Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 15.02.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 15.02.2023 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ľubica Hrnčiarová - poslankyňa OZ
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
 1.  Otvorenie a schválenie programu
 2.  Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
 3.  Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
 4.  Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
 5.  Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
 6.  Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti HKO za rok 2022
 7.  Informácia o ukončení volebného obdobia Hlavnej kontrolórky obce ku dňu 01.04.2023 a návrh na vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Tomášovce
 8.  Prerokovanie návrhu na prijatie bankového úveru vo výške 80.000,00 Eur na spolufinan- covanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov obce a 
      preklenutie nepriaznivej finančnej situácie s energiami
 9.  Prerokovanie návrhu Dodatku č.1 k nájomnej zmluve na školskú družinu
10. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce
11. Rôzne
12. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Ďalej dal návrh na zmenu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, v ktorom navrhol stiahnuť z rokovania bod 10. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce.
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú bod 10. z programu rokovania OZ stiahnuť.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 1/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. návrh  na  zmenu  programu  zasadnutia  obecného  zastupiteľstva  -  stiahnutie  bodu  10. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce z rokovania OZ
3. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania –
neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mariana Urbana a Ing. Jána Kandu, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Renáta Macková, Ing. Michal Ľalík a Ing. Katarína Bobáľová - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 2/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov zápisnice Mariana Urbana a Ing. Jána Kandu - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú  komisiu v zložení Renáta Macková, Ing. Michal Ľalík a Ing. Katarína Bobáľová - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom boli splnené.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 3/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

O 18:12 hod. príchod poslankyne OZ p. Ľubice Hrnčiarovej.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce.
Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Obecná rada zasadala dňa 13.02.2023 spolu s Komisiou pre ekonomiku a služby. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 15.02.2023 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 4/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady zo dňa 13.02.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie  zo zasadnutí  jednotlivých  komisií  pri  OZ  predložili  predsedovia  jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Športová komisia – komisia zasadala dňa 18.01.2023. Na zasadnutí prerokovala žiadosti o dotácie z rozpočtu obce Tomášovce na rok 2023 pre jednotlivé športové kluby, a to žiadosť od Stolnotenisového klubu Tomášovce o dotáciu vo výške 1.000,00 Eur, žiadosť od Šachového klubu JUNIOR Tomášovce o dotáciu vo výške 1.500,00 Eur a žiadosť od TJ Slovan Tomášovce o dotáciu vo výške 10.000,00 Eur na polrok 2023. Ďalej prerokovala plán športových podujatí v našej obci:
- 08.04.2023 veľkonočný pingpongový turnaj
- 11.03.2023 šachový turnaj obce (neregistrovaní hráči)
- 24.06.2023 šachový turnaj obce (neregistrovaní hráči)
- v dňoch 28.01., 04.03., 01.04., 29.04. a 27.05.2023 turnaje šachovej ligy mládeže
- 24.06.2023 obecný futbalový turnaj + volejbalový turnaj
- 05.08.2023 Dni obce – futbalový zápas ženatí vs. slobodní (zápas 2x30min)
V diskusii sa hľadali riešenia na zlepšenie podmienok v jednotlivých kluboch, ako rekonštrukcia priestorov herní pre STK, oprava bufetu na futbalovom ihrisku, rekonštrukcia toaliet na futbalovom ihrisku, terénne úpravy v areáli futbalového ihriska, oprava multifunkčného ihriska a vybudovanie telocvične.

Komisia  výstavby  a  dopravy  –  komisia  zasadala  dňa  25.01.2023,  kedy  na  zasadnutí prerokovala podnet p. Viery Lutišanovej, ohľadne zlého odvodnenia strechy susednej stavby p. Galiny Sivičekovej a podnet občanov o možnosti umiestnenia dopravného zrkadla na križovatke ciest Nová a Haličská. Ďalej prerokovala naplánovanie obhliadky obce (časti Ostredky I, Ostredky II, Družstevná) ohľadne riešenia odvodnenia dažďovej vody, zavedenia objektívnej zodpovednosti – riešenie dopravných priestupkov v intraviláne obce a obhliadky obce ohľadne pasportizácie dopravného značenia.
Komisia výstavby a dopravy ešte zasadala aj dňa 09.02.2023, kedy na zasadnutí vykonala obhliadku na základe podnetu p. Viery Lutišanovej, ohľadne zlého odvodnenia strechy susednej stavby p. Galiny Sivičekovej a obhliadku priestorov skladov STS z dôvodu prekontrolovania vykonaných rekonštrukčných prác naviac. Komisia usúdila, že všetky vykonané práce naviac sú v súlade s predloženým súpisom.

Kultúrna komisia – komisia zasadala dňa 09.02.2023. Na zasadnutí prerokovala predovšetkým harmonogram kultúrnych podujatí na rok 2023 v obci Tomášovce:
- 18.02.2023 – Fašiangy a pochovávanie basy v kultúrnom dome Tomášovce od 18:00 hod. v spolupráci s divadelným súborom Havkáči
- 24. - 25.03.2023 – Noc s Andersenom v kultúrnom dome Tomášovce
- 29.04.2023 – Pochod po zrušenej železničnej trati Veľká Ves – Tomášovce v spolupráci s Občianskym združením Naše Tomášovce
- 13.05.2023 – Beh oslobodenia Budiná – Tomášovce v spolupráci s Občianskym združením Naše Tomášovce
- 03.06.2023 – Váľanie Mája
- 05.08.2023 – Dni obce
- september 2023 – Folklórny festival
- 02.12.2023 – Mikuláš v spolupráci s divadelným súborom Havkáči
- 17.12.2023 – Vianočný  koncert  v  evanjelickom  kostole  v Tomášovciach,  v  programe vystúpia obyvatelia obce Tomášovce a pozvaný hosť v spolupráci s divadelným súborom Havkáči.

Komisia pre ekonomiku a služby - komisia zasadala spolu s Obecnou radou dňa 13.02.2023. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 15.02.2023 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení. Podrobnejšie komisia prerokovala návrh na prijatie bankového úveru vo výške 80.000,00 Eur na spolufinancovanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov obce a preklenutie nepriaznivej finančnej situácie súvisiacej s neúmerným navýšením cien energií. Ďalej prerokovala došlé žiadosti o schválenie dotácií z rozpočtu obce. Vzhľadom na súčasnú situáciu s energiami a nárastom ostatných výdavkov obce Komisia pre ekonomiku a služby odporúča pozastaviť všetky dotácie z rozpočtu obce. Prerokovala aj navýšenie sumy na dodatočné práce v areáli STS (dielne), udelenú pokutu od SIŽP vo výške 3.500,00 Eur za neskoršie zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu pre domácnosti v komplexnej bytovej výstavbe v obci Tomášovce a v tejto veci dohodnutý splátkový kalendár na rok 2023.

Ostatné komisie pri OZ nezasadali.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 5/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
1.   informáciu zo zasadnutia Športovej komisie
2.   informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy
3.   informáciu zo zasadnutia Kultúrnej komisie
4.   informáciu zo zasadnutia Komisie pre ekonomiku a služby
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

6/ Prerokovanie správy o kontrolnej činnosti HKO za rok 2022
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2022 Č.k. 2023/I-1 predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Podala k správe podrobnejšiu informáciu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 6/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce za rok 2022 Č.k. 2023/I-1
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

7/  Informácia  o  ukončení  volebného  obdobia  Hlavnej  kontrolórky  obce  ku  dňu 01.04.2023 a návrh na vyhlásenie novej voľby hlavného kontrolóra obce Tomášovce
Starosta informoval o ukončení volebného obdobia hlavnej kontrolórky obce ku dňu 01.04.2023 a konštatoval, že je potrebné vyhlásiť voľbu hlavného kontrolóra. Ďalej predložil návrh dňa konania volieb na deň 29.03.2023 a tiež návrh podmienok spojených s voľbou hlavného kontrolóra. Uvedený návrh bol prerokovaný Obecnou radou ako aj Komisiou pre ekonomiku a služby.
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ predložený návrh podmienok volieb HKO schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 7/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu  o  ukončení  funkčného  obdobia  hlavného  kontrolóra  obce  Tomášovce,  Ing. Gabriely Fábiánovej, ku dňu 01.04.2023
B/ - vyhlasuje -
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra obce Tomášovce s pracovným úväzkom 25% mesačného pracovného času s nástupom do pracovného pomeru od 2. apríla 2023 na deň 29.03.2023 o 18:30 hod. na riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
C/ - ustanovuje -
1. že kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi na adresu: Obec Tomášovce, Partizánka č. 132/7, 985 56 Tomášovce, v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 15.03.2023. V prípade doručenia poštou je rozhodujúci dátum prijatia. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.
2. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Tomášovce:
- splnenie kvalifikačného predpokladu – minimálne úplné stredné vzdelanie,
- znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní,
- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
- občianska a morálna bezúhonnosť.
3. Požadované doklady:
- písomná prihláška (v prihláške uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mail),
- štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
- úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilosti,
- údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, rodné priezvisko matky,
- čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
- čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní,
- písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov  v  znení  neskorších  predpisov,  na  účely  voľby hlavného kontrolóra obce.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

8/  Prerokovanie  návrhu  na  prijatie  bankového  úveru  vo  výške  80.000,00  Eur  na spolufinancovanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov obce a preklenutie nepriaznivej finančnej situácie s energiami
Starosta informoval OZ, že obec má v súčasnosti schválených niekoľko projektov. V rámci ich spolufinancovania by bolo potrebné prijať úver, nakoľko súčasná finančná situácia obce neumožňuje spolufinancovať uvedené projekty z vlastných zdrojov. Jedná sa o potrebu spolufinancovať tieto projekty:
1. Malá kompostáreň v obci Tomášovce – zmluva je podpísaná,
- výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 460.750,55 Eur
- spolufinancovanie obce je vo výške 24.250,03 Eur
2. Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce – zmluva je podpísaná,
- výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 305.753,93 Eur
- spolufinancovanie obce je vo výške 16.092,31 Eur
3. Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce – zmluva je podpísaná,
- výška nenávratného finančného príspevku je vo výške 33.291,78 Eur
- spolufinancovanie obce je vo výške 22.194,52 Eur
4. Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce – dodatok k zmluve na práce naviac
- dofinancovanie projektu prác naviac vo výške 4.903,63 Eur
5. rezerva na iné výdavky spojené s uvedenými projektami, resp. s úhradami nepredvídateľných situácií vo výške 12.559,51 Eur.
Na spolufinancovanie všetkých projektov obec potrebuje úver vo výške 80.000,00 Eur.
Ing. Gabriela Fábiánová, kontrolórka obce, predložila stanovisko k dodržaniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania, v ktorom konštatuje, že obec Tomášovce spĺňa podmienky pre prijatie návratných zdrojov financovania uvedené v § 17 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dlh obce neprekročí 50 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, preto obec môže prijať úver vo výške 80.000,00 Eur na spolufinancovanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov a preklenutie nepriaznivej finančnej situácie s predpokladanou lehotou splatnosti do desať rokov. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce tvorí Prílohu č. 5 k tejto zápisnici.
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ úver vo výške 80.000,00 Eur na spolufinancovanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov obce a preklenutie nepriaznivej finančnej situácie súvisiacej s neúmerným navýšením cien energií schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 8/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
Stanovisko  hlavnej  kontrolórky  obce  Tomášovce  k  dodržaniu  podmienok  pre  prijatie návratných zdrojov financovania
B/ - schvaľuje -
prijatie bankového úveru vo výške 80.000,00 Eur na spolufinancovanie a dofinancovanie nedokončených investičných projektov a preklenutie nepriaznivej finančnej situácie
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

9/ Prerokovanie návrhu Dodatku č. 1 k nájomnej zmluve na školskú družinu
Starosta predložil nájomnú zmluvu s Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, so sídlom v Tomášovciach o prenájme budovy - školská družina a tiež návrh dodatku k uvedenej nájomnej zmluve. Ďalej informoval, že sa jedná o pozemky v majetku Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, so sídlom v Tomášovciach, ktoré sú v okolí budovy bývalej družiny a išlo by o rozšírenie nájomnej zmluvy, a to v Čl. 1 Predmet nájmu, kde sa tento predmet rozšíri o nájom priľahlých pozemkov – parciel C-KN 53, 54 a 55/4. Cena nájmu a ani ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy by sa nezmenili. Dôvodom je rozšírenie aktivít obce v súvislosti so schválením NFP na projekt „Stará škola Tomášovce“.
OR a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 9/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu starostu obce o schválení NFP na projekt „Stará škola Tomášovce“ a so vzniknutou potrebou realizovať aktivity projektu na parcelách, ktoré nie sú v predmete nájmu Nájomnej zmluvy č. 1/2014 zo dňa 29.04.2014
B/ - schvaľuje -
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 1/2014 zo dňa 29.04.2014 uzatvorenej medzi Cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, so sídlom v Tomášovciach, Školská č. 2/29, 985 56 Tomášovce, IČO 31902499 a Obcou Tomášovce, Partizánska 132, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474 a to tak, že v Čl. 1 Predmet nájmu sa tento predmet rozšíri o prenájom priľahlých pozemkov, konkrétne o parcelu C-KN 53 o výmere 359 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, parcelu C-KN 54 o výmere 1247 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie a parcelu C-KN 55/4 o výmere 1280 m2, druh pozemku záhrada. Cena nájmu a ani ostatné ustanovenia nájomnej zmluvy sa nemenia
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

10/ Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácií z rozpočtu obce
Tento bod bol stiahnutý z rokovania zasadnutia OZ.

11/ Rôzne
a) Starosta ešte raz privítal prítomných občanov na zasadnutí OZ a vyzval ich, ak majú záujem, aby predložili svoje vyjadrenie k jednotlivým bodom, prípadne ak majú nejaké otázky alebo pripomienky v inej súvislosti Bc. Ubrankovič a Ing. Ubrankovičová (zať a dcéra p. Škvaru,  vlastníka  susednej nehnuteľnosti pri budove budúcej malej kompostárne) sa informovali ohľadne projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“. Na vedenie obce adresovali viacero otázok. Chceli vedieť ako je možné, že obec chce na zastavanom území vybudovať kompostáreň so zberným dvorom. Ďalej sa dotazovali ako je možné, že ako účastníci stavebného konania neboli priamo oboznámení o konaní, ale rozhodnutia boli vydané verejnou vyhláškou. Ďalej mali pripomienky, že tam bude zhromažďovaný aj biologický odpad i odpad z drvičky a bude tam prebiehať hnilobný proces. To môže znehodnotiť vodu v studni pri dome nebohého p. Škvaru a p. Škvarovej, ktorej je toto jediný zdroj pitnej vody. Ďalej sa dožadovali vysvetlenia, kde bude odvádzaná dažďová voda. Na záver skonštatovali, že vybudovaním kompostárne a zberného dvora na susednom pozemku pri ich rodinnom dome, táto ich nehnuteľnosť stratí na svojej hodnote.
Starosta vysvetlil, že uvedený projekt vznikol už v roku 2018, kedy sa v priestoroch požiarnej zbrojnice konalo zhromaždenie občanov z ulíc Zelená a Lúčna a zúčastnil sa ho aj už dnes nebohý p. Škvara (otec p. Ubrankovičovej a vlastník nehnuteľnosti). Na tomto zasadnutí boli občania oboznámení aj s uvedeným projektom. Ďalej vysvetlil, že vo veci žiadosti o stavebné povolenie obec Tomášovce postupovala podľa stavebného zákona a celé stavebné konanie viedol príslušný stavebný úrad. Ten aj rozhodoval o postupe. Obec má uvedený projekt malej kompostárne obsiahnutý aj v Územnom pláne obce, ktorý sa vypracovával tri roky. Neustále rôznymi spôsobmi boli občania informovaní, že sa plánuje výstavba malej kompostárne a zberného dvoru bez negatívnych vplyvov na životné prostredie. Každý občan, ktorý mal záujem, mohol prísť na verejné zhromažďovania a vyjadriť sa. Na obecný úrad neboli doručené žiadne pripomienky.
Keďže diskusia neviedla k žiadnemu záveru, starosta navrhol dohodnúť si spoločné stretnutie na deň 21.02.2023.
Ján Petian, poslanec OZ, sa tiež vyjadril k danej veci. Navrhol, aby sa stretli priamo na pozemku, kde sa projekt malej kompostárne má realizovať a na základe vypracovaného projektového plánu prejsť si celú výstavbu. Podrobnejšie vysvetlil, ako funguje momentálne zberný dvor.
Ing. Michal Ľalík, poslanec OZ, konštatoval, že z pohľadu obce Tomášovce malá kompostáreň sa vybuduje na okraji zastavaného územia obce, kde v minulosti bola sýpka. Obec nemá veľa možností, pretože nemá vysporiadané pozemky a do akéhokoľvek projektu sa dá zapojiť len s vysporiadanými pozemkami.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 10/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
predložený diskusný príspevok občanov prítomných na zasadnutí OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b)  žiadosť  Ivety  Dovalovej  o  zníženie  splátok  po dedičskom rozhodnutí po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi
Žiadateľka žiada o predĺženie znížených splátok dlhu po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi vo výške 50,00 Eur/mesačne z dôvodu neschopnosti splácať pôvodnú sumu vo výške 100 Eur/mesačne, ktorú bolo manželovi za jeho života nariadené platiť.
Dlžníčka bola vyzvaná na preukázanie príjmových a majetkových pomerov, čo čiastočne učinila dňa 23.01.2023. Starosta tieto pomery predložil OZ, ktoré po dôkladnom prehodnotení rozhodlo neschváliť predĺženie znížených splátok dlhu. Z uvedeného dôvodu od 01.04.2023 bude p. Dovalová splátky dlhu po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi platiť v mesačných splátkach vo výške 100,00 Eur vždy do 25. dňa v mesiaci na základe Uznesenia č.k. 7C/296/2015-99 zo dňa 24.06.2016 vydaného Okresným súdom Lučenec, právoplatným a vykonateľným dňa 12.07.2016.
Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ predĺženie znížených splátok neschváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 11/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú odpoveď p. Ivety Dovalovej opisujúcu jej súčasné majetkové pomery a jej súčasný príjem
B/ - neschvaľuje -
zníženie splátky dlhu po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi pre p. Ivetu Dovalovú v mesačných splátkach vo výške 50,00 Eur
C/ - žiada -
aby p. Iveta Dovalová od 01.04.2023 splácala splátky dlhu po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi v mesačných splátkach vo výške 100,00 Eur vždy do 25. dňa v mesiaci na základe Uznesenia č.k. 7C/296/2015-99 zo dňa 24.06.2016 vydaného Okresným súdom Lučenec, právoplatným a vykonateľným dňa 12.07.2016
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c)  žiadosť od Šachového klubu Junior Tomášovce o bezplatný prenájom priestorov kultúrneho domu
Žiadateľ žiada poskytnúť bezplatne priestory kultúrneho domu v Tomášovciach, sálu alebo sobášnu miestnosť, za účelom organizovania mládežníckych šachových turnajov a ligových zápasov v obci Tomášovce v termínoch 04.03., 26.03., 01.04., 29.04., 27.05. a 24.06.2023.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 12/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od Šachového klubu Junior Tomášovce o bezplatný prenájom priestorov
kultúrneho domu v Tomášovciach
B/ - schvaľuje -
pre žiadateľa Šachový klub Junior Tomášovce bezplatné poskytnutie priestorov kultúrneho domu v Tomášovciach, a to sály alebo sobášnej miestnosti, chodby a WC z dôvodu usporiadania mládežníckeho šachového turnaja v dňoch 04.03., 01.04., 29.04., 27.05., 24.06.2023 a dňa 26.03.2023 za účelom usporiadania ligového zápasu
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

d)  žiadosť  od  Pivovar  HUNCÚT, Viešťanská  166/1,  985  56    Tomášovce  o  zaslanie stanoviska k umiestneniu nového elektrického stĺpa na obecný pozemok
Uvedenú žiadosť prerokovala aj Komisia výstavby a dopravy na zasadnutí dňa 09.02.2023 a skonštatovala, že tejto žiadosti nie je možné vyhovieť, nakoľko sa na danom mieste nachádza telekomunikačný kábel.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 13/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od Pivovar HUNCÚT, Viešťanská 166/1, 985 56   Tomášovce o zaslanie stanoviska k umiestneniu nového elektrického stĺpa na obecný pozemok
B/ - neschvaľuje -
umiestnenie nového elektrického stĺpa na obecný pozemok pre žiadateľa Pivovar HUNCÚT Tomášovce, nakoľko sa na danom mieste sa nachádza telekomunikačný kábel
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

e) žiadosť od Jednoty dôchodcov na Slovensku, základnej organizácie Tomášovce o bezplatné poskytnutie sály kultúrneho domu v Tomášovciach z dôvodu usporiadania Výročnej členskej schôdze dňa 22.02.2023
Žiadateľ žiada poskytnúť bezplatne priestory kultúrneho domu v Tomášovciach, a to sálu za účelom usporiadania Výročnej členskej schôdze dňa 22.02.2023.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 14/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od Jednoty dôchodcov na Slovensku, základnej organizácie Tomášovce o bezplatné poskytnutie sály kultúrneho domu v Tomášovciach
B/ - schvaľuje -
bezplatné poskytnutie sály kultúrneho domu v Tomášovciach Jednote dôchodcov na Slovensku, základnej organizácie Tomášovce z dôvodu usporiadania Výročnej členskej schôdze dňa 22.02.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

f) Schválenie Dodatku č. 1/2023 ku zmluve o dielo č. OU-2022/020 zo dňa 22.08.2022 pre realizáciu diela s názvom „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“
Starosta informoval, že sa jedná o dodatok na práce naviac. Vyplynuli z okolností, ktoré obec nemohla pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, charakter zmluvy sa zmenou nemení a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Cena prác naviac činí 4.086,36 EUR bez DPH, čo je 4.903,63 Eur s DPH. Ďalej podal podrobnejšie informácie ku prácam naviac, ktoré boli vykonané v rámci realizácie diela „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“.
OR a Komisia pre ekonomiku a služby oporúčajú OZ Dodatok č. 1/2023 ku zmluve o dielo č. OU-2022/020 zo dňa 22.08.2022 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 15/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Dodatok č. 1/2023 ku zmluve o dielo č. OU-2022/020 zo dňa 22.08.2022 pre realizáciu diela s názvom „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

g)  Schválenie  Zmluvy  o dielo  spočívajúce  v  poskytnutí  služieb  externého  riadenia projektu s názvom „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
Starosta konštatoval, že obci bol doručený návrh Zmluvy o dielo spočívajúci v poskytnutí služieb externého riadenia projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“. Zhotoviteľom by bola firma Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov, IČO: 47878452. Predmetom zmluvy by bolo poskytnutie služieb externého riadenia projektu v nasledovnom rozsahu:
a) zodpovednosť za celkové riadenie projektu,
b) zabezpečenie plynulej realizácie aktivít projektu,
c) vypracovanie žiadostí o platbu v požadovanom počte vyhotovení vrátane ich odoslania v ITMS2014+ a formálna kontrola príloh,
d) vypracovanie monitorovacích správ v požadovanom počte vyhotovení vrátane ich odosla- nia v ITMS2014+ a formálna kontrola príloh,
e) konzultačná a poradenská činnosť, vrátane komunikácie s riadiacim orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenkej republiky, ako aj sprostredkovateľským orgánom pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorým je Slovenská agentúra životného prostredia.
Cena za dielo by bola 3.500,00 Eur bez DPH, čo je 4.200,00 Eur s DPH. Dve platby po 50%.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 16/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
návrh Zmluvy o dielo so spoločnosťou Euroleader Consulting, s.r.o., Levočská 6124/12, 080 01 Prešov, IČO: 47878452 spočívajúci v poskytnutí služieb externého riadenia projektu s názvom „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

h) Schválenie Aktualizácie č. 1 Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tomášovce na roky 2020 – 2028
Starosta informoval, že pôvodne bol PHR schválený uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 53/2020 zo dňa 29.07.2020. Kolegov z EVS kancelárie poveril pripraviť aktualizáciu PHR a pripravený návrh na základe zmien z posledných dvoch rokov predložil OZ. Konštatoval, že aktualizáciou sa PHR nemení do hĺbky, ale mení sa len údajovo to, čo je reálne.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 17/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Tomášovce na roky 2020 – 2028, Aktualizácia č. 1
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

i) Oboznámenie   poslancov   OZ   s   výsledkom   kontroly   Slovenskej   inšpekcie   ŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, zameranej na plnenie povinnosti v súlade s ust. § 81 ods.7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Starosta podal informáciu, že výsledok kontroly je obsiahnutý v Protokole č. 55/2022 zo dňa 28.09.2022, v ktorom je konštatované, že kontrolovaný subjekt, t. j. obec Tomášovce, si nesplnil povinnosť zosúladiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch podľa ustanovenia § 58b ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. do 30.06.2021. Túto si splnil až k 04.09.2021. Za uvedený priestupok bola obci udelená sankcia vo výške 3.500,00 Eur. Zároveň bola s Environmentálnym fondom uzatvorená dohoda o splátkach na rok 2023.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 18/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu  o uložení  pokuty  obci  Tomášovce  vo  výške  3.500,00  Eur  za  nedodržanie legislatívneho ustanovenia zákona o odpadoch v nadväznosti na ďalšie všeobecne záväzné
právne  predpisy  odpadového  hospodárstva  zistené  kontrolou  vykonanou  dňa  14.09.2021 Slovenskou  inšpekciou   životného  prostredia,   Inšpektorát   životného  prostredia  Banská Bystrica
- schvaľuje -
zúčtovanie škody v sume 3.500,00 Eur do nákladov obce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

j) Diskusia
Ing. Michal Ľalík, poslanec OZ - upozornil na Nájomnú zmluvu č. 863505002-3-2016-NZP zo dňa 12.01.2017 uzatvorenú medzi Železnicou Slovenskej republiky, Klemensova 8, 81361 Bratislava a Obcou Tomášovce za užívanie pozemku pod miestnou komunikáciou parc. č. 1132/9, ktorú by bolo treba vypovedať alebo podať žiadosť o zníženie nájmu, nakoľko cena nájmu je dosť vysoká.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 19/2023 zo dňa 15.02.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- žiada -
starostu obce písomne vyzvať Železnice Slovenskej republiky Bratislava o zníženie nájmu, resp. vypovedať Nájomnú zmluvu č. 863505002-3-2016-NZP zo dňa 12.01.2017 v prípade, že to nebude v rozpore so zmluvou o dotáciu
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján  Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka                                                                                                                                  
Marian Urban v.r., 1. overovateľ
Ing. Ján Kanda v.r., 2. overovateľ  
 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Andrea Vreštiaková