Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 16.03.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 16.03.2022 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Renáta Macková - poslankyňa OZ
                     Štefan Kocúr - poslanec OZ
Zapisovateľka: Andrea Kubincová - pracovníčka obce
 
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 17:00 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.  Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.   Prerokovanie nového Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
7.   Prerokovanie Plánu opráv a investícií na rok 2022
8.   Prerokovanie došlých žiadostí
9.   Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 20/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ p. Andreu Kubincovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.   program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach,
2.   aby  v  rámci  diskusie  k jednotlivým  bodom  programu  mohli  vystúpiť  i  občania  – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za: 7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda,, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Renáta Macková, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mgr. Štefana Habana a Jána Petiana, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák a Ľubica Hrnčiarová - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 21/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Štefana Habana a Jána Petiana - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú   komisiu v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák a Ľubica Hrnčiarová - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda,, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Renáta Macková, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 22/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 2 (Renáta Macková, Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
O 17:15 hod. príchod poslankyne p. Renáty Mackovej.
 
4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Obecná rada zasadala dňa 15.03.2022. Na zasadnutí bol predovšetkým prerokovaný ďalší postup pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom v bytovkách na ulici Družstevná vo vzťahu k platnému VZN obce Tomášovce č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tomášovce a VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce. Na zasadnutí OR sa zúčastnili aj zástupcovia Spoločenstiev bytov a bytových domov v Tomášovciach. Ďalej boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 16.03.2022 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 23/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda,, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Kultúrna komisia - komisia zasadala dňa 15.03.2022. Podrobnosti zo zasadnutia predložila predsedkyňa komisie p. Renáta Macková. Komisia na zasadnutí prerokovala plán kultúrnych podujatí na rok 2022 a p. Macková podala podrobnejšiu informáciu o všetkých pripravovaných akciách a podujatiach v roku 2022.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 24/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Kultúrnej komisie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené.
 
O 17:40 hod. príchod poslanca p. Štefana Kocúra.
 
6/ Prerokovanie nového Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
Starosta informoval, že sadzobník ešte nie je pripravený, pretože je potrebné ho ešte podrobnejšie dopracovať. Tiež je potrebné dopracovať aj poplatky, ktoré poskytuje občanom obecný podnik, preto starosta navrhol predĺženie termínu na spracovanie nového Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce do 30.06.2022.
OR súhlasí s predĺžením termínu na predloženie návrhu nového sadzobníka poplatkov za
služby poskytované obcou Tomášovce.
Všetci poslanci súhlasili s predĺžením termínu.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 25/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
požiadavku starostu obce o predĺženie termínu na spracovanie nového Sadzobníka poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce
B/ - schvaľuje -
predĺženie  termínu  na  spracovanie  nového  Sadzobníka  poplatkov  za  služby poskytované obcou Tomášovce do 30.06.2022
Z: starosta a komisie                                                                         T: do 30.06.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica  Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
7/ Prerokovanie Plánu opráv a investícií na rok 2022
Starosta predložil doplnený návrh Plánu opráv a investícií na rok 2022, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice.
OR doporučuje poslancom OZ navrhnutý Plán opráv a investícií na rok 2022 schváliť.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ a predseda Komisie výstavby a dopravy požiadal poslancov, aby uvedený Plán opráv a investícií na rok 2022 schválili.
Ing. Milan Lošťák a Ján Petian, poslanci OZ, taktiež podporujú schválenie uvedeného plánu investícií.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 26/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje –
Plán opráv a investícií na rok 2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
8/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
a) žiadosť p. Romana Babinského na úpravu výšky nájomného za prenájom miestnosti v Zdravotnom stredisku v obci Tomášovce o výmere 35 m2, t. j. v nehnuteľnosti súp. č. 109, ležiacej na parcele č. CKN 166 v k. ú. Tomášovce zapísanej na LV č. 759, na nájomcom navrhnutú sumu 10,00 Eur/mesiac pri využívaní miestnosti 1x týždenne v rozsahu 3 hod.
OR odporúča OZ schváliť navýšenie nájmu poplatku za užívanie priestorov Zdravotného strediska v obci Tomášovce masérovi, p. Romanovi Babinskému a výšku nájomného ponecháva na zvážení OZ.
Vzhľadom na viaceré nejasnosti okolo platnej nájomnej zmluvy navrhol starosta poslancom OZ  schváliť  odstúpenie  od  uvedenej  nájomnej  zmluvy a po  jej  skončení  pripraviť  novú nájomnú zmluvu s novými podmienkami.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 27/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť p. Romana Babinského na úpravu výšky nájomného za prenájom miestnosti v Zdravotnom stredisku v obci Tomášovce o výmere 35 m2, t. j. v nehnuteľnosti súp. č. 109, ležiacej na parcele č. CKN 166 v k. ú. Tomášovce zapísanej na LV č. 759, na nájomcom navrhnutú sumu 10,00 Eur/mesiac pri využívaní miestnosti 1x týždenne v rozsahu 3 hod.
B/ - žiada -
starostu  obce  vypovedať  nájomnú  zmluvu  p.  Romanovi  Babinskému  a v prípade  záujmu navrhovateľa predložiť nový návrh nájomnej zmluvy
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr.  Štefan  Haban,  Ľubica  Hrnčiarová,  Ing.  Ján  Kanda,  Štefan  Kocúr,  Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
b) žiadosť od Chester s.r.o., Banská Bystrica o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 800,00 Eur za účelom podpory služieb regionálneho rozvoja. Konkrétne sa jedná o dotáciu na zakúpenie tlačiarne na tlač etikiet na výrobky pivovaru.
OR  odporúča  OZ schváliť  dotáciu  pre  Chester  s.r.o.,  Banská  Bystrica  v  zníženej  výške maximálne do výšky 500,00 Eur.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 28/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
- doručenú žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tomášovce od spoločnosti Chester s.r.o.
B/ - ukladá -
Komisii pre ekonomiku a služby v súčinnosti s ekonómkou obce zistiť finančnú situáciu, prognózu vývoja na rok 2022 a na základe toho aj možnosti poskytovania dotácií z rozpočtu obce na iné ako kultúrne a športové podujatia
Z: Komisia pre ekonomiku a služby                                                T: do 30.06.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
9/ Rôzne
a) starosta  predložil  žiadosť  od  Ochotníckeho  divadelného  súboru   Havkáči   o bezplatné poskytnutie miestností Kultúrneho domu v Tomášovciach z dôvodu uskutočnenia veľkonočnej zábavy
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 29/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú  žiadosť  Ochotníckeho  divadelného  súboru  Havkáči  o  bezplatné  poskytnutie miestností Kultúrneho domu v Tomášovciach z dôvodu uskutočnenia veľkonočnej zábavy
B/ - schvaľuje -
bezplatné   poskytnutie   miestností   Kultúrneho   domu   v Tomášovciach   Ochotníckemu divadelnému súboru Havkáči z dôvodu uskutočnenia veľkonočnej zábavy
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
b) starosta informoval, že Mikroregión novohradské podzámčie, ktorého sme členom, zriadil transparentný účet na pomoc  pre  obyvateľov  -  utečencov,  ktorí  utekajú  pred  vojnou na Ukrajine. Aj obec Tomášovce bola požiadaná, aby sa zapojila do pomoci a prispela mimoriadnym členským vo výške 1,00 Euro na obyvateľa s trvalým pobytom v obci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 30/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
mimoriadne členské pre Mikroregión novohradské podzámčie v sume 1 Euro na obyvateľa
s trvalým pobytom v obci Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
10/ Interpelácie poslancov – diskusia
a) Dušan Galád, občan – predložil návrh na diskusiu – predložil podnet, že by bolo potrebné umiestniť spomaľovací retardér na ulici „Poza lesy“ (ulica od školy po ulicu Budinská), nakoľko sa tam pohybujú autá v neprimeranej rýchlosti. Taktiež navrhol, aby bola ulica „Poza lesy“ a Budinská zaradená do plánu na asfaltovanie, nakoľko je tam veľmi zlý stav povrchu vozovky.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 31/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
podaný podnet od pána Dušana Galáda na umiestnenie retardéra na ulici „Poza lesy“
B/ - ukladá -
Komisii výstavby a dopravy preveriť situáciu na ulici „Poza lesy“ a prehodnotiť umiestnenie retardéra na tejto ulici
Z: predseda komisie                                                                         T: 31.05.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
b) Renáta Macková, poslankyňa OZ - poukázala na neustále parkovanie áut pred pizzériou He3k na chodníku a chodci musia autá obchádzať po ceste. Ďalej upozornila na modré auto, ktoré je dlhodobo odparkované na ulici Železničná, pričom z neho tečie olej a na zámkovej dlažbe ostávajú olejové fľaky. Mária Kúkeľová, poslankyňa OZ – upozornila na prepadávajúci sa chodník na ulici Poľná.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 32/2022 zo dňa 16.03.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
podané podnety od p. Renáty Mackovej a od p. Márie Kúkeľovej
B/ - žiada -
starostu obce preveriť uvedený stav
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.
 
11/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Kubincová v.r., zapisovateľka                                                                  
Mgr. Štefan Haban v.r., 1. overovateľ                                                                  
Ján Petian v.r., 2. overovateľ
 
Pozvanka_OZ_16.03.2022.pdf (597.39 kB)
Zapisnica_OZ_16.03.2022.pdf (224.7 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina.PDF (990.67 kB)
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_16.03.2022.pdf (1.01 MB)
Priloha_3-Zapisnica_OR_15.03.2022.pdf (143.78 kB)
Priloha_4-Plan_investicii_a_GO_nehnutelnosti_na_rok_2022.pdf (216.53 kB)
Zodpovedá: Andrea Vreštiaková