Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 13.07.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 13.07.2022 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach


Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Mgr. Štefan Haban - poslanec OZ
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.  Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.   Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 2. polrok 2022
7.   Prerokovanie návrhu na organizáciu ZŠ pre školský rok 2022/2023
8.   Prerokovanie návrhu organizácie MŠ pre školský rok 2022/2023
9. Určenie volebného obvodu pre poslancov OZ Tomášovce, určenie počtu poslancov OZ a určenie výkonu funkcie starostu obce Tomášovce na nasledujúce volebné obdobie 2022- 2026
10. Schválenie  Vstupnej  správy  pre  spracovanie  strategického  dokumentu  PHRSR  pre Mikroregión Novohradské podzámčie – združenie obcí
11. Prerokovanie došlých žiadostí
12. Rôzne
13. Interpelácie poslancov – diskusia
14. Záver
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:
 
Uznesenie č. 50/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.   program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach,
2.   aby  v  rámci  diskusie  k jednotlivým  bodom  programu  mohli  vystúpiť  i  občania - neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Jána Kandu a Ing. Romana Pivarčiho, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Milan Lošťák, Mária Kúkeľová a Štefan Kocúr - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 51/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov  zápisnice  Ing.  Jána Kandu a  Ing. Romana Pivarčiho  - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú  komisiu v zložení Ing. Milan Lošťák, Mária Kúkeľová a Štefan Kocúr - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 52/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
Obecná rada zasadala dňa 11.07.2022 spolu s predsedami jednotlivých komisií pri OZ. Informáciu zo zasadnutia podal starosta. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 13.07.2022 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 53/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta.
Komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 54/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

6/ Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 2. polrok 2022
Plán kontrolnej činnosti predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Podala k nemu krátku informáciu.
OR súhlasí s navrhovaným plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce a odporúča
OZ uvedený plán schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 55/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Tomášovce na 2. polrok 2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

7/ Prerokovanie návrhu na organizáciu ZŠ pre školský rok 2022/2023
Starosta predložil návrh na počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a návrh organizácie ZŠ pre školský rok 2022/2023 predložený riaditeľkou Základnej školy Tomášovce, Mgr. Alenou Kocúrovou. Do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2022/2023 je zapísaných sedem žiakov, ktorých riaditeľka ZŠ navrhuje prijať. Ďalej riaditeľka ZŠ navrhuje schváliť organizáciu ZŠ v školskom roku 2022/2023 ako trojtriednu prevádzku, pričom prvý a druhý ročník budú samostatné a tretí a štvrtý ročník budú spojené. Tiež navrhuje dvojtriednu prevádzku v Školskom klube detí pri ZŠ v školskom roku 2022/2023.
OR odporúča OZ návrh na počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a návrh organizácie ZŠ pre školský rok 2022/2023 schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 56/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
návrh na počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a návrh organizácie ZŠ pre školský rok 2022/2023 predložený riaditeľkou Základnej školy Tomášovce, Mgr. Alenou Kocúrovou
B/ - schvaľuje -
1.   prijať do 1. ročníka ZŠ Tomášovce v školskom roku 2022/2023 sedem zapísaných žiakov
2.   organizáciu ZŠ Tomášovce v školskom roku 2022/2023 ako trojtriednu prevádzku, pričom prvý a druhý ročník budú samostatné a tretí a štvrtý ročník budú spojené
3.   dvojtriednu  prevádzku  v  Školskom  klube  detí  pri  ZŠ  Tomášovce  v  školskom  roku 2022/2023
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

8/ Prerokovanie návrhu organizácie MŠ pre školský rok 2022/2023
Starosta predložil návrh organizácie MŠ pre školský rok 2022/2023 predložený riaditeľkou Materskej školy Tomášovce, Annou Liptákovou. Riaditeľka MŠ navrhuje organizáciu MŠ v školskom roku 2022/2023 ako dvojtriednu prevádzku - mladšia trieda o počte 13 detí ako celodenná prevádzka pre 2,5 - 4 ročné deti a staršia trieda o počte 22 detí ako celodenná prevádzka pre 3 - 6 ročné deti. Ďalej navrhuje prijať do MŠ v školskom roku 2022/2023 deväť zapísaných detí, a teda celkový počet k 01.09.2022 je 35 zaradených detí.
OR odporúča OZ návrh organizácie MŠ a počet prijímaných detí do MŠ pre školský rok 2022/2023 schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 57/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
návrh organizácie MŠ pre školský rok 2022/2023 predložený riaditeľkou Materskej školy Tomášovce, Annou Liptákovou
B/ - schvaľuje -
1. organizáciu MŠ Tomášovce v školskom roku 2022/2023 ako dvojtriednu prevádzku - mladšia trieda o počte 13 detí ako celodenná prevádzka pre 2,5 - 4 ročné deti a staršia trieda    o počte 22 detí ako celodenná prevádzka pre 3 - 6 ročné deti
2. prijať  do  MŠ  Tomášovce  v  školskom  roku  2022/2023  deväť  zapísaných  detí,  a teda celkový počet k 01.09.2022 je 35 zaradených detí
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

