Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Oznam - pre chovateľov ošípaných

Oznam - pre chovateľov ošípaných 1

O Z N A M

O Z N A M

 Regionálna veterinárna potravinová správa Lučenec upozorňuje všetkých občanov - neregistrovaných chovateľov ošípaných v nárazníkovej zóne afrického moru ošípaných, že dňa 6. novembra 2018 vydala Európska komisia (EÚ) Vykonávacie rozhodnutie komisie 2018/1669, ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2006/80/ES, ktorým sa niektorým členským štátom udeľuje výnimka ustanovená v článku 3 ods. 2 smernice Rady 92/102/EHS o identifikácii a registrácii zvierat (ďalej len „VRK 2018/1669“). Podľa čl. VRK 2018/1669 sa uvádza, že výnimka na registráciu chovov s jednou ošípanou pre vlastnú spotrebu, udelená rozhodnutím 2006/80/ES sa pre vymenované členské štáty vrátane Slovenskej republiky ruší. Podľa tohto rozhodnutia každý kto chová čo len jeden kus ošípanej na vlastnú spotrebu je povinný si zaregistrovať farmu na chov ošípaných.

Podmienky registrácie farmy sú uvedené v § 40a zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

§ 40a Registrácia chovu hospodárskych zvierat

(1) Vlastník hospodárskych zvierat, držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami je povinná pred začatím chovu hospodárskych zvierat požiadať regionálnu veterinárnu a potravinovú správu o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(2) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo, ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, a obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu,

b) adresu chovu alebo adresu miesta vykonávania činnosti,

c) druh a rozsah vykonávanej činnosti,

d) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za chov hospodárskych zvierat,

e) doklad preukazujúci oprávnenie užívať pozemok, na ktorom má byť zriadený chov hospodárskych zvierat, a oprávnenie užívať stavbu na chov hospodárskych zvierat,

f) vyplnené tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(3) Regionálna veterinárna a potravinová správa zaeviduje žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat.

(4) Ak regionálna veterinárna a potravinová správa kontrolou na mieste preverí všetky skutočnosti uvedené v žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat a zistí, že chov spĺňa všetky priestorové, technické, materiálne, personálne požiadavky podľa osobitných predpisov131b) a veterinárne požiadavky podľa § 3, potvrdí tlačivo na registráciu chovu hospodárskych zvierat s uvedením dátumu potvrdenia najneskôr 30 dní odo dňa doručenia žiadosti o registráciu chovu hospodárskych zvierat. Držiteľ hospodárskych zvierat zasiela potvrdené tlačivo do centrálneho registra hospodárskych zvierat, ktorá držiteľovi hospodárskych zvierat pridelí jedinečné registračné číslo chovu podľa typu chovu.

(5) Regionálna veterinárna a potravinová správa vedie vo svojej územnej pôsobnosti aktuálny zoznam registrovaných chovov hospodárskych zvierat; formu zoznamu určuje štátna veterinárna a potravinová správa.

(6) Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje obci registráciu nového chovu hospodárskych zvierat.

(7) Držiteľ hospodárskych zvierat v registrovanom chove je povinný bezodkladne oznámiť regionálnej veterinárnej a potravinovej správe každú zmenu v činnosti chovu vrátane uzavretia chovu, prerušenia a ukončenia chovu.

(8) Ak regionálna veterinárna a potravinová správa zistí, že držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami nedodržiava veterinárne požiadavky podľa § 3 a nevykonala uložené opatrenia na odstránenie nedostatkov, uloží opatrenie, ktorým pozastaví chov hospodárskych zvierat, kým nebudú nedostatky preukázateľne odstránené a zároveň určí lehotu na odstránenie.

(9) Ak držiteľ hospodárskych zvierat alebo osoba oprávnená disponovať s hospodárskymi zvieratami v určenej lehote nedostatky neodstráni, regionálna veterinárna a potravinová správa vydá rozhodnutie o zrušení registrácie chovu hospodárskych zvierat.

(10) Odvolanie proti rozhodnutiu regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zrušení registrácie chovu hospodárskych zvierat nemá odkladný účinok.

                                                                                      MVDr. Elena Kováčiková

                                                                                                    riaditeľka   

Oznam 

Vykonávacie rozhodnutie komisie (EÚ) 2018/1669

Prílohy

Oznam_RVPS Lučenec.pdf

Oznam_RVPS Lučenec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 638,2 kB

VRK 2018_1669.pdf

VRK 2018_1669.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 656,32 kB
Dátum vloženia: 22. 11. 2018 9:31
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 11. 2018 9:59
Autor: Andrea Vreštiaková

Život v obci

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:6
DNES:548
TÝŽDEŇ:3212
CELKOM:1410378

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore