Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 29.03.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 29.03.2023 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová - pracovníčka obce
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných deväť poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:

1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice"
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.   Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2022
7.   Schválenie Záverečného účtu obce Tomášovce za rok 2022
8.   Voľba hlavného kontrolóra obce Tomášovce
9.   Informácia o zmene platieb za stavu pre deti MŠ a ZŠ z dôvodu zavádzania dotácií
10. Prerokovanie návrhu na prijatie bankových úverov na spolufinancovanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov obce a preklenutie nepriaznivej
      finančnej situácie s energiami
11. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce
12. Prerokovanie došlých žiadostí
13. Rôzne
14. Diskusia
15. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 20/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.  program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2.  aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Juraja Baláža a Ing. Michala Ľalíka, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia, ktorá bude zároveň volebnou komisiou,  pracovala v zložení Ján Petian, Ing. Marek Mitter a Ľubica Hrnčiarová - všetko poslanci OZ. Ján Petian bude súčasne aj predsedom volebnej komisie.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 21/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov zápisnice Juraja Baláža a Ing. Michala Ľalíka - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú a volebnú komisiu v zložení Ján Petian, Ing. Marek Mitter a Ľubica Hrnčiarová - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 22/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)"
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Obecná rada zasadala dňa 27.03.2023. Na zasadnutí boli prerokované body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 29.03.2023 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 23/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady zo dňa 27.03.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie  zo zasadnutí  jednotlivých  komisií  pri  OZ  predložili  predsedovia  jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Komisia výstavby a dopravy – komisia zasadala dňa 22.03.2023, zasadnutia sa zúčastnili aj p. Lutišanová a p. Sivičeková. Komisia vyhodnotila miestne zisťovanie vo veci podnetu p. Viery Lutišanovej  ohľadne  zlého  odvodnenia  strechy  susednej  stavby  p.  Galiny  Sivičekovej a navrhla riešenie:
- odvodnenie strechy p. Sivičekovej prerobiť a v žiadnom prípade nesmerovať odvodnenie do spoločnej uličky (medze). P. Sivičeková prisľúbila, že dôjde k náprave a ihneď, ako nájde majstrov, dá to prerobiť. Predbežný termín na odstránenie závad sa stanovil do 31.07.2023.
- následne aj p. Lutišanová musí odvodniť svoje strechy, pretože to tiež nemajú dobre spravené. P. Lutišanová taktiež prisľúbila, že dôjde k náprave, aspoň dočasne, kým nebudú prerábať strechu. Predbežný termín na odstránenie závad sa stanovil do 31.07.2023.
- spoločná ulička musí byť prístupná pre obidve strany, nakoľko sa tam nachádza aj plynová skrinka a tým aj hlavný uzáver plynu rodinného domu p. Sivičekovej. V žiadnom prípade nesmie byť spoločná ulička zamknutá len jednou stranou bez toho, aby druhá strana nemala od nej kľúčik. Na zasadnutí sa obidve strany dohodli a prisľúbili, že si uličku sprístupnia.
Ostatné komisie pri OZ nezasadali.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 24/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2022
Stanovisko predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce, ktoré tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Podala k nemu podrobnejšie informácie. Skonštatovala, že Záverečný účet je spracovaný v súlade s príslušnými právnymi normami a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa § 16 ods. 5 tohto zákona, preto odporúča obecnému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 25/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k  záverečnému  účtu   obce  Tomášovce  zo  rok  2022 Č.k. 2023/I-3
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

7/ Schválenie Záverečného účtu obce Tomášovce za rok 2022
Ekonómka obce predložila Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2022, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice a podala k nemu podrobnejšie informácie.
OR a aj hlavná kontrolórka obce odporúčajú OZ schváliť Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2022.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 26/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1. Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2022 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtu za rok 2022 v sume 954,45 Eur na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

8/ Voľba hlavného kontrolóra obce Tomášovce
Starosta požiadal Jána Petiana, predsedu volebnej komisie o podanie informácie k voľbe hlavného kontrolóra obce. Ján Petian, predseda volebnej komisie, konštatoval, že bola podaná len jedna kandidátka, ktorá splnila predpísané náležitosti. Ďalej konštatoval, že pre voľbu kontrolóra obce Tomášovce sú splnené všetky predpísané náležitosti a navrhol, aby bola voľba hlavného kontrolóra obce prevedená verejným spôsobom.
Na priebeh voľby hlavného kontrolóra obce dohliadal starosta obce.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 27/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - konštatuje -
že pre voľbu hlavného kontrolóra obce Tomášovce sú splnené všetky predpísané náležitosti
B/ - schvaľuje -
voľbu hlavného kontrolóra obce Tomášovce prevedenú verejným spôsobom
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

Ing. Gabriela Fabiánová, kandidátka na funkciu hlavného kontrolóra obce Tomášovce, sa predstavila  a podala  podrobnejšie  informácie  o  sebe,  o  svojom  vzdelaní  a  dlhoročných skúsenostiach, tiež na akých pracovných pozíciách pôsobila.
Priebeh voľby hlavného kontrolóra obce viedol Ján Petian – zástupca starostu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 28/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - volí -
v zmysle § 11, ods. 4), písm. j), § 18 ods. 1) a § 18a ods. 5) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Ing. Gabrielu Fabiánovú do funkcie hlavného kontrolóra Obce Tomášovce na 6 rokov s účinnosťou od 01. apríla 2023
B/ - berie na vedomie -
informáciu  volebnej  komisie  o  výsledku  voľby  hlavného  kontrolóra  Obce  Tomášovce  v nasledovnom poradí: 1. Ing. Gabriela Fabiánová, počet hlasov 9
C/ - určuje -
v súlade s § 11 ods. 4 písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. plat
hlavného kontrolóra Obce Tomášovce Ing. Gabriele Fabiánovej podľa § 18 c ods. 1) písm. h) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 02.04.2023 s pracovným úväzkom 25 %
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

9/ Informácia o zmene platieb za stavu pre deti MŠ a ZŠ z dôvodu zavádzania dotácií
Starosta predložil oznámenie od Zariadenia školského stravovania pri ZŠ Tomášovce v zastúpení Jany Kurčíkovej, vedúcej ZŠS, v ktorom oznamuje zmenu platieb za stravu z dôvodu zavádzania dotácií na podporu stravovacích návykov podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR s účinnosťou od 1.mája 2023 a podal k nemu krátke vysvetlenie.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 29/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o zmene platieb za stavu pre deti MŠ a ZŠ z dôvodu zavádzania dotácií od
01.05.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

10/  Prerokovanie  návrhu  na  prijatie  bankových  úverov  na  spolufinancovanie  a dofinancovanie nedokončených investičných projektov obce a preklenutie nepriaznivej finančnej situácie s energiami
Starosta informoval OZ, že sa jedná o prerozdelenie čerpania úveru vo výške 80.000,00 Eur, ktorý bol schválený na poslednom zasadnutí OZ, na konkrétne bankové, resp. iné inštitúcie. Obec má v súčasnosti schválených niekoľko projektov. V rámci ich spolufinancovania sa na poslednom zasadnutí OZ schválilo prijať úver na spolufinancovanie týchto projektov:
1. Malá kompostáreň v obci Tomášovce – zmluva je podpísaná,
- výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 460.750,55 Eur
- spolufinancovanie obce je vo výške 24.250,03 Eur
2. Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce – zmluva je podpísaná,
- výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 305.753,93 Eur
- spolufinancovanie obce je vo výške 16.092,31 Eur
3. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce – zmluva je podpísaná,
- výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 33.291,78 Eur
- spolufinancovanie obce je vo výške 22.194,52 Eur
4. Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce – dodatok k zmluve na práce naviac
- dofinancovanie projektu prác naviac vo výške 4.903,63 Eur
Starosta predložil ponuky bánk, resp. iných inštitúcií, navrhuje na projekty 1. a 2. zobrať úver z environmentálneho fondu na 10. rokov a na projekty 3. a 4. predĺžiť Municipálny úver - Univerzál z Prima banky, a.s. o ďalších 10. rokov.
HKO dala k uvedenému postupu kladné stanovisko.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 30/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  obce  Tomášovce  k  dodržiavaniu  podmienok  na  prijatie návratných zdrojov financovania splátkového úveru od Environmentálneho fondu
B/ - schvaľuje -
1. realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na vybudovanie Malej kompostárni v obci Tomášovce, spolufinancovanie 5% vo výške 24.250,03 Eur
2. prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 24.250,03 Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky
3. realizáciu investície v zmysle podmienok špecifikácie Environmentálneho fondu – zameranej na Revitalizáciu vnútrobloku v obci Tomášovce, spolufinancovanie 5% vo výške 16.092,31 Eur
4. prijatie úveru od Environmentálneho fondu vo výške 16.092,31 Eur zabezpečeného blankozmenkou na financovanie investícií v zmysle podmienok špecifikácie podpory formou úveru pre Obce a Vyššie územné celky
5.   predĺženie zmluvy o poskytnutí bankového úveru od Prima banky, a.s. - Municipálny úver - Univerzál do úverového limitu vo výške 200.000,00 Eur
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

11/ Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce
Starosta podal informáciu poslancom OZ o doručených žiadostiach o poskytnutie dotácií z rozpočtu obce. Žiadosť o dotáciu na prvý polrok 2023 vo výške 10.000,00 Eur podal „TJ Slovan Tomášovce“ za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom v rámci ročníka 2022/2023, žiadosť o dotáciu na rok 2023 vo výške 1.500,00 Eur podal „Šachový klub Junior Tomášovce“ za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2023 a žiadosť o dotáciu na rok 2023 vo výške 1.000,00 Eur podal „Stolnotenisový klub Tomášovce“ za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2023. Športová komisia ako aj Obecná rada odporúčajú poslancom OZ dotácie v požadovanej výške schváliť.
Ing. Katarína Bobáľová, poslankyňa OZ a predsedkyňa Komisie pre ekonomiku a služby sa vyjadrila, že ona z ekonomického hľadiska nie je stotožnená s požadovanými výškami žiadaných súm na dotácie a predložila návrh, aby bola u všetkých žiadateľov schválená dotácia z rozpočtu obce len do výšky 50 % požadovanej sumy. Odôvodnila to najmä nepriaznivou finančnou situáciou spôsobenou enormným zvýšením platieb obce za energie a znížením objemu vyplácaných podielových daní pre obce.
Starosta dal za uvedený návrh hlasovať:

Uznesenie č. 31/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
pre  žiadateľov  o  dotáciu  „TJ  Slovan  Tomášovce“,  „Šachový klub  Junior  Tomášovce“  a „Stolnotenisový klub Tomášovce“ dotáciu z rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 len do výšky 50 % požadovanej sumy
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Renáta Macková)
proti: 6 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie nebolo schválené.

a) žiadosť TJ Slovan Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na prvý polrok 2023 vo výške 10.000,00 Eur za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom v rámci ročníka 2022/2023
Športová komisia a OR odporúčajú OZ požadovanú výšku dotácie schváliť.
Marian Urban, poslanec OZ a predseda Športovej komisie sa vyjadril, že ak sa teraz dotácia neposkytne, tak pravdepodobne TJ Slovan Tomášovce zanikne, pretože hlavnou dotáciou pre združenie je dotácia od obce. Navrhuje dotáciu na prvý polrok 2023 poskytnúť, aby mohli dokončiť sezónu a neskôr sa uvidí, ako sa situácia vyvinie ďalej.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 32/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na prvý polrok 2023 vo výške 10.000,00 Eur za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas prvého polroka 2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 6 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ján Petian, Juraj Baláž, MarianUrban)
proti: 0
zdržal sa: 3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Renáta Macková)
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b) žiadosť Šachového klubu Junior Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce vo výške 1.500,00 Eur za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2023
Športová komisia a OR odporúčajú OZ požadovanú výšku dotácie schváliť.
Marian Urban, poslanec OZ a predseda Športovej komisie sa vyjadril, že ak sa teraz dotácia neposkytne, tak pravdepodobne Šachový klub Junior Tomášovce zanikne, pretože hlavnou dotáciou pre združenie je dotácia od obce. Navrhuje dotáciu na rok 2023 poskytnúť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 33/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre Šachový klub Junior Tomášovce na rok 2023 vo výške 1.500,00 Eur za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Katarína Bobáľová)
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť Stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2023 vo výške 1.000,00 Eur za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2023
Športová komisia a OR odporúčajú OZ požadovanú výšku dotácie schváliť.
Marian Urban, poslanec OZ a predseda Športovej komisie sa vyjadril, že ak sa teraz dotácia neposkytne, tak pravdepodobne Stolnotenisový klub Tomášovce zanikne, pretože hlavnou dotáciou pre združenie je dotácia od obce. Navrhuje dotáciu na rok 2023 poskytnúť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 34/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Tomášovce na rok 2023 vo výške 1.000,00 Eur za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová)
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
a) žiadosť Mgr. Miroslavy Šebenovej Hajdů o predĺženie prevádzky Materskej školy
Žiadateľka žiada o predĺženie otváracej doby Materskej školy v Tomášovciach od 06:30 hod. do 16:30 hod., nakoľko žiadateľka pracuje v Lučenci a jej pracovná doba je do 16:00 hod. Z tohto dôvodu si svoje deti z materskej školy nevie vyzdvihnúť včas.
Starosta navrhol, aby sa Školskej a sociálnej komisii uložilo prerokovať konkrétnu žiadosť a vypracovať stanovisko v tejto veci v termíne do 31.05.2023.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 35/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- ukladá -
Školskej   a sociálnej   komisii   spracovať   stanovisko   k žiadosti   o predĺženie   prevádzky
Materskej školy v Tomášovciach
Z: predsedkyňa komisie                                                     T: do 31.05.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b) žiadosť  TJ  Slovan  Tomášovce  o  bezplatné  poskytnutie  sály  kultúrneho  domu  v Tomášovciach z dôvodu usporiadania „Retro zábavy“
Žiadateľ žiada poskytnúť bezplatne priestory kultúrneho domu v Tomášovciach, a to sálu, kuchyňu, inventár, chodbu a WC, dňa 08.04.2023 za účelom usporiadania „Retro zábavy“.
Ľubica Hrnčiarová a Renáta Macková, poslankyne OZ sa vyjadrili, že nemajú žiadne výhrady pre poskytnutie priestorov kultúrneho domu bezplatne, ale majú výhrady voči dátumu, kedy sa má zábava konať. V daný deň sú najväčšie kresťanské sviatky.
OR odporúča OZ žiadosť schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 36/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od TJ Slovan Tomášovce, občianske združenie o bezplatné poskytnutie sály kultúrneho domu v Tomášovciach
B/ - schvaľuje -
bezplatné    poskytnutie    priestorov   kultúrneho    domu    v Tomášovciach   pre TJ Slovan Tomášovce z dôvodu usporiadania „Retro zábavy“ dňa 08.04.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť Občianskeho združenia Havkáči o bezplatné poskytnutie sály kultúrneho domu v Tomášovciach z dôvodu usporiadania ochotníckeho predstavenia
Žiadateľ  žiada  poskytnúť  bezplatne  sálu  kultúrneho  domu  v  Tomášovciach,  za  účelom usporiadania ochotníckeho divadelného predstavenia „Náš pán ujo“ dňa 30.04.2023. OR odporúča OZ žiadosť schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 37/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od Občianskeho združenia Havkáči o bezplatné poskytnutie sály kultúrneho
domu v Tomášovciach
B/ - schvaľuje -
bezplatné   poskytnutie   sály  kultúrneho   domu   v Tomášovciach  pre Občianske združenie Havkáči z dôvodu usporiadania ochotníckeho divadelného predstavenia dňa 30.04.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

13/ Rôzne
a) prerokovanie a schválenie nových „Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“
Starosta predložil návrh na zmenu zásad odmeňovania poslancov a členov komisií, nakoľko tam chýba klauzula ohľadne zástupcu starostu a podal k návrhu podrobnejšie informácie. Zmeny sa týkajú:
- Článku 4, kde sa upraví bod 2 nasledovne:
„Poslancovi, ktorý vykonáva funkciu zástupcu starostu podľa § 13b ods. 3 zákona 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov a nie je dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí za vykonávanie úloh zástupcu starostu a nákladov spojených s funkciou odmena vo výške 150 € za mesiac, vyplácaný štvrťročne. Tým nie je dotknutá odmena podľa článkov 3, 5, 6 a 7 týchto Zásad.“
Ostatné články ostanú bez zmeny.
Nové „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“ budú platné od 01.04.2023 a zároveň sa nimi rušia predchádzajúce zásady, ktoré boli prijaté uznesením č. 93/2021/B zo dňa 21.07.2021.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 38/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - ruší -
k 31.03.2023 „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“, ktoré boli prijaté uznesením č. 93/2021/B zo dňa 21.07.2021
B/ - schvaľuje -
s účinnosťou od 01.04.2023 nové „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“ v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ján Petian)
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

14/ Diskusia
Viera Bellová, prítomný občan na OZ predložila v mene všetkých cyklistov v Tomášovciach požiadavku o dokončenie cyklotrasy Tomášovce – Vidiná. Cyklotrasa Vidiná – Lučenec sa už dokončila.
Starosta sa vyjadril, že za cyklocesty sa najťažšie bojuje preto, lebo je problém s majetkovým vysporiadaním. Kde by logicky vychádzali, tam je to skoro nemožné a kde je to možné, je to dlhšie a náročné. Ďalej vysvetlil akým spôsobom boli vybudované cyklotrasy Vidiná – Lučenec a Halič – Lučenec. Tiež informoval, že projekt cyklotrasy Tomášovce – Vidiná bol vypracovaný a ukázal kadiaľ by táto cyklotrasa mala viesť. Podľa tohto projektu je ale nereálne vybudovať cyklotrasu Tomášovce – Vidiná, kým nebudú vykonané pozemkové úpravy. Starosta obce Tomášovce a starosta obce Vidiná už spolu rokovali vo veci cyklotrasy Tomášovce – Vidiná a dohodli sa, že sa pokúsia naplánovať a následne svojpomocne aspoň vyčistiť a vyrovnať terajšiu poľnú cestu, ktorá vedie z Tomášoviec do Vidinej.
Všetci prítomní sa v tejto veci zhodli na riešení, s obcou Vidiná sa dohodnúť a zorganizovať spoločne brigádu a svojpomocne celý úsek od Tomášoviec po Vidinú popri súčasnej ceste vyčistiť  a pôvodnú  cestu  podľa  možností  upraviť.  Pani  Bellová  prisľúbila,  že  aj  cyklisti z Tomášoviec by sa brigády zúčastnili.
Ing. Michal Ľalík, poslanec OZ sa informoval za aktuálne vyhlásené výzvy na rekonštrukciu MŠ a ZŠ, telocvične, či je to reálne zapojiť sa do takejto výzvy.
Starosta podal informácie k uvedeným výzvam, do ktorých je možnosť zapojiť sa cez plán obnovy. Je však potrebné osloviť projektantov na vypracovanie projektov.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 39/2023 zo dňa 29.03.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1. príspevok p. Viery Bellovej ohľadom riešenia cyklotrasy Tomášovce - Vidiná
2. príspevok poslanca OZ, Ing. Michala Ľalíka, ohľadom riešenia projektovej prípravy na materskú školu a základnú školu v rámci existujúcich výziev na rozšíre
B/ - súhlasí -
s oslovením projektantov na vypracovanie projektu v rámci existujúcich výziev na rozšírenie kapacít škôl
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka                                                                                                                                  
Juraj Baláž v.r., 1. overovateľ
Ing. Michal Ľalík v.r., 2. overovateľ
 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Andrea Vreštiaková