Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.05.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 25.05.2022 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach


Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová - pracovníčka obce
 
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných deväť poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.  Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.   Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/I-2
7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2021
8.   Prerokovanie Záverečného účtu obce Tomášovce za rok 2021
9.   Návrh na prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2022 – schválenie Rozpočtového opatrenie č. 1 na rok 2022
10. Prerokovanie spolufinancovania rozvojového  dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2022 – 2027“
11. Prerokovanie návrhu Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva od NDS
12. Prerokovanie investícií na rok 2022
13. Prerokovanie došlých žiadostí
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov – diskusia
16. Záver
 
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili. Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 33/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ p. Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.   program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach,
2.   aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan  Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Máriu Kúkeľovú a Ľubicu Hrnčiarovú, poslankyne OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Renáta Macková, Ing. Roman Pivarči a Mgr. Štefan Haban - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 34/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že  starosta  určil  za  overovateľov  zápisnice  Máriu  Kúkeľovú  a Ľubicu  Hrnčiarovú  - poslankyne OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú   komisiu v zložení Renáta Macková, Ing. Roman Pivarči a Mgr. Štefan Haban - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 35/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Obecná rada zasadala dňa 23.05.2022 spolu s Komisiou výstavby a dopravy. Informáciu zo zasadnutia podal starosta. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 25.05.2022 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 36/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta:
Komisia výstavby a dopravy - komisia zasadala dňa 23.05.2022 spolu s Obecnou radou. Keďže predseda komisie nebol prítomný na zasadnutí komisie, starosta informoval OZ, že komisia na zasadnutí prerokovala spolufinancovanie rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR (Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2022 – 2027)“, návrh Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva od Národnej diaľničnej spoločnosti a prerokovala plán investícií na rok 2022. Po spoločnej dohode sa vybrali investície:
- ako investičná priorita pre rok 2022 revitalizácia parku obce Tomášovce a dokončenie rekonštrukcie pamätníka padlým v SNP,
- obnova povrchu miestnych komunikácií v obci, a to na uliciach Viešťanská, Budinská, smer rybník od budovy STS až po most pri rybníku,
- vybudovanie  parkoviska  pri  bytových  domoch  na  ulici  Družstevná  spolu  s osvetlením a zabezpečiť pomoc s kanalizáciou pre bytové domy
- zabezpečenie odvetrania strechy na budove Obecného úradu v Tomášovciach.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 37/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

6/ Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/I-2
Správu predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice a podala k nej krátku informáciu. Ďalej konštatovala, že kontrolou inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2021 v účtovnej jednotke obce Tomášovce neboli zistené nedostatky.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 38/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/I-2
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Tomášovce za rok 2021
Stanovisko predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. Skonštatovala, že stav finančných prostriedkov je celkom dobrý a že nastal pokles bankových úverov a návratných zdrojov financovania. Na záver hlavná kontrolórka konštatovala, že zákonné podmienky pre používanie návratných zdrojov financovania boli splnené.
Hlavná kontrolórka obce odporúča OZ schváliť Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2021.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 39/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  k   záverečnému  účtu  obce  Tomášovce  zo  rok  2021 Č.k. 2022/I-3
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

8/ Prerokovanie „Záverečného účtu obce Tomášovce za rok 2021“
Starosta predložil „Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2021“, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice.
OR odporúča OZ schváliť „Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2021“.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ – vyjadril poďakovanie starostovi a pracovníkom, ktorí zodpovedne dohliadali na peňažné prostriedky v náročnom období roku 2021.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 40/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1. „Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2021“ a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. tvorbu rezervného fondu v sume 51.804,24 Eur
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan  Kocúr,  Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

9/  Návrh  na  prvú  zmenu  rozpočtu  obce  na  rok  2022  –  schválenie  Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2022
Starosta  obce  predložil  Rozpočtové  opatrenie  č.  1/2022,  ktoré  tvorí  Prílohu  č.  7  tejto zápisnice. Ekonómka obce podala podrobnejšie informácie o rozpočtovom opatrení.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 41/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Rozpočtové opatrenie č. 1/2022 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
- povolené prekročenie bežných príjmov a výdavkov o sumu 60.000,00 Eur
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

10/ Prerokovanie spolufinancovania rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2022 – 2027“
Starosta opätovne podal informáciu ku rozvojovému dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2022 – 2027“. Ďalej informoval, že obci bola Mestom Lučenec doručená faktúra za vypracovanie 1. časti spoločného PHSR Karpatským rozvojovým inštitútom. Faktúra bola vystavená na základe Memoranda o spolupráci zo dňa 07.12.2020 a Uznesenia členov UMR Lučenec č. 1/2021 zo dňa 06.04.2021. Na rokovaní Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja Lučenec dňa 06.04.2021 bola aj obec Tomášovce oslovená, aby sa zapojila do „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec. Spracovanie spoločného Programu rozvoja UMR má stáť 46.000,- Eur a suma, na ktorej sa obec Tomášovce má podieľať spolufinancovaním predstavuje čiastku vo výške 1.442,36 Eur. Teraz fakturovaná suma vo výške 721,18 Eur predstavuje polovicu celkovej sumy. Druhá polovica sumy bude obci vyfakturovaná po odovzdaní finálneho dokumentu spoločného PHSR.
OR a Komisia výstavby a dopravy odporúča OZ schváliť spolufinancovanie rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2022 – 2027“.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 42/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
spolufinancovanie rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2022 – 2027“ vo výške 1.442,36 Eur
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

11/ Prerokovanie návrhu Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva od NDS
Starosta predložil návrh Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., ktorá je investorom stavby rýchlostnej cesty R2 Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa) v rámci ktorej sa ako vyvolaná investícia realizoval aj stavebný objekt SO705 Preložka VTL plynovodu v km 20.826-22.103 v prospech vlastníka a prevádzkovateľa siete, SPP - distribúcia, a.s. Na základe uvedeného nás NDS oslovila ako vlastníka/správcu nehnuteľnosti v katastrálnom území Tomášovce s návrhom Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva. Predmetom tejto dohody je jednorazová náhrada za zriadené vecné bremeno na pozemku v rozsahu vyznačenom podľa geometrického plánu č. 35859890-217/2021 na vyznačenie vecného bremena pre vyššie uvedený objekt.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ – odporúča schváliť návrh dohody od NDS, pretože je to nadregionálna investícia a netreba brzdiť veci okolo budovania diaľnice, aby sa to pohlo ďalej.
OR a Komisia výstavby a dopravy odporúča OZ súhlasiť s návrhom Dohody o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva od NDS.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 43/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Dohodu o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva od Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava-Dúbravka, IČO: 35919001, ktorej predmetom je, že prenajímateľ je vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v k. ú. Tomášovce, zapísaných v katastri nehnuteľností vedenej Okresným úradom Lučenec, katastrálnym  odborom  v registri  na  LV  č.  1205,  parc.  č.  837/1  o výmere  4114  m2 a poskytovateľ obmedzuje vlastníka pozemku výstavbou plynárenského zariadenia v rámci stavby „Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa (Mýtna - Lovinobaňa), SO705 Preložka VTL plynovodu v km 20.826-22.103 v dôsledku ktorej je pozemok zaťažený vecným bremenom podľa geometrického plánu na zriadenie vecného bremena č. 35859890-217/2021, vyhotoveného firmou GEFOS SLOVAKIA, s.r.o., úradne overeného Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom pod č. G1-304/2021 zo dňa 09.06.2021 v prospech vlastníka stavby a ktoré obmedzuje vlastníka pozemku v obvyklom užívaní pozemku. Náhrada bola stanovená znaleckým posudkom č. 3/2022, ktorý vyhotovil Ing. Koloman Kovalík, znalec odhad hodnoty nehnuteľností. Výška príslušnej náhrady zo zákona za zriadené vecné bremeno dotknutej  časti  pozemkov  sa  určuje  ako  súčin  výmery,  výška  náhrady  za  pozemok a spoluvlastnícky podiel. Celková dohodnutá výška náhrady predstavuje 53,53 Eur.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Prerokovanie investícií na rok 2022
Starosta predložil opätovne Plán opráv a investícií na rok 2022 a informoval podrobnejšie o plánovaných investíciách.
Starosta navrhol, aby sa prioritne riešili investície do MK, opravy odvetrania strechy OÚ, revitalizácia obecného parku, nová fasáda na požiarnej zbrojnici.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ a predseda Komisie výstavby a dopravy – konštatoval, aby sa sústredilo na revitalizáciu centra obce, to je obecného parku a obnovy pamätníka padlým v SNP, potom na obnovu miestnych komunikácií v obci a na opravu fasády na požiarnej zbrojnici. Ďalej dal návrh zvážiť opravu cesty od budovy STS smerom na rybník a cesty medzi obcami Tomášovce a Vidiná.
OR a Komisia výstavby a dopravy odporúča OZ schváliť realizáciu naplánovaných investícií na rok 2022.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 44/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
a) zámer začať s obstarávaním úsekov ciest miestnych komunikácií – cesta na rybník, ul. malá Viešťanská, ul. Budinská, ul. Družstevná
b) výspravku poľnej cesty na Vidinú
c)  rekonštrukciu  obecného  parku  –  príprava  projektovej  dokumentácie  a architektonickej štúdie
d) odvetranie strechy obecného úradu
e) verejné obstarávanie na fasádu budovy požiarnej zbrojnice
f) prípravu podkladov pre súťaž na verejné obstarávanie pre budovu STS
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

13/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) žiadosť od občana Romana Dobáka o odkúpenie pozemku. Jedná sa o pozemok na parc. č. C KN 1097, druh pozemku zastavaná plocha, nádvorie o výmere 40 m2.
Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka – konštatovala, ak je pozemok pod časťou stavby a plus predzáhradka, ide o výnimku zo zákona a môže sa predaj schváliť priamo žiadateľovi podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v ZNP
OR odporúča OZ schváliť predaj pozemku a žiadosti vyhovieť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 45/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od občana Romana Dobáka o odkúpenie pozemku na parc. č. C KN 1097, druh pozemku zastavaná plocha, nádvorie o výmere 40 m2
B/ - schvaľuje -
odpredaj pozemku na parc. č. C KN 1097, druh pozemku zastavaná plocha, nádvorie o výmere 40 m2  za podmienok, že na svoje náklady si dá kupujúci vyhotoviť geometrický plán, a po určení nového parcelného čísla, ktoré bude odčlenené od parc. č. C KN 1097, pristúpi obec Tomášovce k odpredaju
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b) žiadosť od občana Jaroslav Kružliak o odkúpenie pozemku. Jedná sa o pozemok na parc. č. 164/3, druh pozemku záhrada o výmere 711 m2.
OR a odporúča OZ vziať na vedomie. Nutnosť posúdiť prebytočnosť uvedeného majetku aj spôsob prípadného predaja, resp. nájmu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 46/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť o odkúpenie pozemku od občana Jaroslav Kružliak. Jedná sa o pozemok na parc. č. 164/3, druh pozemku záhrada o výmere 711 m2
B/ - nesúhlasí -
v súčasnosti s odpredajom pozemku na parc. č. 164/3, druh pozemku záhrada o výmere 711 m2. Uvedený pozemok vo vlastníctve obce nie je prebytočným majetkom obce a teda nie je na predaj
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť   od   občana   Mgr.   Romana   Babinského   o uzatvorenie   zmluvy   o prenájme nebytových priestorov
OR odporúča OZ odstúpiť uvedenú žiadosť Komisii pre ekonomiku a služby na prerokovanie.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 47/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od občana Mgr. Romana Babinského o uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov. Jedná sa o miestnosť v Zdravotnom stredisku obce Tomášovce o výmere 35 m2, t. j. v nehnuteľnosti súp. č. 109, ležiacej na parcele č. CKN 166 v k. ú. Tomášovce zapísanej na LV č. 759
B/ - ukladá -
Komisii pre ekonomiku a služby vypracovať stanovisko k doručenej  žiadosti  od  občana Mgr. Romana Babinského o uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov v zdravotnom stredisku
Z: predseda komisie                                                                         T: 30.06.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

14/ Rôzne
Ľubica Hrnčiarová, poslankyňa OZ a predsedkyňa Školskej a sociálnej komisie - podala správu zo zasadnutia Rady školy pri MŠ v Tomášovciach, na ktorom sa prerokoval prijímaný počet detí do materskej školy na školský rok 2022/2023. Z dôvodu veľkého počtu prihlásených detí do materskej školy pani riaditeľka MŠ požiada o povolenia o navýšenie celkového počtu prijatých detí do materskej školy na rok 2022/2023. Ďalej predsedkyňa Školskej a sociálnej komisie informovala OZ o problémoch, ktoré opäť v materskej škole pretrvávajú.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 48/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Rady školy pri MŠ v Tomášovciach
B/ - žiada -
starostu obce zvolať pracovné stretnutie za účasti predsedu Rady školy, predsedu ZRPŠ MŠ a členov Školskej  a sociálnej  komisie  na  prerokovanie  aktuálneho  nepriaznivého  stavu v materskej škole
Z: starosta obce                                                                                T: 31.07.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

15/ Interpelácie poslancov – diskusia
Neboli predložené žiadne návrhy na diskusiu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 49/2022 zo dňa 25.05.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

16/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka                                                                  
Mária Kúkeľová v.r., 1. overovateľ                                                                  
Ľubica Hrnčiarová v.r., 2. overovateľ

Pozvanka_OZ_25.05.2022.pdf (345.68 kB)
Zapisnica_OZ_25.05.2022.pdf (243.91 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina_zo_zasadnutia_OZ.PDF (600.6 kB)
Priloha_2-Kontrola_plnenia_uzneseni.pdf (228.87 kB)
Priloha_3-Zapisnica_OR_23.05.2022.pdf (146.73 kB)                                                            
Priloha_4-Sprava_o_vysledku_kontroly.pdf (188.42 kB)                                                                      
Priloha_5-Stanovisko_kontrolorky_k_ZU_za_rok_2021.pdf (170.89 kB)     
Priloha_6-Zaverecny_ucet_obce_Tomasovce_za_rok_2021.pdf (509.08 kB)
Priloha_7-Rozpoctove_opatrenie_1-2022.pdf (59.68 kB)                                                 

 

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková