Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Matrika

Telefón: +42147/4371446, mobil +421910954665

Pôsobnosť matričného úradu:
Gregorova Vieska, Podrečany, Točnica, Tomášovce
Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti občanov svojho obvodu, ale spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré sa udejú v tomto obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa matričná udalosť týka.

I. RODNÁ MATRIKA
* vydávanie výpisov z rodnej matriky (rodný list), poplatok 5.00 € za každý exemplár
Zápis novorodenca:
* ak sú rodičia zosobášení: na matričný úrad príde otec dieťaťa predloží sobášny list, svoj a manželkin občiansky preukaz
* ak rodičia nie sú zosobášení: na matričný úrad prídu obaja rodičia predložia svoje rodné listy a občianske preukazy, rozvedená matka predloží právoplatný rozsudok o rozvode, vdova predloží úmrtný list manžela

II. SOBÁŠNA MATRIKA
* vydávanie výpisov zo sobášnej matriky (sobášny list), poplatok 5.00 € za každý exemplár
Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR a zo spádových obcí matričného obvodu:
- tlačivo žiadosti je možné vyzdvihnúť len v kancelárii matričného úradu
- vyplnené tlačivo sa kontroluje v prítomnosti oboch snúbencov v kancelárii matriky
- ku kontrole žiadosti sa predkladajú občianske preukazy snúbencov, rodné listy, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera, rodné listy spoločných maloletých detí a maloletých detí snúbenky, u ktorých nie je určený otec
Podanie žiadosti o uzavretie manželstva:
Ak sú obaja snúbenci štátni občania SR s trvalým pobytom mimo matričného obvodu:
- všetky náležitosti ako pri predchádzajúcom prípade predkladajú snúbenci matričnému úradu podľa trvalého pobytu jedného z nich. Tento matričný úrad vykoná kontrolu údajov a vystaví povolenie na uzavretie manželstva pred iným ako príslušným matričným úradom - je to tzv. delegovanie sobáša
Ak jeden zo snúbencov je cudzí štátny občan:
- za štátneho občana SR všetky náležitosti ako pri prvom prípade
- za cudzieho štátneho občana platný cestovný doklad, rodný list, u rozvedených právoplatný rozsudok o rozvode, u vdovcov úmrtný list manželského partnera a osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva
Ak je domovským štátom cudzinca krajina, s ktorou SR nemá medzištátnu dohodu, musia byť ním predkladané verejné listiny apostilované; listiny musia byť úradne preložené do slovenského jazyka /okrem dokladov v češtine/;
-pri príprave uzavretia manželstva s cudzím štátnym občanom na území SR odporúčame priebežne spolupracovať s matričným úradom
Ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky (bez ohľadu na štátne občianstvo snúbencov); predkladajú žiadosť a doklady uvedené v predchádzajúcich prípadoch ktorémukoľvek matričnému úradu;
Žiadosti na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi sa podávajú na matričnom úrade príslušnom podľa sídla kostola.
Poplatky a náhrady za zvýšené náklady spojené so sobášom
1) Uzavretie manželstva v príslušnom matričnom obvode v určených sobášnych dňoch - bez poplatku
2) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
3) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR - 20 €
4) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20 €
5) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70 €
6) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom alebo medzi cudzincami - 35 €
7) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom - 70 €
8) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200 €
9) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR trvalý pobyt - 200 €
10) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - 10 €


Sobášne dni: streda a sobota - sobášnymi dňami nie sú štátne a cirkevné sviatky
Sobášna miestnosť - sobášna miestnosť v budove Obecného úradu, Partizánska 132/7, prípadne iné vhodné miesto povolené matričným úradom.

III. ÚMRTNÁ MATRIKA
* vydávanie výpisov z úmrtnej matriky (úmrtný list), poplatok - 5.00 € za každý exemplár.
Vybavovanie úmrtia občanov, ktorí zomreli v územnom obvode matričného úradu:
- predkladajú sa listy o prehliadke mŕtveho minimálne v troch exemplároch,
- dokladá sa: občiansky preukaz zosnulého (pri cudzincoch cestovný doklad), rodný list, sobášny list, úmrtie vybavujú pozostalí mŕtveho priamo alebo prostredníctvom pohrebnej služby,
- úkon nie je spoplatnený.

IV. OSOBITNÁ MATRIKA
Ak matričná udalosť (narodenie dieťaťa, sobáš, úmrtie) nastala v cudzine, zapisuje sa do osobitnej matriky.
Osobitná matrika je zriadená pri Ministerstve vnútra SR v Bratislave.
Osobitná matrika neprijíma osobne podané žiadosti o zápis.
Zápis sprostredkuje zastupiteľský úrad SR v zahraničí alebo matričný úrad podľa miesta trvalého pobytu alebo posledného trvalého miesta pobytu občana na území SR, alebo ktorýkoľvek matričný úrad, ak žiadateľ nikdy nemal trvalý pobyt na území SR.
Za maloleté dieťa žiada o zápis rodič, za zosnulého nikto z najbližších pozostalých.
Zápisy do osobitnej matriky nie sú spoplatňované.
Predkladané doklady:
- originál cudzozemského matričného dokladu /rodného listu, sobášneho listu, úmrtného listu/ úradne preložený do slovenského jazyka, preklad sa nevyžaduje len z jazyka českého
- matričné doklady vydané v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o právnej pomoci, musia byť pred úradným prekladom vyššie overené v danom štáte, t. j. legalizované alebo opatrené overovacou doložkou podľa Haagskej dohody /Apostille/
-platný občiansky preukaz alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR
-ďalšie doklady podľa usmernenia matričného úradu, napr. rozsudok o rozvode, sobášny list rodičov pri zápise narodenia dieťaťa, žiadosť o zapísanie ženského priezviska bez prechyľovacej koncovky a pod.                                 1) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 €

IV. VYDÁVANIE VÝPISOV Z MATRIKY A NAZERANIE DO MATRIKY
Matričný úrad vyhotoví úradný výpis, tzn. rodný list, sobášny list alebo úmrtný list, alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy:
- osobe, ktorej sa zápis týka a členom jej rodiny
- osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej alebo obdobnej starostlivosti.
Spôsob vyžiadania: osobne v kancelárii matričného úradu alebo písomne
Potrebné doklady:
občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti
iné listinné doklady, ak z dokladu totožnosti nie je možné určiť príbuzenský vzťah žiadateľa k osobe, ktorej matričný výpis žiada
Matričné doklady určené na použitie v zahraničí musia byť vyššie overené, t. j. legalizované alebo apostilované, ak Slovenská republika nemá s krajinou určenia medzištátnu zmluvu o uznávaní verejných listín!

1) Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2 €

Obecný úrad

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:72
TÝŽDEŇ:1386
CELKOM:1384701

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore