Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Zástupca starostu obce

MenoFunkcieTelefón / E-mail
Ing. Ján MičudaStarosta+42 147 4371 446
+421 908 941 808
starosta@tomasovce.sk
Ján PetianZástupca starostu

Funkcia zástupcu starostu je vykonávaná v zmysle Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení:

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.        

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

POVERENIE

pre poslanca Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach Jána Petiana, narodeného dňa           , trvale bytom         , 985 56 Tomášovce, vydané starostom obce Tomášovce Ing. Jánom Mičudom, podľa ustanovenia § 13b ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podpísaný Ing. Ján Mičuda – starosta obce Tomášovce, poverujem poslanca Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach Jána Petiana funkciou zástupcu starostu obce Tomášovce – vo volebnom období 2022 – 2026.

Zástupcovi starostu určujem rozsah zastupovania starostu nasledovne:

 

1. Počas prítomnosti starostu obce:

  • plní funkcie v rámci systému CO, obrany a bezpečnosti a požiarnej ochrany;
  • plní úlohy zástupcu starostu vyplývajúce z ustanovenia § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení;

2. Počas krátkodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah od 1 do 35 pracovných dní:

  • vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1 tohto poverenia;
  • zvoláva a vedenie zasadnutia obecnej rady a obecného zastupiteľstva s podpisom ich uznesení v prípadoch ich zasadnutí;
  • podpisuje rozhodnutia, potvrdenia, stanoviská obce – v prípadoch, kde písomnosť má byť použitá v dobe zastupovania starostu;
  • podpisuje účtovné a pokladničné doklady v prípadoch, kde uvedené doklady musia byť použité v dobe zastupovania starostu;
  • zastupuje obec na jednaniach so štátnymi orgánmi, právnickými a fyzickými osobami, s  právomocou uzavrieť zmluvu po poverení, ktoré vydá obecné zastupiteľstvo;
  • plní úlohy zástupcu starostu vyplývajúce z ustanovenia § 13b ods. 4 zákona o obecnom zriadení;

3. Počas dlhodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah  od 36 do 100 pracovných dní:

  • vykonáva samostatne všetky úkony a činnosti uvedené v bode 1 tohto poverenia;
  • plní úlohy starostu vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 písm. a/, b/ c/, e/, ods. 5, ods. 6, ods. 9 zákona o obecnom zriadení;
  • nie je oprávnený vydávať pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce,  /§ 13 ods. 4 písm. d/;

4. Počas dlhodobej neprítomnosti starostu obce – rozsah nad 100 pracovných dní:

  • zástupca starostu plní úlohy starostu obce vyplývajúce z ustanovenia § 13 ods. 4 až 10 zákona o obecnom zriadení v celom rozsahu;

Zástupca starostu je povinný všetky úkony súvisiace s týmto poverením vykonať osobne. Poverenie sa stáva platným dňom jeho podpísania starostom obce a zástupcom starostu obce a platí počas volebného obdobia 2022 – 2026 resp. do odvolania poverenia starostom obce.

V Tomášovciach, dňa 15.12.2022

Poverenie vydal: Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Poverenie prijal: Ján Petian v.r.

 

URČENIE  MESAČNEJ ODMENY

Jánovi Petianovi, zástupcovi starostu obce  Tomášovce, podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Starosta obce Tomášovce Ing. Ján Mičuda určuje mesačnú odmenu Jánovi Petianovi – zástupcovi starostu obce v rozsahu platných Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce zo dňa 21.07.2021 schválených uznesením OZ č. 93/2021/B.

V Tomášovciach, dňa 15.12.2022.                                                                    

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

 

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore