Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Rímsko-katolícka cirkev

Zdroj www.kbs.sk

Katolícka cirkev na Slovensku je prítomná v dvoch obradoch: latinský obrad (Rímskokatolícka cirkev) a byzantský obrad (Gréckokatolícka cirkev). Svoju činnosť, vznik a poslanie odvodzuje od učenia Ježiša Krista, Božieho Syna, ktorý je podľa vyznania viery jednou z troch božských osôb (spolu s Bohom Otcom a Duchom Svätým). Kresťanskej tradícii predchádza tradícia židovská, v ktorej kresťania vidia predobraz Cirkvi ako Božieho ľudu v putujúcom Izraeli.Po roku 1945 sa v Tomášovciach mení konfesijné zloženie občanov. Pribúda obyvateľstvo rímsko-katolíckeho vierovyznania, ktoré patrí do farnosti Stará Halič, kde sa zúčastňovali náboženských obradov. Veriaci sa od Veľkonočnej nedele 15.4.1990 schádzali na sväté omše v miestnom Dome smútku. Na podnet vdp. Jozefa Leščínského začali od roku 1993 so zbierkami na výstavbu kostola v Tomášovciach. V tomto zámere pokračoval aj vdp. Peter Mamduch. V novembri 1996 nastúpil nový kňaz Zbygniew Slawek, ktorý myšlienky o výstavbe premenil na skutočnosť v podobe vysviacky základného kameňa kostola Sv. Petra a Pavla v Tomášovciach 29.6.1997. Základný kameň vysvätil mons. Eduard Kojnok, vtedajší rožňavský biskup. O rok pastoračne v úrade účinkoval vdp. Jozef Markotán, rok po ňom to bol vdp. Miroslav Litviak do roku 2001. Od toho času po súčasnosť vedie farský úrad vdp. Adrián Olach - páter František. Z Tomášoviec máme viacero duchovných povolaní, jedným z nich je vpd. Milan Kerdík, ktorý si v súčasnosti robí doktorát v Ríme na Gregoriánskej univerzite, ďalším Martin Priadka, ktorý študuje za kňaza taktiež v Ríme. Na misiách pôsobí Jozef Barančok, v súčasnosti ako misijný brat v Kazachstane.

Farnosť Stará Halič

Pátri Spoločenstva Diela Ježiša Veľkňaza. Správcom je Adrián Olach, známy ako páter František. Farnosť Stará Halič - farnosť sv. Juraja, je jednou z najstarších farností regiónu Novohrad. Samotný kostol, ktorý je veľmi dobre zachovaný v gotickom štýle, siaha do 13. storočia. Zmienky poukazujú na existenciu farnosti už v tejto dobe. Farnosť Stará Halič je preto jednou z najstarších farností Novohradu. Samotná obec Stará Halič je čisto katolícka. Ostatné filiálky ako napr. Halič, je poväčšine tiež katolícka, ďalšľie filiálky ako Tomášovce, Ľuboreč, Praha, Lupoč, Mašková, Telka, Gregorova Vieska, boli pôvodne evanjelické dediny a farnosti. Veriacich vo farnosti Stará Halič je približne tri tisíc. Okrem farnoskej dediny Stará Halič je ešte deväť filiálok. Z toho len v štyroch dedinách sú kostoly. V Starej Haliči sa nachádza farský kostol i fara, Halič má barokový kostol, ktorý dali postaviť grófi zo zámku, v Tomášovciach je kostol svätého Petra a Pavla, v Ľuboreči je vybudovaný kostol Božieho Milosrdenstva. Vo farnosti pomáha páter Pavol Benedikt, ktorý je tiež v Spoločenstve Diela Ježiša Veľkňaza. V roku 1993 otec kardinál Korec, bol na návštevu otca biskupa Eduarda Kojnoka, vtedajšieho diecézneho biskupa Rožňavskej diecézy a hľadali nejaké miesto, kde by apoštolské sestry rodiny Panny Márie, mohli mať noviciát a postulát, teda formačný dom. Biskup Kojnok im ponúkol niektoré farské objekty vo farnosti Stará Halič. Od roku 1993 sú teda apoštolské sestry rodiny Panny Márie prítomné vo farnosti. Vízia biskupa Kojnoka bola, aby prví slovenskí kňazi, ktorí budú vysvätení za toto spoločenstvo, by prevzali aj duchovnú správu tejto farnosti. K tomu došlo v roku 2000. Pán Olach bol vysvätený za kňaza 8. decembra 2000 práve v Starej Haliči. Tým sa zároveň stal prvým slovenským kňazom Diela Ježiša Veľkňaza. Biskup Kojnok poprosil ordinára v Ríme a zároveň zakladateľa tohto Diela, aby kňazi Diela Ježiša Krista mohli prevziať duchovne farnosť Stará Halič. Páter František spolu s pátrom Pavlom Benediktom pracujú ako bežní diecézni kňazi. Vyučujú deti na školách nábeženstvo, slúžia detské sväté omše, mládežnícke sväté omše, navštevujú starších a chorých, spovedajú ich na prvé piatky, snažia sa opraviť staré kostoly, poprípade postaviť nové.
Od roku 1993 sa vo farnosti Stará Halič uskutočňujú kňažské a diakonské vysviacky. Od roku 2008 sa kňažské vysviacky konajú v Ríme v bazilike Santa Maria Magiore. Páter František organizuje rôzne púte. V poslednom období sa putovalo do Starých Hôr, do Sent Kut v Maďarsku, do Nových Hradov v ČR, kde majú kňazi duchovnú správu kláštora Božieho Milosrdenstva, kam sa chodí väčšinou v septembri na tri dni, kedy je Sedembolestnej Panny Márie. V kláštore pôsobí páter Tomáš Libant, ktorý bol v Starej Haliči kaplánom, ako predstavený kláštora na Nových Hradoch. Celá farnosť slávi sviatok sv. Juraja. V Haliči sa konajú tri odpusty na: Trojičku, Nanebovzatie Panny Márie a Povýšenie sv. Kríža. Tomášovce majú svoj odpust na Petra Pavla, teda 29. júna. V Ľuboreči pribudne odpust v prvú nedeľu po Veľkej Noci - na nedeľu Božieho Milosrdenstva. Farnosť má asi 20 miništrantov. Miništranti hrávajú futbal a bojujú o pohár sv. Juraja. Robia sa aj dekanátne stretnutia miništrantov a turnaje.  Farský kostol sv. Juraja pochádza z 13. storočia, nachádzajú sa v ňom fresky zo 14. - 15. storočia. V roku 1968 pri reštaurátorskom výskume bol odstránený barokový oltár a nikdy viac sa do kostola nevrátil. V roku 2010 sa veriaci s kňazom rozhodli inštalovať nový oltár v gotickom štýle a v takom istom štýle upraviť celý liturgický priestor. Začalo to fázou archeologického výskumu, nasledovala fáza reštaurátorského výskumu, následne elektrifikácia ozvučenia a vymaľovanie. Páter Pavol Benedikt bol za kňaza vysvätený v roku 2002 otcom biskupom Hnilicom v Starej Haliči, jeho prvým kaplánskym miestom bola Rimavská Sobota a po nej nasledovala misia v Kazachstane. Zo zdravotných dôvodov sa vrátil po dvoch rokoch na Slovensko a v Starej Haliči pôsobí od roku 2007.   Farský kostol sv. Juraja pochádza z 13. storočia, nachádzajú sa v ňom fresky zo 14. - 15. storočia. V roku 1968 pri reštaurátorskom výskume bol odstránený barokový oltár a nikdy viac sa do kostola nevrátil. V roku 2010 sa veriaci s kňazom rozhodli inštalovať nový oltár v gotickom štýle a v takom istom štýle upraviť celý liturgický priestor. Začalo to fázou archeologického výskumu, nasledovala fáza reštaurátorského výskumu, následne elektrifikácia ozvučenia a vymaľovanie. Páter Pavol Benedikt bol za kňaza vysvätený v roku 2002 otcom biskupom Hnilicom v Starej Haliči, jeho prvým kaplánskym miestom bola Rimavská Sobota a po nej nasledovala misia v Kazachstane. Zo zdravotných dôvodov sa vrátil po dvoch rokoch na Slovensko a v Starej Haliči pôsobí od roku 2007. V piatok o 16:00 sa konajú omše pre deti vo farskom kostole. Deti z ostatných filiálok vedia prísť na omšu vďaka farskému autobusu. V lete sa zvyknú konať tábory. Týždeň sa strávi v Starej Haliči. kde sa deti majú možnosť hrať, každý deň majú svätú omšu, večer pri ohni si pozrú fotky z celého dňa, ďalej majú tvorivé dielne, zájde sa aj na nejaký výlet. Mládežnícke sväté omše sa konajú každý piatok o 18:00 v Haliči. Po omši sa sa mládežníci stretávajú na stretkách v Starej Haliči. Vo vianočnom období mladí chodia na návštevy starých a chorých. Prinášajú im potešenie a snažia sa im sprostredkovať Božiu lásku, zaspievajú im a porozprávajú sa s nimi.

Dátum vloženia: 15. 5. 2016 19:12
Dátum poslednej aktualizácie: 30. 1. 2017 21:02

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore