Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 21.07.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 21.07.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková - poslanci OZ
Zapisovateľka: Andrea Kubincová - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných šesť poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 2. polrok 2021
7. Schválenie čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácii a opravu vnútorných priestorov Materskej školy
8. Prerokovanie návrhu na vstup Obce Tomášovce do  „Región pod Javorom – združenie obcí“
9. Schválenie odpredaja majetku Obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela C-KN 39/5 o výmere 37 m2 
10. Prerokovanie návrhu na schválenie zámennej zmluvy medzi spoločnosťou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce – pozemky v blízkosti ČOV Tomášovce
11. Prerokovanie došlých žiadostí
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov – diskusia
14. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 82/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Kubincovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Jána Petiana a Ing. Romana Pivarčiho, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák a Štefan Kocúr – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 83/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Jána Petiana a Ing Romana Pivarčiho - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák a Štefan Kocúr – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Správu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal informáciu k plneniu uznesenia č. 91/2020 zo dňa 16.12.2020 vo veci spoločnosti PRP s.r.o. a ňou realizované stavby – parkovisko a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 84/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
Správu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady predložil starosta obce.
Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 85/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta. 
Komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 86/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu, že Komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 2. polrok 2021
Plán predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
S uvedeným plánom kontrolnej činnosti všetci poslanci súhlasili.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 87/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– schvaľuje – 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 2. polrok 2021
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Schválenie čerpania rezervného fondu na rekonštrukciu miestnych komunikácii a opravu vnútorných priestorov Materskej školy
Starosta predložil návrhy na použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu:
a) na rekonštrukciu povrchu miestnej komunikácie v obci Tomášovce – ulice Železničná a Lúčna vo výške 26.000,00 EUR. Zostávajúcu časť rekonštrukcie MK zabezpečí firma PRP, s.r.o z vlastných zdrojov.
V tejto veci starosta predložil Záznam z prieskumu trhu pri zákazke s nízkou hodnotou, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice a oboznámil poslancov, že sa uskutočnilo verejné obstarávanie „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“ a najnižšiu cenovú ponuku poslala firma STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, IČO: 17317282, ktorá teda na základe zmluvy o dielo uskutoční stavebné práce – obnova asfaltového povrchu miestnych komunikácií v obci Tomášovce, a to ulice Železničná (Vetva A), ktorá začína pri napojení na regionálnu cestu tretej triedy III/2644 – križovatka ulíc SNP, Partizánska, Školská a Železničná a končí pri križovatke pred železničnou stanicou a ulice Lúčna (Vetva B), ktorá začína napojením na ulicu Železničná a pokračuje ako slepá až k RD súpisné číslo 320. 
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ sa vyjadril, že toto je dobrá investícia a odporúča odsúhlasiť použitie časti finančných prostriedkov z rezervného fondu na obnovu miestnej komunikácie. 
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ vyjadril svoju spokojnosť s tým, že vo verejnom obstarávaní vyhrala firma STRABAG s.r.o., pretože s uvedenou firmou je dobrá spolupráca a máloktorá firma je taká ústretová ako táto.
b) na modernizáciu vnútorných priestorov Materskej školy v Tomášovciach vo výške 5.000,00 EUR, nakoľko finančné prostriedky z dotácie vo výške 9.450,00 EUR nepokryjú celkové náklady kompletnej rekonštrukcie a modernizácie MŠ
Všetci poslanci OZ jednoznačne súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 88/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ – schvaľuje – 
1. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 26.000,00 EUR na rekonštrukciu povrchu MK v obci Tomášovce – ulice Železničná a Lúčna
2. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5.000,00 EUR na modernizáciu vnútorných priestorov Materskej školy
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie návrhu na vstup Obce Tomášovce do  „Región pod Javorom – združenie obcí“
Starosta predložil Zmluvu o zriadení združenia obcí, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice a informoval o založení združenia „Región pod Javorom- združenie obcí“. Navrhol vstup Obce Tomášovce do uvedeného združenia, ktoré by vytvorilo 13 obcí - Obec Tuhár, Obec Divín, Obec Mýtna, Obec Píla, Obec Dobroč, Obec Kotmanová, Obec Lovinobaňa, Obec Točnica, Obec Podrečany, Obec Tomášovce, Obec Ružiná, Obec Budiná, Obec Ábelová.
Združenie je neziskovou organizáciou, ktorá svoje prostriedky používa na rozvoj hlavne územia Regiónu pod Javorom. Hlavnou úlohou je koordinácia činnosti obcí i ostatných subjektov v regióne  vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržiavateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystúpenia i propagáciu navonok. Za týmto účelom vykonáva predovšetkým tieto činnosti:
a) Rozvoj miestnej demokracie a partnerskej spolupráce obcí a miestnych subjektov.
b) Koordinácia činnosti smerujúcich k trvalo udržateľnému rozvoju územia.
c) Vlastná činnosť smerujúca k podpore a oživeniu regionálnej ekonomiky s využitím miestnych zdrojov /revitalizácia územia, pohostinstvo a ubytovanie, reklamná a propagačná činnosť, kúpa a predaj tovarov v rozsahu  voľnej živnosti, vedenie účtovnej evidencie, poskytovanie služieb pre obyvateľov a ďalšie činnosti podľa potrieb združenia/.
d) Koordinuje rozvojové projekty prostredníctvom podporných fondov v združených obciach a samotnom združení.
e) Podporuje vytváranie podmienok pre hospodársky a ekonomický rozvoj, rozvoj vidieka, budovanie infraštruktúry, rozvoj ľudských zdrojov, rozvoj cestovného ruchu a agroturistiky. 
f) Komplexná propagácia združených obcí a samotného združenia.
g) Podporuje hospodársky, ekologický, sociálny rozvoj, rozvoj zamestnanosti združených obcí.
h) Zastáva záujmy združených obcí voči oficiálnym a tretím osobám. Hlavným poslaním je ochrana a podpora záujmov jeho členov, aktivity na úseku životného prostredia a odpadového hospodárstva, na úseku cestovného ruchu,  na úseku sociálnych vecí, zdravotníctva, vytváranie podmienok pre zamestnávanie s využitím aktívnych opatrení trhu práce pre jej ďalší rozvoj.
i) Napomáha realizácii rozvojových programov združených obcí.
j) Podporuje a uskutočňuje aktivity vedúce k ochrane a zveľaďovaniu životného prostredia, ekologizácie združených obcí.
k) Koordinuje aktivity členov združenia a občanov smerujúce k všestrannému rozvoju cestovného ruchu, rekreácie, vidieckeho turizmu a agroturistike.
l) Zabezpečuje marketing a spoločnú propagáciu a spoluspôsobenie pri uskutočňovaní podujatí podporujúcich cestovný ruch za účelom zvyšovania záujmu turistov o združené obce.
m) Koordinuje získavanie finančných prostriedkov pre zabezpečenie rozvojových aktivít cestovného ruchu.
n) Podpora rozvoja národnostnej a menšinovej kultúry.
o) Podpora rozvoju kultúry, športu a osvety záujmových spolkov.
p) Podporovať rozvoj podnikania s dôrazom na využitie miestnych zdrojov.
q) Spolupracuje s inými subjektmi pri organizovaní športových akcií, kultúrnych a spoločenských podujatí.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 89/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ – schvaľuje – 
1. založenie združenia obcí podľa § 20b zákona č. 369/1990 Zb. a vstup do tohto združenia: 
a) názov združenia: Región pod Javorom - združenie obcí
b) sídlo združenia: Zichyho kaštieľ, Lúčna 428/13, 985 52 Divín
c) predmet  činnosti:  koordinácia činnosti obcí i ostatných subjektov v regióne vo všetkých oblastiach regionálneho rozvoja, s cieľom skvalitniť životné podmienky obyvateľov tohto regiónu v zmysle trvalo udržiavateľného rozvoja. Zároveň združenie zabezpečuje spoločné vystúpenia i propagáciu navonok
d) doba, na akú sa združenie zriaďuje: neurčitú
2. zmluvu o zriadení združenia obcí Región Pod Javorom - združenie obcí
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Schválenie odpredaja majetku Obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcela C-KN 39/5 o výmere 37 m2
Starosta predložil žiadosť p. Ľuby Vargovej, bytom ................................................ o vysporiadanie pozemku parcely C KN č. 39/5 o výmere 37 m2 z dôvodu, že sa pozemok nachádza v záhrade žiadateľky bez možnosti voľného prístupu. K tomuto pozemku nie je žiadna iná prístupová cesta, len po pozemkoch žiadateľky. Parcela sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaná žiadateľkou na ulici .............................................. a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľka. Odkúpením uvedenej parcely dôjde k vysporiadaniu existujúceho stavu bez potreby posúvania už existujúceho oplotenia a bude slúžiť ako súčasť dvora pri rodinnom dome.
Starosta ďalej uviedol, že zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 10.06.2021 do 26.06.2021, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom a počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru odpredať pozemky v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ predmetný odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 90/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ – berie na vedomie – 
informáciu, že v čase od 10.06.2021 do 26.06.2021 bol zverejnený zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok reg. C KN parc. č. 39/5, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 37 m2, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa bolo, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľkou na ulici ....................................... a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
B/ - schvaľuje -
1. odpredaj majetku Obce Tomášovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e/, kde dôvodom osobitného zreteľa je, že uvedený majetok -  pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľkou na ulici ............................................. a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami. Konkrétne sa jedná o pozemok reg. C KN parc. č. 39/5, druh pozemku záhrada, o celkovej výmere 37 m2, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Kupujúcim je Ľuba Vargová, rod. Miklóšová, nar. .................., r.č. ..........................., trvale bytom .................................................... . Kúpna cena je 8,00 EUR za 1 m2 (pri celkovej odkupovanej výmere 37 m2 je celková kúpna cena 296,00 EUR, slovom dvestodeväťdesiatšesť EUR a nula centov),
2. že všetky náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci
3. uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu B.1 tohoto uznesenia
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie návrhu na schválenie zámennej zmluvy medzi spoločnosťou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce – pozemky v blízkosti ČOV Tomášovce
Starosta predložil na schválenie Zámennú zmluvu so zriadením vecného bremena medzi spoločnosťou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice, a na základe ktorej by došlo medzi účastníkmi zámennej zmluvy k zameneniu pozemkov podľa čl. II. tejto zmluvy nachádzajúcich sa v blízkosti areálu PRP, s.r.o. a ČOV Tomášovce.
Ján Petian, poslanec OZ doplnil, že spoločnosť PRP, s.r.o. chce na uvedených pozemkoch vybudovať novú halu, ktorá by prekryla celú výrobnú linku. Týmto by sa vo veľkej miere znížila prašnosť. 
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie zámeny pozemkov súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 91/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ – berie na vedomie – 
ponuku firmy PRP, s.r.o. Tomášovce o zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v blízkosti areálu PRP, s.r.o. a ČOV Tomášovce formou zámennej zmluvy so zriadením vecného bremena
B/ – schvaľuje – 
podľa § 9a ods. 8. písm. e/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer previesť majetok obce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa nehnuteľnosti z majetku Obce Tomášovce zapísané Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, katastrálne územie Tomášovce, okres Lučenec, medzi Obcou Tomášovce,  Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 00 3164 74, ktorá je výlučným vlastníkom uvedených parciel vedených na LV  č. 759, parcely registra C, par. č. 903/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2, par. č. 903/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, v podiele 1/1 a spoločnosťou PRP, s.r.o., 985 56 Tomášovce 395, IČO: 31 619 665, ktorá je výlučným vlastníkom a podielovým spoluvlastníkom uvedených parciel vedených na LV  č. 1615, parcely registra E, par. č. 895/107 trvalý trávny porast o výmere 172 m2, v spoluvlastníckych podieloch 2/4, 1/4, 1/4, na LV  č. 1729, parcely registra E, par. č. 895/106 trvalý trávny porast o výmere 198 m2, v  podiele 1/1, na LV  č. 495, parcely registra E, par. č. 895/103 trvalý trávny porast o výmere 203 m2, par. č. 895/110 trvalý trávny porast o výmere 207 m2, par. č. 896/103 trvalý trávny porast o výmere 109 m2, v podiele 1/1, na LV  č. 1620, parcely registra E, par. č. 899/101 trvalý trávny porast o výmere 234 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/2, na LV  č. 1844, parcely registra E, par. č. 899/104 trvalý trávny porast o výmere 40 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/2, na LV  č. 1617, parcely registra E, par. č. 896/102 trvalý trávny porast o výmere 103 m2, v spoluvlastníckom podiele  1/2.
Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že parcely vo vlastníctve Obce Tomášovce navrhnuté na zámenu táto v súčasnosti nevyužíva a parcely vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve firmy PRP, s.r.o. určené na zámenu budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce.
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Prerokovanie došlých žiadostí
Predložil starosta obce.
Ku dňu zasadnutia OZ neboli doručené žiadne nové žiadosti.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 92/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– berie na vedomie -
informáciu, že ku dňu zasadnutia OZ neboli doručené žiadne žiadosti
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

12/ Rôzne
Starosta obce predložil návrh na: 
a) prerokovanie a schválenie nových „Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“, ktoré tvoria Prílohu č. 7 tejto zápisnice.
Zmeny sa týkajú týchto bodov:
- čl. 5 sa doplní o bod 2: „Poslancovi obecného zastupiteľstva, ktorý nie je členom obecnej rady, patrí okrem inej odmeny podľa týchto zásad aj odmena vo výške 20,00 EUR (slovom dvadsať eur) za každú osobnú účasť na zasadnutí obecnej rady, ak bol na jej rokovanie písomne prizvaný. Táto odmena sa bude vyplácať nepravidelne.
- čl. 7 bod 2 sa upraví na: „Poslancovi, ktorý v mene obce vykonáva funkciu sobášiaceho alebo rečníka na občianskom obrade, patrí odmena vo výške 30,00 EUR (slovom tridsať eur) za obrad.“
- č. 8 bod 1 sa upraví na: „Poslancovi bude odmena krátená o 50% v prípade, že sa zúčastní časovo len 50 % rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva, obecnej rady, resp. komisie obecného zastupiteľstva
- č. 8 sa doplní o bod 2: „Poslancovi v prípade neúčasti na zasadnutí obecného zastupiteľstva, obecnej rady, resp. komisie obecného zastupiteľstva odmena nepatrí.
Nové „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“ budú platné od 01.08.2021 a zároveň sa nimi rušia predchádzajúce zásady, ktoré boli prijaté od 15.08.2019 uznesením č. 61/2019.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 93/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ – ruší -
k 31.07.2021 „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“, ktoré boli prijaté dňa 15.08.2019 uznesením č. 61/2019 
B/ – schvaľuje -
s účinnosťou od 01.08.2021 nové „Zásady odmeňovania poslancov a členov komisií Obecného zastupiteľstva Obce Tomášovce“ v súlade s § 11 ods. 4 písm. k) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov 
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

13/ Interpelácie poslancov – diskusia
Starosta podal informáciu o činnosti obecného podniku.
Od 01.01.2021 obec zo zákona stratila postavenie „sociálneho podniku pracovnej integrácie“. Z uvedeného dôvodu sa už obec nemôže uchádzať o dotácie, ktoré sú určené na podporu sociálnych podnikov, ktoré vznikli v súlade s platným zákonom č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Aby uvedené dotácie mohla čerpať, musela by vytvoriť novú právnu formu, ako napr. s.r.o., n.o., atď. Ďalej zrekapituloval doterajšiu činnosť „sociálneho podniku pracovnej integrácie“. Prvá časť dotácie, ktorá bola v rámci tohto podniku pridelená na zriadenie stolárskej a zámočníckej dielne, bude v najbližších dňoch vyhodnotená a v prípade kladného hodnotenia bude môcť byť ukončená. Druhá časť dotácie bola poskytnutá na rozšírenie činnosti o stavebné práce. Tu sa obec zaviazala zamestnávať troch zamestnancov na stavebnú činnosť. Posledný zamestnanci, na ktorých bola poskytnutá dotácia, nastúpili do pracovného pomeru od 01.11.2020 a ten im skončí 31.07.2021. „Sociálny podnik pracovnej integrácie“ bude naďalej fungovať už len ako obecný podnik s živnostenským oprávnením a to ešte približne 1 a pol roka, ale už bez dotácií. Zamestnancami obecného podniku ostávajú Ján Badinka a Dominik Badinka – stolárstvo a stavebné práce, Ján Bella a Vladimír Vreštiak – stavebné a murárske práce.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ sa vyjadril, že uvedený tím sa mu zdá ako schopný a verí, že bude vedieť zvládať menšie práce pri obci. Chcel by však vedieť, kto bude uvedený obecný podnik riadiť.
Starosta obce uviedol, že kontrolu nad podnikom prevezme sám, a že vedúcimi jednotlivých pracovných skupín budú Ján Badinka a Vladimír Vreštiak.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 94/2021 zo dňa 21.07.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o činnosti obecného podniku
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

14/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

 Andrea Kubincová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r.,  starosta obce
Ján Petian v.r., 1. overovateľ
Ing. Roman Pivarči v.r., 2. overovateľ

Prílohy:
Pozvanka_OZ_21.07.2021.pdf (345.99 kB)
Zapisnica_OZ_21.07.2021.pdf (253.09 kB)
Priloha_1-prezencna_listina_21.07.2021.PDF (1.03 MB)
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_21.07.2021.pdf (821.58 kB)
Priloha_3-Plan_kontrolnej_cinnosti_II_2021_To.pdf (433.71 kB)
Priloha_4-Zaznam_z_PT-Obnova_porchu_MK_v_obci_Tomasovce_2021.pdf (586.52 kB)
Priloha_5-navrh_zmluvy_Region_pod_Javorom-zdruzenie_obci.pdf (752.66 kB)
Priloha_6-Navrh_Zamenna_zmluva_PRP-Obec_Tomasovce.pdf (414.23 kB)
Priloha_7-Navrh_Zasad_odmenovania_poslancov_OZ_Tomasovce.pdf (491.8 kB)
Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správce Webu