Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Stavebný úrad

Stavebný zákon

Najčastejšie používané tlačivá - kliknite na tento link. 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Umiestňovať stavby, meniť využitie územia a chrániť dôležité záujmy v území možno len za základe územného rozhodnutia. Územné konanie začína stavebný úrad na základe písomného návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov (zák.č.127/1994 Z.z.).
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia návrhu v územnom konaní vydá územné rozhodnutie.

Požadované doklady:
- list vlastníctva, resp. písomný súhlas vlastníka pozemku, ak navrhovateľ nemá k pozemku vlastnícke právo a pre navrhované opatrenie sa pozemok nedá vyvlastniť
- kópia z katastrálnej mapy
- zoznam účastníkov územného konania
- situačný výkres na podklade katastrálnej mapy so zakreslením predmetu územného rozhodnutia a jeho polohy s vyznačením odstupov od hraníc susedných pozemkov
- dokumentácia pre územné rozhodnutie v dvoch vyhotoveniach
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi podľa druhu stavby a správcov (majiteľov) inžinierskych sietí

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
1) právnické osoby - 100 €
2) fyzické osoby - 40 €

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20 €

Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Ďalšie súvisiace úkony:
- predĺženie platnosti územného rozhodnutia pred uplynutím lehoty určenej v územnom rozhodnutí.

Iné:
- rozhodnutím o umiestnení stavby sa určí stavebný pozemok, určia sa podmienky na umiestnenie stavby a požiadavky na obsah projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
- stavebný úrad spojí územné konanie o umiestnení stavby so stavebným konaním pri jednoduchej stavbe alebo jej prístavbe a nadstavbe, ak sú jednoznačné podmienky vzhľadom na pomery v území, pri ostatných stavbách, ak podmienky na umiestnenie vyplývajú z územného plánu zóny
- stavebný úrad môže pri jednoduchej stavbe určiť v rozhodnutí, že na jej uskutočnenie postačí ohlásenie jednoduchej stavby
- zmena územného rozhodnutia, t.j. nahradenie novým územným rozhodnutím pri zmene podkladov.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavby a ich zmeny sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy neustanovujú inak. Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka.
Účastníkom stavebného konania sú: stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám na nich, ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov, stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba, projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.
Stavebný úrad na základe preskúmania a posúdenia v stavebnom konaní a jeho výsledkov vydá stavebné povolenie.

Požadované doklady:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
- kópia z katastrálnej mapy so zakreslením stavby
- rozhodnutie o umiestnení stavby
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
- zoznam známych účastníkov stavebného konania
- vyhlásenie stavebného dozoru alebo kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať odborné vedenie uskutočňovanie stavby, ak ide o stavbu uskutočňovanú svojpomocou
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:

podľa sadzobníka správnych poplatkov
a) na stavby na bývanie
1. na stavbu rodinného domu - 50,00 €
2. na stavbu bytových domov - 200,00 €
b) na stavby na individuálnu rekreáciu (rekr. chaty, rekr. domy, záhr. chaty),
1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m² - 25,00 €
2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m² - 50,00 €
c) na zmeny dokončených stavieb na bývanie alebo individuálnu rekreáciu a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - 35,00 €
d) na stavby, ktoré plnia doplnkovú funkciu rodinného domu a na stavby slúžiace na podnikateľskú činnosť na pozemkoch rodin.domov, na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 16,50€ (500 Sk)
e) na stavbu garáže s jedným alebo s dvoma miestami - 30,00 €
f ) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením - 16,50 € (500 Sk)
g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade do

1,5 mil. Sk vrátane - 33,00 € (1 000 Sk)
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane - 49,50 € (1 500 Sk)
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane - 66,00 € (2 000 Sk )
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane - 116,00 € (3 500 Sk)
nad 100 mil. Sk - 199,00 € (6 000 Sk)
h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva
samostatné stavebné povolenie - 16,50 € (500 Sk)
i) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb,
ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie - 33,00 € (1 000 Sk)

Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Iné:
- stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, stavebník je povinný požiadať o predĺženie platnosti
- stavebné povolenie a predĺženie platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov konani

ZMENA STAVBY PRED DOKONČENÍM

Stavebný úrad na žiadosť stavebníka môže povoliť zmenu stavby pred jej dokončením.

Požadované doklady:
- doklad o vlastníckom alebo inom vzťahu k stavebnému pozemku
- snímka z mapy katastra nehnuteľností so zakreslením stavby (ak sa mení pôdorys stavby)
- pôvodné stavebné povolenie
- opis zmien a ich porovnanie so stavebným povolením a overenou projektovou dokumentáciou
- projektová dokumentácia v dvoch vyhotoveniach
- doklady o prerokovaní s orgánmi štátnej správy , ktorých záujmy sú navrhovanou zmenou stavby dotknuté

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
- na zmeny stavieb pred dokončením na bývanie alebo individuálnu rekreáciu - 23,00 € (700 Sk)
- na zmeny stavieb pred jej dokončením na ostatné neuvedené stavby pri predpokladanom rozpočtovom náklade do 1,5 mil. Sk vrátane - 33,00 € (1 000 Sk)
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane - 49,50 € (1 500 Sk)
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane - 66,00 € (2 000 Sk)
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane - 116,00 € (3 500 Sk)
nad 100 mil. Sk - 199,00 € (6 000 Sk)

Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku na vydanie stavebného povolenia na zmeny stavieb na bývanie sú oslobodení občania s ťažkým zdravotným postihnutím, držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S.
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Iné:
- na konanie o zmene stavby pred jej dokončením sa primerane vzťahujú ustanovenia o stavebnom konaní
- žiadosť o zmenu stavby musí stavebník podať ešte pred vykonaním požadovaných zmien
- po dohode so stavebným úradom možno zmenu prerokovať v kolaudačnom konaní, ak zmena stavby spočíva iba v nepodstatných odchýlkach od overenej projektovej dokumentácie

KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Ukončenú stavbu, prípadne jej časť spôsobilú na samostatné užívanie alebo tú časť stavby, na ktorej sa vykonala zmena alebo udržiavacie práce, pokiaľ tieto stavby vyžadovali stavebné povolenie, možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.
Kolaudačné konanie sa začína na písomný návrh stavebníka. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či sa stavba uskutočnila podľa overenej dokumentácie v stavebnom konaní a či boli dodržané podmienky stavebného povolenia.
Účastníkom kolaudačného konania je stavebník, vlastník pozemku alebo stavby (ak nie je zároveň stavebníkom), obec (ak nie je zároveň stavebným úradom príslušným na kolaudačné konanie) a dotknuté orgány štátnej správy.
Kolaudačným rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby na určený účel a určia sa podmienky užívania stavby.

Požadované doklady:
- doklad o vytýčení priestorovej polohy stavby
- geometrický plán (zameranie skutočného vyhotovenia stavby) overený Správou katastra
- doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a meraní a o spôsobilosti prevádzkových zariadení na plynulú a bezpečnú prevádzku a o vyhodnotení skúšobnej prevádzky
- projektová dokumentácia overená v stavebnom konaní
- výkresy, v ktorých sú vyznačené zmeny, ku ktorým došlo počas uskutočňovania stavby
- doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov, certifikáty, atesty a vyhlásenia o zhode na zabudované výrobky
- preberací protokol
- požadované rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- stavebný denník

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
a) návrh na vydanie kolaudačného rozhod. na stavbu s rozpočtovým nákladom :
do 1,5 mil. Sk vrátane - 16,50 € (500 Sk)
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane - 23,00 € (700 Sk)
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane - 33,00 € (1000 Sk)
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane - 66,00 € (2000 Sk)
nad 100 mil. Sk - 99,50 € (3000 Sk)
b) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby - 16,50 € (500 Sk)
c) vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby - 33,00 € (1000 Sk)

Oslobodenie od poplatkov:
Od poplatku sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby bez úhrady vynaložených nákladov podľa osobitného zákona...

Iné:
- kolaudačné rozhodnutie sa nevydá, ak nie je zaistená bezpečnosť a ochrana zdravia ľudí a ŽP, nie je zabezpečené vykurovanie stavby a napojenie na verejné inžinierske siete a zaistený prístup k stavbám
- na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad vydať časovo obmedzené povolenie na predčasné užívanie stavby
- po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky alebo jej časového úseku vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie
- pri jednoduchých a drobných stavbách stavebný úrad náležitosti návrhu a požadovaných dokladov primerane zjednoduší

ODSTRÁNENIE STAVBY

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby podáva vlastník stavby písomne.
Stavebný úrad nariadi vlastníkovi stavby odstránenie závadnej stavby, stavby bez stavebného povolenia a dočasnej stavby, pri ktorej uplynul určený čas jej trvania.

Požadované doklady:

- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k stavbe alebo k pozemkom
- kópia z katastrálnej mapy
- technologický opis prác alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
- stavby, vrátane statického posúdenia preukazujúceho zabezpečenie mechanickej odolnosti a stability nosných konštrukcií susedných stavieb, v prípadoch, ak ide o odstránenie stavby v radovej zástavbe
- doklady o rokovaniach s dotknutými orgánmi štátnej správy, správcami sietí technického vybavenia a s účastníkmi konania, ak sa o odstránení stavby viedli vopred
- pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba, vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby
- rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy
- ak sa odstraňuje nehnuteľná kultúrna pamiatka, doložiť fotodokumentáciu a dokumentačné výkresy stavby

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
6,50 € (200,- Sk)

Iné:
- konanie o odstránení stavby vykonáva stavebný úrad, ktorý by bol príslušný vydať pre stavbu stavebné povolenie
- v rozhodnutí, ktorým sa nariaďuje alebo povoľuje odstránenie stavby, určí stavebný úrad podmienky na zabezpečenie nevyhnutnej dokumentácie odstraňovanej stavby, na odborné vedenie prác a bezpečnosti vrátane okolia stavieb, ďalej podmienky vyplývajúce zo všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a podmienky archivovania dokumentácie - nariadiť alebo povoliť odstránenie stavby možno iba jej vlastníkovi

POVOLENIE ZMENY V UŽÍVANÍ STAVBY

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby a činnosti, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí a životného prostredia, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu.

Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, súhlas vlastníka s navrhovanou zmenou v spôsobe jej užívania, ak navrhovateľ nie je vlastníkom stavby
- kópia z katastrálnej mapy
- dokumentácia s vyznačením pôvodného a navrhovaného spôsobu užívania stavby
- doklady o rokovaní s účastníkmi konania, ak sa konali pred podaním žiadosti a rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy a obce
- stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie
- zoznam účastníkov konania

Lehota vybavenia:
30 - 60 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
16,50 € (500,- Sk)

Ďalšie súvisiace úkony:
- zápis do katastra nehnuteľnosti
- priznanie k dani z nehnuteľnosti

Iné:
- zmenu v užívaní stavby, ktorá je spojená so zmenou stavby, prerokuje stavebný úrad pri stavebnom konaní a po jej dokončení vykoná kolaudáciu zmeny stavby

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Požadované doklady:
- doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
- jednoduchý situačný výkres na podklade katastrálnej mapy, s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
- ak sa majú pri uskutočňovaní stavby použiť susedné nehnuteľnosti, vyjadrenia vlastníka tejto nehnuteľnosti
- ak ide o stavby uskutočňované svojpomocou, vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať uskutočnenie stavby
- jednoduchý technický opis stavby
- rozhodnutia, stanoviská a vyjadrenia, resp. súhlasy, posúdenia orgánov štátnej správy

Lehota vybavenia:
30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
16,50 € (500,- Sk)

Ďalšie súvisiace úkony:
- primerane v súlade so stavebným povolením

Iné:
- drobnými stavbami sú prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m (kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, čakárne a stavby športových zariadení a pod.), podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy pivnice)
- za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, oplotenie, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pripojenie drobných stavieb na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby, nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy a pod.
- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu drobnej stavby nemá námietky, alebo určí, že ohlásenú drobnú stavbu možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
- ohlasovanú drobnú stavbu môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nej nemá námietky.

OHLÁSENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe ( možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
- kópia z katastrálnej mapy
- súhlas všetkých vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom území.

Lehota vybavenia:
30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
bez správneho poplatku

Iné:
- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu stavebných úprav nemá námietky, alebo určí, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
- ohlasované stavebné úpravy môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.

OHLÁSENIE UDRŽIAVACÍCH PRÁC

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Požadované doklady:
- doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe, možno ho nahradiť čestným vyhlásením
- kópia z katastrálnej mapy
- písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak úpravu alebo udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
- stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak sa práce majú uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Lehota vybavenia:
30 dní od podania žiadosti

Správny poplatok, resp. miestna daň:
bez správneho poplatku

Iné:

- stavebný úrad, podľa predložených dokladov k ohláseniu oznámi, že proti uskutočneniu udržiavacích prác nemá námietky, alebo určí, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia
- ohlasované udržiavacie práce môže stavebník uskutočniť až po obdržaní písomného oznámenia stavebného úradu, že proti nim nemá námietky.

Obecný úrad

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:626
TÝŽDEŇ:3290
CELKOM:1410456

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore