Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 24.02.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 24.02.2022 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Mgr. Štefan Haban - poslanec OZ
                     Ing. Gabriela Fábiánová - hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Andrea Kubincová - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:"
1.  Otvorenie a schválenie programu
2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.  Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.  Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.  Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021
7.  Schválenie Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2022
8.  Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce
9.  Prerokovanie nového sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
10. Prerokovanie Plánu opráv a investícií na rok 2022
11. Prerokovanie došlých žiadostí
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov – diskusia
14. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 1/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ p. Andreu Kubincovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby  v  rámci  diskusie  k jednotlivým  bodom  programu  mohli  vystúpiť  i  občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Jána Kandu a Ing. Romana Pivarčiho, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ján Petian a Ing. Milan Lošťák - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 2/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov  zápisnice  Ing.  Jána Kandu  a  Ing. Romana Pivarčiho  - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú  komisiu v zložení Mária Kúkeľová, Ján Petian a Ing. Milan Lošťák - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia. Ďalej navrhol, aby sa pri Uznesení č. 37/2020 zo dňa 27.05.2020 a Uznesení č. 41/2020/B zo dňa 29.7.2020 predĺžil termín plnenia do 30.06.2022, pri Uznesení 155/2021/B zo dňa 15.12.2021 sa predĺžil termín plnenia do 31.03.2022.
Všetci poslanci súhlasili s predĺžením termínu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 3/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
B/ - schvaľuje -
1. že pri Uznesení č. 37/2020 zo dňa 27.05.2020 a Uznesení č. 41/2020/B zo dňa 29.7.2020 sa predlžuje termín plnenia do 30.06.2022
2. že  pri  Uznesení  č.  155/2021/B  zo  dňa  15.12.2021  sa  predlžuje  termín  plnenia  do 31.03.2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia
OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Obecná rada zasadala dňa 22.02.2022 spolu s Komisiou pre ekonomiku a služby. Informáciu zo zasadnutia podal predseda komisie p. Ing. Milan Lošťák. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 24.02.2022 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 4/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady a Komisie pre ekonomiku a služby
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Športová komisia - komisia zasadala dňa 19.01.2022. Podrobnosti zo zasadnutia predložil predseda komisie p. Štefan Kocúr. Komisia na zasadnutí prerokovala  žiadosť Stolnotenisového klubu Tomášovce, občianske združenie o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 1000,00 Eur a žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 22.400,00 Eur. Z požadovanej dotácie TJ Slovan Tomášovce športová komisia odporúča uvoľniť sumu 1.000,00 Eur pre šachový klub Tomášovce.
Komisia výstavby a dopravy - komisia zasadala dňa 27.01.2022. Keďže predseda komisie nebol  prítomný  na  zasadnutí  OZ,  starosta  informoval  OZ,  že  komisia  na  zasadnutí
prerokovala žiadosť správcu bytovky BLOK A, B p. Zoltána Vargu, Družstevná 283/13, Tomášovce o vytvorenie parkovacích miest medzi Blokom A a B pri garážach s doplnením o verejné osvetlenie. Komisia výstavby a dopravy odporúča v rámci zapojenia sa do výzvy o NFP na projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“ zapracovať uvedenú požiadavku do projektu, kde je možné použiť prostriedky z fondu. Ďalej komisia prerokovala Plán opráv a investícií na rok 2022, a to potrebu zabezpečenia odvetrania strechy na kultúrnom dome, oplotenie a úpravu terénu zberného dvoru, dokončenie obvodového plášťa - fasády budovy požiarnej zbrojnice, vysporiadanie a rekonštrukcia budovy STS, dokončenie rekonštrukcie interiéru kultúrneho domu, oprava cestnej komunikácie na uliciach Družstevná, Riečna   II,    smer    Rybník,    Viešťanská,    oplotenie    cintorína,    rekonštrukcia    ihriska a multifunkčného ihriska, modernizácia všetkých info tabúľ atď.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 5/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1. informáciu zo zasadnutia Športovej komisie
2. informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021
Ekonómka obce Ing. Dana Tisoňová predložila Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021 Č.k. 2022/I-1, ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice a podala k nej krátku informáciu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 6/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2021 Č.k. 2022/I-1
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

7/ Schválenie  Plánu  kontrolnej  činnosti  hlavnej  kontrolórky  obce  Tomášovce  na  1. polrok 2022
Ekonómka  obce  Ing.  Dana  Tisoňová  predložila  návrh  Plánu  kontrolnej  činnosti  hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2022, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice."
Starosta konštatoval, že návrh bol v zmysle § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce v termíne od 10.01.2022 do 26.01.2022. Ďalej dodal, že OZ môže navrhnúť doplnenie kontrolnej činnosti.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 7/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje –
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

8/ Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“
Starosta informoval, že v januári 2022 bola znovu otvorená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk a navrhol, aby sa obec Tomášovce tiež do tejto výzvy zapojila. Ďalej podal podrobnejšie informácie o projekte „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“, ktorý bude potrebné spolufinancovať z rozpočtu obce vo výške 5%. Termín na podanie žiadosti je do 28.02.2022.
OR a Komisia pre ekonomiku súhlasí so zapojením sa do výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk a odporúča OZ schváliť podanie žiadosti a spolufinancovanie vo výške 5%.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 8/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje -
1. predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód: IROP-PO7-SC73-2021-87“, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 16.092,32 Eur
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

9/ Prerokovanie nového sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
Starosta informoval, že sadzobník nie je ešte pripravený a bude predložený na najbližšom zasadnutí OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 9/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o stave pripravenosti nového sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

10/ Prerokovanie Plánu opráv a investícií na rok 2022
Starosta predložil návrh Plánu opráv a investícií na rok 2022, ktorý tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 10/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
návrh Plánu opráv a investícií na rok 2022
B/ - žiada -
poslancov OZ zaslať starostovi obce pripomienky k návrhu Plánu opráv a investícií na rok 2022 do 14.03.2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

11/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
a)  žiadosť pani Eleny Kolimárovej o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku v
zariadení pre seniorov CZD KANAÁN so sídlom v Banskej Bystrici
OR  a  Komisia  pre  ekonomiku  a  služby  neodporúča  OZ  schváliť  žiadosť  pani  Eleny Kolimárovej o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku v zariadení pre seniorov CZD KANAÁN so sídlom v Banskej Bystrici z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte obce Tomášovce.
Ďalej OR a Komisia pre ekonomiku a služby žiada starostu obce, aby pripravil podklady, v ktorých budú údaje o tom koľko máme momentálne vydaných posudkov na zariadenie pre seniorov, koľkých občanov by sa mohol dotknúť nárok na poskytnutie finančných prostriedkov a aká by to asi bola na momentálny stav suma ročne v prípade schválenia poskytovania finančných prostriedkov seniorom, ktorí sú v zariadení pre seniorov.
Posudky na zariadenie pre seniorov vykonané obcou: Pavel Kovaľančík, Anna Tkáčová, Ján Sivok, Anna Zvarová, Elena Kolimárová, Marta Urbanová, Magda Slatinská
Podľa § 110aq zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 01.01.2022 platí: 
(13) Ak fyzická osoba, ktorá je odkázaná na sociálnu službu v zariadení uvedenom v § 35 alebo § 36, a ktorej sa k 31. decembru 2021 poskytuje pobytová sociálna služba v tomto zariadení bez finančnej podpory poskytovania tejto sociálnej služby poskytovaním finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, doručí po 31. decembri 2021 obci v rozsahu jej pôsobnosti písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania pobytovej sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35 alebo § 36 podľa § 8 ods. 1, obec poskytne za podmienok ustanovených týmto zákonom neverejnému poskytovateľovi pobytovej sociálnej služby v zariadení uvedenom v § 35 alebo § 36, ktorého si táto fyzická osoba vybrala, finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na rozpočtový rok 2022 na túto fyzickú osobu vo výške
a) od 1.200 Eur do výšky určenej podľa § 77 v znení účinnom od 1. januára 2022,
b)  určenej  podľa  §  77  v  znení  účinnom  od  1.  januára  2022,  ak  je  takto  určená  výška finančného príspevku nižšia ako 1.200 Eur.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 11/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1. doručenú žiadosť o poskytovanie finančného príspevku na prevádzku v zariadení pre seniorov CZD KANAÁN so sídlom v Banskej Bystrici od p. Eleny Kolimárovej
2. informáciu o schválenej novele zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ktorá zavádza povinnosť obce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

b) žiadosť od Chester s.r.o., Banská Bystrica o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 800,00 Eur
za účelom výroby 500 ks pohárov s logom pivovaru Huncút.
OR a Komisia pre ekonomiku a služby neodporúča OZ schváliť požadovanú výšku dotácie pre Chester s.r.o., Banská Bystrica. Komisia pre ekonomiku a služby odporúča prepracovať uvedenú žiadosť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 12/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tomášovce od spoločnosti Chester s.r.o.
B/ - žiada -
starostu obce o vrátenie žiadosti na prepracovanie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť od STK Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 1.600,00 Eur za účelom
organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2022
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ schváliť dotáciu pre STK Tomášovce v zníženej výške 800,00 Eur.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 13/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tomášovce od STK Tomášovce
B/ - schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Tomášovce na rok 2022 vo výške 800,00 Eur
za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

d)  žiadosť od TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 22.400,00 Eur za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2022 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2022
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ schváliť dotáciu pre TJ Slovan Tomášovce v zníženej výške 15.000,00 Eur a túto výšku rozdeliť do dvoch súm.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ - sa vyjadril, že požiadavka je premrštená. Ide o neúmerné navýšenie dotácie o 100% a v porovnaní s obcou sa jedná o približne 4% všetkých výdavkov obce, čo nie je reálne. Tiež podotkol, že TJ Slovan Tomášovce vyčíslila všetky svoje výdavky, ale aj skoro všetky svoje výdavky chce financovať len z poskytnutej dotácie obcou.
Mária Kúkeľová a Renáta Macková, poslankyne OZ - sa vyjadrili sa, že bolo by potrebné, aby si  TJ  Slovan  Tomášovce  zabezpečil  finančné  zdroje  aj  svojpomocne,  napr.  sponzorské, mimoriadne členské a pod. S týmto súhlasili aj ostatní poslanci OZ.
Ján Petian, poslanec OZ - navrhol, aby sa financovanie rozdelilo do dvoch častí a poskytla sa dotácia vo výške 9.000,00 Eur pre TJ Slovan Tomášovce len na prvú jarnú sezónu, ktorá je oveľa drahšia ako druhá jesenná a poprípade sa potom dofinancuje druhá sezóna. Uvidí sa ako vôbec bude futbal ďalej pokračovať.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 14/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tomášovce od TJ Slovan Tomášovce
B/ - schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2022 vo výške 9.000,00 Eur (8.500,00 Eur futbal a 500,00 Eur šach) za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2022 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2022. Dotácia sa poskytuje do 31.07.2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)"
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

e) žiadosť od Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Halič o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 2.500,00 Eur za účelom výmeny ozvučovacej techniky v Rímskokatolíckom kostole v Tomášovciach z dôvodu pripravovaných osláv 25-teho výročia posviacky základného kameňa kostola
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ schváliť požadovanú výšku dotácie pre Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Halič.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 15/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tomášovce od Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Halič
B/ - schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Stará Halič na rok 2022 vo výške 2.500,00 Eur za účelom výmeny ozvučovacej techniky v Rímskokatolíckom kostole v Tomášovciach z dôvodu pripravovaných osláv 25-teho výročia posviacky základného kameňa kostola
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

12/ Rôzne
a) starosta  predložil  návrh  na  zvýšenie  poplatku  za  užívanie  priestorov  masérovi,  p. Romanovi Babinskému
Jedná sa o prenájom miestnosti v Zdravotnom stredisku o výmere 35 m2, t. j. v nehnuteľnosti súp. č. 109, ležiacej na parcele č. CKN 166 v k. ú. Tomášovce zapísanej na LV č. 759, za nájomcom navrhnutú sumu 5,00 Eur/mesiac. Doba trvania nájmu sa navrhuje – doba nEurčitá. Obec v súlade s čl. IV ods. 6 VZN obce Tomášovce č. 3/2010 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce a majetkom štátu v znení neskorších doplnkov a uznesením obecného zastupiteľstva Tomášovce č. 131/2013/B zo dňa 11.12.2013, schválila zámer prenajať tento majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, ktorý bol dňa 02.01.2014 zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce. Osobitný zreteľ sa zdôvodnil tým, že prenajatá miestnosť bude slúžiť na poskytovanie služieb verejnoprospešného charakteru - masážne pre občanov našej obce. Ku dnešnému dňu neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky k uvedenému zámeru. Keďže ani prítomní poslanci nemali pripomienky k uvedenému návrhu, starosta dal hlasovať o žiadosti prenajať uvedený priestor z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre p. Romana Babinského.
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ schváliť navýšenie poplatku za užívanie priestorov Zdravotného strediska v obci Tomášovce masérovi, p. Romanovi Babinskému."
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 16/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- žiada -
starostu  obce  formou   dodatku  k nájomnej  zmluve  navýšiť  nájomne  pre  p.  Romana Babinského na 20,00 Eur/mesiac
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

b) starosta  predložil  návrh  na  trvalé  upustenie  od  vymáhania  niektorých  nedobytných pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 3.712,00 Eur z dôvodu, že sú nevymožiteľné, resp. ich vymáhanie je neefektívne
Jedná sa o pohľadávky voči:
1. dlžníkom za pozemky pod multifunkčným ihriskom v sume 1.632,00 Eur. Pri týchto pohľadávkach hrozí namietnutie premlčania dlžníkmi, nakoľko sú značne staršieho dáta.
2. LC-net  07,  s.r.o.  Adyho  2889/14,  984  01  Lučenec,  v sume  210,00  Eur  za  nájom. Pohľadávka sa javí ako riziková vzhľadom k tomu, že je sporné právne nástupníctvo pohľadávky po predchodcovi.
3. LC-net, s.r.o. v zast. Ing. Vladimír Kosorín - konateľ, Pivovarská 21, 985 59   Vidiná v sume 90,00 Eur za nájom. Pohľadávka sa javí ako riziková vzhľadom k tomu, že dlžník je podnikateľ, ktorý obmedzil svoju činnosť.
4. LC-net 07, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec v sume 300,00 Eur za energie. Pohľadávka sa javí ako riziková vzhľadom k tomu, že je sporné právne nástupníctvo pohľadávky po predchodcovi.
5. E. Slobodníková v sume 540,00 Eur za nájom nebytových priestorov STS. Pohľadávka sa javí ako riziková vzhľadom k tomu, že dlžníčka je fyzická osoba v zlej sociálnej situácii.
6. I. Pivarčiová v sume 940,00 Eur za nájom nebytových priestorov STS. Pohľadávka sa javí ako riziková vzhľadom k tomu, že dlžníčka je fyzická osoba v zlej sociálnej situácii.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 17/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje -
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie v celkovej výške 3.712,00 Eur z dôvodu, že sú nevymožiteľné, resp. ich vymáhanie je neefektívne. Jedná sa o pohľadávky voči:
1. dlžníkom za pozemky pod multifunkčným ihriskom v celkovej sume 1.632,00 Eur,
2. LC-net 07, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec, v sume 210,00 Eur za nájom,
3. LC-net, s.r.o. v zast. Ing. Vladimír Kosorín - konateľ, Pivovarská 21, 985 59  Vidiná v sume 90,00 Eur za nájom,
4. LC-net 07, s.r.o. Adyho 2889/14, 984 01 Lučenec v sume 300,00 Eur za energie,
5. E. Slobodníková v sume 540,00 Eur za nájom nebytových priestorov,
6. I. Pivarčiová v sume 940,00 Eur za nájom nebytových priestorov.                         
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

c)  starosta predložil návrh na čerpanie rezervného fondu
Navrhol, aby sa použili prostriedky z rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 4.860,00 Eur na obstaranie projektovej dokumentácie na projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 18/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 4860,00 Eur na obstaranie projektovej dokumentácie na projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

13/ Interpelácie poslancov – diskusia
Renáta Macková, poslankyňa OZ predložila návrh na diskusiu – treba upozorniť družstvo Agrotom, s.r.o. na neustále znečisťovanie cestnej komunikácie na ulici Zelená. Zároveň ich treba vyzvať, aby v čo najkratšom čase zabezpečili pozametanie ulice Zelená.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 19/2022 zo dňa 24.02.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
podaný podnet proti družstvu Agrotom, s.r.o.
B/ - žiada -
starostu  obce,  aby  vyzvala  družstvo  Agrotom,  s.r.o.  k odstráneniu  znečistenia  cestnej
komunikácie na ulici Zelená a vykonala opatrenia na predchádzanie ďalšiemu znečisťovaniu
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

14/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.

                                                             
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Kubincová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Kanda v.r., 1. overovateľ                                                                
Ing. Roman Pivarči v.r., 2. overovateľ
 

Pozvanka_OZ_24.02.2022.pdf (719.08 kB)
Zapisnica_OZ_24.02.2022.pdf (252.68 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina.PDF (1.04 MB)
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_24.02.2022.pdf (1.01 MB)
Prilaha_3-Zapisnica_OR_22.02.2022.pdf (147.12 kB)
Priloha_4-Sprava_o_kontr_cinn_To_2021.pdf (634.45 kB)
Priloha_5-HKO_Plan_kontrol_I-2022_To.pdf (498.11 kB)
Priloha_6-Plan_investicii_a_GO_nehnutelnosti_na_rok_2022.pdf (216.53 kB)

        

                                                              

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Andrea Vreštiaková