Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 28.04.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 28.04.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní:  Mgr. Štefan Haban – poslanec OZ, Štefan Kocúr – poslanec OZ, Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácia zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Informácia o začatí realizácie projektu "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec"
7. Informácia o potrebe spracovania rozvojového  dokumentu "Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 - 2025" a schválenie jeho spolufinancovania
8. Informácia o realizácii projektu "Zavlažovací systém na futbalové ihrisko v Tomášovciach"
9. Schválenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre rok 2021
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov - diskusia
13. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 31/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Renátu Mackovú a Ing. Milana Lošťáka, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Roman Pivarči, Mária Kúkeľová a Ľubica Hrnčiarová – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 32/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Renátu Mackovú a Ing. Milana Lošťáka - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení Ing. Roman Pivarči, Mária Kúkeľová a Ľubica Hrnčiarová – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil zástupca starostu obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal informáciu k plneniu uznesenia č. 91/2020 zo dňa 16.12.2020 vo veci spoločnosti PRP s.r.o. a ňou realizované stavby – parkovisko a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva. Starosta upovedomil všetkých prítomných o naplánovanom stretnutí so spoločnosťou PRP s.r.o., ktorého sa budú môcť zúčastniť aj poslanci OZ. 
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 33/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu predložil starosta obce.
Obecná rada zasadala spolu s Komisiou pre ekonomiku a služby dňa 26.04.2021. Na svojom zasadnutí prerokovala všetky body, ktoré sú v programe dnešného zasadnutia OZ. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 34/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia komisií.
Komisia pre ekonomiku a služby – informáciu podal Ing. Milan Lošťák, predseda komisie. Komisia zasadala spolu s obecnou radou dňa 26.04.2021. Na svojom zasadnutí prerokovala všetky dôležité body, ktoré sú v programe dnešného zasadnutia OZ.
Ostatné komisie nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 35/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu zo zasadnutia Komisie pre ekonomiku a služby
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za: 7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

O 18.30 hod. príchod pozvaných hostí – p. Milan Haluška a p. Dana Geľhošová.

6/ Prerokovanie začatia realizácie projektu "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec"
Starosta obce predložil Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Informoval o začatí realizácie projektu "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec" a vysvetlil o aký projekt sa jedná. Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie systému a optimalizovanie procesov verejnej správy, ktorý bude dosiahnutý hlavnou aktivitou Optimalizácia verejných politík nasledovne:
- realizovanie aktivít a opatrení za účelom skvalitnenia a zefektívnenia verejných politík výkonu originálnych a prenesených kompetencií samospráv na území okresu Lučenec. Ide o oblasti výkonu kompetencií v oblasti Stavebného konania, Ochrany životného prostredia s dôrazom na nakladanie s odpadom, Školstva, Sociálnych služieb a Cestovného ruchu a možností jeho využitia na rozvoj územia,
- návrh a rozpracovanie projektových zámerov v súlade s územne platnými programami hospodárskeho a sociálneho rozvoja, strategickými a koncepčnými dokumentmi územia, akčnými plánmi a pod. - manažovaním komplexných postupov v oblasti regionálneho rozvoja pri realizácii projektov na rozvoj samospráv na území okresu Lučenec. V rámci tejto aktivity sa budú vyhľadávať možnosti zapájania sa do vyhlásených výziev národných aj nadnárodných, spracovanie projektových zámerov a dohliadanie na implementáciu projektov a v prípade záujmu aj pomoc pri implementácii existujúcich projektov,
- prijatie opatrení na analýzu, aktualizáciu a tvorbu strategických a koncepčných dokumentov nevyhnutných k rozvoju samospráv okresu Lučenec. V rámci tejto činnosti sa vykonajú revízie existujúcich Programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a územno-plánovacej dokumentácie a v prípade záujmu obcí sa vypracujú nové alebo usmernia na získanie nových dokumentácií. 
Cieľovou skupinou sú obyvatelia dotknutých samospráv, zamestnanci verejnej správy pôsobiaci v dotknutých/riešených oblastiach, zainteresované neziskové a podnikateľské subjekty. Miesto realizácie spádové územie samospráv Mesto Fiľakovo a Obec Tomášovce, okres Lučenec.
Potom starosta predstavil prizvaných hostí, Ing. Milana Halušku a Ing. Danu Geľhošovú, projektových manažérov, ktorí budú na danom projekte pracovať. Obaja o sebe niekoľko viet povedali a pokračovala rozprava v tejto veci. 
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ sa vyjadril k projektu kladne. Obec Tomášovce môže profitovať z regionálneho rozvoja a navyše získa odborný tím, ktorý môže využiť vo svoj prospech. Očakáva spoločné vybudovanie kvalitnej spolupráce. 
Starosta požiadal poslancov OZ o schválenie poskytnutia priestorov – malá zasadačka OU ako kancelárske priestory pre realizáciu uvedeného projektu.
Všetci poslanci OZ s tým jednoznačne súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 36/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie – 
informáciu o začatí realizácie projektu "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec"
B – schvaľuje – 
poskytnutie kancelárskych priestorov v budove obecného úradu pre realizáciu projektu "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec"
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Prerokovanie potreby spracovania rozvojového  dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 – 2025“ a schválenie jeho spolufinancovania
Starosta obce predložil Zápisnicu z rokovania Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Lučenec zo dňa 06.04.2021, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Obec Tomášovce bola oslovená, aby sa zapojila do „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 - 2025“. Spracovanie spoločného Programu rozvoja UMR má stáť 46.000,- EUR a suma, na ktorej sa obec Tomášovce má podieľať spolufinancovaním predstavuje čiastku vo výške 1.442,36 EUR. Dňa 26.04.2021 zasadala v našej obci Obecná rada spoločne s Komisiou pre ekonomiku a služby a členovia týchto poradných orgánov OZ vyjadrili počudovanie nad potrebou prijímať nový strategický dokument, nakoľko máme nový a platný na celé obdobie rokov 2020 - 2025. Zároveň od 01.05.2021 mesto Fiľakovo v spolupráci s obcou Tomášovce spúšťa projekt "Podpora rozvoja a optimalizácie verejných politík v samosprávach okresu Lučenec", v rámci ktorého sa ponúkne pre všetkých 57 samospráv okresu revízia existujúcich PRO, resp. vypracovanie nových PRO. Na základe týchto skutočností OZ jednohlasne súhlasí s tým, aby Obec Tomášovce stiahla svoj súhlas s vypracovaním spoločného „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 – 2025“ a do tohto programu sa nezapojila.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 37/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie – 
informáciu o potrebe spracovania rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 – 2025“ 
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za: 7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie realizácie projektu "Zavlažovací systém na futbalové ihrisko v Tomášovciach"
Starosta predložil Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. Informoval poslancov OZ o výsledkoch verejného obstarávania na zhotovenie uvedenej závlahy. Najnižšiu cenu vo výške 8.100,- EUR ponúkla firma Peter Tomašovič – AquaTom, Ostredky I. 352/1, Tomášovce. Táto firma teda už aj projekt „Zavlažovací systém na futbalové ihrisko v Tomášovciach“ zrealizovala. Je však potrebné dofinancovanie uvedeného projektu do sumy 1.500,- EUR na zakúpenie nového čerpadla s montážou, pretože terajšie čerpadlo vo vlastníctve obce bude svojím výkonom nepostačujúce.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Komisie pre ekonomiku a služby odporučil, aby sa projekt dofinancoval a dokončil kvalitne. Navrhol uvedený projekt dofinancovať z rezervného fondu. 
Ostatní poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasili.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 38/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie – 
informáciu o realizácii projektu „Zavlažovací systém na futbalové ihrisko v Tomášovciach“ v sume 8.100,- EUR
B – schvaľuje – 
a) dofinancovanie projektu „Zavlažovací systém na futbalové ihrisko v Tomášovciach“ o zakúpenie nového čerpadla s montážou do sumy 1.500,- EUR
b) uhradenie kapitálových výdavkov v sume 9.600,- EUR z rezervného fondu na projekt „Zavlažovací systém na futbalové ihrisko v Tomášovciach“ vrátane zakúpenia nového čerpadla s montážou  
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Schválenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre rok 2021
Návrh výzvy predložil starosta obce. Uvedená výzva tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. 
Starosta predložil návrh, aby Obec Tomášovce vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre rok 2021. O dotáciu budú môcť požiadať právnické osoby a fyzické osoby ‒ podnikatelia, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce Tomášovce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území obce Tomášovce alebo poskytujú služby obyvateľom obce Tomášovce.
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby doporučuje poslancom OZ výzvu schváliť.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 39/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– schvaľuje  – 
výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre rok 2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) žiadosť p. Ivana Filipa, bytom Mlynská 106/4, Tomášovce o územnoplánovaciu informáciu 
Jedná sa o územnoplánovaciu informáciu k zámeru výstavby RD v prielukách medzi ulicami Mlynská a Viešťanská, a to v k.ú. Tomášovce na pozemkoch KN-C p.č. 149/1, 149/2 s prístupovou cestou cez pozemok KN-C p.č. 148/1 od ulice Mlynská, t.j. o informáciu, či je uvedený v súlade s platným územným plánom obce Tomášovce. 
Spracovateľ územného plánu doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák, PhD. vo svojom stanovisku uvádza, že výstavba RD na danom pozemku je v súlade s platným územným plánom obce Tomášovce. Ako nezastavanú rezervu je však potrebné ponechať plochu pre prípadnú výstavbu miestnej komunikácie s obratiskom.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 40/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie  – 
a) žiadosť p. Ivana Filipa, bytom Mlynská 106/4, Tomášovce o územnoplánovaciu informáciu
b) kladné stanovisko spracovateľa územného plánu k uvedenej žiadosti 
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Rôzne
a) podnet od p. Mgr. Ivana Hronca, bytom Javornícka 5, Banská Bystrica, ktorý žiada o radikálne riešenie vo veci jemu spôsobenej škody na nehnuteľnosti - kuchynke nachádzajúcej sa v Tomášovciach na ulici Lúčna 294. 
Pán Hronec zistil, že uvedená nehnuteľnosť, ktorej je vlastníkom, je od občana p. Paľagu vytápaná a podmáčaná veľkým množstvom tekutiny. Tiež sa sťažuje, že mu je vytápaná záhrada od občana p. Chamulu.
Starosta navrhol, aby sa uvedeným podnetom zaoberala Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva a o vykonanom zistení nech podá informáciu na najbližšom zasadnutí OZ. 
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 41/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie – 
podnet od p. Mgr. Ivana Hronca, bytom Javornícka 5, Banská Bystrica vo veci nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom, a ktorá je od občana p. Paľagu vytápaná a podmáčaná veľkým množstvom tekutiny
B – ukladá – 
Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva prešetriť podnet od p. Mgr. Ivana Hronca, bytom Javornícka 5, Banská Bystrica vo veci nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom, a ktorá je od občana p. Paľagu vytápaná a podmáčaná veľkým množstvom tekutiny
Z: predseda komisie                                             Z: do 31.05.2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

b) podnet od p. Anežky Kokavcovej a p. Petra Obenraucha, obaja bytom Zelená 203/12, Tomášovce, ktorí sa sťažujú na zápach kanalizácie v priestoroch kúpeľne. Domnievajú sa, že príčinou tohto zápachu je neoprávnené nárazové vypúšťanie splaškov do kanalizácie. 
Starosta navrhol, aby sa uvedeným podnetom zaoberala Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva a o vykonanom zistení nech podá informáciu na najbližšom zasadnutí OZ. 
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia.

Uznesenie č. 42/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A– berie na vedomie – 
podnet od p. Mgr. Ivana Hronca, bytom Javornícka 5, Banská Bystrica vo veci nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom, a ktorá je od občana p. Paľagu vytápaná a podmáčaná veľkým množstvom tekutiny
B – ukladá – 
Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva prešetriť podnet od p. Anežky Kokavcovej a p. Petra Obenraucha, obaja bytom Zelená 203/12, Tomášovce vo veci obťažujúceho zápachu kanalizácie
Z: predseda komisie                                             Z: do 31.05.2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

12/ Interpelácie poslancov – diskusia
Starosta poinformoval poslancov OZ o poskytnutí dotácie na projekt „Obnova pamätníka padlým v SNP v Tomášovciach“ v obci Tomášovce vo výške 3.900,- EUR. Ďalej uviedol, že urobí verejné obstarávanie na obnovu uvedeného pamätníka a následne zrealizuje uvedený projekt v čo najskoršom termíne.
Poslanci OZ so navrhnutým postupom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 43/2021 zo dňa 28.04.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie  – 
informáciu o poskytnutí dotácie na projekt „Obnova pamätníka padlým v SNP v Tomášovciach“ v obci Tomášovce 
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

13/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Renáta Macková v.r., 1. overovateľ
Ing. Milan Lošťák v.r., 2. overovateľ

Prílohy:

Zapisnica_OZ_28.04.2021.pdf (869.63 kB)

Pozvanka_OZ_28.04.2021.pdf (344.03 kB)

Priloha_1-prezencna_listina_28.04.2021.pdf (307.09 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_28.04.2021.pdf (830.55 kB)

Priloha_3-Zmluva_projekt_rozvoj_a_optimalizacia_verejnych_politik_LC.pdf (2.22 MB)

Priloha_4-Zapisnica_UMR_06.04.2021.pdf (926.73 kB)

Priloha_5-Zaznam_z_PT-zavlaha_ihrisko_2021.pdf (570.33 kB)

Priloha_6-Vyzva_na_podporu_sluzieb_a_RR_2021.pdf (387.55 kB)

Zodpovedá: Správce Webu