Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 08.12.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 08.12.2021 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Ing. Gabriela Fábiánová - hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných deväť poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022
7. Prerokovanie stanoviska obce k podanému odvolaniu občanov proti rozhodnutiu o povolení  JPÚ k.ú. Tomášovce „Lokality PRP a ihrisko“
8. Prerokovanie návrhu od firmy PRP, s.r.o. na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode nehnuteľností nachádzajúcich sa na futbalovom ihrisku a multifunkčnom ihrisku medzi firmou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce
9. Prerokovanie došlých žiadostí
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov – diskusia
12. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 132/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Štefana Kocúra a Ľubicu Hrnčiarovú, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ing. Ján Kanda - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 133/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie - 
že starosta určil za overovateľov zápisnice Štefana Kocúra a Ľubicu Hrnčiarovú - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení - Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ing. Ján Kanda - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 134/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu o kontrole plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady predložil starosta obce. Skonštatoval, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 135/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že Obecná rada od posledného zasadnutia OZ nezasadala
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ predložil starosta. skonštatoval, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 136/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
informáciu, že komisie pri OZ od posledného zasadnutia OZ nezasadali
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.

6/ Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu na rok 2022
Starosta predložil Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2022 Č.k. 2021/II-3, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice, nakoľko pani kontrolórka sa zasadnutia OZ nezúčastnila.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 137/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie - 
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2022 Č.k. 2021/II-3 zo dňa 30.11.2021
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Prerokovanie stanoviska obce k podanému odvolaniu občanov proti rozhodnutiu o povolení JPÚ k.ú. Tomášovce „Lokality PRP a ihrisko“
Starosta predložil návrh textu stanoviska Obce Tomášovce k podanému odvolaniu občanov proti rozhodnutiu o povolení  JPÚ k.ú. Tomášovce - Lokality PRP a ihrisko“. Návrh stanoviska tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Uviedol, že podľa jeho názoru povolením realizácie jednoduchých pozemkových úprav nedôjde k rozširovaniu výrobných a manipulačných plôch závodu PRP, s.r.o. Tomášovce smerom k obytnej zóne, ale naopak usporiadaním vlastníckych práv v záujmovom území bude možné zrealizovať opatrenia, ktoré výrazne znížia dopady prevádzky výrobného závodu na život dotknutých obyvateľov obce. Ďalej skonštatoval, že usporiadanie vlastníctva k pozemkom v navrhovanom území je nevyhnutným krokom pre prípadné budúce čerpanie akýchkoľvek finančných prostriedkov k rozvoju obce v tomto území, k rekonštrukcii a obnove nefunkčných prvkov v prírode a krajine ako sú výsadba vetrolamov, ekologických pásov, obnova chodníka, rekonštrukcia odvodňovacieho kanála, vybudovanie parku, obnova ihriska atď. Na záver podotkol, že odvolaniu občanov došlo pravdepodobne z dôvodu absencie dostatku informácií o dopadoch JPÚ v dotknutej lokalite. To dáva za vinu najmä zlyhaniu komunikácie zo strany Okresného úradu Lučenec a Obecného úradu Tomášovce smerom k občanom, vďaka čomu došlo k nepochopeniu a odmietnutiu krokov spoločnosti PRP, s.r.o. v uvedenej veci. Predložený návrh stanoviska obce bude zaslaný na odvolací orgán, ktorý rozhodne o tom, či sa v procese jednoduchých pozemkových úprav bude pokračovať alebo ich zastaví.

Ján Petian, zástupca starostu uviedol, že Pozemkové spoločenstvo Lipina ako významný vlastník pôdy v dotknutom území, v ktorom má spoluúčasť cca 300 vlastníkov, schválilo podporné stanovisko k plánovaným pozemkovým úpravám. Uviedol, že po schválení pozemkových úprav a usporiadaní vlastníckych vzťahov bude možné dobudovať odvodňovacie rigoly, vysadiť lesopark pri obytnej zóne a dobudovať športový areál. Sám teda s navrhovaným textom stanoviska obce súhlasí.

Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ nespochybňuje právo občanov podať odvolanie ak sú účastníkmi konania, pričom dôvody odvolania musia posúdiť príslušné orgány. Má za to, že vykonanie pozemkových úprav považuje za dôvodné, nakoľko je potrebné zosúladiť stav v katastri nehnuteľností so stavom skutočným a to i s ohľadom na skutočnosť, že v riešenom území existujú stavby a inžinierske siete postavené pred rokom 1976 s nevysporiadanými pozemkami. Upozornil aj na skutočnosť, že obec nemá kompetenciu zasahovať do organizácie podnikateľskej činnosti podnikateľského subjektu. Na záver zhodnotil, že odvolanie občanov je podľa jeho názoru nedôvodné lebo uvádzané dôvody odvolania sa netýkajú merita rozhodnutia - povolenia vykonávania úprav a ich nevykonaním môže byť dotknuté právo vlastníkov nehnuteľností zhodnotiť svoj majetok. Čo sa týka návrhu textu stanoviska obce k odvolaniu, tak s ním súhlasí.

Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ uviedol, že napriek skutočnostiam, ktoré výrazne znepríjemňujú život obyvateľov obce v súvislosti s prevádzkou výrobného závodu PRP, s.r.o. je potrebné pokračovať v rozumnom dialógu predstaviteľov obce so zástupcami firmy PRP, s.r.o. a je potrebné hľadať nové riešenia na zníženie negatívnych dopadov výrobného závodu na obec. S navrhovaným textom stanoviska obce súhlasí.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 138/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
text „Stanoviska obce k podanému odvolaniu občanov proti rozhodnutiu o povolení JPÚ k.ú. Tomášovce - Lokality PRP a ihrisko“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.     

8/ Prerokovanie návrhu od firmy PRP, s.r.o. na uzatvorenie Zmluvy o budúcej zmluve o prevode nehnuteľností nachádzajúcich sa na futbalovom ihrisku a multifunkčnom ihrisku medzi firmou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce
Starosta predložil návrh „Zmluvy o budúcej zmluve o prevode nehnuteľností nachádzajúcich sa na futbalovom ihrisku a multifunkčnom ihrisku medzi firmou PRP, s.r.o. a Obcou Tomášovce“, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice. Starosta podotkol, že v prípade schválenia Zmluvy o budúcej zmluve o prevode pozemkov, tie pozemky, ktoré prejdú do vlastníctva spoločnosti PRP s.r.o. po schválení vykonania projektu JPÚ Tomášovce „lokalita PRP a ihrisko“ a budú sa nachýdzať na plochách existujúceho futbalového, multifunkčného ihriska medzi areálom PRP, s.r.o., železnicou a prístupovou cestou do PRP, budú zo strany PRP s.r.o. prevedené do majetku Obce Tomášovce za symbolické 1,00 EURO. 
Všetci poslanci OZ s návrhom zmluvy súhlasili. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 139/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach 
- schvaľuje -
uzatvorenie Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Obcou Tomášovce a spoločnosťou PRP, s.r.o., so sídlom: 985 56  Tomášovce č. 395, IČO: 31 619 665, v ktorej sa spoločnosť  PRP, s.r.o. zaväzuje, že po zápise projektu jednoduchých pozemkových úprav v Obci Tomášovce, katastrálne územie Tomášovce, odpredá nehnuteľnosti, ktorých je výlučným vlastníkom a podielovým spoluvlastníkom, zapísaných na Okresnom úrade Lučenec, katastrálnom odbore  pre k.ú. Obec Tomášovce (CKN 903/3, 903/119, 903/4, 903/24 - parcely nachádzajúce sa na futbalovom ihrisku a multifunkčnom ihrisku) za kúpnu cenu 1,00 EUR bez DPH, slovom jedno EURO bez DPH. Uvedená suma bude vyplatená do 7 dní od uzatvorenia riadnej Kúpnej zmluvy na účet budúceho predávajúceho.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené.    

9/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta informoval poslancov, že ku dňu konania OZ neboli na obecný úrad doručené žiadne žiadosti na prerokovanie.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 140/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie –
informáciu, že ku dňu konania OZ neboli na obecný úrad doručené žiadne žiadosti na prerokovanie
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Rôzne
a) Starosta predložil návrh na schválenie odmien pre poslancov OZ a pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2021. 
Starosta poďakoval všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce za prácu, ktorú vykonávali v prospech obce aj v tomto neľahkom období a navrhol, aby bola všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke obce schválená koncoročná odmena vo výške 300,00 EUR.

Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ navrhol, aby aj starostovi obce bola priznaná koncoročná odmena vo výške 300,00 EUR. 
Všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili. Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 141/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje  – 
1. odmenu vo výške 300,00 EUR pre poslancov OZ Mgr. Štefana Habana, Ľubicu Hrnčiarovú, Ing. Jána Kandu, Štefana Kocúra, Máriu Kúkeľovú, Ing. Milana Lošťáka, Renátu Mackovú, Jána Petiana a Ing. Romana Pivarčiho za činnosť v roku 2021
2. odmenu vo výške 300,00 EUR pre hlavnú kontrolórku obce Ing. Gabrielu Fábiánovú za činnosť v roku 2021
B/ - zvyšuje –
na obdobie od 01.12.2021 do 31.12.2021 plat starostu Obce Tomášovce podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. zo sumy 2493,- EUR o 12,03 % na sumu 2793,- EUR. Od 01.01.2022 bude upravený plat starostu opäť na výšku 2493,- EUR
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Interpelácie poslancov – diskusia
Neboli predložené žiadne návrhy na diskusiu.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 142/2021 zo dňa 08.12.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
že do diskusie sa neprihlásil žiaden poslanec a ani prítomní občania
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Renáta Macková, Ing. Milan Lošťák, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči, Ľubica Hrnčiarová)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0 
Uznesenie bolo schválené. 

12/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Štefan Kocúr v.r., 1. overovateľ
Ľubica Hrnčiarová v.r., 2. overovateľ

Prílohy:

Pozvanka_OZ_08.12.2021.pdf (345.37 kB)

Zapisnica_OZ_08.12.2021.pdf (1 MB)

Priloha_1-Prezencna_listina_08.12.2021.pdf (62 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_08.12.2021.pdf (841.35 kB)

Priloha_3-Stanovisko_HKO-rozpocet_2022.pdf (421.54 kB)

Priloha_4-Navrh_stanoviska-obce_k_odvolaniu_proti_JPU.pdf (270.33 kB)

Priloha_5-Zmluva_o_buducej_KZ_PRP-Obec_Tomasovce.pdf (716.97 kB)

Zodpovedá: Správce Webu