Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 09.06.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 09.06.2021 o 17:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní:  Ľubica Hrnčiarová – poslankyňa OZ
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 17:00 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce
7. Stanovisko hlavnej kontrolórky k „Záverečnému účtu Obce Tomášovce za rok 2020“
8. Prerokovanie „Záverečného účtu Obce Tomášovce za rok 2020“
9. Prerokovanie návrhu na druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2021
10. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácie z rozpočtu obce
11. Schválenie odpredaja majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcely C-KN 1099/2 a 1099/3 o celkovej výmere 26 m2
12. Prerokovanie žiadosti o dokúpenie majetku Obce Tomášovce – parcela C-KN 39/5 o výmere 37 m2
13. Rôzne
14. Interpelácie poslancov – diskusia
15. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 44/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Štefana Kocúra a Mgr. Štefana Habana, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Renáta Macková, Ing. Ján Kanda a Ing. Roman Pivarči – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 45/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Štefana Kocúra a Mgr. Štefana Habana - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení Renáta Macková, Ing. Ján Kanda a Ing. Roman Pivarči – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil zástupca starostu obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal informáciu k plneniu uznesenia č. 91/2020 zo dňa 16.12.2020 vo veci spoločnosti PRP s.r.o. a ňou realizované stavby – parkovisko a novovybudovaná plocha pre skladovanie dreva. Starosta upovedomil všetkých prítomných o naplánovanom stretnutí so spoločnosťou PRP s.r.o., ktorého sa budú môcť zúčastniť aj poslanci OZ. 
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 46/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu predložil starosta obce.
Obecná rada zasadala dňa 02.06.2021. Zasadnutia sa zúčastnili všetci členovia obecnej rady ako aj predsedovia: Komisie pre ekonomiku a služby, Školskej a sociálnej komisie, Kultúrnej komisie, Komisie výstavby a dopravy, Športovej komisie a Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva obce Tomášovce. Na zasadnutí sa prerokovali všetky body, ktoré sú v programe dnešného zasadnutia OZ. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 47/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia komisií.
Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva – informáciu podal Ing. Roman Pivarči, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 18.05.2021 a prešetrila a zistila nasledovné:
• komisia prešetrila podnet od p. Anežky Kokavcovej a p. Petra Obenraucha, obaja bytom Zelená č. 203/12, Tomášovce - sťažnosť na zápach kanalizácie, pravdepodobne kvôli neoprávnenému nárazovému vypúšťaniu splaškov do kanalizácie. Vykonalo sa miestne zisťovanie u suseda Dušana Mrtvika za prítomnosti členov komisie životného prostredia a pôdohospodárstva a p. Anežky Kokavcovej. Šetrením sa zistilo, že sťažnosť susedy je opodstatnená. Zo žumpy je urobený prepad do kanalizácie sťažovateľky. Dušan Mrtvik sa zaviazal, že tento problém odstráni tým spôsobom, že do 10 dní, t.j. do 28.05.2021 vytiahne obsah žumpy, o čom predloží doklad. Zároveň sa zaviazal, že sa do 30.06.2021 napojí na obecnú kanalizáciu. Splnenie navrhnutých opatrení vykoná následne komisia – operatívne,
• komisia vykonala miestne zisťovanie na ulici Lúčna – rodinný dom Ivana Hronca vo veci podaného podnetu - sťažnosti vypúšťania splaškov a poškodzovania nehnuteľnosti v dôsledku podmáčania. Obhliadkou na mieste nebolo zistené, že vody z povrchového rigolu podmáčajú uvedenú nehnuteľnosť,
• Komisia identifikovala na ulici Školská, Lúčna, Partizánska a Družstevná choré stromy, ktoré bezprostredne ohrozujú život, zdravie a majetok občanov obce. Komisia životného prostredia a pôdohospodárstva navrhuje starostovi obce, aby v čo najkratšom čase zabezpečil ich odstránenie vzhľadom na ohrozenie bezpečnosti občanov obce.
Ostatné komisie nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 48/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu zo zasadnutia Komisie životného prostredia a pôdohospodárstva
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce
Správu predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 49/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie – 
Správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce Č.k. 2021/I-2
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Stanovisko hlavnej kontrolórky k „Záverečnému účtu Obce Tomášovce za rok 2020“
Stanovisko predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 50/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie – 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k „Záverečnému účtu Obce Tomášovce zo rok 2020“ 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie „Záverečného účtu Obce Tomášovce za rok 2020“
Starosta predložil „Záverečný účet Obce Tomášovce za rok 2020“, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 51/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – schvaľuje – 
1. „Záverečný účet obce Tomášovce za rok 2020“ a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. použitie prebytku rozpočtu za rok 2020 v sume 83.121,96 EUR na tvorbu rezervného fondu
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Prerokovanie návrhu na druhú zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 2 na rok 2021
Starosta obce predložil Rozpočtové opatrenie č. 2/2021, ktoré tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. Zároveň navrhol poslancom schváliť použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5.000,00 EUR a to na zakúpenie stoličiek do sály Kultúrneho domu v Tomášovciach v počte 200 ks.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 52/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – schvaľuje  – 
1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2021 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
- povolené prekročenie kapitálových príjmov a výdavkov
2. použitie prostriedkov rezervného fondu na kapitálové výdavky vo výške 5.000,00 EUR - zakúpenie stoličiek do sály Kultúrneho domu v Tomášovciach v počte 200 ks 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácie z rozpočtu obce
Starosta predložil žiadosti doručené na základe zverejnenej „Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti na rok 2021“:

a) žiadosť - Ľubomír Márton, SZČO, IČO: 32617747 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Oprava hygienických zariadení“ (výmena dlažby, obkladov, toaliet, umývadiel atď.) v Pohostinstve Márton 
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 53/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Ľubomír Márton, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Oprava hygienických zariadení“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

b) žiadosť - Viera Ďuricová – KVETY, SZČO, IČO: 32625014 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zriadenie zásielkovne - nákup notebooku s príslušenstvom“ v miestnom kvetinárstve 
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 54/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Viera Ďuricová – KVETY, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zriadenie zásielkovne - nákup notebooku s príslušenstvom“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

c) žiadosť - Jaroslav Baláž, SZČO, IČO: 52548830 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie pertlovacej súpravy s manometrom“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 55/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Jaroslav Baláž, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie pertlovacej súpravy s manometrom“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

d) žiadosť - Win-mont s.r.o., IČO: 50490443 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie AKU náradia – vŕtacie kladivo“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 56/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Win-mont s.r.o. na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie AKU náradia – vŕtacie kladivo“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

e) žiadosť - PeKa Trade, s.r.o., IČO: 52841821 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie nového počítača“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 57/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre PeKa Trade, s.r.o. na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie nového počítača“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  7 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  1 (Ing. Milan Lošťák)
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

f) žiadosť - Diana Galádová, SZČO, IČO: 52112721 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup skladacej vizážistickej stoličky a kufra“ 
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 58/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Diana Galádová, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup skladacej vizážistickej stoličky a kufra“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

g) žiadosť - Janka Kotmanová, SZČO, IČO: 43803202 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie PC s príslušenstvom a vybavením“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 59/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Janka Kotmanová, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Zakúpenie PC s príslušenstvom a vybavením“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

h) žiadosť - Svetlana Kiapešová, SZČO, IČO: 17980071 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup umývacieho boxu“ v miestnom kaderníctve
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 60/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Svetlana Kiapešová, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup umývacieho boxu“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

i) žiadosť - Ján Bariak - syn, samostatne hospodáriaci roľník, IČO: 53101731 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup prevracačky sena s príslušenstvom“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 61/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Ján Bariak - syn, samostatne hospodáriaci roľník, na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup prevracačky sena s príslušenstvom“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

j) žiadosť - Ján Bariak, samostatne hospodáriaci roľník, IČO: 37893033 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup zberača a kotúčovača sena a slamy s príslušenstvom“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 62/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Ján Bariak, samostatne hospodáriaci roľník, na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup zberača a kotúčovača sena a slamy s príslušenstvom“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

k) žiadosť - Pavel Bariak, SZČO, IČO: 43664580 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup - stolová kotúčová píla s možnosťou nastavenia sklonu, stolová brúska na opracovanie dreva, náhradné diely a príslušné strojové vybavenie dielne“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 63/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Pavel Bariak, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom
 „Nákup - stolová kotúčová píla s možnosťou nastavenia sklonu, stolová brúska na opracovanie dreva, náhradné diely a príslušné strojové vybavenie dielne“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

l) žiadosť - Róbert Kováčik – RK-ART, SZČO, IČO: 37755447 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Dovybavenie kovoryteckej dielne a servis strojového vybavenia“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 64/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Róbert Kováčik – RK-ART, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Dovybavenie kovoryteckej dielne a servis strojového vybavenia“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

m) žiadosť - Pavel Pivarči, Samostatne hospodáriaci roľník o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup malej poľnohospodárskej techniky“ 
K tejto žiadosti sa vyjadrila pani kontrolórka obce v znení, že žiadosti sa nemôže vyhovieť, pretože pán Pavel Pivarči nemá v rámci podnikania pridelené IČO. 
Poslanci OZ odporučili podať návrh na späťvzatie žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce.

Uznesenie č. 65/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– berie na vedomie – 
žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce pre Pavel Pivarči, samostatne hospodáriaci roľník na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup malej poľnohospodárskej techniky“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

n) žiadosť - Erik Šustek, SZČO, IČO: 44895411 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup strojového vybavenia - pokosová píla“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 66/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Erik Šustek, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup strojového vybavenia - pokosová píla“ 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

o) žiadosť - Milan Goljan – ELEKTROMONTÁŽE, SZČO, IČO: 51284375 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup ručného náradia - kombinované kladivo, uhlová brúska, vŕtačka, rýchlonabíjačka, akumulátor, taška a iné“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 67/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Milan Goljan – ELEKTROMONTÁŽE, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup ručného náradia - kombinované kladivo, uhlová brúska, vŕtačka, rýchlonabíjačka, akumulátor, taška a iné“ 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

p) žiadosť - KUBO LC, s.r.o., IČO: 46752668 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Oprava chladenia motorového vozidla registrovaného na rozvoz potravín pri zásobovaní školských zariadení“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 68/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre KUBO LC, s.r.o. na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Oprava chladenia motorového vozidla registrovaného na rozvoz potravín pri zásobovaní školských zariadení“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

q) žiadosť - Iveta Uhrinová – PEKÁREŇ KLAS, SZČO, IČO: 34680144 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup pekárenského vybavenia - krájačka na chlieb“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 69/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Iveta Uhrinová – PEKÁREŇ KLAS, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup pekárenského vybavenia - krájačka na chlieb“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

r) žiadosť - Ing. Peter Tomašovič – UNI-KONZUM, SZČO, IČO: 30507961 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Oprava sociálnych zariadení v prevádzke Pizzéria“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 70/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Ing. Peter Tomašovič – UNI-KONZUM, SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Oprava sociálnych zariadení v prevádzke Pizzéria“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

s) žiadosť - Peter Tomašovič – AquaTOM, SZČO, IČO: 41250028 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 800,00 EUR za účelom „Nákup zemného drážkovača na potrubie a káble“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu v krátenej výške 500,00 EUR, nakoľko vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z prostriedkov Obce Tomášovce na podporu služieb v oblasti regionálneho rozvoja a zamestnanosti pre rok 2021 v bode 4 je uvedené, že maximálna výška dotácie pre jedného žiadateľa pre rok 2021 je 500,- EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 71/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Peter Tomašovič – AquaTOM , SZČO na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup zemného drážkovača na potrubie a káble“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

t) žiadosť - Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Tomášovce, IČO: 31902499 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 2.500,00 EUR za účelom „Oprava historických častí fary, modlitebne a evanjelického kostola v Tomášovciach vrátane jeho areálu“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 2.500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 72/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Tomášovce na rok 2021 vo výške 2.500,00 EUR za účelom „Oprava historických častí fary, modlitebne a evanjelického kostola v Tomášovciach vrátane jeho areálu“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

u) žiadosť - JUMPING HORSE CLUB Tomášovce - združenie, IČO: 37894781 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup postrojového materiálu, kováčskeho sortimentu - podkovy, rašple a pod., materiál spojený s údržbou prekážkového materiálu, nákup krmiva pre kone a účasť na jazdeckom podujatí“
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 73/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre JUMPING HORSE CLUB Tomášovce - združenie na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom „Nákup postrojového materiálu, kováčskeho sortimentu - podkovy, rašple a pod., materiál spojený s údržbou prekážkového materiálu, nákup krmiva pre kone a účasť na jazdeckom podujatí“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

v) žiadosť - LIVANMED, s.r.o. - konateľ MUDr. Ivan Babušík, IČO: 46423575 o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 1.000,00 EUR za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2021
OR odporúča OZ schváliť dotáciu vo výške 1.000,00 EUR.
Poslanci OZ s predloženým návrhom na schválenie dotácie súhlasili.

Uznesenie č. 74/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
– schvaľuje – 
dotáciu z rozpočtu obce pre LIVANMED, s.r.o. - konateľ MUDr. Ivan Babušík  na rok 2021 vo výške 1.000,00 EUR za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2021
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Schválenie odpredaja majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – parcely C-KN 1099/2 a 1099/3 o celkovej výmere 26 m2
Starosta predložil tieto žiadosti:

a) žiadosť Ing. Michala Ľalíka, bytom Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce a Márie Ľalíkovej, bytom Družstevná 283/13, 985 56 Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) vo vlastníctve Obce Tomášovce do podielového spoluvlastníctva v podiele 1/2 pre každého. Jedná sa o pozemok parcela CKN č. 1099/2 o výmere 12 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce na ulici Poľná pred rodinným domom so súpisným číslom 412. Parcela sa nachádza za existujúcim oplotením a je dlhodobo využívaný žiadateľom. Odkúpením uvedenej parcely dôjde k vysporiadaniu existujúceho stavu bez potreby posúvania už existujúceho oplotenia a bude slúžiť ako súčasť dvora pri rodinnom dome.
Starosta ďalej uviedol, že zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 20.02.2021 do 08.03.2021, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom a počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ predmetný odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 75/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A – berie na vedomie – 
informáciu, že v čase od 20.02.2021 do 08.03.2021 bol zverejnený zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok reg. C KN parc. č. 1099/2, zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 12 m2, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa bolo, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Poľná 412/9, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
B - schvaľuje -
1. odpredaj majetku Obce Tomášovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e/, kde dôvodom osobitného zreteľa je, že uvedený majetok -  pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Poľná 412/9, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami. Konkrétne sa jedná o pozemok reg. C KN parc. č. 1099/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 12 m2, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Kupujúcim do podielového spoluvlastníctva sú ako kupujúci č.1 Ing. Michal Ľalík, rod. Ľalík nar. .................., r.č. ..................., trvale bytom ul. Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce a kupujúci č.2 Mária Ľalíková, rod. Čerpáková, nar. ..............., r.č. ......................, trvale bytom ul. Družstevná 283/13, 985 56 Tomášovce, pričom kupujúci č.1 a kupujúci č.2 sa stanú podielovými spoluvlastníkmi vo veľkosti spoluvlastníckych podielov 1/2 pre každého. Kúpna cena je 8,00 EUR za 1 m2. Pri celkovej odkupovanej výmere 12 m2 je celková kúpna cena 96,00 EUR, slovom deväťdesiatšesť EUR a nula centov, pričom kupujúci č. 1 uhradí kúpnu cenu 48,00 EUR, slovom štyridsaťosem EUR a nula centov a kupujúci č. 2 uhradí kúpnu cenu 48,00 EUR, slovom štyridsaťosem EUR a nula centov
2. že všetky náklady na vklad do katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci spoločne
3. uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu B.1 tohoto uznesenia
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

b) žiadosť Jána Ľalíka a Eleny Ľalíkovej, bytom Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) vo vlastníctve Obce Tomášovce. Jedná sa o pozemok parcela CKN č. 1099/3 o výmere 14 m2, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce na ulici Poľná pred rodinným domom so súpisným číslom 412. Parcela sa nachádza za existujúcim oplotením a je dlhodobo využívaný žiadateľom. Odkúpením uvedenej parcely dôjde k vysporiadaniu existujúceho stavu bez potreby posúvania už existujúceho oplotenia a bude slúžiť ako súčasť dvora pri rodinnom dome.
Starosta ďalej uviedol, že zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol nepretržite zverejnený na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce v čase od 20.02.2021 do 08.03.2021, t.j. počas uplynutia doby trvajúcej najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu majetku obecným zastupiteľstvom a počas zverejnenia zámeru neboli na obecný úrad predložené žiadne námietky k zverejnenému zámeru prenajať poľnohospodársku pôdu v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúčajú OZ predmetný odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 76/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
A – berie na vedomie – 
informáciu, že v čase od 20.02.2021 do 08.03.2021 bol zverejnený zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok reg. C KN parc. č. 1099/3, zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 14 m2, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa bolo, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Poľná 412/9, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
B - schvaľuje -
1. odpredaj majetku Obce Tomášovce, nachádzajúci sa v katastrálnom území Tomášovce, zapísaný na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 9a, ods. 8, písm. e/, kde dôvodom osobitného zreteľa je, že uvedený majetok -  pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Poľná 412/9, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami. Konkrétne sa jedná o pozemok reg. C KN parc. č. 1099/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o celkovej výmere 14 m2, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Kupujúcim do bezpodielového spoluvlastníctva sú Ján Ľalík, rod. Ľalík nar. ...................., r.č. ........................, trvale bytom ul. Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce a Elena Ľalíková, rod. Jozafová, nar. ..................., r.č. .................., trvale bytom ul. Poľná 412/9, 985 56 Tomášovce. Kúpna cena je 8,00 EUR za 1 m2 (pri celkovej odkupovanej výmere 14 m2 je celková kúpna cena 112,00 EUR, slovom jednostodvanásť EUR a nula centov),
2. že všetky náklady na vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúci
3. uzatvorenie kúpnej zmluvy v zmysle § 588 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, podľa bodu B.1 tohoto uznesenia
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

12/ Prerokovanie žiadosti o odkúpenie majetku Obce Tomášovce – parcela C-KN 39/5 o výmere 37 m2
Dňa 27.05.2021 bola na ObÚ Tomášovce doručená žiadosť p. Ľuby Vargovej, Budinská 444/5, Tomášovce o vysporiadanie pozemku parcely C-KN 39/5 o celkovej výmere 37 m2 z dôvodu, že sa pozemok nachádza v jej záhrade a k tomuto pozemku nie je žiadna iná prístupová cesta len po jej pozemkoch.
Starosta uviedol, že s návrhom na odpredaj pozemkov súhlasí. Pozemok sa nachádza v záhrade žiadateľky bez možnosti voľného prístupu. Starosta ďalej navrhol, aby sa odpredaj realizoval formou osobitného zreteľa, kde osobitný zreteľ by bol zdôvodnený tým, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľkou na ulici Budinská 444/5, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami, ktorých vlastníkom je žiadateľka. Cenu za odpredaj starosta navrhuje stanoviť na 8,00 EUR/m2 z dôvodu, že za uvedenú sumu boli odpredané obdobné pozemky z majetku obce, teda sumu 8,00 €/m2 možno považovať za cenu obvyklú. Zároveň starosta navrhol, aby žiadateľka hradila všetky náklady súvisiace s podaním na vklad do katastra nehnuteľností.
Obecná rada odporúča OZ uvedený odpredaj schváliť.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 77/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie -
doručenú žiadosť p. Ľuby Vargovej, Budinská 444/5, Tomášovce o odkúpenie nehnuteľnosti (pozemku) CKN č. 39/5 o výmere 37 m2, druh pozemku záhrada, ktorý sa nachádza v k.ú. Tomášovce a je vo vlastníctve Obce Tomášovce
B - schvaľuje -  
zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to pozemok reg. C KN parc. č. 39/5, o celkovej výmere 37 m2, druh záhrada, k.ú. Tomášovce, parcela je vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa: uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením rodinného domu a je dlhodobo využívaný žiadateľom na ulici Budinská 444/5, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

13/ Rôzne
a) Prerokovanie potreby spracovania rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 – 2025“ a schválenie jeho spolufinancovania.
Poslanci OZ diskutovali o tom, či sa zapojiť do uvedeného programu alebo nie. Zaujímalo ich predovšetkým, čo v tomto spoločnom programe bude zahrnuté.
Starosta uviedol, že sa jedná o strategický dokument, v ktorom budú zahrnuté všetky potreby a ciele obcí zapojených v projekte UMR.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 78/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie – 
spolufinancovanie rozvojového dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja UMR/ Udržateľný mestský rozvoj Lučenec na roky 2021 – 2025“ vo výške 1.442,36  EUR
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

b) Prerokovanie návrhu na organizáciu ZŠ pre školský rok 2021/2022
Starosta predložil návrh organizácie ZŠ pre školský rok 2021/2022 predložený riaditeľkou ZŠ Mgr. Alenou Kocúrovou. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 79/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
návrh organizácie ZŠ Tomášovce v školskom roku 2021/2022 predložený riaditeľkou ZŠ Mgr. Alenou Kocúrovou
B/ - schvaľuje –
1. organizáciu ZŠ Tomášovce v školskom roku 2021/2022 ako trojtriednu prevádzku, pričom prvý a štvrtý ročník budú samostatné a druhý a tretí ročník budú spojené 
2. dvojtriednu prevádzku v Školskom klube detí pri ZŠ Tomášovce v školskom roku 2021/2022
3. prijať do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022 dvanásť zapísaných žiakov
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

c) Prerokovanie návrhu organizácie MŠ pre školský rok 2021/2022
Starosta predložil návrh organizácie MŠ pre školský rok 2021/2022 predložený riaditeľkou MŠ Annou Liptákovou. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 80/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
návrh organizácie MŠ Tomášovce v školskom roku 2021/2022 predložený riaditeľkou MŠ Annou Liptákovou
B/ - schvaľuje –
1. organizáciu MŠ Tomášovce v školskom roku 2021/2022 ako dvojtriednu prevádzku - mladšia trieda o počte 13 detí ako celodenná prevádzka pre 2 - 4 ročné deti a staršia trieda o počte 20 detí ako celodenná prevádzka pre 4 - 6 ročné deti
2. prijať v školskom roku 2021/2022 tridsaťtri detí a ostanú dve čakajúce deti
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

14/ Interpelácie poslancov – diskusia
Starosta oboznámil poslancov OZ, že dňa 31. marca 2021 bol prijatý zákon, ktorým sa okrem iného do zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke zavádza možnosť pre obce riešiť tzv. objektívnou zodpovednosťou držiteľa vozidla za dodržiavanie taxatívne stanovených pravidiel cestnej premávky vozidlom, ktoré prevádzkuje. Jedná sa o porušenia pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla. 
Poslanci OZ sa zhodli v tom, že to bude dobré ako výchovný prostriedok.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 81/2021 zo dňa 09.06.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie  – 
informáciu o možnosti udeľovania pokút Obcou Tomášovce za porušovanie pravidiel cestnej premávky na úseku zastavenia a státia vozidiel v rámci tzv. objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla 
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

O 18.15 hod. príchod poslankyne p. Ľubice Hrnčiarovej.

15/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Štefan Kocúr v.r., 1. overovateľ
Ing. Štefan Haban v.r., 2. overovateľ

Prílohy:

Zapisnica_OZ_09.06.2021.pdf (991.05 kB)

Pozvanka_OZ_09.06.2021.pdf (348.63 kB)

Priloha_1-prezencna_listina_09.06.2021.pdf (59.58 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_09.06.2021.pdf (830.81 kB),

Priloha_3-Sprava_HKO_2021-I-2.pdf (626.69 kB)

Priloha_4-Stanovisko_HKO_k_ZU_2020.pdf (531.01 kB)

Priloha_5-Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2020.pdf (905.31 kB)

Priloha_6-Rozpoctove_opatrenie_2-2021.pdf (223.33 kB)

Zodpovedá: Správce Webu