Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 16:31:50

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C 0 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 1.7m/s
tlak1014hPa
vlhkosť76%
sneženie0.21mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č.3/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č.3/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce

VZN vo formáte pdf. je po kliknutí tu.

Obec Tomášovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami podľa § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č.3/2018 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce.

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Tomášovce na svojom území ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom texte iba „poplatok“), a to v sadzbách a za podmienok, ako je určené v tomto VZN. 
(2) Účelom tohto VZN je určiť sadzby poplatku pre jednotlivé stavby v členení podľa tohto VZN. Toto VZN sa týka stanovenia sadzieb poplatku, ktorému podlieha pozemná stavba na území obce, ak na ňu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie,  bola ohlásená stavebnému úradu, bolo na ňu vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá bola dodatočne povolená a zároveň nie je oslobodená od tohto poplatku.

§ 2
Poplatník a základ poplatku

(1) Poplatníkom je na účely tohto VZN fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané ako stavebníkovi stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.
(2) Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby uvedená v m2, pričom ak má nadzemná časť viac miestností, základom poplatku je súčet výmery všetkých miestností, ktoré sa nachádzajú v nadzemných podlažiach stavby. Nadzemné podlažie stavby je pre účely tohto VZN každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

§ 3
Sadzby poplatku

Obec Tomášovce ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:
a) stavby na bývanie – poplatok sa neustanovuje,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2,
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2 a
e) ostatné stavby – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2.

§ 4
Výpočet poplatku a jeho platenie

(1) Poplatok sa vypočíta ako súčin základu uvedeného v § 2 ods. 2 tohto VZN zníženého o 60 m2, ak zákon neurčuje inak, a sadzby uvedenej v § 3 tohto VZN, pričom sa musí aplikovať tá sadzba, ktorá je stanovená pre daný druh stavby. Poplatok sa vypočítava podľa sadzby platnej v deň, kedy vznikla poplatková povinnosť. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.
(2) Výšku poplatku určí Obec Tomášovce vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. Vyrubený poplatok je stavebník povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok určený a vyrubený.
(3) Každý stavebník môže požiadať o určenie platenia poplatku v splátkach, pričom o vyhovení alebo nevyhovení takejto žiadosti rozhoduje Obec Tomášovce.

§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

    
(1) Na uplatnenie pripomienok k Návrhu VZN 3/2018 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce bol tento vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2018 a zvesený dňa 14.12.2018.
(2) Obecné zastupiteľstvo obce Tomášovce sa na tomto VZN 3/2018 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce uznieslo dňa 14.12.2018 prijatím uznesenia č. 105/2018.
(3) Toto VZN 3/2018 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2018 a nadobúda účinnosť 01.01.2019.

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené: 15. 12. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť