Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

OBEC TOMÁŠOVCE ZAČÍNA SPRACÚVAŤ SVOJ ZÁKLADNÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT – PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2014 – 2020

OBEC TOMÁŠOVCE ZAČÍNA SPRACÚVAŤ SVOJ ZÁKLADNÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT – PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE NA ROKY 2014 – 2020
Vážení spoluobčania, milí Tomášovčania,
naša obec stojí na rozhraní svojho ďalšieho rozvoja. Prichádza obdobie, keď sa musíme spoločne rozhodnúť ako ďalej, akým

Je na nás, Tomášovčania, ako sa k tejto situácii postavíme a ako sami rozhodneme o budúcom rozvoji našich Tomášoviec. Práve teraz prichádza ten čas, keď po minulých, nie veľmi rozvoju prajných obdobiach života našej obce si musíme jasne a zreteľne povedať čo a ako ďalej, kam chceme ísť a ako sa tam chceme dostať. K tomu, aby sa nám to podarilo, potrebujeme poznať ten správny postup. Ani cestovateľ sa nedostane na miesto určenia, kým nepozná trasu a miesto, na ktoré chce prísť. K tomu mu slúži mapa. Ide to aj bez nej, ale vo väčšine prípadov prichádza blúdenie a trápenie kým po náhodne vybranej ceste či chodníku neobjaví želaný cieľ.
Povinnosť určenia jasného smerovania obcí stanovuje aj zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja, podľa ktorého „plán cesty rozvoja a postupy obce pri jeho dosahovaní“, teda všetky zámery obce podmieňujúce jej vlastný rozvoj majú byť zhrnuté vo vypracovanom a schválenom doku­mente „Programe hos­podárskeho a sociálneho rozvoja“ (PHSR). Platnosť tohto dokumentu je viazaná na programova­cie obdobie Európskej únie (2014 – 2020).
Dokument PHSR má byť no­si­te­ľom rozvojovej politiky obce, predstáv jej vedenia a obyvateľov o smerovaní rozvoja obce. Jasné stanovenie roz­vojových priorít umožní obci realizovať dlhodobý rozvoj zalo­žený na cielenej stra­tégii a nie na náhlych, nekoordinova­ných rozhodnutiach. Na druhej strane, povinnosť mať spracovaný tento dokument podmieňujú aj možnosti získania finančnej podpory zo strany Európskej únie počas programovacieho obdobia EÚ 2014 – 2020, keďže každý žiadateľ o dotácie, a naša obec nie je výnimka, musí pri predkladaní žiadosti o dotácie preukázať súlad zamýšľaného projektu s re­gionálnymi stratégiami i miest­nou stratégiou, ktorú reprezentuje svojím PHSR.
Ako je zrejmé z vyššie uvedeného, dokument PHSR je dokumentom o nás, obyvateľoch obce, o obci, o jej možnostiach, plánoch, víziách a následných krokoch k naplneniu týchto vízií. Preto je nemysliteľné, aby sme z plánovania rozvoja našej obce vynechali vás, naši občania. Pri spracovaní sa uplatňuje princíp partnerstva. Preto si vás dovoľujeme osloviť i prostredníctvom našich novín so žiadosťou o spoluprácu pri spracovaní tohto dokumentu. Svoje názory, myšlienky, postrehy, vízie a nápady týkajúce sa našej obce môžete vyjadriť prostredníctvom dotazníka, ktorý tvorí prílohu tohto vydania novín. V prípade, že sa vám nejakým nedopatrením nedostal, nájdete ho i na internetovej stránke obce – www.tomasovce.sk.
Veríme, že mnohí z vás využijete túto možnosť a zapojíte sa do plánovania budúceho obrazu a vývoja našich Tomášoviec a tak svojím dielom prispejete k ich rozvoju v budúcnosti. Dotazník je anonymný, čo dáva priestor na ozaj priame a otvorené názory vás všetkých, čo chcete a máte čo povedať do rozvoja obce. Plánovať rozvoj chceme spoločne s vami, s našimi obyvateľmi, zabezpečiť potreby a priania našich obyvateľov sa budeme pokúšať už my, zástupcovia samosprávy. Verím, že spoločnými silami dokážeme nastaviť smerovania obce Tomášovce a ich rozvoj tak, ako si to naša obec zaslúži.
Samotný dotazník nájdete tu.
 
Ing. Ján Mičuda, starosta obce Tomášovce

Dátum vloženia: 12. 5. 2014 23:16
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 2. 2024 10:21

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore