Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Uzemné rozhodnutie pre stavbu ZDROJ OZE – FOTOVOLTICKÝ CIV: 563 kWp

Verejná vyhláška

ÚZEMNÉ   ROZHODNUTIE

Rozhodnutie vo formáte .pdf je tu: Uzemne_rozhodnutie_umiestnenie_stavby_PRP_ZDROJ_Fotovolticky_CIV.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 271.49 kB

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce
Číslo: OCÚ-S2024/00058 – To                                                                                        
V Lučenci 31.01.2024
Navrhovateľ: PRP, s.r.o., 985 56 Tomášovce č. 395
Stavba: ZDROJ OZE – FOTOVOLTICKÝ CIV: 563 kWp
na pozemkoch parcelné čísla: líniová stavba
katastrálne územie: Tomášovce

Začatie územného konania bolo oznámené všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania. 
Obec Tomášovce, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /ďalej len stavebný zákon/ v znení neskorších noviel a predpisov a v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní /ďalej len správny poriadok/ v znení neskorších predpisov, posúdila návrh podľa § 37 stavebného zákona , zosúladila stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. 
Na základe toho podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. . ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva rozhodnutie o umiestnení stavby " ZDROJ OZE – FOTOVOLTICKÝ CIV: 563 kWp "     
na pozemkoch parcelné čísla: líniová stavba 
katastrálne územie: Tomášovce  
tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.


Toto územné rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona v spojení s § 26 správneho poriadku a musí byť vyvesené minimálne po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Tomášovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Poučenie: 
Proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Odvolanie sa podáva na obec Tomášovce, obecný úrad, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.   
   
Ing. Ján Mičuda, starosta obce
 
Vyvesené dňa: 31.01.2024
Zvesené dňa: 16.02.2024

Dátum zvesenia: 16. 2. 2024 Zodpovedá: Správce Webu

Zverejňovanie

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:92
TÝŽDEŇ:708
CELKOM:1355354

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore