Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 07.06.2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 07.06.2023 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:03 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmys-le zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.   Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.   Návrh na rozšírenie činností uvedených v živnostenskom oprávnení pre Obec Tomášovce o živnosť „Prevádzka malých plavidiel“
7.   Návrh na doplnenie člena Rady školy pri MŠ z poslancov OZ
8.   Prerokovanie realizácie projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
9.   Prerokovanie pripravovaných investícií obce
10. Prerokovanie došlých žiadostí
11. Rôzne
12. Diskusia
13. Záver
Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 40/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.  program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2.  aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i prítomní občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie, volebnej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mariana Urbana a Ing. Katarínu Bobáľovú, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Ján Kanda, Ing. Michal Ľalík a Renáta Macková - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 41/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov zápisnice Mariana Urbana a  Ing. Katarínu Bobáľovú  - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú komisiu v zložení Ing. Ján Kanda, Ing. Michal Ľalík a Renáta Macková - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta  podal  krátku  informáciu  k plneniu  uznesení  a skonštatoval,  že  uznesenie  prijaté obecným zastupiteľstvom bolo splnené.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 42/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce. Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Obecná rada zasadala dňa 05.06.2023 za účasti predsedov jednotlivých komisií. Na zasadnutí boli prerokované body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 07.06.2023 aj
s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 43/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady zo dňa 05.06.2023
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

O 18:13 hod. príchod poslankyne OZ p. Ľubice Hrnčiarovej.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie  zo zasadnutí  jednotlivých  komisií  pri  OZ  predložili  predsedovia  jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Športová komisia – komisia zasadala dňa 26.04.2023, hlavným bodom na prerokovanie bolo organizovanie futbalového turnaja pri príležitosti osláv 90. výročia založenia futbalového mužstva v Tomášovciach. Turnaj sa uskutoční dňa 08.07.2023 v športovom areáli obce Tomášovce aj so sprievodným programom (občerstvenie, hudba, tombola, atrakcie pre deti a ďalšie). Zúčastnia sa ho 4 mužstvá (Látky, Lovinobaňa, Halič a Tomášovce). V diskusii ďalej spoločne hľadali riešenia na zlepšenie podmienok v jednotlivých kluboch:
- Stolnotenisový klub Tomášovce mal požiadavku o opravu strechy na budove, v ktorej sa stretávajú za účelom organizovania tréningov stolného tenisu a o zrealizovanie rekonštrukcie podlahy v priestoroch, kde sa tréningy konajú
- TJ Slovan Tomášovce poukázal na stále nevyriešené rekonštrukčné práce v športovom areáli v Tomášovciach (oprava bufetu na futbalovom ihrisku, možnosť zvýšenia počtu WC na futbalovom ihrisku, terénne úpravy v areáli)
- spoločne hľadali možnosti ako zlepšiť čerpanie dotácií (aktívne sledovanie vyhlásených výziev).
Predseda komisie ďalej informoval poslancov OZ, že sa uskutoční 2.  ročník  šachového turnaja o pohár starostu obce a to dňa 01.07.2023. Predseda komisie konštatoval, že strecha na budove Družstva Budúcnosť je už opravená a rekonštrukcia podlahy momentálne v danej dobe prebieha.
Starosta doplnil, že obec Tomášovce pomôže STK Tomášovce pri rekonštrukcii podlahy preplatením sumy, za ktorú materiál kúpili. Samotné rekonštrukčné práce spojené s položením novej podlahy si STK Tomášovce zabezpečí svojpomocne. Obec Tomášovce tiež písomne na základe nájomnej zmluvy vyzvala Družstvo Budúc-nosť, majiteľa budovy, o opravu strechy a aj k iným opravám. Starosta konštatoval, že strechu opravili a vykonali niekoľko menších opráv toaliet.
Komisia výstavby a dopravy – komisia zasadala dňa 02.06.2023, vykonala obhliadku riešenia dopravného zrkadla na križovatke ulíc Nová a Haličská, obhliadku riešenia bezpečnosti chodníka na ul. Poľná a obhliadku riešenia odvedenia dažďovej vody na ul. Viešťanská, Ostredky I. a Ostredky II. Komisia výstavby a dopravy navrhuje riešiť s VÚC a dopravným inšpektorátom riešenie dopravného zrkadla od ulici Nová v smere na Halič (doľava). Zároveň upozorňuje, že v tomto smere dosť komplikuje rozhľadové pomery aj vzniknuté parkovanie osobných aut na pozemku obce a tiež bujne obrastený strom (orech) nachádzajúci sa vedľa cesty v tesnej blízkosti odvodňo-vacieho rigolu (priamo v oblúku). Ďalej navrhuje na ul. Poľná (pred rodinným domom p. Uhorskaiovej) na kraj vozovky, respektíve chodníka, osadiť zvodidlá kvôli bezpečnosti chodcov. Ohľadne odvedenia dažďovej vody navrhuje:
- prečistenie krajnice na ul. Viešťanská, od tabule obce po križovatku s ul. Ostredky I. pooboch stranách, nakoľko je nánosmi vyvýšená nad úrovňou vozovky
- prerezanie cesty a osadenie odvodňovacích žľabov s roštom ponad járky pri cestných odbočeniach („za Matúzovcami“, Ostredky I. a Ostredky II.)
- vytvorenie odvodňovacieho kanálu od konca ul. Ostredky II. (pri rodinnom dome p. Badinku) po existujúci odvodňovací kanál na konci ul. Ostredky I. (pred rodinným domom p. Obročníka).
Školská a sociálna komisia – komisia zasadala dňa 30.05.2023, prerokovala činnosť MŠ a ZŠ, zápis detí do MŠ a do ZŠ, aktuálnu situáciu v školstve. Pán starosta oboz-námil prítomných so zložitou situáciou v oblasti financovania školstva, ako aj ostatných aktivít z podielových daní a s nárastom cien energií. Nízky počet žiakov v škole sa prejavuje aj na nižšom príjme zo štátu.   Ďalej   komisia   prerokovala   poskytovanie   opatrovateľskej   služby   obcou   a jej financovanie. Zhodla sa na zvýšení prís-pevku opatrovaného, ktorý sa od roku 2011 nemenil, tak, aby bol v pomere k minimálnej mzde, podobne ako v roku 2011. Nakoľko boli dôchodky viackrát valorizované, je predpoklad, že by si opatrovaní zvýšený príspevok vedeli uhradiť. Tiež sa komisia zhodla v tom, že by sa mal navýšiť poplatok za Školský klub detí pri ZŠ. Školská a sociálna komisia v ďalšom bode prerokovala predloženú žiadosť Mgr. Miroslavy Šebenovej Hajdů o predĺženie prevádzky Materskej školy v Tomášovciach. K tejto žiadosti bolo prijaté zamietavé stanovisko a to z nasledovných dôvodov:
- o predĺženie prevádzkovej doby MŠ nemá záujem žiadny ďalší z rodičov a ani z rodičov novoprijatých detí,
- predĺženie pracovnej doby zamestnancov MŠ by bolo nutné pokryť aj finančne formou nadčasov, čo je z ekonomického hľadiska neefektívne, keďže by zmenu otváracej doby od septembra 2023 využilo len 1 dieťa,
- pokiaľ by ostávalo len jedno dieťa na poslednú polhodinu v MŠ, malo by to zlý vplyv na jeho psychiku.
V diskusii bolo navrhnuté, aby sa MŠ zapojila do výchovného procesu logopédov, nakoľko je zrejmá veľmi zlá výslovnosť detí v MŠ, čo spôsobuje problémy s učením a písaním pri nástupe do školy. Predložil sa podnet, aby sa deti z MŠ a ZŠ viac zapájali do aktivít organizovaných obcou a mali by byť viac zverejňované aktivity organi-zované v školách a to aj na stránke obce, kde majú prístup všetci, nielen rodičia detí. Pani Hrnčiarová, predsedkyňa komisie, informovala prítomných, že z príležitosti MDD zorganizuje dňa 04.06.2023 divadelný súbor Havkáči a obec Tomášovce DEŇ DETÍ v športovom areáli v Tomášovciach.
Ostatné komisie pri OZ nezasadali.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 44/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
1. informáciu zo zasadnutia Športovej komisie
2. informáciu zo zasadnutia Komisie výstavby a dopravy
3. informáciu zo zasadnutia Školskej a sociálnej komisie
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

6/  Návrh  na  rozšírenie  činností  uvedených  v  živnostenskom  oprávnení  pre  Obec Tomášovce o živnosť „Prevádzka malých plavidiel“
Starosta predložil návrh na rozšírenie činností uvedených v živnostenskom oprávnení pre Obec Tomášovce o živnosť „Prevádzka malých plavidiel“ z dôvodu, že obec požiadala o poskytnutie regionálneho príspevku na rozšírenie činnosti o rozvoj cestovného ruchu. Jednou z nových činností má byť aj požičiavanie vodných bicyklov a člnov. K povoleniu na túto činnosť je podmienka mať vydané živnostenské oprávnenie na „Prevádzka malých plavidiel“. Jedná sa o voľnú živnosť. Zároveň navrhol rozšíriť živnostenské oprávnenie aj o živnosti, ktoré by obec v budúcnosti mohla využiť. Rozšírenie voľných živností pre obce nie je spoplatnené a obec už vykonáva podnikateľskú činnosť. Jednalo by sa o nasledovné živnosti:
• Prevádzka malých plavidiel
• Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
• Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
• Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
• Verejné obstarávanie
• Vedenie účtovníctva
• Pravidelná kontrola detského ihriska.
OR odporúča poslancom OZ návrh na rozšírenie činností v živnostenskom oprávnení pre Obec Tomášovce schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 45/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
podľa § 11 ods. 4 písm. l) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozšírenie živností na podnikateľskú činnosť Obce Tomášovce o nasledovnú činnosť:
• Prevádzka malých plavidiel
• Výroba potravinárskych a škrobových výrobkov
• Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
• Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
• Verejné obstarávanie
• Vedenie účtovníctva
• Pravidelná kontrola detského ihriska
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

7/ Návrh na doplnenie člena Rady školy pri MŠ z poslancov OZ
Starosta predložil návrh na doplnenie člena Rady školy pri MŠ Tomášovce z poslancov obecného zastupiteľstva, nakoľko skončilo funkčné obdobie a je potrebné opätovne zvoliť nového člena. Navrhol, aby sa členom Rady školy pri MŠ stala poslankyňa Ľubica Hrnčiarová.
OR a Školská a sociálna komisia odporúčajú poslancom OZ schváliť za člena Rady školy pri MŠ z poslancov OZ pani Ľubicu Hrnčiarovú.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 46/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
za člena Rady školy pri Materskej škole Tomášovce za obecné zastupiteľstvo poslankyňu Ľubicu Hrnčiarovú
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

8/ Prerokovanie realizácie projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
Starosta podal informáciu o priebehu realizácie projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“. Uviedol, že niektoré veci, ktoré je potrebné zrealizovať podľa projek-tovej dokumentácie, nie sú plne kryté v rozpočte, a že bude potrebné ich dofinancovať. Navrhol spoločné stretnutie so zhotoviteľom stavby a stavebným dozorom. Zároveň informoval poslancov o priebehu stretnutia s rodinou Kurčíkovou ohľadne obáv z výstavby kompostárne a o ich žiadosti o odpredaj, resp. prenájom časti pozemkov zberného dvora v ich prospech.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 47/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
1.   informáciu o priebehu realizácie projektu „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
2.   informáciu o priebehu stretnutia s rodinou Kurčíkovou ohľadne odpredaja, resp. prenájmu časti pozemkov zberného dvora
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

9/ Prerokovanie pripravovaných investícií obce
Starosta podal informáciu o vyhlásených výzvach, do ktorých by sa obec mohla zapojiť. Jedná sa o výzvu „Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov“, z ktorej je možné podporiť rekonštrukciu všetkých verejných budov daných do užívania pred rokom 1980 za podmienky, že dôjde k zníženiu spotreby energií aspoň o 30 %. Výzva je financovaná z Plánu obnovy a obec by mohla získať dotáciu až 100% na rekonštrukciu základnej školy. Ďalej sa jedná o výzvu MIRRI SR na podporu rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky. Pri tejto výzve má obec záujem v parku pri MŠ vybudovať a rozšíriť detské a workoutové ihrisko (možno aj medzi ulicami Riečna a Riečna II). Obdobná výzva je vyhlásená aj pre občianske združenia.
Starosta navrhol administratívne pripraviť podklady pre podanie žiadostí o NFP vo výzve z Plánu obnovy na „Obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ na projekt „Zníženie energetickej náročnosti a kompletná rekonštrukcia objektu Základnej školy v obci Tomášovce“ a vo výzve MIRRI SR na podporu rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky na projekt
„Vybudovanie a rozšírenie detského a workoutového ihriska v obci Tomášovce“. OR odporúča, aby sa obec Tomášovce do uvedených vyhlásených výziev zapojila."
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 48/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu o vyhlásených výzvach na čerpanie NFP
B/ - poveruje -
1. starostu obce administratívne pripraviť podklady pre podanie žiadostí o NFP vo výzve z Plánu obnovy na „Obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov“ na projekt „Zníženie energetickej náročnosti a kompletná rekonštrukcia objektu Základnej školy v obci Tomášovce“
2. starostu obce administratívne pripraviť podklady pre podanie žiadostí o NFP vo výzve MIRRI SR na podporu rozvoja občianskej vybavenosti a rozvoja služieb v regióne a podporu rozvoja telesnej kultúry, športu a turistiky na projekt „Vybudovanie a rozšírenie detského a workoutového ihriska v obci Tomášovce“
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

10/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
a)  žiadosť Mgr. Miroslavy Šebenovej Hajdů o predĺženie prevádzky Materskej školy
Žiadateľka žiada o predĺženie otváracej doby Materskej školy v Tomášovciach od 06:30 hod. do 16:30 hod., nakoľko žiadateľka pracuje v Lučenci a jej pracovná doba je do 16:00 hod. Z tohto dôvodu si svoje deti z materskej školy nevie vyzdvihnúť včas.
Školská a sociálna komisia prerokovala uvedenú žiadosť a aj všetky okolnosti s ňou súvisiace.
Po zhodnotení komisia prijala zamietavé stanovisko, a to z nasledovných dôvodov:
- o predĺženie prevádzkovej doby MŠ nemá záujem žiadny ďalší z rodičov a ani z rodičov novoprijatých detí,
- predĺženie pracovnej doby zamestnancov MŠ by bolo nutné pokryť aj finančne formou nadčasov, čo je z ekonomického hľadiska neefektívne, keďže by zmenu otváracej doby od septembra 2023 využilo len 1 dieťa,
- pokiaľ by ostávalo len jedno dieťa na poslednú polhodinu v MŠ, malo by to zlý vplyv na jeho psychiku.
OR a Školská a sociálna komisia neodporúčajú poslancom OZ schváliť predĺženie prevádzky materskej školy v rozsahu, ktorý navrhuje žiadateľka a odporúčajú ponechať v platnosti súčasnú prevádzkovú dobu MŠ.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 49/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
predĺženie prevádzkovej doby Materskej školy v Tomášovciach na čas od 06:30 hod. do 16:30 hod. s účinnosťou od 01.09.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 0
proti: 8 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Kata- rína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Marian Urban)
zdržal sa: 1 (Juraj Baláž)
neprítomní: 0
Uznesenie nebolo schválené.

11/ Rôzne
a)  Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2023/I-2
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice. Podala k správe podrobnejšiu informáciu.
Podľa schváleného plánu kontrolnej činnosti vykonala hlavná kontrolórka obce kontrolu inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov ku dňu riadnej účtovnej závierky v podmienkach obce.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 50/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2023/I-2
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)"
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

b)  Prerokovanie návrhu na prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2023 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2023
Ekonómka obce predložila Rozpočtové opatrenie č. 1/2023, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice a podala podrobnejšie informácie o návrhu na prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2023, ktorým sa schváli presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
OR odporúča poslancom OZ Rozpočtové opatrenie č. 1 na rok 2023 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 51/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Rozpočtové opatrenie č. 1/2023 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu ku dňu 30.6.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

c)  Žiadosť o schválenie na počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a prerokovanie návrhu na organizáciu ZŠ pre školský rok 2023/2024
Starosta predložil návrh na počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a návrh organizácie ZŠ pre školský rok 2023/2024 predložený riaditeľkou Základnej školy Tomá-šovce, Mgr. Alenou Kocúrovou. Do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2023/2024 je zapísaných päť žiakov, ktorých riaditeľka ZŠ navrhuje prijať. Ďalej riaditeľka ZŠ navrhuje schváliť organizáciu ZŠ v školskom roku 2023/2024 ako trojtriednu prevádzku, pričom druhý a tretí ročník budú samostatné a prvý a štvrtý ročník budú spojené. Tiež navrhuje dvojtriednu prevádzku v Školskom klube detí pri ZŠ v školskom roku 2023/2024.
Ľubica Hrnčiarová, poslankyňa OZ sa vyjadrila, že by sa mohol upraviť poplatok za školský klub detí a zistiť koľko detí by potom malo záujem navštevovať školskú družinu.
Ing. Katarína Bobáľová, poslankyňa OZ sa vyjadrila, že súhlasí s pani Hrnčiarovou a navrhuje zvýšiť poplatok za školský klub detí na 8 Eur a zistiť, koľko detí by malo záujem navštevovať školský klub. Podľa toho rozhodnúť, či by nestačila iba jednotriedna prevádzka v Školskom klube detí pri ZŠ. Konštatovala, že je neskutočný luxus mať školskú družinu s takým malým počtom detí.
Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce informovala poslancov OZ o pracovnom pomere vychovávateliek.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 52/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
návrh na počet prijímaných žiakov do 1. ročníka ZŠ a návrh organizácie ZŠ pre školský rok 2023/2024 predložený riaditeľkou Základnej školy Tomášovce, Mgr. Alenou Kocúrovou
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Diskusia
Starosta informoval poslancov OZ o vyradení motorového vozidla Škoda Pick up z inventáru obce. Ďalej predložil opakovanú telefonickú sťažnosť na pána Gabriela Zupka a na jeho chov hospodárskych zvierat. Starosta navrhol, aby Komisia verejného poriadku a životného prostredia vykonala opakovanú kontrolu na mieste chovu a 
v prípade potreby stanovila termín, dokedy je potrebné vykonať nápravu. Ak náprava nebude vykonaná do stanoveného termínu, podnet sa postúpi Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.
Juraj Baláž, poslanec OZ predložil anonymnú sťažnosť od občana na pána Falušiho a na jeho chov hospodárskych zvierat na ulici Poľná. Ďalej poukázal na skutočnosť, že občania sa informujú o výrub stromov, pretože množstvo stromov v súčasnom období vysychá.
Starosta konštatoval, že riešenie vysychania stromov je v štádiu riešenia. Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 53/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
1. informáciu o vyradení motorového vozidla Škoda Pick up z inventáru obce
2. informáciu, že riešenie vysychania stromov je v štádiu riešenia
B/ - ukladá -
Komisii verejného poriadku a životného prostredia, aby v súčinnosti so starostom obce vykonali kontrolu dodržania opatrení prijatých v novembri 2019 vo veci chovu hospodárskych zvierat u pána Gabriela Zupka, ul. Ostredky II. 366/16, Tomášovce a zároveň preverili chov hospodárskych zvierat u pána Falušiho, ul. Poľná 236/1, Tomášovce
Z: predseda komisie, starosta                                                     T: do 30.06.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
"Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

Starosta vyzval OZ ku prerokovaniu kultúrneho podujatia Deň obce Tomášovce a navrhol, aby Kultúrna komisia pripravila návrh zabezpečenia uvedeného plánovaného podujatia.
Ďalej informoval o 90-tom výročí futbalu v Tomášovciach. Konštatoval, že v roku 1933 sa v Tomášovciach začal prvýkrát hrať futbal súťažne.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 54/2023 zo dňa 07.06.2023
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
informáciu o 90-tom výročí futbalu v Tomášovciach
B/ - ukladá -
Kultúrnej komisii vypracovať a predložiť návrh zabezpečenia kultúrneho podujatia Deň obce Tomášovce
Z: predsedkyňa komisie                                                     T: do 30.06.2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za: 9 (Ing. Michal Ľalík, Ing. Marek Mitter, Ing. Ján Kanda, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Katarína Bobáľová, Ján Petian, Renáta Macková, Juraj Baláž, Marian Urban)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 0
Uznesenie bolo schválené.

13/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka 
                                                                                                                                
Marian Urban v.r., 1. overovateľ
Ing. Katarína Bobáľová v.r., 2. overovateľ
 

 

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková