Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 19.08.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 19.08.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková - poslanci OZ
Zapisovateľka: Andrea Kubincová - pracovníčka obce
 
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Schválenie zámennej zmluvy medzi spoločnosťou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce – pozemky v blízkosti ČOV Tomášovce
7. Schválenie vydania VZN Obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce
8. Prerokovanie došlých žiadostí
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
 
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 95/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Kubincovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mgr. Štefana Habana a Ing. Jána Kandu, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Roman Pivarči, Ján Petian a Štefan Kocúr – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 96/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Štefana Habana a Ing. Jána Kandu - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení Ing. Roman Pivarči, Ján Petian a Štefan Kocúr – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal informáciu k plneniu uznesenia č. 37/2020 zo dňa 07.05.2020, kde bolo uložené Komisii pre ekonomiku a služby zhodnotiť doterajšie pôsobenie Sociálneho podniku pracovnej integrácie pri obce. Uvedená komisia činnosť vyhodnotila. Ostáva len vypracovať písomnú správu a tú predložiť na zasadnutie OZ. Ďalej podal informáciu k plneniu uznesenia č. 91/2020 zo dňa 16.12.2020 vo veci spoločnosti PRP s.r.o. a ňou realizované stavby – parkovisko a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva. Parkovisko bolo vybudované ešte na konci roka 2020 v súlade so stavebným zákonom. Vo veci novovybudovanej plochy na skladovanie dreva bolo voči spoločnosti PRP s.r.o. začaté Okresným úradom Lučenec, pozemkový a lesný odbor konanie vo veci o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde, ktoré bolo spôsobené uvedenou činnosťou bez vydania potrebných povolení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 97/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
Správu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.  
 
4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady predložil starosta obce.
Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 98/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta.
Kultúrna komisia – informáciu podal starosta obce, nakoľko p. Renáta Macková, predsedkyňa komisie nebola prítomná na zasadnutí OZ. Komisia zasadala dňa 04.08.2021. Na svojom zasadnutí prerokovala aktivity klubu dôchodcov, 75. výročie otvorenia MŠ Tomášovce, prípravy osláv Dňa obce Tomášovce a prípravy osláv Dňa oslobodenia - výročie SNP.
Ostatné komisie pri OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 99/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu zo zasadnutia Kultúrnej komisie
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 
 
6/ Schválenie zámennej zmluvy medzi spoločnosťou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce – pozemky v blízkosti ČOV Tomášovce
Starosta predložil na schválenie Zámennú zmluvu so zriadením vecného bremena medzi spoločnosťou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice, a na základe ktorej dôjde medzi účastníkmi zámennej zmluvy k zameneniu pozemkov podľa čl. II. tejto zmluvy nachádzajúcich sa v blízkosti areálu PRP, s.r.o. a ČOV Tomášovce.
Starosta ďalej uviedol, že zámer previesť majetok obce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 22.07.2021 do 09.08.2021, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom a počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru previesť pozemky v majetku Obce Tomášovce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Všetci poslanci OZ so znením zámennej zmluvy súhlasili.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 100/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
informáciu, že v čase od 22.07.2021 do 09.08.2021 bol zverejnený zámer previesť majetok obce formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Tomášovce,  Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474, je výlučným vlastníkom parciel zapísaných Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, katastrálne územie Tomášovce, okres Lučenec na LV  č. 759, parcely registra C, par. č. 903/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2, par. č. 903/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, v podiele 1/1. Obec Tomášovce má zámer previesť uvedené parcely do majetku spoločnosti PRP, s.r.o., 985 56 Tomášovce 395, IČO: 31 619 665, formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa za pozemky zapísané Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, katastrálne územie Tomášovce, okres Lučenec na LV č. 1615, parcely registra E, par. č. 895/107 trvalý trávny porast o výmere 172 m2, v spoluvlastníckych podieloch 2/4, 1/4, 1/4, na LV  č. 1729, parcely registra E, par. č. 895/106 trvalý trávny porast o výmere 198 m2, v  podiele 1/1, na LV  č. 495, parcely registra E, par. č. 895/103 trvalý trávny porast o výmere 203 m2, par. č. 895/110 trvalý trávny porast o výmere 207 m2, par. č. 896/103 trvalý trávny porast o výmere 109 m2, v podiele 1/1, na LV  č. 1620, parcely registra E, par. č. 899/101 trvalý trávny porast o výmere 234 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/2, na LV  č. 1844, parcely registra E, par. č. 899/104 trvalý trávny porast o výmere 40 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/2, na LV  č. 1617, parcely registra E, par. č. 896/102 trvalý trávny porast o výmere 103 m2, v spoluvlastníckom podiele  1/2, ktorých je výlučným vlastníkom a podielovým spoluvlastníkom spoločnosť PRP, s.r.o. Uvedené nehnuteľnosti navrhuje Obec Tomášovce previesť formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že parcely  vo vlastníctve obce navrhnuté na zámenu táto v súčasnosti nevyužíva a parcely vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve firmy PRP, s.r.o. určené na zámenu budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce. 
B/ - schvaľuje -
1. prevod nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu hodného osobitného zreteľa z vlastníctva  Obce Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474 zapísaných Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, katastrálne územie Tomášovce, okres Lučenec na LV  č. 759, parcely registra C, par. č. 903/139 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 395 m2, par. č. 903/140 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 100 m2, v podiele 1/1, do vlastníctva PRP, s.r.o., 985 56 Tomášovce 395, IČO: 31 619 665, zámenou za nehnuteľnosti zapísané Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom, katastrálne územie Tomášovce, okres Lučenec na LV č. 1615, parcely registra E, par. č. 895/107 trvalý trávny porast o výmere 172 m2, v spoluvlastníckych podieloch 2/4, 1/4, 1/4, na LV  č. 1729, parcely registra E, par. č. 895/106 trvalý trávny porast o výmere 198 m2, v  podiele 1/1, na LV  č. 495, parcely registra E, par. č. 895/103 trvalý trávny porast o výmere 203 m2, par. č. 895/110 trvalý trávny porast o výmere 207 m2, par. č. 896/103 trvalý trávny porast o výmere 109 m2, v podiele 1/1, na LV  č. 1620, parcely registra E, par. č. 899/101 trvalý trávny porast o výmere 234 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/2, na LV  č. 1844, parcely registra E, par. č. 899/104 trvalý trávny porast o výmere 40 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/2, na LV  č. 1617, parcely registra E, par. č. 896/102 trvalý trávny porast o výmere 103 m2, v spoluvlastníckom podiele  1/2, bez finančného vyrovnania. Osobitný zreteľ je zdôvodnený tým, že parcely  vo vlastníctve obce určené na zámenu táto v súčasnosti nevyužíva a parcely vo vlastníctve, resp. spoluvlastníctve firmy PRP, s.r.o. určené na zámenu budú použité na majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod stavbami vo vlastníctve obce, 
2. zriadenie vecného  bremena spočívajúceho  v práve neobmedzeného prechodu pešo a motorovým vozidlom cez parcely EKN 895/107, EKN 895/106, EKN 895/103, EKN 895/110, EKN  896/103 v prospech vlastníka parcely CKN 903/139, CKN 903/140, pričom vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bezplatne, 
3. zriadenie vecného  bremena spočívajúceho  v práve neobmedzeného prechodu pešo a motorovým vozidlom cez parcely  CKN 903/139, CKN 903/140  v prospech vlastníka EKN  895/107, EKN  895/106, EKN 895/103, EKN 895/110, EKN 896/103, pričom vecné bremeno sa zriadi na dobu neurčitú a bezplatne,
4. úhradu všetkých nákladov a poplatkov vyplývajúcich z tohto prevodu spoločne, každý rovnakým dielom,
5. uzatvorenie  zámennej  zmluvy  v  zmysle § 611 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb.  Občiansky
    zákonník v platnom znení
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j.  6 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 
 
7/ Schválenie vydania VZN Obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce
Starosta predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 03.08.2021 do 18.08.2021. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 13.08.2021 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky.
Starosta podal podrobnejšiu informáciu o jednotlivých druhoch komunálneho odpadu a nakladania s ním. Je potrebné doriešiť ešte nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a predovšetkým nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností, pretože je zakázané dávať takýto odpad do zberných nádob na zmesový komunálny odpad. 
Všetci poslanci OZ s predloženým návrhom VZN súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 101/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že k návrhu VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce neboli v stanovenom termíne doručené na obecný úrad žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje - 
VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie VZN: trojpätinová väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková)
VZN bolo schválené. 
 
O 19:25 hod. odchod poslankyne p. Ľubice Hrnčiarovej.
 
8/ Prerokovanie došlých žiadostí
Ku dňu zasadnutia OZ neboli doručené na obecný úrad žiadne nové žiadosti.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 102/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- berie na vedomie -
informáciu, že ku dňu zasadnutia OZ neboli doručené žiadne žiadosti na prerokovanie
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 
 
9/ Rôzne
Starosta predložil podnet na prešetrenie - sťažnosť od občana p. Čižmárika v súvislosti s chovom holubov v susedstve u p. Jany Antalíkovej na ulici Družstevná. Chovajú tam veľké množstvo holubov bez intenzívnej starostlivosti. V holubníkoch je väčšie množstvo holubieho trusu a aj uhynuté holuby. Do okolia sa šíri silný zápach. Aj v tesnej blízkosti oplotenia pozemku p. Čižmárika je postavený jeden holubník, ktorý ich obťažuje nielen zápachom, ale aj negatívnym vplyvom na ovocný strom hrušku a malinovisko, ktoré p. Čižmárik v blízkosti oplotenia pestuje. Už v minulosti mu bolo zo strany susedov prisľúbené odstránenie tohto holubníka, ale nestalo sa tak. Sťažovateľ žiada obec prešetriť uvedený stav a na základe výsledkov šetrenia navrhnúť opatrenia na zmiernenie dopadov chovu na susedné nehnuteľnosti.
Starosta navrhol, aby uvedené miestne šetrenie u p. Jany Antalíkovej, ul. Družstevná vykonala Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva a to v termíne do 31.08.2021. O výsledku šetrenia komisia vyhotoví zápis, ktorý doručí na obecný úrad.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 103/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- ukladá -
Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva preveriť podnet - sťažnosť vo veci nepriaznivých vplyvov pochádzajúcich z chovu holubov na ulici Družstevnej u pani Jany Antalíkovej 
Z: predseda komisie                                                                   T: 31.08.2021
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 
 
10/ Interpelácie poslancov – diskusia
Starosta podal informáciu o priebehu rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie v obci Tomášovce - ulice Železničná a Lúčna. Ďalej informoval o priebehu rekonštrukcie a modernizácie vnútorných priestorov Materskej školy v Tomášovciach, ktoré sú v pokročilom štádiu pred dokončením. Tiež informoval poslancov, že bude potrebná už aj rekonštrukcia budovy Základnej školy Tomášovce.
Ing. Roman Pivarči, poslanec OZ a tiež predseda Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva informoval ohľadne pripojenia sa ku obecnej kanalizácii p. Dušana Mrtvika, ktorý nedodržal stanovený termín do 30.06.2021
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 104/2021 zo dňa 19.08.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie  - 
1. informáciu o priebehu rekonštrukcie povrchu miestnej komunikácie v obci Tomášovce – ulice Železničná a Lúčna
2. informáciu o priebehu rekonštrukcie a modernizácie vnútorných priestorov Materskej školy v Tomášovciach
3. informáciu od predsedu Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva Ing. Romana Pivarčiho ohľadne pripojenia sa ku obecnej kanalizácii p. Dušana Mrtvika, ktorý nedodržal stanovený termín do 30.06.2021
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 
 
11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
 
Andrea Kubincová v.r., zapisovateľka                          
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Mgr. Štefan Haban v.r., 1. overovateľ                                                                                                                                   
Ing. Ján Kanda v.r., 2. overovateľ                 
 
Prílohy:
 
Zapisnica_OZ_19.08.2021 (225.79 kB)
 
Pozvanka_OZ_19.08.2021 (344.49 kB)
 
Priloha_1-prezencna_listina_19.08.2021 (598.28 kB)
 
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_19.08.2021 (823.6 kB)
 
Priloha_3-Zamenna_zmluva_PRP-Obec_Tomasovce-navrh (422.32 kB)
 
Priloha_4-navrh_VZN_xxx-2021_o_odpadoch (972.41 kB)
Zodpovedá: Andrea Vreštiaková