Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.10.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 13.10.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Milan Lošťák - poslanci OZ, Ing. Gabriela Fábiánová - hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Andrea Kubincová - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných šesť poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Kubincovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s.
7. Informácia o priebehu verejného zhromaždenia o jednoduchých pozemkových úpravách navrhovaných v k.ú. Tomášovce
8. Prerokovanie došlých žiadostí
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 105/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ p. Andreu Kubincovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 6 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  6 (Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  3 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Milan Lošťák)
Uznesenie bolo schválené. 

O 18:08 hod. príchod poslanca p. Ing. Milana Lošťáka.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Renátu Mackovú a Ing. Milana Lošťáka, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Ján Kanda a Ing. Roman Pivarči - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 106/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Renátu Mackovú a Ing. Milana Lošťáka - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení - Mária Kúkeľová, Ing. Ján Kanda a Ing. Roman Pivarči - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal informáciu k plneniu uznesení č. 37/2020 a č. 41/2020, ktorými bolo uložené Komisii pre ekonomiku a služby zhodnotiť doterajšie pôsobenie Sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri obci a o zistených skutočnostiach predložiť správu na zasadnutí OZ. Uvedená komisia činnosť vyhodnotila. Ostáva len vypracovať písomnú správu a tú predložiť na zasadnutí OZ. 
Ďalej podal informáciu k plneniu uznesenia č. 91/2020, kde OZ žiada starostu obce vykonať štátny stavebný dohľad a podať podnet na úrad životného prostredia pre zistenie, za akých podmienok sa realizujú stavby – parkovisko a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva spoločnosti PRP s.r.o. Parkovisko bolo vybudované ešte na konci roka 2020 v súlade so stavebným zákonom. Vo veci novovybudovanej plochy na skladovanie dreva bolo voči spoločnosti PRP s.r.o. začaté Okresným úradom Lučenec, pozemkový a lesný odbor konanie vo veci o usporiadaní nezákonného stavu na poľnohospodárskej pôde, ktoré bolo spôsobené uvedenou činnosťou bez vydania potrebných povolení.
Poslednú podal informáciu o splnení uznesenia č. 103/2021, ktorým bolo uložené Komisii životného prostredia a pôdohospodárstva preveriť podnet – sťažnosť vo veci nepriaznivých vplyvov pochádzajúcich z chovu holubov na ulici Družstevnej u pani Jany Antalíkovej.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 107/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady predložil starosta obce.
Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 108/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac 
za:  7 (Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  2 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

O 18:16 hod. príchod poslankyne p. Ľubice Hrnčiarovej.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta. Od posledného zasadnutia OZ zasadala len Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva a to dňa 02.09.2021.
Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva – správu zo zasadnutia komisie predložil p. Ing. Roman Pivarči, predseda. Na svojom zasadnutí sa venovala kontrole predchádzajúcich uznesení a žiada starostu, aby vyzval písomne Dušana Mrtvika a Ivana Pafku, aby v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách dokladovali potvrdenia o tom, ako nakladali s odpadovými vodami za obdobie rokov 2020 a 2021 až doposiaľ v termíne do 7 dní od doručenia výzvy, a aby zdôvodnili nenapojenie na kanalizáciu v dohodnutom termíne. Komisia ďalej vykonala miestne šetrenie na ul. Družstevná u pani Jany Antalíkovej na základe sťažnosti p. Čižmárika ohľadom uhynutých holubov na jej pozemku. Menovanej sa predvolanie nepodarilo doručiť, nakoľko sa doma nenachádza. Ani inak sa s ňou nepodarilo skontaktovať. Z uvedeného dôvodu bola obhliadka vykonaná len zo susedného pozemku p. Čižmárikovej. Obhliadkou bolo zistené, že uhynuté holuby sa už v okolí holubníka nenachádzajú, avšak nebolo možné zistiť, či sa takéto holuby nachádzajú v priestoroch holubníka. V holubníkoch bolo vidieť holuby, ktoré zjavne nejavili žiadne známky aktivity, tiež väčšie množstvo holubieho trusu a bolo cítiť zápach šíriaci sa do okolia. Na základe vykonanej obhliadky komisia životného prostredia a pôdohospodárstva žiada starostu, aby bol podaný podnet na úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy z dôvodu podozrenia na týranie zvierat.
Ostatné komisie pri OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 109/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
informáciu zo zasadnutia Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
B/ - žiada - 
1. starostu, aby ako štatutárny zástupca obce, konal vo veci neoprávneného nakladania s odpadovými vodami za obdobie rokov 2020 a 2021 proti Dušanovi Mrtvikovi a spol. a Ivanovi Pafkovi a spol.  
2. starostu obce, aby postúpil podnet na úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vo veci podozrenia na týranie zvierat u p. Jany Antalíkovej ul. Družstevná
Z: starosta obce                                                               T: ihneď    
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Schválenie zmluvy o zriadení vecného bremena pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s.
Starosta predložil na schválenie Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice, medzi Obcou Tomášovce ako povinného z vecného bremena, Michalom Galádom, Družstevná 17, 98556 Tomášovce ako investorom a Stredoslovenskou distribučnou, a.s., sídlo Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina ako oprávneného z vecného bremena. Obec vlastní pozemok – parc. č. KNC 1098, o výmere 1506 m2, druh pozemku: Zastavaná plocha a nádvorie, v spoluvlastníckom podiele 1/1, na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec pre katastrálne územie Tomášovce, z ktorého má byť vecným bremenom zaťažený diel č. 5 vyznačený v Geometrickom pláne č. 36625507-35/2021 o výmere 5 m2. Predmetné pozemky sú dotknuté realizáciou stavby – „12580 - Tomašovce (okr. Lučenec) - Ul. Závadská - Rozšírenie NNK“. Povinný z vecného bremena (vlastník predmetnej nehnuteľnosti) sa zaväzuje strpieť výkon práva oprávneného zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. umiestnenie a prevádzku inžinierskych sietí, priznanie práva ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrického vedenia), odstraňovanie a okliesňovanie stromov a porastov, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete. Vecné bremeno bude zriadené na dobu neurčitú bezodplatne.
Všetci poslanci OZ so znením uvedenej zmluvy súhlasili.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 110/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje - 
1. zriadenie vecného bremena v prospech Stredoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina, IČO: 36 442 151 ako oprávneným z vecného bremena a Obcou Tomášovce, so sídlom Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474. Vecné bremeno spočíva v práve strpieť výkon práva oprávneného zodpovedajúceho vecnému bremenu, t.j. umiestnenie a prevádzku inžinierskych sietí, priznanie práva ochranného pásma v zmysle platných právnych predpisov, vstup osôb a vjazd vozidiel z dôvodu zabezpečenia prevádzky, údržby, opráv, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych sietí (elektrického vedenia), odstraňovanie a okliesňovanie stromov a porastov, ktoré by ohrozili prevádzku elektrickej siete parc. KN C č. 1098, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1506 m2 v rozsahu dielu č. 5 o výmere 5 m2, vyznačených  geometrickým plánom č. 36625507-35/2021, vypracovaným Ing. Jaroslavou Malatincovou, dňa 08.06.2021 a overeným Okresným úradom Lučenec -  katastrálnym odborom, Ing. Zita Bohácsová pod číslom G1 – 327/2021. Citovaný pozemok je dotknutý realizáciou stavby: „12580 - Tomašovce (okr. Lučenec) - Ul. Závadská - Rozšírenie NNK“. Predmetný pozemok je Okresným úradom, katastrálnym odborom Lučenec evidovaný na liste vlastníctva č. 759 pre katastrálne územie Tomášovce v prospech výlučného vlastníka v podiele 1/1 - na Obec Tomášovce ako povinného z vecného bremena. Vecné bremeno sa zriaďuje na dobu neurčitú bezodplatne,
2. uzatvorenie zmluvy o zriadení vecného bremena podľa § 50 v spojení ustanovením § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, podľa bodu A.1 tohto uznesenia 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t. j.  6 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

7/ Informácia o priebehu verejného zhromaždenia o jednoduchých pozemkových úpravách navrhovaných v k.ú. Tomášovce
Starosta informoval poslancov, že dňa 13.10.2021 sa konalo na Obecnom úrade v Tomášovciach verejné zhromaždenie, ktoré zvolal Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor na základe žiadosti doručenej spoločnosťou PRP spol. s r. o., Tomášovce 395 o vykonanie projektu JPÚ v kat. úz. Tomášovce, v zmysle § 8d zákona, t.j. potreby usporiadať pozemky vzhľadom na ich budúce použitie na iné účely, ako hospodárenie na pôde v rámci prípravného konania zvoláva stretnutie účastníkov konania v obvode projektu pozemkových úprav. 
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ sa vyjadril, že odporúča poslancom, keď budú s ľuďmi vo veci projektu JPÚ v kat. úz. Tomášovce hovoriť, nech im vysvetlia, aby si uvedomili, že toto je posledná šanca vysporiadať si pozemky tak, že náklady zaplatí niekto druhý. V budúcnosti to možno bude možné, ale už za nie malé poplatky, ktoré si ľudia budú musieť zaplatiť sami.
S týmto názorom súhlasila aj poslankyňa p. Renáta Macková.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 111/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o priebehu verejného zhromaždenia konaného dňa 13.10.2021 na Obecnom úrade v Tomášovciach, ktoré zvolal Okresný úrad Lučenec, pozemkový a lesný odbor, vo veci projektu Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálnom území Tomášovce.
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

8/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil doručené nové žiadosti:
a) žiadosť Ing. Miroslava Kasáča, bytom ............................................ o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, parc. č. C KN 816/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 716 m2
Starosta uviedol, že sa jedná o pozemok pod autobusovou zastávkou na ul. Družstevná v blízkosti pohostinstva. Ako dôvod žiadateľ uvádza rozšírenie podnikateľskej činnosti existujúcich potravín – pohostinstva, čím by sa zlepšila občianska vybavenosť pre obyvateľov a návštevníkov obce. Aj napriek tomu starosta odporučil uvedený pozemok nepredať, nakoľko tento pozemok nie je prebytočným majetkom obce.
Poslanci OZ s uvedeným predajom pozemku nesúhlasili, nakoľko sa nejedná o prebytočný majetok obce.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 112/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie -
predloženú žiadosť o odkúpenie pozemku vo vlastníctve obce, parc. č. C KN 816/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 716 m2
B/ - konštatuje - 
že uvedený pozemok nie je prebytočným majetkom obce a teda nie je na predaj
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

b) žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dofinancovanie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 zo schválenej sumy 10.000,- EUR na 11.600,- EUR. Žiadosť je odôvodnená tým, že náklady sa zvýšili postupom mužov do krajskej súťaže a vytvorením ešte jedného mládežníckeho družstva. K ďalšiemu zvýšeniu došlo aj na úhradách faktúr rozhodcov, členských poplatkov a cestovania. 
Štefan Kocúr, predseda športovej komisie potvrdil opodstatnenosť navýšenia nákladov TJ Slovan Tomášovce a odporučil schváliť dofinancovanie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 113/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- schvaľuje -
navýšenie dotácie z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2021 zo schválených 10.000,00 EUR na 11.600,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2021 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

c) žiadosť správcu bytovky BLOK A, B Zoltána Vargu o vytvorenie parkovacích miest medzi Blokom A a B pri garážach s doplnením o verejné osvetlenie
Starosta odporučil poslancom OZ aby Komisia výstavby a dopravy preverila uvedený stav a navrhla riešenie vo veci vytvorenia parkovacích miest medzi Blokom A a B pri garážach.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 114/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie -
predloženú žiadosť správcu bytovky BLOK A, B Zoltána Vargu o vytvorenie parkovacích miest medzi Blokom A a B pri garážach s doplnením o verejné osvetlenie
B/ - ukladá -
Komisii výstavby a dopravy preveriť uvedený stav a navrhnúť riešenie vo veci vytvorenia parkovacích miest medzi Blokom A a B pri garážach
Z: predseda komisie                                                                 T: do 15.12.2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

d) Predloženie podnetu - sťažnosti Zoltána Vargu na pani Annu Haškovú. Sťažovateľ má podozrenie na únik odpadových vôd do priľahlej studni.
Starosta uviedol, že prešetrenie predmetného podnetu  spadá do kompetencie Okresného úradu Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie kam ho aj obec postúpi.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 115/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A/ - berie na vedomie -
predložený podnet - sťažnosť Zoltána Vargu na pani Annu Haškovú, kde je podozrenie na únik odpadových vôd do priľahlej studni
B/ - žiada -
starostu obce postúpiť predložený podnet - sťažnosť na Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

e) Viaceré žiadosti o výrub stromov na verejnom priestranstve v obci
Starosta uviedol, že všetky žiadosti o výrub drevín sa posúdia individuálne. V prípade, že vo veci výrubu je oprávnený žiadateľ obec, tak bude konať, tam, kde sú oprávnenými žiadateľmi konkrétne fyzické osoby sa bude musieť postupovať v zmysle platných predpisov.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 116/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A - berie na vedomie -
predložené žiadosti o výrub nebezpečných drevín rastúcich na verejných priestranstvách
B - žiada -
1. starostu obce bezodkladne preveriť opodstatnenosť predložených žiadostí o výrub nebezpečných drevín rastúcich na verejných priestranstvách
2. starostu obce zabezpečiť výrub chorých a nebezpečných drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie, resp. majetok žiadateľov
Z: starosta obce                                                          T: do 28.02.2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Rôzne
a) starosta informoval poslancov OZ, že skončilo funkčné obdobie členom Rady školy pri základnej škole v Tomášovciach. Navrhol aby aj naďalej bola zástupkyňou OZ pri Rade školy pri základnej škole v Tomášovciach pani Ľubica Hrnčiarová - poslankyňa OZ.
Všetci poslanci OZ s uvedeným súhlasili.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 117/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
na nové štvorročné obdobie za členku Rady školy pri Základnej škole Tomášovce za obecné zastupiteľstvo p. Ľubicu Hrnčiarovú, poslankyňu OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

b) Správy o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce
Z dôvodu neprítomnosti HKO správy predložil starosta obce. Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce Č.k. 2021/II-1 tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice a Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce Č.k. 2021/I-4 tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 118/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce Č.k. 2021/II-1
2. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce Č.k. 2021/I-4
B/ - ukladá -
Komisii pre ekonomiku a služby pripraviť návrh riešenia vyplývajúci zo Správy o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Č.k. 2021/I-4
Z: predseda komisie                                                                 T: do 15.12.2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Interpelácie poslancov – diskusia
Neboli predložené žiadne návrhy na diskusiu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 119/2021 zo dňa 13.10.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec OZ a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Andrea Kubincová v.r.,  zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Renáta Macková  v.r., 1. overovateľ
Ing. Milan Lošťák v.r., 2. overovateľ

Prílohy:

Pozvanka_OZ_13.10.2021.pdf (343.44 kB)

Zapisnica_OZ_13.10.2021.pdf (700.98 kB)

Priloha_1-Prezencna_listina_13.10.2021.PDF (1.07 MB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_13.10.2021.pdf (825.02 kB)

Priloha_3-ZoVB_Obec_Galad_SSD-bezodplatne.pdf (427.87 kB)

Priloha_4-Sprava_HKO_To_II_2_2021_uzn.pdf (299.67 kB)

Priloha_5-Sprava_HKO_To_I_4_2021_pohladavky.pdf (282.35 kB)

Zodpovedá: Správce Webu