Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce

Obec Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce

Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce

 
 
Článok 1
Všeobecné ustanovenie
 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 21.07.2021, uznesením č. 93/2021/B schválilo tieto „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“ (ďalej iba „Zásady“).
 
Článok 2
Predmet úpravy
 
 1. Tieto Zásady sa vzťahujú na odmeňovanie poslancov a členov komisií - neposlancov Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach.
 2. Tieto Zásady sa nevzťahujú na odmeňovanie starostu obce. Platové pomery a odmeňovanie starostu obce sú upravené osobitným právnym predpisom (zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov).
 3. Účelom týchto Zásad je určiť pravidlá odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce a členov komisií - neposlancov pri zohľadnení úloh a časovej náročnosti výkonu ich funkcie.
 
Článok 3
Odmena za výkon funkcie poslanca
 
 1. Poslancovi obecného zastupiteľstva (ďalej iba „poslancovi“) patrí za každú osobnú účasť na zasadnutí obecného zastupiteľstva odmena vo výške 50 EUR (slovom päťdesiat eur). Táto odmena sa bude vyplácať nepravidelne.
 2. Poslancovi možno poskytnúť odmenu najmä vzhľadom na úlohy a časovú náročnosť výkonu funkcie podľa zásad odmeňovania poslancov, najviac však v kalendárnom roku jeden mesačný plat starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny.
 3. O poskytnutí ďalšej odmeny nad rámec týchto Zásad a jej výške rozhodne obecné zastupiteľstvo prijatím uznesenia.
 
Článok 4
Odmena pre zástupcu starostu obce
 
 1. Poslancovi, ktorý je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania na výkon funkcie zástupcu starostu, patrí plat od obce určený starostom podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu; jeho pracovný pomer v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitného predpisu.
 2. Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona 369/1990  Zb. v znení neskorších predpisov a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí mesačná odmena podľa vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie určená starostom, najviac vo výške 70 % mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny. Tým nie je dotknutá odmena podľa článkov 3, 5, 6 a 7 týchto Zásad.
 3. Poslancovi, ktorý vykonáva činnosti podľa čl. 7 týchto Zásad, môže byť nad rámec odmeny daná ďalšia odmena určená týmito Zásadami.
 4. Plat určený podľa bodu 1 a odmenu určenú podľa bodu 2 obec zverejní na webovom sídle obce do 30 dní od ich určenia starostom.
 5. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu, tak patrí plat starostu obce určeného podľa zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov.
 
Článok 5
Odmena za výkon funkcie člena obecnej rady
 
 1. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý je zároveň členom obecnej rady, patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 30 € (slovom tridsať eur) za každú osobnú účasť na zasadnutí obecnej rady. Táto odmena sa bude vyplácať nepravidelne.
 2. Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý nie je členom obecnej rady, patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 20 € (slovom tridsať eur) za každú osobnú účasť na zasadnutí obecnej rady, ak bol na jej rokovanie písomne prizvaný. Táto odmena sa bude vyplácať nepravidelne.
 
Článok 6
Odmena za výkon funkcie predsedu a člena  komisie obecného zastupiteľstva
 
 1. Poslancovi, ktorý je súčasne predsedom komisie obecného zastupiteľstva, patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 30 € (slovom tridsať eur) za každú osobnú účasť na zasadnutí komisie.
 2. Poslancovi, ktorý je súčasne členom komisie obecného zastupiteľstva, patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 20 € (slovom dvadsať eur) za každú osobnú účasť na zasadnutí komisie.
 3. Členovi komisie – neposlancovi patrí odmena vo výške 20 € (slovom dvadsať eur) za každú osobnú účasť na zasadnutí komisie. Na člena komisie – neposlanca sa vzťahujú rovnaké ustanovenia Čl. 8 a 9 týchto Zásad ako na poslanca.
 
Článok 7
Odmena za účinkovanie na občianskych obradoch
 
 1. Občianskymi obradmi sa v zmysle týchto Zásad sa rozumejú:
  1. uzatvorenie manželstva,
  2. smútočná rozlúčka na občianskom i cirkevnom pohrebe,
  3. uvítania detí do života,
  4. životné jubileá obyvateľov obce,
  5. udeľovanie ocenení obce.
 2. Poslancovi, ktorý v mene obce vykonáva funkciu sobášiaceho alebo rečníka na občianskom obrade, patrí odmena vo výške 30,00 EUR (slovom dvadsať eur) za obrad.
 
Článok 8
Krátenie odmeny za výkon funkcie poslanca
 
 1. Poslancovi bude odmena krátená o 50 % v prípade, že sa dostaví na zasadnutie obecného zastupiteľstva, obecnej rady resp. komisie obecného zastupiteľstva až po schválení programu zasadnutia, pričom bude prítomný na zasadnutí pri prerokovávaní menšieho ako polovičného počtu bodov programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady resp. komisie obecného zastupiteľstva.
 2. Poslancovi v prípade neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady resp. komisie obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
 
Článok 9
Úhrada a vyúčtovanie odmien poslancov
 
 1. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancov podľa týchto Zásad je uznesenie Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach č. 93/2021/B zo dňa 21.07.2021, ktorým boli schválené tieto Zásady odmeňovania poslancov Obce Tomášovce.
 2. Podkladmi pre poskytnutie odmien poslancom na základe účasti na zasadnutiach obecného zastupiteľstva, obecnej rady, komisie a občianskych obradoch sú príslušné prezenčné listiny.
 3. Podkladom pre zúčtovanie odmien poslancom vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti je štvrťročné vyúčtovanie počtu obradov na základe podkladov z matriky a referátu všeobecnej správy.
 4. Celkový súčet odmien, vyplatených v kalendárnom roku, nesmie presiahnuť zákonom stanovenú maximálnu hranicu podľa § 15 ods. 4 a § 25 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. V prípade dosiahnutia tejto hranice už v príslušnom kalendárnom roku nevzniká nárok na vyplatenie akejkoľvek ďalšej odmeny.
 5. Poslanec je oprávnený vzdať sa odmeny uvedenej v týchto Zásadách. Vzdanie sa odmeny je potrebné uskutočniť písomne s vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu a s doručením na Obecný úrad v Tomášovciach. Poslanec stráca nárok na odmenu za výkon funkcie poslanca najskôr dňom doručenia vzdania sa tohto nároku.
 6. Odmeny podľa Článku 3 sú vyplácané polročne a sú splatné pozadu vo výplatnom termíne Obce Tomášovce ako zamestnávateľa, t.j. do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca, v hotovosti alebo sa poukazujú bezhotovostným prevodom na osobný účet oprávnenej osoby v peňažnom ústave.
 7. Ostatné odmeny sú vyplácané ročne. Odmeny na kalendárny rok sú splatné do 31.12. príslušného kalendárneho roku.
 8. Odmeny poslancom podľa týchto Zásad sú vyplácané Obcou Tomášovce prostredníctvom Obecného úradu v Tomášovciach, ktoré súčasne vedie príslušnú účtovnú evidenciu.
 9. Finančné prostriedky súvisiace s výplatou odmien poslancom sa uhrádzajú z rozpočtu obce Tomášovce na príslušný kalendárny rok.
 
Článok 9
Záverečné ustanovenia
 
 1. Tieto Zásady schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na svojom zasadnutí dňa 21.07.2021, uznesením č. 93/2021/B.
 2. Prijatím týchto Zásad sa rušia „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“, ktoré boli prijaté dňa 15.08.2019 uznesením č.61/2019.
 3. Tieto „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“ nadobúdajú účinnosť 01.08.2021.
 
V Tomášovciach, dňa 21.07.2021
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore