Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.12.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 15.12.2022 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach


Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková - poslanci OZ
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.   Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky Obce Tomášovce za rok 2021
6.   Prerokovanie  návrhu  na  štvrtú  zmenu  rozpočtu  obce  na  rok  2022  –  schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4 na rok 2022
7.   Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2023
8.   Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 a schválenie rozpočtu obce na rok 2023
9.   Schválenie VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Schválenie VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
11. Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti HK Obce Tomášovce na 1. polrok 2023
12. Informácia o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce
13. Predloženie návrhov na doplnenie členov komisií z radov občanov – neposlancov
14. Prerokovanie došlých žiadostí
15. Rôzne
16. Interpelácie poslancov – diskusia
17. Záver
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 97/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.   program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach,
2.   aby  v  rámci  diskusie  k jednotlivým  bodom  programu  mohli  vystúpiť  i  občania  – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Jána Petiana a Ing. Katarínu Bobáľovú, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Ján Kanda, Ing. Marek Mitter a Juraj Baláž - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 98/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov zápisnice Jána Petiana a Ing. Katarínu Bobáľovú - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú  komisiu v zložení Ing. Ján Kanda, Ing. Marek Mitter a Juraj Baláž - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu uznesenia a skonštatoval, že uznesenie prijaté obecným zastupiteľstvom bolo splnené.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 99/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce.
Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Obecná rada zasadala dňa 12.12.2022 a bol na zasadnutie prizvaní aj Ing. Michal Ľalík, predseda Komisie výstavby a dopravy. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 15.12.2022 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 100/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady zo dňa 12.12.2022
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.

5/ Správa nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Tomášovce za rok 2021
Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Tomášovce za rok 2021 predložila Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce a tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Podala k nej krátku informáciu. Audit za rok 2021 bol ukončený a výsledok auditu bol, že neboli zistené žiadne nedostatky.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 101/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu nezávislého audítora o vykonaní auditu účtovnej závierky obce Tomášovce za rok 2021
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za: 7 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 2 (Ľubica Hrnčiarová, Renáta Macková)
Uznesenie bolo schválené.

O 18:27 hod. príchod poslankyne OZ p. Ľubice Hrnčiarovej a Renáty Mackovej.

6/  Prerokovanie  návrhu  na  štvrtú  zmenu  rozpočtu  obce  na  rok  2022  –  schválenie Rozpočtového opatrenia č. 4 na rok 2022
Ekonómka obce predložila Rozpočtové opatrenie č. 4/2022, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice a podala podrobnejšie informácie o návrhu na štvrtú zmenu rozpočtu obce  na rok 2022, ktorým sa schváli presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, povolené prekročenie príjmov o 70.000,00 Eur (navýšenie podielových daní) a povolené prekročenie výdavkov o 70.000,00 Eur (bežné výdavky).
OR odporúča OZ schváliť Rozpočtové opatrenie č. 4/2022.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 102/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Rozpočtové opatrenie č. 4/2022 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
a) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
b) povolené prekročenie  príjmov o 70.000,00 Eur (navýšenie podielových daní)
c) povolené prekročenie  výdavkov o 70.000,00 Eur (bežné výdavky)
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu  obce Tomášovce na rok 2023 Č.k. 2022/II-3
Stanovisko predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. Podala k nemu krátku informáciu. Konštatovala, že predložený návrh rozpočtu spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky a preto odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 103/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 Č.k. 2022/II-3, v ktorom odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu schváliť
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

8/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 a schválenie rozpočtu obce na rok 2023
Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025, ktorý tvorí Prílohu č. 7aPrílohu č. 7b tejto zápisnice a konštatoval, že návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 28.11.2022 do 13.12.2022 (vrátane). Lehota na predloženie pripomienok k návrhu rozpočtu na rok 2023 uplynula dňa 12.12.2022 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky.
Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce podala podrobnejšie informácie k návrhu rozpočtu na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. Ďalej dodala, že hlavná kontrolórka obce odporúča OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 schváliť.
OR odporúča OZ predložený návrh rozpočtu obce na rok 2023 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 104/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1.   návrh rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
2.   že k návrhu rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje -
rozpočet obce Tomášovce na rok 2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

9/  Schválenie  VZN  č.  1/2022,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  VZN  č.  2/2019  o  dani  znehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Starosta predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 8 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 29.11.2022 do 14.12.2022 (vrátane). Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 12.12.2022 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky.
Starosta podal podrobnejšiu informáciu o sadzbách poplatku jednotlivých druhov odpadu, ktoré sa navýšili, a teda došlo k ich zmene.
OR odporúča OZ VZN č. 1/2022 schváliť.
Všetci poslanci OZ s predloženým návrhom VZN súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 105/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že k návrhu VZN č. 1/2022 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje -
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie VZN: 3/5 väčšina prítomných poslancov, t.j. 6 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
VZN bolo prijaté.

10/ Schválenie VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
Starosta predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 9 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 29.11.2022 do 14.12.2022 (vrátane). Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 12.12.2022 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky.
Starosta podal podrobnejšiu informáciu o sadzbách príspevkov na úhradu nákladov na nákup potravín a jedlo v školách a školských zariadeniach a konštatoval, že vedúca Školskej jedálne pri ZŠ v Tomášovciach doručila návrh na úpravu finančného pásma na nákup potravín a jedlo - prechod na tretie finančné pásmo.
OR odporúča OZ VZN č. 2/2022 schváliť.
Všetci poslanci OZ s predloženým návrhom VZN súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 106/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že k návrhu VZN č. 2/2022 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje -
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie VZN: 3/5 väčšina prítomných poslancov, t.j. 6 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
VZN bolo prijaté.

11/ Prerokovanie Plánu kontrolnej činnosti HK obce Tomášovce na 1. polrok 2023
Plán kontrolnej činnosti predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 10 tejto zápisnice. Podala k nemu krátku informáciu.
OR súhlasí s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce a odporúča
OZ uvedený plán schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 107/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 1. polrok 2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Informácia o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce
Starosta podal poslancom OZ informáciu o prebiehajúcej prípravnej časti pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce. Ďalej podal podrobnejšie informácie o pozemkových úpravách v katastrálnom území Tomášovce, ktoré boli schválené uznesením Vlády Slovenskej republiky z dôvodov potreby usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenia prekážok ich výkonu vyvolaných historickým vývojom pred účinnosťou zákona. Pozemkové úpravy  sú  vykonávané  najmä  za  účelom  zistenia  a nového  usporiadania  vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom, prekonania vysokého stupňa rozdrobenosti pôvodnej pozemkovej držby, zníženia veľkého počtu parciel jedného vlastníka a zníženia veľkého počtu existujúcich spoluvlastníckych podielov k jednej parcele, odstránenia nedostatkov v doterajšej evidencii pozemkov a právnych vzťahov k nim, zosúladenie reálneho stavu pozemkov a ich vlastníctva s evidenčným stavom. Celý proces riadenia konania pozemkových úprav vykonáva Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor. Obec Tomášovce bola vyzvaná Okresným úradom Lučenec, aby nominovala členov prípravného sedemčlenného výboru, ktorý  bude  súčasťou  pozemkových  úprav. Následne  tento  prípravný  výbor  zasadal  dňa 06.12.2022. Obci Tomášovce pozemkové úpravy v katastrálnom území Tomášovce môžu priniesť veľa pozitívneho, ale ide o náročný proces, pretože má stovky účastníkov konania a môže trvať niekoľko rokov.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 108/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o začatí pozemkových úprav v katastrálnom území Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

13/ Predloženie návrhov na doplnenie členov komisií z radov občanov – neposlancov
Starosta predložil návrhy na doplnenie členov komisií z radov občanov – neposlancov, ktoré mu doručili predsedovia jednotlivých komisií:
1.  do Komisie pre ekonomiku a služby členovia z radov občanov – neposlancov: Janka Kotmanová, Jana Fašangová a Ing. Dana Tisoňová
2.  do  Školskej  a sociálnej  komisie  členovia  z  radov  občanov  –  neposlancov:  Alena Galádová, Bc. Anna Liptáková a Mgr. Alena Kocúrová
3.  do  Kultúrnej  komisie  členovia  z  radov  občanov  –  neposlancov:  Erika  Kúkoľová, Zuzana Hrnčiarová a Ivan Bella
4.  do Komisie výstavby a dopravy členovia z radov občanov – neposlancov: Michal Šeben, Ján Badinka a Martin Lajtoš
5.  do Športovej komisie členovia z radov občanov – neposlancov: Ing. Ján Kocúr, Ján Badinka a Dominik Badinka
6.  do  Komisie  verejného  poriadku  a životného  prostredia  členovia  z  radov  občanov  – neposlancov:  Ján Dubašák, Pavel Bartko a Martin Segeč
OR odporúča navrhnutých členov komisií z radov občanov – neposlancov schváliť. Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 109/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1.   do  Komisie  pre  ekonomiku  a služby členov  z  radov  občanov  –  neposlancov:  Janku Kotmanovú, Janu Fašangovú a Ing. Danu Tisoňovú
2.   do Školskej a sociálnej komisie členov z radov občanov – neposlancov: Alenu Galádovú, Bc. Annu Liptákovú a Mgr. Alenu Kocúrovú
3.   do Kultúrnej komisie členov z radov občanov – neposlancov: Eriku Kúkoľovú, Zuzanu Hrnčiarovú a Ivana Bellu
4.   do  Komisie  výstavby  a dopravy  členov  z  radov  občanov  –  neposlancov:  Michala Šebena, Jána Badinku a Martina Lajtoša
5.   do Športovej komisie členov z radov občanov – neposlancov: Ing. Jána Kocúra, Jána Badinku a Dominika Badinku
6.   do  Komisie  verejného  poriadku  a životného  prostredia  členov  z  radov  občanov  – neposlancov:  Jána Dubašáka, Pavla Bartku a Martina Segeča
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

14/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
a)  žiadosť Ivety Dovalovej o zníženie splátok po dedičskom rozhodnutí po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi
Žiadateľka  žiada  o predĺženie  znížených  splátok  dlhu  po  nebohom  manželovi  Karolovi Dovalovi vo výške 50 Eur/mesačne z dôvodu neschopnosti splácať pôvodnú sumu vo výške 100 Eur/mesačne, ktorú bolo manželovi za jeho života nariadené platiť.
Starosta informoval, že v minulosti obdobnej žiadosti už bolo vyhovené. Navrhol žiadosti vyhovieť.
OZ súhlasí  so zníženou  splátkou  vo  výške  50,00  Eur/mesačne  na  obdobie  do  31.3.2023 a žiada starostu, aby vyzval dlžníčku na preukázanie príjmových a majetkových pomerov do 31.01.2023.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 110/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje -
zníženie splátky dlhu po nebohom Karolovi Dovalovi pre p. Ivetu Dovalovú v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur do 31.3.2023
B/ - žiada -
starostu obce na vyzvanie dlžníčky na preukázanie príjmových a majetkových pomerov do 31.01.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b)  vzdanie  sa  odmeny od  Ing.  Jána  Kandu  za  vykonávanie  funkcie  poslanca  Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce, člena Obecnej rady, člena Komisie pre ochranu verejného záujmu  pri  výkone  funkcií  verejných  funkcionárov,  člena  Komisie  pre  ekonomiku  a služby  a  člena  Školskej  a  sociálnej  komisie  od  01.01.2023  z  dôvodu  poberania predčasného starobného dôchodku
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 111/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
oznámenie Ing. Jána Kandu o vzdaní sa odmeny za vykonávanie funkcie poslanca Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce, člena Obecnej rady, člena Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člena Komisie pre ekonomiku a služby a člena Školskej a sociálnej komisie od 01.01.2023 z dôvodu poberania predčasného starobného dôchodku
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c)  žiadosti od Združenia rodičov pri MŠ a ZŠ v Tomášovciach o prenájom priestorov
Žiadateľ žiada poskytnúť bezplatne priestory Kultúrneho domu v Tomášovciach za účelom usporiadania „Rodičovského plesu“ dňa 11.02.2023 a „Detského karnevalu“ dňa 18.02.2023.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 112/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
pre žiadateľa Združenie rodičov pri MŠ a ZŠ v Tomášovciach bezplatné poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Tomášovciach na dni 11.02.2023 a 18.02.2023 za účelom usporiadania „Rodičovského plesu“ a „Detského karnevalu“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

d)  podnet – sťažnosť p. Viery Lutišanovej na susedu p. Galinu Sivičekovú vo veci podmáčania záhrady spôsobenej rekonštrukciou strechy na rodinnom dome
Starosta odporúča OZ, aby uvedený podnet preverila Komisia výstavby a dopravy, nakoľko sa jedná o preverenie správnosti vykonanej rekonštrukcie strechy.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 113/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- ukladá –
Komisii výstavby a dopravy preveriť podnet p. Viery Lutišanovej a o výsledku prešetrenia informovať poslancov OZ
Z: predseda komisie výstavby a dopravy                                          T: do 28.02.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing.Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

15/ Rôzne
a)  Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja 2022 - 2027 (2030)
Starosta predložil návrh na schválenie Integrovanej územnej stratégie  udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022 - 2027 (2030) ako spoločný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Lučenec 2022 - 2027 (2030) a 15-tich obcí v jeho okolí v súlade s § 5, písm. d) a § 8a) Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení jeho neskorších zmien. Ďalej informoval, že „Integrovaná územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Lučenec"" bola schválená v Kooperačnej rade UMR Lučenec dňa 19. septembra 2022. Starosta ešte podal krátku informáciu o UMR Lučenec. Členovia územia udržateľného mestského rozvoja (UMR) Lučenec sa spoločne prostredníctvom memoranda o spolupráci dohodli, že Integrovaná územná stratégia (IÚS) je spracovaná tak, že zahŕňa stratégie územného a miestneho rozvoja a operácie zúčastnených strán v takom rozsahu, že tieto mestá a obce nemusia spracovávať osobitný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHSR) podľa zákona o podpore regionálneho rozvoja. Ak sa niektorá zo zúčastnených strán rozhodne IÚS akceptovať ako svoje PHSR, musí takýto postup obce či mesta schváliť obecné zastupiteľstvo príslušnej obce, resp. mestské zastupiteľstvo príslušného mesta.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 114/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
schválenie  „Integrovanej  územnej  stratégie  udržateľného  mestského  rozvoja  Lučenec v Kooperačnej rade UMR Lučenec dňa 19. septembra 2022
B/ - schvaľuje -
Integrovanú územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja Lučenec 2022 - 2027 (2030) ako spoločný Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Lučenec 2022 - 2027 (2030) a 15-tich obcí v jeho okolí v súlade s § 5, písm. d) a § 8a) Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení jeho neskorších zmien
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b)  Schválenie   zabezpečenia   prípadnej   budúcej   pohľadávky   vo   forme   vlastnej blankozmenky  pre  poskytovateľa  NFP  na  projekt  „Malá  kompostáreň  v  obci Tomášovce“
Starosta  informoval,  že  je  potrebné  v  súlade  so  Zmluvou  o  poskytnutí  nenávratného finančného  príspevku  č.  OPKZP-PO1-SC111-2017-32/92  zo  dňa  16.11.2022  (ďalej  len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods. 1 „ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU“, Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia  SR,  Námestie  Ľ.  Štúra  1,  812  35  Bratislava,  IČO:  42  181  810  (ďalej  len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Malá kompostáreň v obci Tomášovce, kód projektu ITMS2014+: 310011BTW1. Ďalej starosta poprosil hlavnú kontrolórku obce o upresnenie a podrobnejšie vysvetlenie.
Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce podala podrobnejšie informácie o uvedenej blankozmenke.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 115/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje -
v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1- SC111-2017-32/92 zo dňa 16.11.2022 (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“) a článkom 13 ods.  1  „ZABEZPEČENIE  POHĽADÁVKY  A  POISTENIE  MAJETKU“,  Prílohy  č.  1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo forme vlastnej blankozmenky a vystavenie vlastnej blankozmenky pre poskytovateľa Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810 (ďalej len „Poskytovateľ“) v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica, IČO: 00 626 031, poštová adresa Slovenská agentúra životného prostredia, Sekcia fondov EÚ, Karloveská 2, 841 04 Bratislava 4, pre projekt s názvom: Malá kompostáreň v obci Tomášovce,  kód projektu ITMS2014+: 310011BTW1
B/ - poveruje –
starostu podpísať Zmluvu o vyplňovacom práve k blankozmenke a vlastnú blankozmenku na zabezpečenie  prípadnej budúcej pohľadávky Poskytovateľa voči Prijímateľovi podľa Zmluvy o poskytnutí NFP
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c)  Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2023
Starosta  predložil  poslancom  OZ  návrh  plánu  zasadnutí  OZ  na  rok  2023  v  termínoch 08.02.2023,  19.04.2023,  14.06.2023,  23.08.2023,  11.10.2023  a 13.12.2023  so  začiatkom o 18:00 hod.
Všetci poslanci OZ súhlasili s navrhnutým plánom.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 116/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
plán zasadnutí OZ na rok 2023 v termínoch 08.02.2023, 19.04.2023, 14.06.2023, 23.08.2023, 11.10.2023 a 13.12.2023 so začiatkom o 18:00 hod.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

16/ Interpelácie poslancov - diskusia
Starosta podal nasledovné informácie:
-    o zatvorení ZŠ a MŠ v Tomášovciach od 19.12.2022 do 09.01.2023
-    o fungovaní Školskej jedálne pri ZŠ v Tomášovciach
-    o fungovaní Rady školy a jej zložení
Ján Petian, poslanec OZ – predložil podnet - žiadosť obyvateľov obce Tomášovce z ulice Nová o zrkadlo na križovatku, pretože po ulici Haličská jazdia autá neprimerane rýchlo. Starosta podal vysvetlenie k uvedenej žiadosti občanov, že bez VÚC sa to nedá riešiť.
Marian Urban, poslanec OZ – predložil podnet, či je možná rekonštrukcia chodníkov na moste na ulici SNP. Starosta podal vysvetlenie k uvedenej požiadavke.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 117/2022 zo dňa 15.12.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie informácie -
1.   o zatvorení ZŠ a MŠ v Tomášovciach od 19.12.2022 do 09.01.2023
2.   o fungovaní Školskej jedálne pri ZŠ v Tomášovciach
3.   o fungovaní Rady školy a jej zložení
4.   podaný podnet od poslanca OZ, Jána Petiana
5.   podaný podnet od poslanca OZ, Mariana Urbana
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

17/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka                                                                                                                                  
Ján Petian v.r., 1. overovateľ
Ing. Katarína Bobáľová v.r., 2. overovateľ  
                                                           
Pozvanka_OZ_15.12.2022.pdf (345.7 kB)

 

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková