Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Zásady používania multifunkčného ihriska

Telefonický kontakt na rezervovanie multifunkčného ihriska je: 0905 964 509.

Výška nájomného za používanie multifunkčného ihriska:

 

Zásady používania multifunkčného ihriska

 

Zásady využívania multifunkčného ihriska (MI)

* Multifunkčné ihrisko sa nachádza v Obci Tomášovce, pri futbalovom ihrisku. Ide o viacúčelové ihrisko s umelou trávou, oplotením, mantinelmi pre loptové hry. Slúži na prevádzkovanie aktivít     obyvateľov či návštevníkov obce. Rozmery ihriska sú 40 x 20 m.
* Vlastníkom a prevádzkovateľom multifunkčného ihriska (ďalej MI) je Obec Tomášovce (IČO 00316474).
* Starosta obce poveril správcovstvom MI zodpovednú osobu, ktorá budú zabezpečovať prevádzku MI.
* Užívateľom MI sa rozumie osoba, ktorá sa nachádza v priestore MI (užívateľ). Každý užívateľ je povinný oboznámiť sa s týmto zásadami a VZN č. 3/2011 - Prevádzkovým poriadkom MI a bez výnimky ho dodržiavať.
* Na MI je dovolené vykonávať výhradne tie aktivity, na ktoré ja ihrisko prispôsobené.
* MI poskytuje široké možnosti pre rôzne športové aktivity. Hlavne kolektívne športy ako malý futbal, volejbal, hádzaná a basketbal alebo individuálne športy ako tenis a nohejbal. Pre účely tohto VZN sa obyvateľom obce rozumie občan, ktorý má na území obce Tomášovce trvalý alebo prechodný pobyt a cudzí je ten občan, ktorý ho nemá.
* Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na MI vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko! Týmto ustanovením sa neobmedzuje  povinnosť dodržiavať prevádzkový poriadok.
* Každý užívateľ MI je povinný riadiť sa pokynmi správcu. Po neuposlúchnutí jeho pokynov môže byť osoba z MI s okamžitou platnosťou vykázaná.
* Užívateľ MI je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví, alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
* Za škody vzniknuté nedodržaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do MI zodpovedá osoba porušujúce tieto pravidlá, alebo jej zákonný zástupca.
* Každý užívateľ je povinný vstupovať do priestoru MI výhradne cez vstupné bráničky. Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu v súlade s Prevádzkovými  
hodinami MI.
* Vodenie psov a iných zvierat do priestoru MI je zakázané.
* Na MI je zakázaný pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach.
* V areáli MI je prísny zákaz fajčenia a používania alkoholických nápojov vrátane toxických omamných látok.
* Žiaci materskej a základnej školy môžu vstúpiť na MI len v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby. Deti do 10 rokov musia byť na MI v sprievode dospelej osoby.
* Vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami je na MI zakázaný.
* Každý užívateľ MI je povinný v priestore MI a jeho okolí udržiavať čistotu, poriadok a vyvarovať sa činnosti, ktorou by narušoval verejný poriadok a nočný pokoj.
* Každý užívateľ je povinný používať vhodnú športovú obuv. Nesmú sa používať kopačky, topánky s podpätkom alebo iná nevhodná obuv.
* Na evidenciu využívania MI slúži Záznamová kniha MI (ďalej len kniha).
* Záznamy do knihy môže robiť výlučne prevádzkovateľ MI a ním poverený správca.
* Správca sa v prvom rade riadi stanoveným časovým harmonogramom Prevádzkového poriadku MI (to znamená jednotlivé skupiny z časového harmonogramu majú prednosť pred ostatnými záujemcami).
* Každý záujemca o ihrisko (ďalej len záujemca) sa musí nahlásiť minimálne deň dopredu osobne alebo telefonicky na obecnom úrade (ďalej len OÚ) alebo u správcu (v mimopracovnej dobe OÚ). V prípade, že je voľný termín, tak sa poznačí do knihy.
- Nahlasovanie je dovolené maximálne na dva týždne dopredu, (výnimkou sú celodenné podujatia, ktoré sa môžu nahlásiť skôr).
- Záujemca sa môže vopred nahlásiť maximálne na dva rovnaké časové termíny v rade v jednom týždni, okrem žiakov MŠ a ZŠ vo vyučovacom procese a TJ Slovan Tomášovce za nepriaznivého počasia (to znamená, že nie je možné, aby sa užívateľ nahlásil dopredu na každý deň v týždni na tú istú hodinu).
- V prípade, že je ihrisko neosadené, môže správca záujemcu dopísať operatívne (to znamená, že môže zapísať aj užívateľa, ktorý tam bol už v pondelok o 15:00 hod, v utorok o 15:00 hod atď. a chcel by využiť MI aj v stredu o 15:00 hod).
* Záujemca pred vstupom na ihrisko zaplatí schválené nájomné u zamestnanca OÚ alebo u správcu a za platbu mu bude vystavená Potvrdenka. Výška platby sa poznačí aj do knihy. Peniaze za prenájom použije obec iba na správu a údržbu MI. V prípade nepriaznivého počasia alebo ak nastane okolnosť, ktorá zabráni užívateľovi plnohodnotne využiť MI na dohodnutý účel, nájomné, resp. jeho pomerná časť bude užívateľovi vrátená.
* Po zaplatení poplatku za prenájom, správca osobne otvorí  ihrisko (len výnimočne môže odovzdať kľúč zodpovednému záujemcovi. V tom prípade zodpovedá za kľúč záujemca). Rozmnožovanie kľúča je prísne zakázané a môže byť zaň udelená pokuta.
- Užívateľ  je povinný ihneď po vstupe na MI skontrolovať jeho stav. V prípade, že zistí nejaké závady alebo poškodenie, okamžite ich nahlási správcovi. Zodpovednosť za poškodenie MI prechádza na predchádzajúceho užívateľa podľa knihy.
- Môže stať, že sa zariadenie MI  poškodí aj počas hry. V to prípade to treba okamžite nahlásiť správcovi!
- Po skončení hry si užívateľ ihrisko poriadi (odloží sieť na tenis, volejbal a podobne).
* Nakoniec ihrisko uzamkne správca resp. iná poverená osoba.

 

ihrisko

Život v obci

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31
1
1 2
1
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
1
15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:218
TÝŽDEŇ:218
CELKOM:1397763

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore