 Eur a odmenu pre každého jedného poslanca OZ vo výške 100,00 Eur.
Všetci poslanci OZ s návrhom súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 136/2023 zo dňa 13.12.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- schvaľuje - 
1. odmenu vo výške 300,00 Eur pre Ing. Gabrielu Fábiánovú, hlavnú kontrolórku obce za činnosť v roku 2023
2. odmenu vo výške 100,00 Eur pre poslancov OZ - Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban za činnosť v roku 2023
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0 
neprítomní: 1 (Juraj Baláž)
Uznesenie bolo schválené.

19/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Marek Mitter v.r., 1. overovateľ
Ing. Michal Ľalík v.r., 2. overovateľ

Dokumenty a Prílohy vo formáte .pdf:
Pozvanka_OZ_13.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 130.58 kB
Zapisnica_OZ_13.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 309.52 kB
Priloha_1-Prezencna_listina.PDF Typ: PDF dokument, Velkosť: 963.12 kB
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_13.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 219.81 kB
Priloha_3-Zapisnica_OR_11.12.2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 266.93 kB
Priloha_4-Rozpoctove_opatrenie_3-2023.PDF Typ: PDF dokument, Velkosť: 244.23 kB
Priloha_6-ZHM_obce_Tomasovce_2024-navrh.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 244.96 kB
Priloha_7-Navrh_VZN_4-2023_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 289.42 kB
Priloha_9-Stanovisko_HKO_k_rozpoctu_obce_na_rok_2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 169.84 kB
Priloha_10a-Schvaleny_rozpocet_na_rok_2024_prijmy.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 365.76 kB
Priloha_10b-Schvaleny_rozpocet_na_rok_2024_vydavky.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 460.57 kB
Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
1
21
1
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:47
TÝŽDEŇ:2390
CELKOM:1368189

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore