Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnica OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.12.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 16.12.2020 o 18:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní:  Ľubica Hrnčiarová – poslankyňa OZ, Renáta Macková – poslankyňa OZ, Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:30 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2020 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2020
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
8. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2021
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Prerokovanie návrhu VZN 1/2020 ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce
12. Schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
13. Prerokovanie odpredaja majetku Obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
14. Rôzne
15. Interpelácie poslancov – diskusia
16. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 87/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Romana Pivarčiho a Štefana Kocúra, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Milan Lošťák, Ing. Ján Kanda a Mgr. Štefan Haban – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 88/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Romana Pivarčiho a Štefana Kocúra - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
1. návrhovú  komisiu v zložení – Ing. Milan Lošťák, Ing. Ján Kanda a Mgr. Štefan Haban – poslanci OZ
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil Ján Petian, zástupca starostu obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 89/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.

Uznesenie č. 90/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Informácie zo jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ zasadnutí
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia komisií. 
Komisia výstavby a dopravy – informáciu podal Mgr. Štefan Haban, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 27.11.2020, kde boli prerokované nasledovné body:
a) zhodnotenie a posúdenie dopravnej situácie v obci - spoločnosť PRP s.r.o.,
b) prerokovanie a návrh riešenia stavieb spoločnosti PRP , ktoré nie sú v súlade zo stavebným poriadkom (stavebný zákon),
c) prerokovanie a zhodnotenie súčasného stavu budov vo  vlastníctve obce Tomášovce,
d) prerokovanie a vyjadrenie k došlým žiadostiam a podnetom.
Zápis z uvedeného zasadnutia tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Ostatné komisie nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 91/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy
B/ - žiada –
1. starostu obce preveriť všetky vydané povolenia a skutkový stav na stavby - parkovisko a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva realizované v spoločnosti PRP s.r.o. 
2. starostu obce vykonať štátny stavebný dohľad (stavebný úrad) a podať podnet na úrad životného prostredia pre zistenie za akých podmienok sa realizujú tieto stavby
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2020 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2020
Návrh predložila Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce. Návrh tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 92/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, 
- povolené prekročenie bežných príjmov o transfery zo štátu o 70 000,- eur
- povolené prekročenie  bežných výdavkov o 70 000,- eur  - ZŠ výdavky. Cez projekty z ÚPSVaR - výdavky na  zamestnancov
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Stanovisko predložil starosta obce. 
Stanovisko č.k. 2020/II-4 zo dňa 07.12.2020 predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce. V ňom okrem iného skonštatovala, že odporúča poslancom OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť. Stanovisko tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 93/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie - 
Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023 a schválenie rozpočtu obce na rok 2021
Návrh predložila Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. Uviedla, že vzhľadom na nejasný vývoj ekonomiky a tým aj príjmy obce v roku 2021 bol rozpočet vypracovaný ako skeptický. V prípade, že sa ekonomika zotaví a budú narastať príjmy nad rámec predpokladu, tak sa v priebehu roka operatívne upraví. Ďalej uviedla, že k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2021 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky.
Starosta obce uviedol, že bude potrebné spracovať zoznam nevyhnutných investičných aktivít pre roky 2021 a 2022, nakoľko obec v roku 2020 vzhľadom na pandémiu COVID 19 nevedela zrealizovať plánované akcie.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 94/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
1. návrh rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
2. , že k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2021 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje –
rozpočet Obce Tomášovce na rok 2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.  

9/ Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2021
Návrh predložil starosta obce.
Na základe skúseností z minulých období starosta navrhol tento plán zasadnutí OZ na rok 2021 v termínoch 10.02.2021, 14.04.2021, 16.06.2021, 11.08.2021, 13.10.2021 a 15.12.2021 so začiatkom o 18:00 hod .
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 95/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
plán zasadnutí OZ na rok 2020 v termínoch 10.02.2021, 14.04.2021, 16.06.2021, 11.08.2021, 13.10.2021 a 15.12.2021 so začiatkom o 18:00 hod.
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) Žiadosť Mesta Detva o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Tomášovce v školskom zariadení Centrum voľného času TREN, ktorého Mesto Detva je zriaďovateľom.
Starosta navrhol, aby k tejto žiadosti vypracovala stanovisko Komisia pre ekonomiku a služby. 
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 96/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie  – 
žiadosť Mesta Detva o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Tomášovce v školskom zariadení Centrum voľného času TREN, ktorého Mesto Detva je zriaďovateľom
B - ukladá  – 
Komisii pre ekonomiku a služby vypracovať stanovisko k žiadosti Mesta Detva o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Tomášovce v školskom zariadení Centrum voľného času TREN, ktorého Mesto Detva je zriaďovateľom
Z: predseda komisie                                                       T: do 15.01.2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

b) Žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 9 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným futbalovým zväzom, stredoslovenským futbalovým zväzom a šachovým zväzom počas celého roka 2021.
Starosta navrhol, aby k tejto žiadosti vypracovala stanovisko Športová komisia. 
Poslanci OZ s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 97/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
Žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 9 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným futbalovým zväzom, stredoslovenským futbalovým zväzom a šachovým zväzom počas celého roka 2021
B/ - ukladá - 
Športovej komisii vypracovať stanovisko k žiadosti TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 9 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným futbalovým zväzom, stredoslovenským futbalovým zväzom a šachovým zväzom počas celého roka 2021
Z: predseda komisie                                                       T: do 15.01.2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Prerokovanie návrhu VZN 1/2020 ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce
Návrh predložil starosta obce. 
V návrhu sa počíta so zvýšením sadzby za TKO pre rok 2021. Starosta oboznámil poslancov OZ so skutočnosťou, že vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na skládkovanie TKO ako aj z dôvodu doručeného návrhu firmy MEPOS, s.r.o. zvýšiť poplatky za manipuláciu a zvoz TKO v roku 2021, je potrebné upraviť sadzby vo VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v časti § 23 sadzba poplatku a to z 0,023 € za liter komunálneho odpadu na 0,025 € za liter komunálneho odpadu a z 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Ďalej uviedol, že k návrhu VZN 1/2020 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky. Celý návrh VZN tvorí Prílohu č. 7 tejto zápisnice.
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ uvedené VZN schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 98/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že návrhu VZN 1/2020 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje – 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2020 ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
VZN bolo prijaté. 

12/ Schválenie prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh predložil starosta obce.
Uviedol, že zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 26.11.2020 do 14.12.2020, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom a počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa.
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ predmetný prenájom schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 99/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A – berie na vedomie –
1. , že zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 26.11.2020 do 14.12.2020, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom 
2. , že počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
B/ - schvaľuje – 
prenájom pozemkov na poľnohospodárske účely vo vlastníctve resp. spoluvlastníctve Obec Tomášovce, nachádzajú sa v katastrálnom území Tomášovce a sú zapísané na LV č. 759, 1160 a 1205, vedených Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Výmera určená na prenájom činí spolu 172.749 m², z ktorých orná pôda tvorí 101.595,9 m², trvalý trávny porast tvorí 55.398,6 m², zastavaná plocha a nádvorie tvorí 1.286,0 m² a ostatná plocha tvorí 14.469,5 m². Špecifikácia a presná identifikácia je uvedená v Prílohe č.1 k tomuto uzneseniu. Prenájom sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2025. Cena za prenájom je stanovená na 80,00 €/ha  ročne, t. j. vo výške: 1 381,99 € ročne.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že dôjde k realizácii prednostného práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy k predmetu nájmu doterajšieho nájomcu na základe § 13 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov
C/ – ukladá –
starostovi obce pripraviť nájomnú zmluvu na podpis
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 

13/ Prerokovanie odpredaja majetku Obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh predložil starosta obce. 
Odpredaj sa schvaľuje na základe žiadosti pána Pavla Stana, bytom Janka Kollára 512/1, 985 59 Vidiná o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Tomášovce.
Starosta ďalej uviedol, že zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 26.11.2020 do 14.12.2020, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom a počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ predmetný odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 100/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A – berie na vedomie –
1. , že zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 26.11.2020 do 14.12.2020, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom 
2. , že počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
B - schvaľuje -
1. odpredaj majetku Obce Tomášovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e/, kde dôvodom osobitného zreteľa je, že uvedený majetok -  pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za oplotením existujúcej predajne potravín na ulici Družstevná 485, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami. Konkrétne sa jedná o novovytvorenú parcelu reg. C KN č. 816/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 42 m2, ktorá vznikla geometrickým plánom č. 51 795 779 – 53/2020 zo dňa 09.11.2020 odčlenením z pôvodných parciel C KN 816/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 752 m2 a C KN 816/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 638 m2. Parcely C KN 816/1 a 816/3 sú vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádzajú sa v katastrálnom území Tomášovce a sú zapísané na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Kupujúcim do výhradného vlastníctva je Pavel Stano rod. Stano, nar. 15.04.1946, trvale bytom ul. Janka Kollára 512/1, 985 59 Vidiná. Kúpna cena je 8,00 EUR za 1 m2 (pri celkovej odkupovanej výmere 42 m2 je celková kúpna cena 336,00 EUR slovom tristotridsaťšesť EUR a 0 centov),
2. , že všetky náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci
3. uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu B.1 tohoto uznesenia
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené. 
O 19.25. hod príchod poslankýň OZ p. Ľubici Hrnčiarovej a p. Renáty Mackovej.

14/ Rôzne
a) Predloženie návrhu na schválenie Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Lučenec
Starosta uviedol, že schválenie tohto memoranda je podmienkou pre ďalšie čerpanie eurofondov v rámci integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Lučenec. Memorandum tvorí Prílohu č. 8 tejto zápisnice.
Poslanci OZ so schválením memoranda súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 101/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje  – 
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii integrovanej územnej stratégie územia udržateľného mestského rozvoja Lučenec
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

b) Schválenie zmluvy o poskytnutí nepeňažného daru medzi firmou PRP, s.r.o. so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 31 619 665 a Obcou Tomášovce
Starosta uviedol, že sa jedná o nepeňažný dar vo výške 14.540.- EUR na:  
a/ nepeňažné dary občanom obce Tomášovce  od 65 rokov života vo forme nákupných poukážok v počte 1260 ks/5.-€ a v počte 315 ks/20.-€ v celkovej výške 12.600.-€ 
b/ mikulášske balíčky pre deti obce Tomášovce do 15 rokov života v celkovej výške 1.940.-€.
Návrh zmluvy o poskytnutí nepeňažného daru tvorí Prílohu č. 9 tejto zápisnice.
Poslanci OZ so schválením zmluvy súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 102/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje  – 
zmluvu o poskytnutí nepeňažného daru  vo výške 14.540.- EUR medzi firmou PRP, s.r.o. so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 31 619 665 a Obcou Tomášovce na nepeňažné dary občanom obce Tomášovce  od 65 rokov života vo forme nákupných poukážok v počte 1260 ks/5.-€ a v počte 315 ks/20.-€ v celkovej výške 12.600.-€ a na mikulášske balíčky pre deti obce Tomášovce do 15 rokov života v celkovej výške 1.940.-€.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

c) Schválenie zmluvy o spolupráci medzi firmou PRP, s.r.o. so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 31 619 665 a Obcou Tomášovce
Starosta uviedol, že sa jedná zmluvu o celoročnej údržbe verejného priestranstva v časti od železničného priecestia, pozdĺž cesty popri trati, popri ihrisku až k areálu PRP, s.r.o, kde túto údržbu bude vykonávať firma PRP, s.r.o. na svoje náklady počas rokov 2021 – 2025. Návrh zmluvy o spolupráci tvorí Prílohu č. 10 tejto zápisnice.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ uviedol, že s obsahom zmluvy sa musia poslanci bližšie oboznámiť a navrhol, aby sa o jej schválení hlasovalo až na nasledujúcom zasadnutí OZ.
Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 103/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie  – 
návrh zmluvy o spolupráci medzi firmou PRP, s.r.o. so sídlom Tomášovce 395, 985 56 Tomášovce, IČO: 31 619 665 a Obcou Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

d) Schválenie zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu medzi Mestom Lučenec,  Obcou Tomášovce a ďalšími 36 účastníckymi obcami
Starosta uviedol, že sa jedná zmluvu, ktorá zruší a nahradí pôvodnú  zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 31.3.2003 a jej päť dodatkov. Zároveň starosta uviedol, že obec Tomášovce spolu s obcami Halič a Vidiná chcú následne vystúpiť zo spoločného stavebného úradu a vytvoriť buď nový spoločný stavebný úrad, alebo budú mať každá obec samostatný stavebný úrad. Nakoľko pôvodná zmluva o zriadení spoločného stavebného úradu je takmer nevypovedateľná, najprv je ju potrebné zrušiť a schváliť novú, ktorá už obsahuje ustanovenia o vystúpení so spoločného stavebného úradu. Návrh zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu medzi Mestom Lučenec,  Obcou Tomášovce a ďalšími 36 účastníckymi obcami tvorí Prílohu č. 11 tejto zápisnice.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 104/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje  – 
Zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu medzi Mestom Lučenec,  Obcou Tomášovce a ďalšími 36 účastníckymi obcami, ktorá zruší a nahradí pôvodnú  zmluvu o zriadení spoločného stavebného úradu zo dňa 31.3.2003 a jej päť dodatkov
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

e) Návrh na schválenie odmien pre poslancov OZ a pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2020
Starosta uviedol, že rok 2020 bol mimoriadny tým, že od marca platil núdzový stav v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID 19. Poďakoval všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce za prácu, ktorú vykonávali v prospech obce aj v tomto neľahkom období a navrhol, aby bola všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke obce chválená koncoročná odmena vo výške 300,00 EUR.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ podotkol, že poďakovanie za prácu patrí aj starostovi obce, preto navrhol, aby aj jemu bola schválená odmena za rok 2020 vo výške 300,00 EUR.
Ostatní poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 105/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - schvaľuje  – 
1. odmenu vo výške 300,00 EUR pre poslancov OZ Mgr. Štefana Habana, Ľubicu Hrnčiarovú, Ing. Jána Kandu, Štefana Kocúra, Máriu Kúkeľovú, Ing. Milana Lošťáka, Renátu Mackovú, Jána Petiana a Ing. Romana Pivarčiho za činnosť v roku 2020
2. odmenu vo výške 300,00 EUR pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú za činnosť v roku 2020
B - zvyšuje  – 
na obdobie od 01.12.2020 do 31.12.2020 plat starostu Obce Tomášovce podľa § 4 ods. 2, zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z.z. zo sumy 2.403,- EUR o 12,48 % na sumu 2. 703,- EUR. Od 01.01.2021 bude upravený plat starostu opäť na výšku 2.403,- EUR 
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

15/ Interpelácie poslancov – diskusia
Do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania.

Uznesenie č. 106/2020 zo dňa 16.12.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie  – 
, že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

16/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Roman Pivarči v.r., 1. overovateľ
Štefan Kocúr v.r., 2. overovateľ

Pozvanka_OZ_16.12.2020.pdf (345.68 kB)

Zapisnica_OZ_16.12.2020.pdf (735.21 kB)

Priloha_1-prezencna_listina_16.12.2020.pdf (62.12 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_16.12.2020.pdf (807.42 kB)

Priloha_3-zapis_stav_komisia_27.11.2020.pdf (511.46 kB)

Priloha_4-Rozpoctove_opatrenie_3-2020.pdf (228.09 kB)

Priloha_5-stanovisko_HKO_k_rozpoctu_2021.pdf (420.89 kB)

Priloha_6-navrh_rozpoctu_2021.pdf (205.78 kB)

Priloha_7-Navrh_VZN_1_2020-dodatok_VZN_2-2019_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf (374.16 kB)

Priloha_8-Memorandum_UMR_07.12.2020.pdf (599.57 kB)

Priloha_9-Darovacia_zmluva_PRP-obec_Tomášovce_navrh.pdf (293.94 kB)

Priloha_10-Zmluva_o spolupraci_ Obec_Tomášovce-PRP_navrh.pdf (209.44 kB)

Priloha_11-Zmluva_o_spolocnom_stavebnom_urade2021-navrh.pdf (728.57 kB)

Zodpovedá: Správce Webu