Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 16:27:35

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C 0 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 1.7m/s
tlak1014hPa
vlhkosť76%
sneženie0.21mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

VZN 1-2010 o ochrane ovzdušia

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 1/2010
o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Obec Tomášovce podľa § 6 a v súlade s § 4 ods. 3) písm. g) zákona SNR č.69/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov , v zmysle § 28 a § 34 zákona NR SR č. 478/2002 Z.z. o ovzduší, § 2 ods. 2) a § 6 ods. 4) zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie
§ 1
Pôsobnosť nariadenia
Všeobecne záväzné nariadenie upravuje práva a povinnosti Obce Tomášovce a povinnosti právnických, fyzických osôb – podnikateľov a fyzických osôb, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania, pri ochrane vonkajšieho ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
§ 2
Základné pojmy
1) Znečisťujúca látka je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie okrem látok, ktorých uvádzanie do ovzdušia je upravené osobitným predpisom*.
2) Malým zdrojom znečisťovania sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW , ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov a stredných zdrojov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja.
3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.
§ 3
Povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja
1) Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania sú povinní :
a) Uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými orgánom ochrany ovzdušia – obcou podľa § 22 zákona č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší).
b) Umožniť prístup zamestnancom orgánom ochrany ovzdušia, inšpekcie a obce, alebo týmito orgánmi povereným osobám ku zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady.
c) Vykonať opatrenia na nápravu uložené inšpekciou, obcou alebo orgánom ochrany ovzdušia.
d) Požiadať o súhlas na umiestnenie malého zdroja znečisťovania a na jeho následné prevádzkovanie.
e) Požiadať o súhlas na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.
f) Viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania a poskytovať orgánom ochrany ovzdušia potrebné údaje.
g) V zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá než určené výrobcom zariadení, prípadne uvedené v schválenom súbore technicko–prevádzkových parametrov a technicko–organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase Obce Tomášovce podľa § 22 ods. 1) zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší a § 4) VZN.
h) Neprekročiť tmavosť dymu.
2) Povinnosti podľa odseku 1 ) písm. b) a f) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi 1/
§ 4
Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia
1) Obec v prenesenom výkone štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia
a) podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu 2/
b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov 3/
c) vydáva súhlas na vykonávanie činností uvedených v zozname, ktorý ministerstvo uverejňuje vo vestníku 4/
d) vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie 5/
e) vydáva súhlas na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich užívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách 6/
f) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu 7/
g) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty 8/
h) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja 9/
i) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov
2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.
1 / § 2 ods.2) Obchodného zákonníka
2/ § 11 ods.1) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
3/ § 20 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
4/ § 22 ods. 1) písm. b) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
5/ § 22 ods. 1)písm. a) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
6/ § 22 ods. 1) písm. d) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
7/ § 27 ods. 1 ) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
8/ § 38 ods. 6),7),8),9) a 11 zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
9/ § 34 ods. 1 )písm. h) zákona č. 478/2002 Z.z. o ovzduší
§ 5
Poplatky
1) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje znečisťovania ovzdušia sa vzťahujú na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj znečisťovania.
2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
3) Poplatková povinnosť sa nevzťahuje na :
a) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré prevádzkuje obec,
b) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia školských a zdravotníckych zariadení,
c) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia sociálnych a charitatívnych organizácií,
d) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, ktoré prevádzkujú fyzické osoby, pokiaľ sa takýto zdroj nevyužíva na výkon podnikateľskej činnosti.
4) Obec Tomášovce preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín, vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia v predchádzajúcom roku, výšku a termíny splátok poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.
§ 6
Výška poplatku
1) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou do výšky 663,87,- € na základe údajov oznámených podľa § 5 ods. 2 VZN úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia v obci.
3) Nespoplatňuje sa poplatok, ktorý je menej ako 33,19,- €.
4) Malé zdroje znečisťovania ovzdušia, ktoré používajú zemný plyn sa nespoplatňujú.
5) Pre stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sú poplatky určené nasledovne:
a) Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia spaľujúce pevné palivá, za 1 tonu paliva aj začatú:
- uhoľné brikety – 5,- €
- hnedé uhlie – 10,- €
- čierne uhlie - 7,- €
- koks - 5,- €
- drevo - 2,- €
b) Poplatok za malé zdroje znečisťovania ovzdušia – mechanické spracovanie dreva podľa množstva spracovaného dreva v m3 za rok stanovuje obec vo výške od 100 do 300,- €.
c) Poplatok pre ostatné malé zdroje znečisťovania nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov uvedených v prílohe č. 2 vyhlášky č.410/2003, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 338/2009 Z. z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší bude výšku poplatku určovať Obec Tomášovce individuálne, maximálne 663,87,- € ročne podľa spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
§ 7
Pokuty
1) Za nesplnenie povinností uvedených v § 5 ods. 2 ) VZN a povinností určených v rozhodnutí Obce Tomášovce môže byť uložená pokuta prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania do výšky 663,87,- €.
2) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
3) Pokutu od 30,- € do 663,87,- € môže uložiť obec prevádzkovateľovi malého zdroja , ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods.1 ) písmena a),c),g),h) VZN.
4) Pokutu od 10,- € do 100,- € môže uložiť obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak poruší povinnosti ustanovené v § 3 ods.1) písmena b) a f) VZN.
5) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 3) a 4), a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou možno uložiť pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút ustanovených v odsekoch 3) a 4) a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.
6) Pokuty sú príjmom obce.
§ 8
Záverečné ustanovenia
1) VZN o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25. 02. 2010uznesením č. 2/2010-B-5.
2) Toto VZN bolo vyvesené na úradnej tabuli Obce Tomášovce dňa 26. 02. 2010 a nadobúda účinnosť dňom 12. 03. 2010.
Karol Dovla v.r.
starosta obce
Návrh VZN
vyvesené dňa: 08.02.2010
zvesené dňa : 25.02. 010
VZN
vyvesené dňa: 26.02.2010
zvesené dňa : 12.03.2010

Priložený súbor:

Dátum platnosti:

piatok, marec 12, 2010

Vyvesené: 12. 3. 2010

Dátum zvesenia: 28. 3. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť