Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 17:30:39

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C 0 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 1.7m/s
tlak1014hPa
vlhkosť76%
sneženie0.21mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

VZN č. 4/2011 o výške príspevku v školských zariadeniach

Obec Tomášovce v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 5 a § 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
vydáva
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011
o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Tomášovce
a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole
§ 1
Úvodné ustanovenia
1/ Toto všeobecne záväzné nariadenie /ďalej len "nariadenie"/ určuje výšku príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, v Školskom klube detí a výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v Školskej jedálni pri Základnej škole Tomášovce.
2/ Toto nariadenie ďalej určuje miesto a zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
v základnej škole.
3/ Pre účely tohto nariadenia sú školami
Základná škola, Školská 30, 985 56 Tomášovce
Materská škola, Závadská 1, 985 56 Tomášovce
a školskými zariadeniami
Školský klub detí a Školská jedáleň pri Základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
§ 2
Materská škola
1/ Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,00 €.
2/ Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa,
a/ ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
b/ ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi
c/ ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
d/ ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby, alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
e/ ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi;
v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.
3/ Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.
§ 3
Školský klub detí
1/ Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí prispieva zákonný zástupca žiaka mesačne na jedného žiaka sumou 4,00 €.
2/ Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt v školskom klube detí, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3/ Príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza.
§ 4
Školská jedáleň pri Základnej škole
1/ Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva SR bez úhrady režijných nákladov na výrobu a výdaj jedál a nápojov.
2/ Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň v sume 1,19 €.
Táto suma pozostáva z nasledovných položiek: desiata 0,28 € , obed 0,68 €, olovrant
0,23 €.
3/ Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 - 11 rokov na jeden obed v sume
1,01 €.
4/ Dospelí stravníci /obed/:
zamestnanci: 1,19 €
príspevok zo sociálneho fondu 0,20 € pre zamestnanca na obed, osobu a deň -
platba 0,99 €.
cudzí stravníci 2,65 €
normované náklady 1,19 €
réžia 1,46 €
5/ Poplatky podľa ods. 2/ , 3/ a 4/ sa uhrádzajú mesačne vopred do dvadsiateho dňa
v kalendárnom mesiaci.
§ 5
Základná škola
- určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
1/ Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole /ďalej len "zápis"/
2/ Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
3/ Zápis detí sa koná v Základnej škole Tomášovce podľa rozhodnutia riaditeľky ZŠ v zákone stanovenom čase / od 15. 01. - 15. 02. príslušného roku /
4/ Základná škola pri zápise dieťaťa vyžaduje osobné údaje:
a/ meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa, zdravotná poisťovňa dieťaťa
b/ meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefónny kontakt zákonných zástupcov.
5/ V prípade, že si zákonný zástupca nesplní povinnosť prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 €.
§ 6
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 08.08.2011 do 24.08.2011.
2. VZN číslo 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach, dňa 24.08.2011, uznesením číslo 10/2011.
3. VZN číslo 4/2011 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
4. VZN číslo 4/2011 nadobúda účinnosť dňa 07.09.2011.
5. VZN číslo 4/2011 je prístupné na Obecnom úrade v Tomášovciach v kancelárii starostu obce a zverejnené na internetovej stránke obce.
Ing. Ján Mičuda v.r.
starosta obce

Priložený súbor:

Dátum platnosti:

štvrtok, september 1, 2011

Vyvesené: 1. 9. 2011

Dátum zvesenia: 17. 9. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť