Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Zbor pre občianske záležitosti

Mesiac úcty k starším - blahoželanie jubilantom

Mesiac úcty k starším - blahoželanie jubilantom

Dátum: 29. 11. 2013

V rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutočnilo 22.októbra 2013 o 15,30 hod. v sále Kultúrneho domu spoločenské stretnutie, ktoré pripravili Obec Tomášovce, Zbor pre občianske záležitosti a Základná organizácia J ednoty dôchodcov na Slovensku v spolupráci so Základnou a Materskou školou v Tomášovciach. Boli pozvaní všetci naši dôchodcovia, ale zvlášť naši jubilanti, ktorým sa pri tejto príležitosti zablahoželalo. Program stretnutia prebehol nasledovne: 1. Otvorenie, privítanie, zoznámenie s programom 2. Príhovor starostu obce 3. Program ZPOZ-u 4.

Pozvánka - mesiac úcty k starším - blahoželanie jubilantom

Pozvánka - mesiac úcty k starším - blahoželanie jubilantom

Dátum: 17. 10. 2013

Obec Tomášovce
Zbor pre občianske záležitosti Tomášovce
Jednota dôchodcov na Slovensku Základná organizácia Tomášovce

POZVÁNKA

V rámci Mesiaca úcty k starším sa uskutoční spoločenské stretnutie, ktoré pripravuje Obec Tomášovce, Zbor pre občianske záležitosti a Základná organizácia J ednoty dôchodcov na Slovensku v spolupráci so Základnou a Materskou školou v Tomášovciach.

Vítanie detí do života

Vítanie detí do života

Dátum: 12. 8. 2013

Dňa 07.decenbra 2013 na Obecnom úrade v Tomášovciach pán starosta Ing. Ján Mičuda spolu s Jankou Galádovou a Mgr. Andreou Lenhartovou privítal deti narodené za posledný rok. Bolo vítaných sedem detí, z toho jedno narodené v decembri 2012.

História a súčasnosť zborov pre občianske záležitosti

Dátum: 15. 10. 2012

Nie je na svete národ, ktorý by si hlboko nevážil svoje vlastné tradície. Na základe starých ľudových zvykov vznikli aj u nás nové, ľuďom však veľmi blízke obyčaje, ktoré sa stali bezprostrednou súčasťou ich života. Zrkadlia sa v pestrej palete občianskych obradov a slávností, ktoré zabezpečujú zbory pre občianske záležitosti. Je to už 45 rokov. čo vznikli prvé aktívy pre občianske záležitosti pri osvetových zariadeniach, neskôr aktívy a zbory pre občianske záležitosti pri radách národných

Činnosť ZPOZ v súčasnosti

Dátum: 15. 10. 2012

Vážení prítomní.
Na začiatku Vám chcem v mene Ministerstva kultúry Slovenskej republiky poďakovať za to, že pričinením Vás a Vašich blízkych spolupracovníkov nezaniklo jedno občianske hnutie, ktoré má svoje bohaté a rôznorodé zázemie. už štyridsať-päťročnú tradíciu, aktivizuje pomerne široký okruh tvorivých ľudí a prichádza k spoluobčanom raz vo chvíľach radosti, povznesenej nálady, odovzdáva podakovanie za činy a každodennú prácu, inokedy vyjadruje súcit, spoluúčasť v neľahkých chvíľach.

Význam obradov a slávnosti v žiovote človeka

Dátum: 15. 10. 2012

V živote jednotlivcov, záujmových združení a spoločností sú udalosti, ktoré tvoria istý predel v ich vývojovom procese. Medzi takú udalosť možno bez zveličenia zaradiť aj 45.výročie zborov pre občianske záležitosti v Slovenskej republike. stretávame sa znovu. s odstupom času, aby sme spolu poobdivovali onen prekrásny, 45 rokov starý náhrdelník Iáskavých ľudských činov.

ZPOZ ako súčasť miestnej kultúry

Dátum: 15. 10. 2012

Vzácni hostia, milí priatelia, kolegyne a kolegovia.

Vzťah ZPOZ k miestnej kultúre

Dátum: 15. 10. 2012

Dámy a páni, vážení hostia, kolegovia ZPOZári.

Samospráva a ZPOZ

Dátum: 15. 10. 2012

Dobrý deň, dámy a páni.
Dovoľte mi, aby som sa Vám z úprimného srdca prihovoril. Ja mám vtomto roku 40 rokov, takže som so zbormi pre občianske záležitosti skoro vrstovník. Na 1. konferencií ZPOZ Človek- človeku som povedal, že neviem, prečo ZPOZy vznikli, ale viem, kam sa dostali, pretože na konci ich snaženia bol a zostal človek. V súvislosti so vznikom ZPOZov mi napadá moja genéza, to, ako som sa ja k ZPOZom dostal. Absolvoval som ñlozoñckú fakultu - katedru vzdelávania a výchovy dospelých.

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore