Menu
Obec Tomášovce
Stránky obce
Tomášovce
rozšírené vyhľadávanie

Podmienky separovaného zberu

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Tomášovce platný od 04.09.2021

Vo formáte .pdf je tu: Pravidla_zberu_KO_v_obci_Tomasovce_2021.pdf (497.75 kB)

Podmienky o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce sú stanovené v súlade so Zákonom č. 79/2015 o odpadoch a jeho doplnení a zmien (ďalej len zákon o odpadoch) a Všeobecne záväzným nariadením Obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce (ďalej len VZN 1/2021). VZN č. 1/2021 je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tomášovciach alebo na web stránke obce na adrese vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-tomasovce/ .

Systém zberu odpadov

1. Každá domácnosť, prevádzka resp. podnikateľský subjekt vytvára odpad. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak. Náklady na likvidáciu odpadu sú povinní znášať pôvodcovia odpadu t.j. občania a podnikateľské subjekty, ktoré ho vyprodukovali. V dôsledku nárastu cien za likvidáciu odpadu pri jeho nezmenšenom množstve dochádza k neustálemu zvyšovaniu nákladov obce na jeho likvidáciu a tým aj k zvyšovaniu poplatku pre občanov za jeho likvidáciu. Jednou s ciest, ako znížiť tieto náklady, je zníženie vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu jeho dôsledným triedením. Za odvoz a likvidáciu vytriedeného komunálneho odpadu obec neplatí. Obec (prostredníctvom poplatku za odpad aj pôvodca odpadu) platí len za vývoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad a biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Triedenie odpadu je teda v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Zložky komunálneho odpadu (ďalej KO), ktoré sa na území obce triedia sú: a) papier, lepenka, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a papierové obaly,, b) sklo a sklené obaly, c) plasty a plastové obaly, d) kovy a obaly z kovu, e) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, f) biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, g) objemný (nadrozmerný) odpad, g) drobný stavebný odpad (ďalej DSO), h) vyradené elektrické a elektronické zariadenia.
2. Na celom území obce Tomášovce sa od 01.01.2013 zaviedol množstvový zber komunálneho odpadu, pre všetkých  pôvodcov KO v obci. Ročný poplatok za jeho zber a  likvidáciu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva. Znamená to, že obyvatelia, ktorí dôsledne triedia komunálny odpad výraznejšie ušetria za vývoz smetí. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, aký interval vývozu a akú veľkú nádobu si zvolí, podľa toho bude aj platiť. Presné podmienky sa stanovia v „DOHODE o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO“ (ďalej len DOHODA) medzi pôvodcom odpadu a obcou.
3. Pôvodca odpadu zaplatí len za skutočný odvoz a likvidáciu smetí. Sám sa rozhodne, v ktorom termíne vývozu nádobu s KO vyloží. Výhodné je vykladať len plné nádoby (nádoby sa však nesmú preplňovať, lebo nebudú vyvezené). Aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktoré nádoby s KO sa vyviezli, musia byť KUKA nádoby označené čiarovým kódom. Ten pôvodca odpadu dostane pri podpise DOHODY. Každá domácnosť si bude musieť zabezpečiť vlastnú zbernú nádobu, ktorej typ bude schválený obcou. V prípade, že domácnosť resp. právnická osoba bude potrebovať v jednom termíne vývozu zlikvidovať väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu nezmestí do nádoby označenej čiarovým kódom (napr. pri veľkom upratovaní), je možné zdarma si vyzdvihnúť na obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené čiarovým kódom. Takéto čierne PVC vrece sa pri vývoze bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov. Iné (neoznačené) vrecia nebudú vyvezené.
4. V dôsledku zvýšenia rizika vytvárania čiernych skládok obec zavedie dôslednejší monitoring priestranstiev obce a bude prísnejšie postihovať ich pôvodcov. Obec však žiada aj občanov, aby pomohli odhaľovať pôvodcov čiernych skládok, nakoľko na ich likvidáciu sa skladajú všetci obyvatelia.

Zmesový komunálny odpad

1) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu  – odpad, ktorý sa nedá už viac triediť.
2) Vývoz zmesového komunálneho odpadu v roku 2021 zabezpečuje firma MEPOS, s.r.o. podľa schváleného harmonogramu. Štandardná frekvencia vývozu zmesového KO v obci Tomášovce je jeden krát za 14 dní – viď harmonogram. V deň zberu je potrebné nádobu s odpadom vyložiť do 8.00 hod na určené miesto t.j. čo najbližšie k miestnej komunikácii. Nádoby, ktoré nebudú vyložené včas a na určené miesto nebudú vyvezené! 
3) Na zber zmesového KO v obci môže pôvodca odpadu používať len schválené typy nádob. Používať sa môžu KUKA nádoba 110 litrová, KUKA nádoba 120 litrová, KUKA nádoba 240 litrová, plastové vrecia čierne – jednorazové s čiarovým kódom, VOK – veľkoobjemový kontajner o objeme 5 m3 resp. 7 m3, MOK – nádoba 1100 litrová. Vhodný typ zbernej nádoby a interval vývozu sa stanoví v „DOHODE. Vzor DOHODY je prílohou platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Každá nádoba, ktorá bude predmetom vývozu v súlade s DOHODOU musí byť označená čiarovým kódom, ktorý pôvodca odpadov obdrží pri podpise zmluvy. Neoznačené nádoby a vrecia nebudú vyvezené.  Obec umožní pôvodcom KO, aby si zakúpili vlastné zberné nádoby, resp. im ich po vzájomnej dohode zabezpečí obec na náklady pôvodcu KO (náklady na zabezpečenie zbernej nádoby nie sú zahrnuté do nákladov na zber KO v obci).
4) Minimálny počet zberných nádob a minimálny interval zberu odpadov:
a) pre rodinné a bytové domy sa stanovuje podľa počtu vývozov v predchádzajúcom roku, resp:
- 1 ks 110 l (1 ks 120 l) zberná nádoba (obvyklý počet občanov 1 – 4 bývajúcich v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 12 x za rok,
- 1 ks 110 l (1 ks 120 l) zberná nádoba (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 26 x za rok, 
- 2 ks 110 l (2 ks 120 l) alebo 1 ks 240 l zberná nádoba (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 12 x za rok,
- 1 ks 110 l (1 ks 120 l) zberná nádoba (v odôvodnených prípadoch samostatne žijúca osoba bývajúca v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 6 x za rok.
b) pre pôvodcu odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, sa určí dostatočný počet zberných nádob 110 l, 120 l, 240 l alebo 1100 l zodpovedajúci množstvu ním vyprodukovaného KO a systému zberu KO.
c) V prípade väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu napr. pri veľkom upratovaní je možné zdarma si vyzdvihnúť na obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené čiarovým kódom. Takéto čierne PVC vrece sa bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov.
5) Správca dane (Obec Tomášovce) u poplatníkov ustanovuje sadzbu poplatku  za vývoz zmesového komunálneho odpadu vo výške 0,025 € za liter odpadu. Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorý je stanovený v DOHODE. Poplatníci sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že využívajú množstvový zber. Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia „ DOHODY“ do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - papiera, plastov, skla, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

1) Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne: 
a) modrá pre zložku papier,  
b) zelená pre zložku sklo,
c) červená pre zložku kovy, 
d) žltá pre zložku plast.
2) Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.  
3) Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly. 
Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l , 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod. 
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod. 
Kovy - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  1100 l, 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod. 
Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami. 
Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod. 
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod. 
Papier – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob  a  120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod. 
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod. 
Viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky sú materiály tvorené minimálne dvoma kompaktne spojenými vrstvami, ktoré sú určené na manipuláciu a prepravu tovaru. V rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l, 120 l a 240 l nádob, a 120 l vriec. Zber odpadov prostredníctvom nádob a vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.  
Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 
Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc. 
Spoločné zberné nádoby 
Obec využíva spoločné zberné nádoby na zber komodít papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály, pričom vyzbierané zložky musia byť následne roztriedené v zberovej spoločnosti MEPOS, s.r.o. na dotrieďovacej linke. Zn uvedeného dôvodu je možné triedené zložky KO papier, plasty, kovy, viacvrstvové kombinované materiály zbierať do jednej nádoby resp. vreca žltej resp. modrej farby.  
na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce.  
4) Zakazuje sa odovzdať papier, viacvrstvové kombinované materiály, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

Zber zmesového KO z uličných smetných nádob

1) KO vznikajúci pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach obce je zbieraný uličnými zbernými nádobami. 
2) Každý na území obce je povinný ukladať tento odpad iba do nádob na to určených. 
3) Do uličných zberných nádob je zakázané ukladať iný odpad ako zmesový KO, ktorý vzniká pri pobyte osôb na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, t.j. KO a iný odpad z domácností, odpady z podnikateľskej činnosti, odpady z trhovísk a pod. 
4) Úmyselné poškodzovanie, či premiestňovanie uličných zberných nádob je zakázané.

Nakladanie s drobným stavebným odpadom 

1) Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad, ktorý vyprodukujú občania pri bežných udržiavacích prácach vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu. Patria sem zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod. Držitelia drobného stavebného odpadu sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku. 
2) Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu, kde výška poplatku za likvidáciu DSO pre rok 2021 je stanovená na 0,050 € za kilogram DSO bez obsahu škodlivín. Po určení hmotnosti odovzdaného DSO, resp. obdržaní dokladu o hmotnosti je pôvodca povinný uhradiť poplatok za DSO v pokladni obecného úradu.
3) DSO je možné odovzdať pracovníkom obce po prechádzajúcej dohode a to v priestoroch dohodnutých so zamestnancom obce. DSO je potrebné, pokiaľ to zloženie a množstvo DSO umožňuje, odovzdať uložený vo vreciach.
4) V prípade väčšieho množstva je možné poskytnúť na odvoz DSO veľkoobjemový kontajner.
5) Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich.

Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií

1) Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb (ďalej len „stavebné a demolačné práce“).
2) Stavebné odpady nie sú drobnými stavebnými odpadmi, teda nie sú ani komunálnymi odpadmi, preto za nakladanie so stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce obec NEZODPOVEDÁ !!!. Zodpovednosť za nakladanie a likvidáciu stavebných odpadov má výhradne pôvodca stavebného odpadu.
3) Pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú.
4) Pri stavebných prácach a demolačných prácach vykonávaných pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva. 
5) Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a plní povinnosti podľa § 14 zákona o odpadoch.

Spôsob zberu objemného odpadu

1) Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. 
Medzi objemný odpad patrí: nábytok, dvere, staré okná, nádoby, koberce, plechové rúry, sanitárne vybavenie (WC misa, umývadlo, vaňa) a pod. ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.
Medzi objemný odpad nepatrí: elektroodpad (elektrospotrebiče), stavebný odpad, autobatérie, pneumatiky a pod.
2) Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.  
3) Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov.  
4) Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce).  

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností

1) Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre elektroodpady, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď. 
2) Elektroodpad je zakázané ukladať do iných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  
3) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. 
4) Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási v na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do zberného auta vo vyhlásenej lokalite.  
5) Zakazuje sa odovzdať elektroodpad iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých batérií a akumulátorov

1) Obec má uzavretú zmluvu s OZV alebo treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov. 
2) Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV alebo tretej osoby umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch. 
3) Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý obec vopred vyhlási na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania na vopred vyhlásenom mieste v stanovený deň bezplatne odovzdať použité batérie a akumulátory do pristaveného zberného auta.
4) Použité batérie a akumulátory je zakázané ukladať do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.  
5) Zakazuje sa odovzdať použité batérie a akumulátory iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.  

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

1) Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie. 
2) Do skupiny odpadov s obsahom škodlivín patrí: odpadové motorové oleje a mazacie oleje, rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod. 
3) Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.  
4) Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 
5) Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere nebezpečného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce (na webovom sídle obce www.tomasovce.sk, rozhlasom a na informačných tabuliach obce).

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

1) Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať. 
2) Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu. 
3) Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

Spôsob zberu textilu

1) Pod textilom vhodným na zber sa rozumie: 
a. čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), 
b. topánky (topánky iba v pároch, nezničené) - doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.). 
2) Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce. 
3) Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie. 
4) Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.  
5) Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. 

Nakladanie s odpadovými pneumatikami

1) Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov. Zber, prepravu a zneškodnenie odpadových pneumatík obec nezabezpečuje!!!
2) Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať bezplatne distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu.

Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

1) Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) v obci sa vykonáva v zmysle platného VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok obce Tomášovce.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

1) Medzi biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov (ďalej ako „biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad“) patrí napríklad tráva, lístie, drevený odpad zo stromov, piliny.
2) Kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu je riadený proces, pri ktorom sa činnosťou mikroorganizmov a makroorganizmov za prístupu vzduchu premieňa využiteľný biologicky rozložiteľný odpad na kompost.
3) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
4) Na území obce je zavedený a vykonávaný množstvový zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad:
a) prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov v rodinných domoch a bytových domoch;
b) prostredníctvom hnedých plastových zberných nádob s objemom 120 l a 240 l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD“ alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
5) Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov, je povinná do 31.01. príslušného roka predložiť obci čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení je uvedený počet obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad.
6) V prípade, ak obec zabezpečí kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce. 
7) Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad sa ukladá do upravenej zbernej nádobyhnedej farby s objemom 120 l a 240 l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
8) Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zberné nádoby na jeho ukladanie definované v predchádzajúcom bode 7 v prípade, ak nemajú kompostovací zásobník podľa bodu 5 a 6.
9) Náklady na zabezpečenie zberných nádob a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov nie je zahrnutá v miestnom poplatku za KO a DSO.
10) Zber a prepravu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad zabezpečuje obec.
11) Zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad sa uskutočňuje minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november – viď harmonogram vývozu.
12) Obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesennom období.
13) Dni zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad obec informuje držiteľov odpadu v obci obvyklým spôsobom (miestnym rozhlasom, na úradných informačných tabuliach a na internetovej stránke obce).
14) Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať. 
15) Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov. 
16) Na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad by mali občania prednostne využívať domáce kompostovanie. 
17) Kompostovať možno: kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupiny z orecha, vlasy, chlpy, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené. Do kompostu nepatria: kuchynské odpady s výnimkou šupiek z ovocia a zeleniny, uhynuté zvieratá, časti zvierat zabitých doma, exkrementy spoločenských a hospodárskych zvierat a pod.
18) Obec zabezpečuje kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z čestných prehlásení o kompostovaní, ako aj samotnú realizáciu kompostovania v obci priebežne ročne prostredníctvom pracovníkov obecného úradu a hlavného kontrolóra obce.  

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností

1) Medzi biologicky rozložiteľný kuchynský odpad patria napríklad nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, potraviny po dobe spotreby alebo lehote minimálnej trvanlivosti alebo potraviny inak znehodnotené.
2) Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností do zberných nádob na zmesový komunálny odpad.
3) Na území obce je zavedený a vykonávaný množstvový zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
4) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa ukladá do upravenej zbernej nádoby hnedej farby s objemom 6 l, 10 l, 60 l a 120 l priamo na miestach, kde sa produkuje. Zberná nádoba je označená nápisom „BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KOMUNÁLNY ODPAD alebo „BIOODPAD“ alebo „BIOLOGICKÝ ODPAD“.
5) Obec zabezpečí pôvodcom biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zberné nádoby na jeho ukladanie definované v predchádzajúcom bode 4, v prípade, ak nemajú kompostovací zásobník podľa bodu 9 alebo 10.
6) Náklady na zabezpečenie zberných nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a kompostovacích zásobníkov na biologicky rozložiteľný komunálny odpad znáša pôvodca odpadu. Výška týchto nákladov nie je zahrnutá v miestnom poplatku za KO a DSO.
7) Zber a prepravu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje obec.
8) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa uskutočňuje jedenkrát za 7 dní v období marec až november a jedenkrát za 14 dní v období december až február – viď harmonogram vývozu.
9) Domácnosť, ktorá kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom vlastných kompostovacích zásobníkov, predloží obci do 31.01. príslušného roka čestné prehlásenie, že kompostuje biologicky rozložiteľný kuchynský odpad prostredníctvom kompostovacieho zásobníka, a to každé tri roky. Za domácnosť podpisuje čestné prehlásenie jeden zástupca domácnosti. V čestnom prehlásení sú uvedené mená a priezviská obyvateľov domácnosti a informácia, že prehlásenie sa týka kompostovania biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
10) V prípade, ak obec zabezpečí zbernú nádobu resp. kompostovací zásobník do domácnosti, spíše o tom preberací protokol, ktorý bude podpísaný zástupcom domácnosti a obce.

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností

1) Jedlé oleje a tuky z domácností sú použité jedlé oleje a niektoré rastlinné, živočíšne tuky, ktoré sa používajú v domácnosti pri príprave pokrmov a stávajú sa odpadom, ktorého sa jeho pôvodca potrebuje zbaviť. Medzi jedlé oleje a tuky nepatria motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla.
2) Jedlé oleje a tuky z domácností je možné uložiť do špeciálnych nádob označených príspušným nápisom alebo je ho možné odovzdať v uzatvárateľných PET fľašiach na Obecnom úrade v Tomášovciach, Partizánska 132, Tomášovce.
3) Zakazuje sa zbaviť sa jedlých olejov a tukov z domácností vypúšťaním do kanalizácie, zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladaním na verejné priestranstvá.

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

1) Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne
2) Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov. 
3) Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku). 
4) Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín. 
5) Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť. 
6) Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne. 
7) Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.  
8) Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou. 
9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom. 
10) Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva. 
11) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď. 
12) Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

Priestupky

1) Priestupku sa dopustí ten, kto: 
a) uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 13 písm. a) zákona o odpadoch], 
b) uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená [§ 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch], 
c) zhodnocuje alebo zneškodňuje odpad v rozpore so zákonom [§ 13 písm. b) zákona o odpadoch], 
d) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch,  
e) koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch, 
f) nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch, 
g) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona o odpadoch, 
h) koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b) zákona o odpadoch, 
i) koná v rozpore s § 81 ods. 9 zákona o odpadoch, 
j) koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch,  
k) neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch. 
2) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) až k) prejednáva obec, ktorá za ne môže uložiť pokutu do výšky 1500 eur; výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom rozpočtu obce. 
3) Za porušenie ustanovení tohto VZN možno v blokovom konaní uložiť pokutu do výšky 33 eur [§ 13 ods. 1 a § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch]. 
4) Obec môže uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie pokutu do výšky 6 638 eur, ak poruší povinnosti vyplývajúce z tohto VZN [§ 27b ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení]. 
5) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné právne predpisy a to § 115 zákona o odpadoch a zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 5 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v znení jeho zmien). Pokuta je príjmom obce.

V Tomášovciach dňa 04.09.2021
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Obecný úrad

MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Autobusové a vlakové spojenia

CPSK.jpg

Mobilný rozhlas

munipolis

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:584
TÝŽDEŇ:584
CELKOM:1400739

O obci

Obec Tomášovce sa nachádza v Novohradskom regióne v severnej časti Lučeneckej kotliny. Od mesta Lučenca je obec vzdialená severozápadným smerom vo vzdialenosti 5 km popri železničnej trati v smere na Zvolen. Chotár obce je rovinný až pahorkatinný s výškovým rozdielom 200-330 mnm.

Zobraziť viac

hore