Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 8.12.2022, 17:11:21

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 8. 12. 2022
slabé sneženie 4 °C 0 °C
slabé sneženie, slabý západný vietor
vietorZ, 1.7m/s
tlak1014hPa
vlhkosť76%
sneženie0.21mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Schválené OZ v Tomášovciach dňa: 28.08.2018
Účinnosť od: 01.10.2018

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 1/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 10/2011 zo dňa 24.08.2011, sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 2 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
    2/ Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň v sume 1,34 €. Táto suma pozostáva z                          nasledovných položiek: desiata 0,32 €, obed 0,76 €, olovrant  0,26 €.

2. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
    3/ Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 - 11 rokov na jeden obed v sume 1,16 €.

3. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 4 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
    4/ a) dospelí stravníci - zamestnanci 2,79 € / obed, z toho:
        • príspevok zamestnávateľa 55 % - 1,53 €
        • z príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnanca na obed, osobu a deň - 0,40 €
        • úhrada zamestnanec – 0,86 €
        b) cudzí stravníci 2,79 € / obed, z toho:
        • normované náklady - 1,33 €
        • réžia - 1,46 €   

4. V časti „Základná škola - určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“, § 5 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
    3/ Zápis detí sa koná v budove Základnej školy, Školská 30, Tomášovce podľa rozhodnutia riaditeľky ZŠ v zákone stanovenom čase / od 01. 04.  -  30. 04. príslušného roku /. Presný termín určuje každoročne riaditeľ základnej školy po dohode so zriaďovateľom.

Čl. 2

Ostatné ustanovenia Všeobecne záväzného nariadenia Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ostávajú nezmenené.

Čl. 3

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 20.07.2018 a zvesený dňa 22.08.2018.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce uznesením č. 66/2018 zo dňa 28.08.2018.
3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 04.09.2018.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.10.2018.

V Tomášovciach dňa 04.09.2018.

 Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vo formáte pdf. je tu: VZN_1_2018_uhrada_v_skolskych_zariadeniach

Vyvesené: 4. 9. 2018

Zodpovedá: Správce Webu

Späť