Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 15.12.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ing. Gabriela Fábiánová - hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Andrea Kubincová - pracovníčka obce
 
1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných deväť poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
 
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2021
7. Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 a schválenie rozpočtu obce na rok 2022
8. Prerokovanie návrhu VZN 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území Obce Tomášovce
9. Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2022
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Rôzne
12. Interpelácie poslancov – diskusia
13. Záver
 
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 143/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ p. Andreu Kubincovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Romana Pivarčiho a Mgr. Štefana Habana, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ľubica Hrnčiarová, Štefan Kocúr a Ing. Ján Kanda - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 144/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Romana Pivarčiho a Mgr. Štefana Habana - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení - Ľubica Hrnčiarová, Štefan Kocúr a Ing. Ján Kanda - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia. Ďalej navrhol, aby sa pri dvoch už schválených uzneseniach predĺžili termíny plnenia do 31.01.2022. Ide o Uznesenie č. 114/2021/B zo dňa 13.10.2021 a o Uznesenie č. 118/2021/B zo dňa 13.10.2021.
Všetci poslanci súhlasili s predĺžením termínov.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 145/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ a informáciu, že pri Uznesení č. 114/2021/B zo dňa 13.10.2021 a Uznesení č. 118/2021/B zo dňa 13.10.2021 sa predlžuje termín plnenia do 31.01.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
 
Uznesenie č. 146/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
 
Uznesenie č. 147/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
        Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.
 
6/ Prerokovanie návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2021
Ekonómka obce, p. Ing. Dana Tisoňová, predložila návrh Rozpočtového opatrenia č. 3/2021, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice a podala k nemu krátku informáciu. Zároveň požiadala poslancov OZ o schválenie vyradenia neupotrebiteľného hnuteľného majetku obce. Zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti majetku tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 148/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje - 
1.    Rozpočtové opatrenie č. 3/2021 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
      - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu,
2.    neupotrebiteľnosť a vyradenie nasledovného hnuteľného majetku obce:
      022 – samostatne hnuteľné veci v sume 2.500,41 Eur,
      023 – dopravné prostriedky v sume 1.659,70 Eur,
      028 – drobný dlhodobý hmotný majetok v sume 61.103,19 Eur.
      Zápisnica o zistení neupotrebiteľnosti majetku tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
         Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.
 
7/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024 a schválenie rozpočtu obce na rok 2022
Starosta predložil návrh rozpočtu na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice a skonštatoval, že k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2022 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky.
Ďalej dodal, že hlavná kontrolórka obce odporúča obecnému zastupiteľstvu predložený návrh rozpočtu obce na rok 2022 schváliť. 
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 149/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
1. návrh rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
2. že k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2022 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje -
rozpočet Obce Tomášovce na rok 2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
         Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
8/ Prerokovanie návrhu VZN 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území Obce Tomášovce
Starosta predložil návrh všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území Obce Tomášovce, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. Uvedený návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce v čase od 29.11.2021 do 15.12.2021. Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN uplynula dňa 13.12.2021 (vrátane). V stanovenom termíne neboli na obecný úrad doručené žiadne pripomienky.
Starosta podal podrobnejšiu informáciu o sadzbách poplatku jednotlivých druhov odpadu, ktoré sa navýšili, a teda došlo k ich zmene.
Všetci poslanci OZ s predloženým návrhom VZN súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 150/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie - 
že návrhu VZN 2/2021 v stanovenom termíne neboli doručené žiadne pripomienky
B/ - schvaľuje - 
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 2/2021, ktorým sa mení VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku  na území Obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina prítomných poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
VZN bolo prijaté.
 
9/ Schválenie plánu zasadnutí OZ na rok 2022
Starosta predložil poslancom OZ návrh plánu zasadnutí OZ na rok 2022 v termínoch 09.02.2022, 13.04.2022, 15.06.2022, 10.08.2022, 12.10.2022 a 14.12.2022 so začiatkom o 18:00 hod.
Všetci poslanci OZ súhlasili s navrhnutým plánom.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 151/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje –
plán zasadnutí OZ na rok 2022 v termínoch 09.02.2022, 13.04.2022, 15.06.2022, 10.08.2022, 12.10.2022 a 14.12.2022 so začiatkom o 18:00 hod.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
10/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta informoval, že ku dňu konania OZ neboli na obecný úrad doručené žiadne žiadosti na prerokovanie.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 152/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu, že ku dňu konania OZ neboli na obecný úrad doručené žiadne žiadosti na prerokovanie
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
         Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
11/ Rôzne
a) Starosta predložil Protokol o odovzdaní a prevzatí diela „Obnova pamätníka padlým v SNP v Tomášovciach“ a doplnil, že stav diela nezodpovedá rozsahu a kvalite v zmysle predloženej cenovej ponuky zo dňa 06.10.2021 a je potrebné ešte dielo upraviť. Následná oprava a s ňou spojené stavebné práce sa vykonajú v termíne do 31.05.2022.
 Ďalej podal informáciu, že vydanie vianočného čísla Tomášovských noviniek je v riešení a odoslala sa žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“ ako opakovaná tretia žiadosť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 153/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
a) že obnova pamätníka padlým v SNP v Tomášovciach sa odkladá na jarné obdobie, a to v termíne do 31.05.2022
b) vydanie vianočného čísla Tomášovských noviniek je v riešení, budú mať 12 strán
c) že sa obec odoslala žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
b) Starosta informoval, že bol za ním predseda klubu TJ Slovan Tomášovce so žiadosťou o opätovné navýšenie dotácie. 
Štefan Kocúr, poslanec OZ a predseda Športovej komisii sa vyjadril, že predseda klubu TJ Slovan Tomášovce p. Badinka bol aj za ním na odporúčanie starostu obce, aby s ním prejednal výšku výdavkov klubu a opätovné navýšenie dotácie od obce. Navrhol, aby sa zvolalo zasadnutie Športovej komisie, kde bude možné prerokovať ďalšie fungovanie futbalového oddielu TJ Slovan Tomášovce. 
Ján Petian, poslanec OZ sa vyjadril, aby TJ Slovan Tomášovce pripravilo do zasadnutia Športovej komisie podrobnejší rozpočet, v ktorom tiež bude uvedená aj výška vlastných finančných zdrojov a čo by z nich financovali. Nech to nie je len opäť čakanie na podporu od obce.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 154/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - ukladá -
predsedovi Športovej komisie zvolať zasadnutie v termíne do 31.01.2022 za účelom prejednania ďalšieho fungovania futbalového oddielu TJ Slovan Tomášovce
B/ - žiada -
Športovú komisiu prizvať na zasadnutie komisie všetkých poslancov obecného zastupiteľstva 
Z: predseda komisie T: do 31.01.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
c) Starosta predložil „Kalendár výročí a kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2022“ a informoval o jednotlivých výročiach, ktoré budú v roku 2022. Navrhol predbežný termín podujatia „Deň obce“ na dni 05. - 06. augusta 2022. Všetci poslanci tento termín odsúhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 155/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
predložený „Kalendár výročí a kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2022“ a tiež informáciu, že predbežný termín podujatia „Deň obce“ sa stanovil na 05. - 06. augusta 2022
B/ - ukladá -
Kultúrnej komisii a Školskej a sociálnej komisii zvolať spoločné zasadnutie v termíne do 31.01.2022 za účelom prejednania kultúrno-spoločenských podujatí v roku 2022 a ich naplánovania
Z: predsedovia komisií T: do 31.01.2022
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
           Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
12/ Interpelácie poslancov – diskusia
Neboli predložené žiadne návrhy na diskusiu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 156/2021 zo dňa 15.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová,
         Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 
 
13/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
 
Andrea Kubincová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Roman Pivarči v.r., 1. overovateľ 
Mgr. Štefan Haban v.r., 2. overovateľ
 
Pozvanka_OZ_15.12.2021.pdf (344.35 kB)
Zapisnica_OZ_15.12.2021.pdf (1.02 MB) (258.06 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina_15.12.2021.PDF (1.07 MB)
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_15.12.2021.pdf (845.22 kB)
Priloha_3-Rozpoctove_opatrenie_3-2021.pdf (218.25 kB)
Priloha_4-navrh_rozpoctu_na_rok_2022.pdf (205.21 kB)
Priloha_5-Navrh_VZN_xxx_2021-dodatok_VZN_2-2019_o_dani_z_nehnutelnosti.pdf (378.18 kB)
Priloha_6-Zapisnica_o_zisteni_neupotrebitelnosti_2021.pdf (426.45 kB)
Zodpovedá: Andrea Vreštiaková