9/ Určenie volebného obvodu pre poslancov OZ Tomášovce, určenie počtu poslancov OZ a určenie výkonu funkcie starostu obce Tomášovce na nasledujúce volebné obdobie 2022-2026
Starosta informoval prítomných, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h. Ďalej uviedol, že obecné zastupiteľstvo podľa § 166 ods. 3 zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov určí a zverejní volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva v nich v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb, t. j. do 20.07.2022 na úradnej tabuli obce a na jej webovom sídle, ak ho má zriadené. Ďalej najmenej 90 dní pred dňom volieb podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení určí pre celé volebné obdobie úväzok starostu obce.
OR odporúča OZ pre celé volebné obdobie určiť jeden volebný obvod s deviatimi poslancami a plný úväzok starostu obce na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2022 – 2026.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 58/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29.10.2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.
B/ - určuje -
1. podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov jeden volebný obvod s deviatimi poslancami v obci Tomášovce pre voľby do orgánov samosprávy obcí konané v roku 2022
2. podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov počet poslancov Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce na volebné obdobie rokov 2022 – 2026 a to 9 poslancov
3. podľa § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozsah výkonu funkcie starostu obce Tomášovce na plný úväzok na jeho celé funkčné obdobie vo volebnom období rokov 2022 – 2026
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

10/ Schválenie Vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR pre Mikroregión Novohradské podzámčie – združenie obcí
Starosta informoval, že obce združené v Mikroregióne Novohradské podzámčie – združenie obcí sa dohodlo na vypracovaní spoločného strategického dokumentu „Spoločného programu rozvoja združenia obcí Mikroregión Novohradské podzámčie 2022 – 2027“. Uvedený dokument spracuje pre mikroregión kancelária EVS v Tomášovciach v rámci svojej činnosti bezodplatne. Na to, aby bolo možné vo vypracovaní uvedeného dokumentu pokračovať musí OZ  členskej  obce  schváliť  vstupnú  správu  pre  spracovanie  strategického  dokumentu „Spoločného programu rozvoja združenia obcí Mikroregión Novohradské podzámčie 2022 – 2027“.
OR odporúča OZ vstupnú správu „Spoločného programu rozvoja združenia obcí Mikroregión Novohradské podzámčie 2022 – 2027“ schváliť.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ - odporúča schváliť uvedenú vstupnú správu, pretože ide o jeden zo strategických dokumentov, ktorý je výhodné vypracovať a bolo by dobre, aby rozbehnutá spolupráca združenia obcí Mikroregión Novohradské podzámčie i naďalej pokračovala.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 59/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu „Spoločného programu rozvoja združenia obcí Mikroregión Novohradské podzámčie 2022 – 2027“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

11/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijatú žiadosť od manželov Romana Dobáka a Ivety Dobákovej, trvale bytom ............................................... o odkúpenie časti pozemku vo vlastníctve obce Tomášovce. Jedná sa o novovzniknutú parcelu č. 1097/2, druh pozemku zastavaná plocha, nádvorie o výmere 40 m2, ktorá vznikla vyčlenením z parc. č. C KN 1097, druh pozemku zastavaná plocha, nádvorie, geometrickým plánom č. 51795779-34/2022 vyhotoveným dňa 30.05.2022 Dianou Galádovou.
Ďalej informoval, že sa jedná o pozemok pod časťou stavby s predzáhradkou, kde je možné predaj schváliť priamo na výnimku podľa § 9a) ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
OR odporúča OZ schváliť predaj pozemku a žiadosti vyhovieť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 60/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
doručenú žiadosť od manželov Romana Dobáka a Ivety Dobákovej, trvale bytom ................................................... o odkúpenie pozemku na parc. č. C-KN 1097/2, druh pozemku zastavaná plocha, nádvorie o výmere 40 m2
B/ - zrušuje -
Uznesenie č. 45/2022/B zo dňa 25.05.2022
C/ - schvaľuje -
1. odpredaj majetku Obce Tomášovce, Partizánska 132/7, Tomášovce, PSČ 985 56, SR, IČO: 316474, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. b/, kde dôvodom odpredaja je, že pozemok je zastavaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou a z toho dôvodu je uvedený pozemok pre Obec Tomášovce nevyužiteľný ako samostatný pozemok. Konkrétne sa jedná o novovzniknutú parcelu reg. C-KN parc. č. 1097/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 40 m2 (pôvodná parcela C-KN 1097 o výmere 1093 m2 upravená geometrickým plánom č. 51795779- 34/2022 vyhotoveným dňa 30.05.2022 Dianou Galádovou a úradne overeným Okresným úradom Lučenec, katastrálny odbor, Ing. Ľubou Lámiovou dňa 10.06.2022, číslo G1- 302/2022). Parcela C-KN 1097 je vo výlučnom vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Kupujúcim do bezpodielového spoluvlastníctva sú Roman Dobák, rod. Dobák nar. .................., r.č. ........................, trvale bytom ............................................... a Iveta Dobáková, rod. Vengrínová, nar. ...................., r.č. ..........................., trvale bytom ................................................... . Kúpna cena je 8,00 EUR za 1 m2 (pri celkovej odkupovanej výmere 40 m2 je celková kúpna cena 320,00 EUR, slovom tristodvadsať EUR a nula centov),
2. že všetky náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci
3. uzatvorenie kúpnej  zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu C.1 tohoto uznesenia
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

12/ Rôzne
a) Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu
Starosta   obce   predložil   návrh   na   použitie   prostriedkov   z rezervného   fondu   v súlade s odporúčaniami OR na nasledovné účely:
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.000,00 EUR na nevyhnutné opravy troch tried v ZŠ Tomášovce po mimoriadnej okolnosti - maľovanie tried a brúsenie parkiet po zatečení strechy budovy ZŠ,
2.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  12.000,00  EUR  na rekonštrukciu havarijného stavu strechy budovy ZŠ Tomášovce,
3.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  5.000,00  EUR  na rekonštrukciu havarijného stavu obecného rozhlasu po jeho poškodení búrkou,
4. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.000,00 EUR na dofinancovanie projektu „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“ nad rámec schválenej dotácie,
5.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  120.000,00  EUR  na realizáciu projektu „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“.
Poslanci s uvedeným návrhom čerpania prostriedkov z rezervného fondu v celkovej výške 157.000,00 EUR súhlasili, nakoľko uvedené čerpanie odporučila schváliť aj obecná rada.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 61/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - žiada -
starostu obce o vyhlásenie verejného obstarávania na projekt „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“
B/ - schvaľuje -
1. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.000,00 EUR na nevyhnutné opravy troch tried v ZŠ Tomášovce po mimoriadnej okolnosti - maľovanie tried a brúsenie parkiet po zatečení strechy budovy ZŠ
2.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  12.000,00  EUR  na rekonštrukciu havarijného stavu strechy budovy ZŠ Tomášovce
3.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  5.000,00  EUR  na rekonštrukciu havarijného stavu obecného rozhlasu po jeho poškodení búrkou
4. použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 10.000,00 EUR na dofinancovanie projektu „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“ nad rámec schválenej dotácie
5.  použitie  finančných  prostriedkov  z rezervného  fondu  vo  výške  120.000,00  EUR  na realizáciu projektu „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

b)  Prerokovanie  návrhu  na  druhú  zmenu  rozpočtu  obce  na  rok  2022  –  schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2022
Starosta  obce  predložil  Rozpočtové  opatrenie  č.  2/2022,  ktoré  tvorí  Prílohu  č.  5  tejto zápisnice. Ekonómka obce podala podrobnejšie informácie o rozpočtovom opatrení.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 62/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
- povolené prekročenie  finančných príjmových operácií v sume 157.000,00 EUR (rezervný fond)
- povolené prekročenie bežných výdavkov v sume 10.000,00 EUR
- povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 147.000,00 EUR
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

c) Informácie o činnosti obce
Starosta obce informoval poslancov o dianí v obci, najmä:
- o priebehu vykonaných kontrol na obci, a to o komplexnej protipožiarnej kontrole, kontrole čerpania dotácie z ministerstva financií v roku 2017,
- o poskytnutí dotácie z Fondu na podporu umenia, kde boli obci schválené finančné prostriedky vo výške 1.200,00 EUR na projekt „Akvizícia knižnice v obci Tomášovce“ (na nákup kníh),
- o prebiehajúcej obnove obecnej knižnice – zakúpení a výrobe nových regálov a vybavenia knižnice – predpokladaný termín otvorenia knižnice september 2022,
- o podanej žiadosti na čerpanie dotácie z rezervy predsedu vlády na projekt „Stará škola - Tomášovce“, pričom už v súčasnosti prebiehajú práce na uvedenom projekte z rozpočtu obce, kde sa opravuje budova bývalej družiny. Projekt bude slúžiť ako vzdelávacie centrum obce na regionálnu výchovu. Slávnostné otvorenie domčeka je naplánované na 05.08.2022 o 15:30 hod,
- že ešte nebola vyhodnotená kontrola SIŽP, ktorá zameraná na odpadové hospodárstvo v obci
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 63/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu starostu obce o prebiehajúcej činnosti v obci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

13/ Interpelácie poslancov – diskusia
Neboli predložené žiadne návrhy na diskusiu.
Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 64/2022 zo dňa 13.07.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za: 8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

14/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka                                                                  
Ing. Ján Kanda v.r., 1. overovateľ                                                                  
Ing. Roman Pivarči v.r., 2. overovateľ

Pozvanka_OZ_13.07.2022.pdf (345.69 kB)
Zapisnica_OZ_13.07.2022.pdf (259.82 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina_zo_zasadnutia_OZ.PDF (995.12 kB)
Priloha_2-Kontrola_plnenia_uzneseni.pdf (229.28 kB)
Priloha_3-Zapisnica_OR_11.07.2022.pdf (148.44 kB)
Priloha_4-Plan_HKO_Tomasovce-II._polrok_2022.pdf (188.89 kB)
Priloha_5-Rozpočtové opatrenie_2-2022.pdf (67.05 kB)

 

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková