Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.02.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 18.02.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní:  Mgr. Štefan Haban – poslanec OZ, Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce za rok 2020
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2021
8. Prerokovanie došlých žiadostí
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 1/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ľubicu Hrnčiarovú a Jána Petiana, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení  Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ing. Ján Kanda – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 2/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ľubicu Hrnčiarovú a Jána Petiana - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení – Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ing. Ján Kanda – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil Ján Petian, zástupca starostu obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 3/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Obecná rada zasadala dňa 17.2.2021. Na svojom zasadnutí prerokovala všetky body, ktoré sú v programe dnešného zasadnutia OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 4/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 5/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
informáciu, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce za rok 2020
Správu predložil starosta obce. Správa tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 6/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce za rok 2020
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2021
Plán predložil starosta obce. 
Návrh plánu tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Starosta uviedol, že plán kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na web stránke obce od 13.1.2021 do 01.02.2021. Počas uvedenej doby k predloženému plánu na OU neboli doručené žiadne pripomienky.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Komisie pre ekonomiku a služby dal návrh na doplnenie Plánu kontrolnej činnosti v mesiacoch marec – apríl 2021, kde žiada vykonať kontrolu zameranú na identifikáciu rizikových pohľadávok obce.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 7/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie - 
predložený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2021
B – dopĺňa - 
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2021 v mesiacoch marec – apríl 2021, kde žiada vykonať kontrolu zameranú na identifikáciu rizikových pohľadávok obce
C – schvaľuje - 
doplnený Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce na 1. polrok 2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) Upravená žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 13 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2021 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2021.
Starosta uviedol, že k tejto žiadosti mala vypracovať stanovisko Športová komisia, tá však pre zlú pandemickú situáciu nezasadala. Navrhol, aby sa o tejto žiadosti rokovalo až po predložení stanoviska od Športovej komisie. 
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 8/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
upravenú žiadosť dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2021 vo výške 13.000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2021 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2021
B/ - schvaľuje - 
zmenu termínu pre Športovú komisiu na vypracovanie stanoviska k žiadosti TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 13.000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným futbalovým zväzom, stredoslovenským futbalovým zväzom a šachovým zväzom počas celého roka 2021
Z: predseda Športovej komisie                                                       T: do 15.03.2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

b) Žiadosť Stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2021
Starosta uviedol, že aj k tejto žiadosti mala vypracovať stanovisko Športová komisia, tá však pre zlú pandemickú situáciu nezasadala. Navrhol, aby sa rovnako o tejto žiadosti rokovalo až po predložení stanoviska od Športovej komisie. 
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 9/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
Žiadosť Stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2021
B/ - schvaľuje - 
zmenu termínu pre Športovú komisiu na vypracovanie stanoviska k žiadosti Stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2021
Z: predseda Športovej komisie                                                       T: do 15.03.2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

c) žiadosť firmy Chester s.r.o. o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 480,00 EUR za účelom podpory služieb regionálneho rozvoja a zamestnanosti. Konkrétne sa jedná o dotáciu na výmenu rozvodného hadicového systému v pivovare 
Starosta uviedol, že v bode rôzne predloží návrh na vytvorenie novej kapitoly v rozpočte obce na rok 2021 - „Dotácie z rozpočtu obce na podporu služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti“. Prostriedky z tejto kapitoly sa použijú na dotácie poskytované z rozpočtu obce pre živnostníkov, SHR a drobných podnikateľov na preklenutie krízy súvisiacej s pandémiou COVID 19. Do takejto pomoci by spadala aj firma Chester s.r.o., ktorá prevádzkuje remeselný pivovar „HUNCÚT“ s nadregionálnym záberom.
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 480,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 10/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 pre firmu Chester s.r.o. vo výške 480,00 EUR za účelom podpory služieb regionálneho rozvoja. Konkrétne sa jedná o dotáciu na výmenu rozvodného hadicového systému v pivovare
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

d) žiadosť Ing. Michala Ľalíka a Márie Ľalíkovej, bytom Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) vo vlastníctve Obce Tomášovce
Jedná sa o pozemok parcela CKN č. 1099/2 o výmere 12 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce na ulici Poľná pred rodinným domom so súpisným číslom 412. Parcela sa nachádza za existujúcim oplotením a je dlhodobo využívaný žiadateľom. Odkúpením uvedenej parcely dôjde k vysporiadaniu existujúceho stavu bez potreby posúvania už existujúceho oplotenia a bude slúžiť ako súčasť dvora pri rodinnom dome.
Starosta uviedol, že s návrhom na odpredaj pozemkov súhlasí, nakoľko dôjde k zosúladeniu už existujúceho stavu. Starosta ďalej navrhol, aby sa odpredaj realizoval formou osobitného zreteľa, kde osobitný zreteľ by bol zdôvodnený tým, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza v oplotenom dvore pri RD, ktorého vlastníkom je žiadateľ. Cenu za odpredaj starosta navrhuje stanoviť na 8,00 EUR/m2 z dôvodu, že za uvedenú sumu bol odpredaný obdobný pozemok pánovi Pavlovi Stanovi, teda sumu 8,00 €/m2 možno považovať za cenu obvyklú. Zároveň starosta navrhol, aby žiadateľ hradil všetky náklady súvisiace s podaním na vklad do katastra.
Obecná rada odporúča OZ uvedený odpredaj schváliť.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 11/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie -
doručenú žiadosť Ing. Michala Ľalíka a Márie Ľalíkovej, bytom Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) CKN č. 1099/2 o výmere 12 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce a je vo vlastníctve Obce Tomášovce
B - schvaľuje -  
zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok reg. C KN parc. č. 1099/2, o celkovej výmere 12 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Tomášovce, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa: uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Poľná 412/9, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

e) žiadosť Jána Ľalíka a Eleny Ľalíkovej Ľalíkovej, bytom Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) vo vlastníctve Obce Tomášovce
Jedná sa o pozemok parcela CKN č. 1099/3 o výmere 14 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce na ulici Poľná pred rodinným domom so súpisným číslom 412. Parcela sa nachádza za existujúcim oplotením a je dlhodobo využívaný žiadateľom. Odkúpením uvedenej parcely dôjde k vysporiadaniu existujúceho stavu bez potreby posúvania už existujúceho oplotenia a bude slúžiť ako súčasť dvora pri rodinnom dome.
Starosta uviedol, že s návrhom na odpredaj pozemkov súhlasí, nakoľko dôjde k zosúladeniu už existujúceho stavu. Starosta ďalej navrhol, aby sa odpredaj realizoval formou osobitného zreteľa, kde osobitný zreteľ by bol zdôvodnený tým, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza v oplotenom dvore pri RD, ktorého vlastníkom je žiadateľ. Cenu za odpredaj starosta navrhuje stanoviť na 8,00 EUR/m2 z dôvodu, že za uvedenú sumu bol odpredaný obdobný pozemok pánovi Pavlovi Stanovi, teda sumu 8,00 €/m2 možno považovať za cenu obvyklú. Zároveň starosta navrhol, aby žiadateľ hradil všetky náklady súvisiace s podaním na vklad do katastra
Obecná rada odporúča OZ uvedený odpredaj schváliť.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 12/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie -
doručenú žiadosť Jána Ľalíka a Eleny Ľalíkovej Ľalíkovej, bytom Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) CKN č. 1099/3 o výmere 14 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce a je vo vlastníctve Obce Tomášovce
B - schvaľuje -  
zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok reg. C KN parc. č. 1099/3, o celkovej výmere 14 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, k.ú. Tomášovce, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa: uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Poľná 412/9, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Rôzne
a) Návrh JUDr. Petra Mihályho, trvale bytom ul. Jókaiho č. 121/16, Lučenec 984 01 na urovnanie dlhu vzniknutého voči Obci Tomášovce, ktorý je riešený v exekučnom konaní
Starosta uviedol, medzi Obcou Tomášovce ako veriteľom a JUDr. Petrom Mihálym ako dlžníkom v súčasnosti je vedené exekučné konanie na Exekútorskom úrade Banská Bystrica, súdna exekútorka JUDr. Alena Bohovičová, Ul. 29. augusta č. 16, 974 01 Banská Bystrica pod sp. zn. 6EX 9/21, ktorej predmetom je záväzok dlžníka voči veriteľovi o zaplatenie 19.059,61 € s príslušenstvom. Dňa 11.02.2021 sa dlžník obrátil na obec s úmyslom dohodnúť sa na urovnaní záväzku mimo exekučného konania a predložil návrh, že je ochotný uznať dlh a navrhol dohodu o splácaní dlhu. Zároveň JUDr. Peter Mihály prišiel sám osobne predstaviť svoj návrh.
JUDr. Peter Mihály, dlžník oboznámil prítomných poslancov s dôvodmi, za akých dlh vznikol, vysvetlil, prečo nemohol dlh riadne a včas splácať a predložil svoj návrh na urovnanie sporu.
Mária Kúkeľová, poslankyňa OZ a uviedla, že pre schválenie prípadnej dohody je potrebné, aby sa presne vyšpecifikoval text dohody, ku ktorej obsahu sa následne vyjadrí obecná rada.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Komisie pre Ekonomiku a služby navrhol, že taktiež táto komisia sa chce dopredu s návrhom dohody oboznámiť a taktiež k nemu zaujme stanovisko.
Starosta uviedol, že by bolo dobré, keby JUDr. Peter Mihály predložil návrh dohody o splácaní dlhu najneskôr do utorka 23.02.2021, aby mohol text návrhu rozposlať všetkým poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce ako aj právnej zástupkyni obce.
JUDr. Peter Mihály, dlžník uviedol, že návrh dohody o splácaní dlhu pripraví a zašle do 23.02.2021 tak, aby sa k nemu všetci dotknutí mohli včas vyjadriť.
Poslanci OZ so navrhnutým postupom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 13/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie  – 
návrh JUDr. Petra Mihályho na urovnanie dlhu vzniknutého voči Obci Tomášovce, ktorý je riešený v exekučnom konaní
B - žiada  – 
JUDr. Petra Mihályho predložiť návrh dohody o splácaní dlhu najneskôr do 23.02.2021 tak, aby mohol byť text návrhu rozposlaný všetkým poslancom OZ, hlavnej kontrolórke obce ako aj právnej zástupkyni obce na pripomienkovanie
Z: v texte                                                                       T: v texte
C - ukladá  – 
1. obecnej rade zaujať stanovisko k návrhu JUDr. Petra Mihályho uznať dlh a k návrhu dohody o splácaní dlhu, a to do najbližšieho zasadnutia OZ
Z: starosta obce                                                                       T: v texte
2. Komisii pre ekonomiku a služby zaujať stanovisko k návrhu JUDr. Petra Mihályho uznať dlh a k návrhu dohody o splácaní dlhu, a to do najbližšieho zasadnutia OZ
Z: predseda komisie                                                                       T: v texte
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban) 
Uznesenie bolo schválené. 

b) Návrh starostu obce na vytvorenie novej kapitoly v rozpočte obce na rok 2021 - „Dotácie z rozpočtu obce na podporu služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti“ vo výške 7.500,00 EUR
Starosta uviedol, že prostriedky z tejto kapitoly by sa použili na dotácie poskytované z rozpočtu obce pre živnostníkov, SHR a drobných podnikateľov, ktorí aktívne podnikajú a vyvíjajú činnosť na území obce resp. majú na území obce sídlo. Dotácie by sa poskytovali v súlade s VZN obce Tomášovce č. 1/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce a slúžili by na preklenutie ťažkej situácie drobných podnikateľov, živnostníkov a SHRO súvisiacej s pandémiou COVID 19. Žiadateľ by mohol žiadať o dotáciu do výšky 500,00 €/rok. Podmienkou pre čerpanie dotácie je splnenie všetkých podmienok uvedených vo VZN č. 1/2021 a to najmä podmienky, že žiadateľ nemá voči obci žiadne záväzky.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Komisie pre ekonomiku a služby s predloženým návrhom súhlasil a navrhol, aby sa výška sumy na prerozdelenie dotácií navýšila na sumu 10.000,00 EUR. Požiadal starostu obce, aby v spolupráci s ekonómkou obce pripravil návrh zmeny rozpočtu a tento predložil na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ.  
Ostatní poslanci OZ s uvedeným návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 14/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- žiada  – 
starostu obce, aby v spolupráci s ekonómkou obce pripravil návrh zmeny rozpočtu obce na vytvorenie novej kapitoly v rozpočte obce na rok 2021 - „Dotácie z rozpočtu obce na podporu služieb, regionálneho rozvoja a zamestnanosti“ vo výške 10.000,00 EUR a tento predložil na schválenie na najbližšie zasadnutie OZ
Z: starosta obce a ekonómka obce                                          T: do najbližšieho zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban) 
Uznesenie bolo schválené.
 
c) Schválenie zmluvy o spolupráci medzi firmou PRP, s.r.o. so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 31 619 665 a Obcou Tomášovce
Starosta uviedol, že sa jedná zmluvu o celoročnej údržbe verejného priestranstva v časti od železničného priecestia, pozdĺž cesty popri trati, popri ihrisku až k areálu PRP, s.r.o, kde túto údržbu bude vykonávať firma PRP, s.r.o. na svoje náklady počas rokov 2021 – 2025. Návrh zmluvy o spolupráci tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 15/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje  – 
zmluvu o spolupráci medzi firmou PRP, s.r.o. so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 31 619 665 a Obcou Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban) 
Uznesenie bolo schválené. 

O 19,35 hod odchod poslanca OZ Štefana Kocúra zo zasadnutia OZ.
d) Informácia starostu obce o schválení žiadosti o NFP na projekt „Podpora rozvoja a optimalizácia verejných politík v samosprávach okresu Lučenec
Starosta uviedol, že sa jedná o projekt, ktorý obec pripravila v spolupráci s Mestom Fiľakovo a na ktorom pracovala počas roka 2020. O ďalšom postupe budú poslanci OZ ako aj občania obce priebežne informovaní
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 16/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie  – 
informáciu starostu obce o schválení žiadosti o NFP na projekt „Podpora rozvoja a optimalizácia verejných politík v samosprávach okresu Lučenec
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr) 
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Interpelácie poslancov – diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania.

Uznesenie č. 17/2021 zo dňa 18.02.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie  – 
, že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr) 
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r.,  starosta obce
Ľubica Hrnčiarová v.r., 1. overovateľ
Ján Petian v.r.,  2. overovateľ

Pozvanka_OZ_18.02.2021.pdf (342.13 kB)

Zapisnica_OZ_18.02.2021.pdf (710.78 kB)

Priloha_1-prezencna_listina_18.02.2021.pdf (62.6 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_18.02.2021.pdf (835.78 kB)

Priloha_3-sprava_HKO_2021-I-1.pdf (650.49 kB)

Priloha_4-Plan_I_2021_To.pdf (499.52 kB)

Priloha_5-zmluva_o_spolupraci_PRP-_obec-navrh.pdf (165.98 kB)

 

Zodpovedá: Správce Webu