Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.11.2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 16.11.2022 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr - poslanci OZ
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce
 
1/ Úvodné náležitosti:
a) Otvorenie
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, doterajší a zároveň novozvolený starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa vzhľadom na osobitný charakter zasadnutia obecného zastupiteľstva postupovalo podľa Metodického návodu Ministerstva vnútra SR zo dňa 16.11.2018 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí OZ a navrhol nasledujúci priebeh:
 
1.  Úvodné náležitosti:
     a)  Otvorenie
     b)  Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhnutie návrhovej komisie
     c)  Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom
          novozvoleného obecného zastupiteľstva
     d)  Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
     e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
     f)  Vystúpenie starostu obce
2.  Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3.   Poverenie   poslanca   OZ,   ktorý  bude   oprávnený  zvolávať   a viesť   zasadnutia   OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom        zriadení v znení neskorších predpisov
4.   Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
5.   Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6.   Určenie platu starostu obce
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Záver
Všetci prítomní s uvedeným priebehom ustanovujúceho zastupiteľstva súhlasili.
 
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, navrhnutie návrhovej komisie
Za zapisovateľku z ustanovujúceho zasadnutia OZ starosta určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce.
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Jána Kandu a Ľubicu Hrnčiarovú, poslancov OZ. Ďalej určil, aby návrhová komisia a volebná komisia pracovala v zložení Ján Petian a Renáta Macková - poslanci OZ.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 86/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
1.   že starosta určil za zapisovateľku z ustanovujúceho zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
2.   že  starosta  určil  za  overovateľov  zápisnice  Ing.  Jána  Kandu  a Ľubicu  Hrnčiarovú  - poslancov OZ
3.  že starosta určil návrhovú a volebnú komisiu v zložení Ján Petian, Renáta Macková – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
c)  Oznámenie   výsledkov   voľby   starostu   a   volieb   do   obecného   zastupiteľstva a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva
Správu Miestnej volebnej komisie obce Tomášovce predložil Ján Laššan, predseda miestnej volebnej komisie. Podal podrobnejšie informácie o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Tomášovce.
Celkovo bolo zapísaných 1142 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 631 voličov, čo predstavuje 55,25 %.
Za starostu obce Tomášovce bol zvolený Ing. Ján Mičuda s počtom platných hlasov 534.
 
Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení:
Ing. Michal Ľalík                  376 hlasov
Ing. Marek Mitter                 376 hlasov
Ing. Ján Kanda                      352 hlasov
Ľubica Hrnčiarová                346 hlasov
Ing. Katarína Bobáľová        340 hlasov
Ján Petian                              337 hlasov
Renáta Macková                   310 hlasov
Juraj Baláž                            308 hlasov
Marian Urban                       249 hlasov
 
Náhradníkmi na poslancov OZ sú:
1 náhradník - Juraj Adamove                219 hlasov
2 náhradník – Ing. Milan Lošťák          155 hlasov
3 náhradník – Ing. Roman Pivarči        151 hlasov
4 náhradník – Ivan Argan                     109 hlasov
5 náhradník – Michal Šeben                 124 hlasov
6 náhradník – Eva Galádová                  99 hlasov
 
Predseda miestnej volebnej komisie odovzdal osvedčenia o zvolení novozvolenému starostovi Ing. Jánovi Mičudovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 
d) Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom
Novozvolený starosta obce Tomášovce zložil sľub, ktorý znel:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné práve predpisy budem pri výkone svojej funkcie starostu uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Po prečítaní sľubu novozvolený starosta potvrdil sľub podpisom. Potom prevzal insígniu a vedenie ustanovujúceho zasadnutia OZ.
 
e)  Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva zložili sľub, ktorý znel:
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“
Znenie sľubu poslanca prečítal starosta. Po prečítaní sľubu poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva potvrdili sľub podpisom. Po zložení sľubu poslancov starosta overil, či je obecné zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. Skonštatoval, že je prítomných deväť poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné.
 
f) Vystúpenie starostu obce
Starosta obce Tomášovce predniesol príhovor.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 87/2022 zo dňa 16.11.2022 
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. vystúpenie novozvoleného starostu obce
B/ - konštatuje -
1.  že novozvolený starosta obce Ing. Ján Mičuda zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2. že novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž a Marian Urban zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 2 (Mgr. Štefan Haban, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
2/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Pre naplnenie formálneho hľadiska konania ustanovujúceho zasadnutia OZ vyplývajúceho z metodického návodu Ministerstva vnútra SR sa pristúpilo k schváleniu programu ustanovujúceho zasadnutia OZ v nasledovnom navrhnutom znení:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
3. Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
4. Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
5. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
6. Určenie platu starostu obce
7. Rôzne
8. Diskusia
9. Záver
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na prípadnú zmenu resp. doplnenie programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu resp. doplnenie nebol predložený.
Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 88/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1.   program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2.   aby  v  rámci  diskusie  k jednotlivým  bodom  programu  mohli  vystúpiť  i  občania  – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
3/ Poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa § 12 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Starosta uviedol, že poverený poslanec OZ plní úlohu v prípade, že nastanú nasledujúce okolnosti podľa zákona SNR č. 369/1992 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o obecnom zriadení“):
-   § 12 ods. 2  - ak starosta nezvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva najmenej raz za tri mesiace, zvolá ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
-   § 12 ods. 3 - ak starosta nezvolá ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva, zasadnutie sa uskutoční 30. pracovný deň od vykonania volieb a vedie ho
    poslanec poverený obecným zastupiteľstvom,
-   § 12 ods. 6 - ak starosta stratí právo viesť obecné zastupiteľstvo, vedie ho poslanec poverený obecným zastupiteľstvom.
Uvedené úlohy vykonáva za predpokladu, že nie je starostom poverený zástupca starostu, resp. zástupca nie je prítomný, alebo odmietne tieto úlohy plniť.
Starosta navrhol, aby za povereného poslanca OZ bol opäť zvolený Ing. Ján Kanda.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 89/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- poveruje -
poslanca Ing. Jána Kandu zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 1 (Ing. Ján Kanda) neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
4/ Zriadenie obecnej rady a voľba jej členov
Starosta navrhol zriadiť trojčlennú obecnú radu.
Starosta poveril svojim zastupovaním Jána Petiana, poslanca OZ, ktorý sa zároveň stáva v zmysle § 13b ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení členom obecnej rady.
OZ si zvolilo ostatných členov obecnej rady, ktorými sú Ing. Ján Kanda a Ing. Marek Mitter, poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 90/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta poveril svojim zastupovaním poslanca OZ Jána Petiana, ktorý sa zároveň stáva členom obecnej rady
B/ - zriaďuje -
trojčlennú obecnú radu
C/ - schvaľuje -
verejnú voľbu členov OR
D/ - volí -
ostatných členov obecnej rady - Ing. Jána Kandu a Ing. Mareka Mittera
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján  Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
5/ Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov
Starosta navrhol zriadiť šesť fakultatívnych komisií:
- Komisiu pre ekonomiku a služby
- Školskú a sociálnu komisiu
- Kultúrnu komisiu
- Komisiu výstavby a dopravy
- Športovú komisiu
- Komisiu verejného poriadku a životného prostredia
Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov je povinná komisia v zmysle zákona 357/2004 a Komisia pre vybavovanie sťažností je povinná komisia v zmysle zásad pre vybavovanie sťažností.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 91/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - zriaďuje -
1. Komisiu pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
2. Komisiu pre vybavovanie sťažností
3. Komisiu pre ekonomiku a služby
4. Školskú a sociálnu komisiu
5. Kultúrnu komisiu
6. Komisiu výstavby a dopravy
7. Športovú komisiu
8. Komisiu verejného poriadku a životného prostredia
B/ - volí -
1.  do Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (povinná komisia v zmysle zákona 357/2004) nasledovných členov:  Marian 
     Urban, Ing. Michal Ľalík a Ing. Ján Kanda - všetko poslanci OZ
2.  do Komisie pre vybavovanie sťažností (povinná komisia v zmysle zásad pre vybavovanie sťažností)   nasledovných   členov:   Juraj   Baláž,   Ján   Petian,   Ľubica 
     Hrnčiarová a náhradník Ing. Katarína Bobáľová - všetko poslanci OZ
3.  do Komisie pre ekonomiku a služby predsedu Ing. Katarínu Bobáľovú a podpredsedu Ing. Jána Kandu
4.  do Školskej a sociálnej komisie predsedu Ľubicu Hrnčiarovú a podpredsedu Ing. Jána Kandu
5.  do Kultúrnej komisie predsedu Renátu Mackovú a podpredsedu Jána Petiana
6.  do Komisie výstavby a dopravy predsedu Ing. Michala Ľalíka a podpredsedu Ing. Mareka Mittera
7.  do Športovej komisie predsedu Mariána Urbana a podpredsedu Ing. Mareka Mittera
8.  do  Komisie  verejného  poriadku  a životného  prostredia  predsedu  Juraja  Baláža  a podpredsedu Jána Petiana
C/ - schvaľuje -
maximálny počet päť členov vo fakultatívnych komisiách vrátane predsedu komisie v zložení jeden poslanec - predseda komisie, jeden člen OR - podpredseda komisie a traja členovia, ktorí môžu byť aj z radov občanov - neposlancov
D/ - ukladá -
predsedom jednotlivých komisií o predloženie návrhov na doplnenie členov komisií z radov občanov – neposlancov na rokovanie OZ
Z: predsedovia jednotlivých komisií                               T: do 13.12.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
6/ Určenie platu starostu obce
V zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. obecnému zastupiteľstvu je okrem iného vyhradené určiť plat starostu podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov. Podľa § 3 odsek 1 zákona číslo 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v z. n. p. patrí starostovi obce plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci kalendárny rok a príslušného násobku. S ohľadom na počet obyvateľov obce v rozmedzí od 1000 do 3000, ide konkrétne o násobok 2,20. Priemerná mesačná mzda v národnom hospodárstve za rok 2021 vyčíslená Štatistickým úradom SR je stanovená na sumu 1 211 Eur. Plat podľa odseku 1 patrí starostovi odo dňa zloženia predpísaného sľubu.
Starosta predložil nasledovný návrh na úpravu platu starostu obce:
- 1211,00 Eur (priemerná mzda) x 2,20 (koeficient) = 2.664,20 Eur (v hrubom). Plat sa zaokrúhľuje na celé číslo na hor, čo činí 2.665,00 Eur. Návrh na navýšenie platu nebol predložený.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 92/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- určuje -
v súlade s § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov plat starostovi obce Tomášovce, Ing. Jánovi Mičudovi, vo výške 2.665,00 Eur v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického   úradu   Slovenskej   republiky za   r.   2021   (1.211,00   Eur) a násobku 2,20 s účinnosťou odo dňa zloženia sľubu
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
7/ Rôzne
a)  Schválenie sobášiaceho a sobášne dni
Starosta informoval, že sobášiacim je zo zákona automaticky starosta obce a po schválení obecným zastupiteľstvom môže byť sobášiacim aj poslanec OZ. Navrhol, aby sobášiacimi boli Ing. Ján Mičuda, starosta obce a Ján Petian, zástupca starostu obce. Ďalej navrhol, aby sobášnymi dňami boli streda od 08.00 hod. do 17.00 hod. a sobota od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 93/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1. sobášiacich: Ing. Jána Mičudu, starostu obce Jána Petiana, zástupcu starostu obce
2. sobášne dni: streda od 08.00 hod. do 17.00 hod. sobota od 10.00 hod. do 16.00 hod.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
b)  Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/II-2
Správu o výsledku kontroly predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. Podala k správe krátku informáciu. Zároveň informovala novozvolených poslancov o svojom zaužívanom systéme práce.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 94/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce č.k. 2022/II-2
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
c)  Schválenie  podpísania  zmluvy  o  poskytnutí  regionálneho  príspevku  na  projekt „Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce“
Starosta podal informáciu o projekte a spôsobe jeho financovania. V septembri bola vyhlásená výzva, do  ktorej  sa  obec  Tomášovce  v spolupráci  s EVS  zapojila  a  podala  Žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku na projekt „Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce“. Cieľom projektu je obnovenie centra letnej rekreácie pri Tomášovskom rybníku  a to  rozšírením  ponuky  cestovného  ruchu  pre  aktívne  trávenie  voľného  času obyvateľov obce ako aj pre jej návštevníkov. Ďalším cieľom projektu je skvalitnenie doplnkovej infraštruktúry na cykloturistickej trase. Projekt je prepojený s vytvorením mobilnej turisticko-informačnej kancelárie, ktorá bude zabezpečovať prevádzku nových služieb  a zastrešovať   rozvoj   cestovného   ruchu   v danom   území.   Uvedená   žiadosť o poskytnutie regionálneho príspevku bola obci schválená. Je potrebné ešte schváliť spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 22.194,52 Eur z celkových oprávnených výdavkov vo výške 55.486,30 Eur.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 95/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje -
1. realizáciu   projektu   „Rozvoj   infraštruktúry   cestovného   ruchu    v    obci Tomášovce“ schváleného v rámci Výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie regionálneho príspevku č. 01/OULC/2022 zo dňa 08.09.2022, ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce Tomášovce
2. zabezpečenie  finančných  prostriedkov  na  spolufinancovanie  realizovaného  projektu vo výške 22.194,52 Eur z celkových oprávnených výdavkov 55.486,30 Eur
B/ - poveruje -
starostu obce podpísaním zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. CEZ MIRRI SR: 3636/2022 na projekt „Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce“ medzi Obcou Tomášovce a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
8/ Interpelácie poslancov - diskusia
Starosta vyzval prítomných zapojiť sa do diskusie.
Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ing. Milan Lošťák a Mária Kúkeľová - všetci doterajší  poslanci OZ – poďakovali sa starostovi a všetkým doterajším poslancom za ich výbornú spoluprácu a novozvoleným poslancom poblahoželali k ich zvoleniu, popriali im veľa zdravia a úspechov pri práci, nech sa im darí, aby prijímali správne rozhodnutia, strážili a zveľaďovali majetok obce.
Starosta v krátkosti zhrnul predošlé volebné obdobia a tiež sa poďakoval za dlhoročnú prácu a skvelú spoluprácu doterajším poslancom.
Ján Ďurica, občan – vyjadril sa, že je veľmi spokojný so zložením novozvoleného obecného zastupiteľstva a starostu sa opýtal, čo bude s rybníkom.
Starosta mu vysvetlil, že rybník nie je majetkom Obce Tomášovce a preto nie je jednoduché rybník a okolie zveľaďovať. Obec nemôže investovať financie do niečoho, čo jej nepatrí a nemá k tomu ani iný právny vzťah. Zároveň ale poukázal na skutočnosť, že projektom „Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce“ sa chce zamerať na postupnú obnovu rekreácie pri Tomášovskom rybníku a to rozšírením ponuky cestovného ruchu pre aktívne trávenie voľného času obyvateľov obce ako aj pre jej návštevníkov.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 96/2022 zo dňa 16.11.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
diskusné príspevky
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
9/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka                                                                                                                                  
Ing. Ján Kanda v.r., 1. overovateľ
Ľubica Hrnčiarová v.r., 2. overovateľ  
                                                                 
Pozvanka_ustanovujuce_OZ_16.11.2022.pdf (346.59 kB)
Zapisnica_OZ_16.11.2022.pdf (167.79 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina.PDF (1.43 MB)
Priloha_2-Sprava_o_vysledku_kontroly.pdf (128.58 kB)                                                      
Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Andrea Vreštiaková