Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 05.10.2022

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 05.10.2022 o 18:00 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní: Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová - poslanci OZ
Zapisovateľka: Andrea Vreštiaková - pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 18:00 hod. je prítomných sedem poslancov OZ z deviatich, t. j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.   Otvorenie a schválenie programu
2.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.   Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.  Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.   Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.   Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/II-1
7.   Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce
8.   Prerokovanie návrhu   na   tretiu   zmenu   rozpočtu   obce   na   rok   2022   –   schválenie Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2022
9.   Prerokovanie došlých žiadostí
10. Rôzne
11. Interpelácie poslancov – diskusia
12. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 65/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Andreu Vreštiakovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje -
1.   program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach,
2.   aby  v  rámci  diskusie  k jednotlivým  bodom  programu  mohli  vystúpiť  i  občania  – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac
za:  7 (Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 2 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Renátu Mackovú a Ing. Jána Kandu, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Štefan Kocúr - všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 66/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie -
že starosta určil za overovateľov zápisnice Renátu Mackovú a Ing. Jána Kandu - poslancov OZ
B/ - schvaľuje -
návrhovú  komisiu v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Štefan Kocúr - poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 7 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 4 a viac za:  7 (Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 2 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené.

O 18:10 hod. príchod poslankyne OZ p. Ľubice Hrnčiarovej.

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení zo zasadnutí OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice.
Starosta podal krátku informáciu k plneniu každého uznesenia a skonštatoval, že uznesenia prijaté obecným zastupiteľstvom sú splnené alebo sa priebežne plnia.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 67/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa: 0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady podal starosta obce.
Predložil Zápisnicu zo zasadnutia OR, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Obecná rada zasadala dňa 03.10.2022. Na zasadnutí boli prerokované všetky body programu, ktoré boli predložené obecnému zastupiteľstvu dňa 05.10.2022 aj s odporúčaniami na prípadné schválenie, či vykonanie zmien alebo doplnení.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 68/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
informáciu zo zasadnutia Obecnej rady
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

5/ Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Informácie  zo zasadnutí  jednotlivých  komisií  pri  OZ  predložili  predsedovia  jednotlivých komisií, ktoré zasadali:
Komisia pre ekonomiku a služby - komisia zasadala dňa 04.10.2022. Podrobnosti zo zasadnutia predložil predseda komisie, Ing. Milan Lošťák. Komisia na zasadnutí prerokovala:
- rozpočet obce, hospodárenie a finančnú situáciu obce - komisia skonštatovala, že rozpočet obce je mierne prebytkový,
- Rozpočtové opatrenie č. 3 - komisia k nemu zaujala súhlasné stanovisko,
- doručené žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce - komisia odporúča schváliť žiadosti od TJ Slovan Tomášovce a od firmy LIVAMED, s.r.o., ostatné žiadosti o dotáciu z rozpočtu obce komisia v momentálnej situácii odporúča neschváliť,
- a zhodnotila doterajšie pôsobenie Sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri obci - komisia neodporúča pri súčasnej legislatíve sociálny podnik riešiť. Predseda komisie požiadal o zrušenie časti Uznesenia č. 3/2022 zo dňa 24.02.2022, kde OZ ukladá Komisii pre ekonomiku a služby vypracovať písomnú správu o zistených skutočnostiach a tú predložiť na zasadnutí OZ,
- a  vypracovala  stanovisko  k  doručenej  žiadosti  od  občana  Mgr.  Romana  Babinského o uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku - komisia z dôvodu nepriaznivého vývoju neodporúča do konca kalendárneho roku 2022 a do schválenia rozpočtu na rok 2023 vstupovať do nového nájomného vzťahu, kde by sa obec zaviazala do budúceho obdobia a nevedela by potom svoje záväzky plniť.
Ostatné komisie pri OZ nezasadali.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 69/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
1.   informáciu  zo  zasadnutia  Komisie  pre  ekonomiku  a  služby  pri  OZ  od  posledného
zasadnutia OZ
2.   stanovisko obecnej rady k rozpočtu obce
3. stanovisko obecnej rady k žiadosti od občana Mgr. Romana Babinského o uzatvorenie zmluvy o prenájme nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku v obci Tomášovce, miestnosti o výmere 35 m2, t. j. v nehnuteľnosti súp. č. 109, ležiacej na parcele č. CKN 166 v k. ú. Tomášovce zapísanej na LV č. 759
4. informáciu o zhodnotení pôsobenia Sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri obci a ruší časť Uznesenia č. 3/2022 zo dňa 24.02.2022, kde ukladá Komisii pre ekonomiku a služby vypracovať písomnú správu o zistených skutočnostiach a tú predložiť na zasadnutí OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

6/ Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/II-1
Správu o výsledku kontroly predložila Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce a tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 70/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky obce Tomášovce Č.k. 2022/II-1
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

7/ Návrh na predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce
Starosta informoval, že v platnosti je Komunitný plán sociálnych služieb obce Tomášovce na roky 2018 – 2022, ktorý bol prijatý Uznesením č. 97/2017 zo dňa 14.12.2017 Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce. Z dôvodu blížiaceho sa konca platnosti uvedeného komunitného  plánu  je  potrebné  jeho  platnosť  predĺžiť.  Ďalej  informoval,  že  aktuálne  sa pripravuje Komunitný plán sociálnych služieb pre mikroregión Novohradské podzámčie v rámci projektu „Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni na Slovensku“ implementovaného BBSK, ktorý je podporený Európskou komisiou. Z dôvodu vypracovania komunitného plánu pre mikroregión na obdobie 2024 – 2030, nie je potrebné spracovanie komunitného plánu (na ďalšie programovacie obdobie) na úrovni obce, nakoľko povinnosť obce v súlade s § 83 ods. 1 zákona o sociálnych službách bude zohľadnená v rámci územného obvodu mikroregiónu, ktorého   súčasťou   je   aj   obec   Tomášovce.   V rámci   návrhu   na    predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce starosta predložil tri alternatívy.
OR odporúča OZ schváliť I. alternatívu, t. j. predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce na roky 2018 - 2022 do doby schválenia spoločného Komunitného plánu sociálnych služieb mikroregiónu Novohradské podzámčie.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 71/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje –
predĺženie platnosti Komunitného plánu sociálnych služieb obce Tomášovce na roky 2018- 2022 do doby schválenia spoločného Komunitného plánu sociálnych služieb mikroregiónu Novohradské podzámčie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

8/ Prerokovanie návrhu  na  tretiu  zmenu  rozpočtu  obce  na  rok  2022  –  schválenie
Rozpočtového opatrenia č. 3 na rok 2022
Ekonómka obce predložila Rozpočtové opatrenie č. 3/2022, ktoré tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice a podala podrobnejšie informácie o návrhu na tretiu zmenu rozpočtu obce na rok 2022, ktorým sa schváli presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu.
OR odporúča OZ schváliť Rozpočtové opatrenie č. 3/2022.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 72/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
Rozpočtové opatrenie č. 3/2022 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

9/ Prerokovanie došlých žiadostí
Starosta predložil prijaté žiadosti:
a)  žiadosť Maja n.o., Nová Ves 86, 962 12 Detva o poskytnutie finančného príspevku na mzdy a prevádzku EP Súkromného centra voľného času pre rok 2023
Žiadateľ žiada obec Tomášovce o poskytnutie finančného príspevku na mzdy a prevádzku EP Súkromného centra voľného času pre rok 2023 pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Tomášovce.
OR neodporúča OZ poskytnutie finančného príspevku schváliť, nakoľko v zmysle § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec poskytuje na základe zmluvy podľa § 9aa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia, ktoré je zriadené na území obce. Súkromné centrum voľného času Majačik, ktorého zriaďovateľom je žiadateľ, nie je zriadené na území obce Tomášovce.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 73/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- neschvaľuje -
poskytnutie finančného príspevku na mzdy a prevádzku EP Súkromného centra voľného času, ktorého zriaďovateľ je Maja n.o., Nová Ves 86, 962 12 Detva, pre rok 2023 pre deti vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

b)  žiadosť  od  SENIOR  ACTIVE  Hriňová  n.o.,  Školská  1566,  962  05  Hriňová  ako neverejného   poskytovateľa   sociálnej   služby   o   poskytnutie   finančného   príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadateľ žiada poskytnúť finančný príspevok na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby pani Martu Urbanovú, ktorá má pobyt na území obce Tomášovce.
OR   neodporúča   OZ  poskytnutie   finančného   príspevku   schváliť   z dôvodu   nedostatku rozpočtových prostriedkov na oddiele 10-Sociálne zabezpečenie.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 74/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- neschvaľuje -
poskytnutie finančného príspevku pre SENIOR ACTIVE  Hriňová  n.o.,  Školská  1566, 962 05 Hriňová ako neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby pani Martu Urbanovú, ktorá má pobyt na území obce Tomášovce, z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov na oddiele 10-Sociálne zabezpečenie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

c)  žiadosť od Centrum zborovej diakonie Kanaán, Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica ako neverejného   poskytovateľa   sociálnej   služby   o   poskytnutie   finančného   príspevku na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
Žiadateľ žiada poskytnúť finančný príspevok na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby pani Elenu Kolimárovú, ktorá má pobyt na území obce Tomášovce.
OR   neodporúča   OZ  poskytnutie   finančného   príspevku   schváliť   z dôvodu   nedostatku rozpočtových prostriedkov na oddiele 10-Sociálne zabezpečenie.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 75/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- neschvaľuje -
poskytnutie finančného príspevku pre Centrum zborovej  diakonie  Kanaán,  Lazovná  23, 974 01 Banská Bystrica ako neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na prevádzku na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby pre prijímateľa sociálnej služby pani Elenu Kolimárovú, ktorá má pobyt na území obce Tomášovce, z dôvodu nedostatku rozpočtových prostriedkov na oddiele 10-Sociálne zabezpečenie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac"
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)"
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

d)  žiadosť od Šachového klubu Junior Tomášovce o prenájom priestorov
Žiadateľ žiada poskytnúť bezplatne priestory Kultúrneho domu v Tomášovciach za účelom organizovania tréningov a mládežníckych šachových turnajov v obci.
OR odporúča OZ bezplatné poskytnutie priestorov schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 76/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1. pre žiadateľa Šachový klub Junior Tomášovce bezplatný prenájom priestorov Kultúrneho domu v Tomášovciach a to sobášnej miestnosti, chodby a WC z dôvodu usporiadania tréningov každý týždeň od 09.09.2022 do 30.06.2023 v poobedňajších hodinách a to v dňoch štvrtok od 16:30 hod. do 18:00 hod. a v piatok od 16:30 hod. do 20:00 hod.
2. pre žiadateľa Šachový klub Junior Tomášovce bezplatný prenájom priestorov Kultúrneho domu v Tomášovciach a to sály, chodby a WC z dôvodu usporiadania mládežníckeho šachového turnaja v dňoch 22.10.2022 a 26.11.2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

e)  žiadosť  od  Občianskeho  združenia  Havkáči,  Závadská  124/22,  985  56  Tomášovce o poskytnutie miestnosti - sála kultúrneho domu
Žiadateľ žiada poskytnúť bezplatne priestory Kultúrneho domu v Tomášovciach za účelom zorganizovania Štefanskej zábavy dňa 25.12.2022.
OR odporúča OZ bezplatné poskytnutie priestorov schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 77/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
pre žiadateľa Občianske združenie Havkáči bezplatné poskytnutie priestorov Kultúrneho domu v Tomášovciach na dni 25. - 26.12.2022 a to sály, kuchyne, chodby a WC z dôvodu usporiadania Štefanskej zábavy
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

f)   žiadosť od TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce vo výške 9.250,00 Eur za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom v rámci ročníka 2022/2023 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom v druhom polroku 2022
Ing.  Milan  Lošťák,  poslanec  OZ  –  sa  vyjadril,  že  aj  Komisia  pre  ekonomiku  a služby prerokovala uvedenú žiadosť o dotáciu a odporúča túto schváliť, ale do budúcna nie je únosné, aby obec Tomášovce poskytovala dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce v takejto vysokej výške. S týmto názorom súhlasili aj ostatní poslanci OZ.
Mária Kúkeľová, poslankyňa OZ – tiež vyjadrila svoj nesúhlas s neustále narastajúcou výškou dotácie a konštatovala, že je potrebné už prijať príslušné opatrenia.
Štefan Kocúr, poslanec OZ – vysvetlil ako sa hrá jesenná a jarná sezóna. Začína sa hrať na jeseň a pokračuje sa na jar. Konštatoval, že futbalisti TJ Slovan Tomášovce sú prevažne Tomášovčania a reprezentujú obec na vysokej úrovni, ale bohužiaľ futbalový zväz ich nepodporuje, práve naopak. Výdavky sa neúmerne zvýšili a z toho dôvodu aj TJ Slovan Tomášovce žiada dotáciu vo zvýšenej výške.
Ján Petian, poslanec OZ –  požiadal,  aby sa prerokovala táto žiadosť na jesennú sezónu a v prípade, že bude podaná nová žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce na jarnú sezónu, tá sa bude riešiť potom v danom čase. Konštatoval však, že sa budú musieť prijať viaceré opatrenia, tak zo strany obce Tomášovce ako aj zo strany TJ Slovan Tomášovce.
OR odporúča OZ schváliť dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce v požadovanej výške.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 78/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2022 vo výške 9.250,00 Eur (8.750,00 Eur futbal a 500,00 Eur šach) za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas druhého polroka 2022 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas druhého polroka 2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

g)  žiadosť od firmy LIVANMED, s.r.o., konateľ MUDr. Ivan Babušík, o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2022 vo výške 1.000,00 Eur za účelom rozšírenia a skvalitnenia poskytovaných zdravotníckych služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2022
OR odporúča OZ schváliť dotáciu pre LIVAMED, s.r.o. v požadovanej výške.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 79/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
dotáciu z rozpočtu obce pre firmu LIVANMED, s.r.o., konateľ MUDr. Ivan Babušík,  na rok 2022   vo   výške   1.000,00   Eur   za   účelom   rozšírenia   a   skvalitnenia  poskytovaných zdravotníckych služieb občanom v obci Tomášovce počas roka 2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

10/ Rôzne
a) oboznámenie poslancov OZ s výsledkom kontroly Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, zameranej na plnenie povinnosti v súlade s ust. § 81 ods.7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výsledok kontroly je obsiahnutý v Protokole č. 55/2022 zo dňa 28.09.2022, v ktorom je konštatované, že kontrolovaný subjekt, t. j. obec Tomášovce, si nesplnil povinnosť zosúladiť vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu podľa § 81 ods. 7 písm. b) zákona o odpadoch podľa ustanovenia § 58b ods. 2 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z. do 30.06.2021. Túto si splnil až k 04.09.2021.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 80/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
výsledok kontroly Slovenskej inšpekcie ŽP, Inšpektorát ŽP Banská Bystrica, zameranej na plnenie povinnosti v súlade s ust. § 81 ods.7 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obsiahnutý v Protokole č. 55/2022 zo dňa 28.09.2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

b)  návrh na  zmenu účelu  použitia   prostriedkov z rezervného  fondu na  akciu  „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“ - práce naviac v sume 10.760,76 Eur a schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z022022 zo dňa 20.07.2022 pre realizáciu diela s názvom „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022“
Starosta obce predložil návrh na zmenu účelu použitia prostriedkov z rezervného fondu na akciu „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“ - práce naviac v sume 10.760,76 Eur:
a) použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 3.108,60 Eur z rezervného fondu z akcie opravy troch tried v ZŠ Tomášovce po mimoriadnej okolnosti - maľovanie tried a brúsenie parkiet po zatečení strechy budovy ZŠ,
b) použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 4.694,94 Eur z rezervného fondu z akcie  rekonštrukcia havarijného stavu strechy budovy ZŠ Tomášovce,
c) použitie zostatku finančných prostriedkov v výške 407,00 Eur z rezervného fondu z akcie rekonštrukcia havarijného stavu obecného rozhlasu po jeho poškodení búrkou,
d) použitie zostatku finančných prostriedkov v výške 2.550,22 Eur z rezervného z akcie dofinancovanie projektu „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“ nad rámec schváleného spolufinancovania
Predmetom tohto Dodatku č. 1 sú doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a s tým súvisiaca zmena ceny diela. Rozsah naviac prác je uvedený v prílohe tohto Dodatku č. 1. Počas asfaltovania miestnych komunikácií v obci Tomášovce bolo operatívne dohodnuté s firmou SVOMA s.r.o. za účasti starostu, zástupcu starostu a stavebného dozoru, že vzhľadom na časté využívanie cesty na rybník ťažkými poľnohospodárskymi strojmi sa zväčší hrúbka vrchného asfaltu zo 40 mm na 60 mm v celej dĺžke komunikácie. Zároveň sa dohodlo, že po ukončení prác sa vykoná porealizačné zameranie skutočne prevedených prác geodetom a tie sa aj vyúčtujú. Jednalo sa o vyasfaltovanie plôch naviac v celkovej výmere 110 m2. Na základe uvedeného boli vyčíslené práce naviac v sume 11.000,34 Eur bez DPH, t. j. 13.200,41 Eur s DPH. Tieto práce je potrebné schváliť formou Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z022022. Finančné krytie je zabezpečené aj naďalej z rezervného fondu v rámci schválenia čerpania rezervného fondu zo zasadnutia OZ zo dňa 13.07.2022, kde bolo schválené celkové čerpanie rezervného fondu v celkovej výške 157.000,00 Eur s DPH. Pri ostatných aktivitách došlo k úsporám, ktoré by bolo možné presunúť a tým pokryť práce naviac na asfaltovanie."
"OR odporúča OZ zmenu účelu použitia prostriedkov z rezervného fondu na akciu „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“ vo výške 10.760,76 Eur a Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z022022 schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 81/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
1.   zmenu účelu použitia prostriedkov z rezervného fondu na akciu „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce“ v sume 10.760,76 Eur:
a) použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 3.108,60 Eur z rezervného fondu z akcie opravy troch tried v ZŠ Tomášovce po mimoriadnej okolnosti - maľovanie tried a brúsenie parkiet po zatečení strechy budovy ZŠ,
b) použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 4.694,94 Eur z rezervného fondu z akcie rekonštrukcia havarijného stavu strechy budovy ZŠ Tomášovce,"
c) použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 407,00 Eur z rezervného fondu z akcie  rekonštrukcia havarijného stavu obecného rozhlasu po jeho poškodení búrkou,
d) použitie zostatku finančných prostriedkov vo výške 2.550,22 Eur z rezervného z akcie dofinancovanie projektu „Stavebné úpravy skladu v obci Tomášovce“ nad rámec schváleného spolufinancovania
2.  Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. Z022022 zo dňa 20.07.2022 pre realizáciu diela s názvom „Obnova povrchu MK v obci Tomášovce 2022“
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

c)  schválenie Zmluvy o práve používania Služby ELWIS so spoločnosťou JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava
Starosta oboznámil prítomných poslancov s výhodami Služby ELWIS od spoločnosti JRK Slovensko s.r.o., ktorý predstavuje moderný systém evidencie odpadov prostredníctvom merania naplnenosti jednotlivých nádob priradených ku konkrétnym domácnostiam, poskytuje obraz o celkovom odpadovom hospodárstve v sledovanej lokalite. Systém umožňuje taktiež zavedenie motivačnej schémy pre najlepšie triediace domácnosti.
OR odporúča OZ Zmluvu o práve používania Služby ELWIS schváliť.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 82/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje -
uzatvorenie  Zmluvy  o  práve  používania  Služby  ELWIS  medzi  obcou  Tomášovce  a spoločnosťou JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

d)  ukončenie poverenia na zastupovanie starostu obce Tomášovce zástupcom starostu obce Jánom Petianom s pracovným úväzkom v rozsahu 37,5 hodín týždenne ku dňu 31.10.2022 z dôvodu blížiaceho sa konca volebného obdobia 2018 - 2022
Starosta informoval, že Ján Petian, poslanec OZ, bol od 14.02.2019 poverení  výkonom funkcie zástupcu starostu obce Tomášovce. Poverenie bolo schválené OZ Uznesením č. 19/2019 zo dňa 13.02.2019. Z dôvodu blížiaceho sa konca volebného obdobia 2018 - 2022 a vysporiadania pracovných vzťahov starosta navrhol ukončenie poverenia s Jánom Petianom, zástupcom starostu obce, ku dňu 31.10.2022.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 83/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie -
ukončenie poverenia na zastupovanie starostu obce Tomášovce zástupcom starostu obce Jánom Petianom s pracovným úväzkom v rozsahu 37,5 hodín týždenne ku dňu 31.10.2022 z dôvodu blížiaceho sa konca volebného obdobia 2018 - 2022
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

e)  prerokovanie návrhu na schválenie odmien pre poslancov OZ a pre hlavnú kontrolórku obce za rok 2022
Starosta poďakoval všetkým poslancom OZ a hlavnej kontrolórke obce za prácu, ktorú vykonávali v prospech obce v roku 2022 a tiež počas celého uplynulého volebného obdobia. Ďalej predložil návrh, aby bola všetkým poslancom a hlavnej kontrolórke obce schválená odmena ku koncu volebného obdobia vo výške 350,00 Eur.
Ing. Milan Lošťák, predseda Komisie pre ekonomiku - súhlasil s odmenou vo výške 350,00 Eur a navrhol navýšenie platu pre starostu obce o sumu vo výške 350,00 Eur na obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022.
Všetci poslanci s týmto návrhom súhlasili.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 84/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - schvaľuje -
1. odmenu vo výške 350,00 Eur pre poslancov OZ Mgr. Štefana Habana, Ľubicu Hrnčiarovú, Ing. Jána Kandu, Štefana Kocúra, Máriu Kúkeľovú, Ing. Milana Lošťáka, Renátu Mackovú, Jána Petiana a Ing. Romana Pivarčiho za činnosť v roku 2022
2.  odmenu  vo  výške  350,00  Eur  pre  hlavnú  kontrolórku  obce  Ing.  Gabrielu  Fábiánovú za činnosť v roku 2022
B/ - zvyšuje -
na obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022 plat starostu obce Tomášovce podľa § 4 ods. 2 zákona č.  253/1994  Z.  z.  o právnom  postavení  a platových  pomeroch  starostov  obcí a primátorov miest v znení zákona č. 154/2011 Z. z. zo sumy 2.665,00 Eur o 13,13 % na sumu 3.015,00 Eur.    Od 01.11.2022 bude upravený plat starostu opäť na výšku 2.665,00 Eur
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

11/ Interpelácie poslancov - diskusia
Starosta podal nasledovné informácie:
-    začatie veľkých pozemkových úprav v obci Tomášovce
-    bol schválený strategický dokument štatút UMR
-    informácia o personálnych zmenách MŠ a ZŠ
-    opätovne doplnená žiadosť o NFP na projekt „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
-    predbežne bol vyhodnotený projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“
-    bol podaný projekt „Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce“
-    prebieha oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia
Štefan Kocúr, poslanec OZ – predložil podnet - sťažnosť pani Kurčíkovej, že v prípade silných dažďov im vytápa rodinný dom.
Starosta  podal  vysvetlenie  k uvedenej  sťažnosti.  Pani  Kurčíkovú  už  aj  osobne  navštívil a vyhotovil tiež fotodokumentáciu. Konštatoval, že situácia nie je taká kritická, ale bude treba zabezpečiť odvodnenie na ulici Ostredky II.
Po skončení rozpravy starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 85/2022 zo dňa 05.10.2022
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie informácie -
1.   o začatí veľkých pozemkových úprav v obci Tomášovce
2.   že bol schválený strategický dokument štatút UMR
3.   o personálnych zmenách MŠ a ZŠ
4.  že bola opätovne doplnená žiadosť o NFP na projekt „Malá kompostáreň v obci Tomášovce“
5.   že bol predbežne vyhodnotený projekt „Revitalizácia vnútrobloku v obci Tomášovce“
6.   že bol podaný projekt „Rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu v obci Tomášovce“
7.   že prebieha oprava obecného rozhlasu a verejného osvetlenia
8.   podaný podnet od poslanca OZ, Štefana Kocúra
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac
za:   8 (Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti: 0
zdržal sa:  0
neprítomní: 1 (Mgr. Štefan Haban)
Uznesenie bolo schválené.

12/ Záver
Keďže  viac  bodov  na  prerokovanie  nebolo,  starosta  poďakoval  prítomným  za  účasť  a zasadnutie OZ ukončil.
 
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Andrea Vreštiaková v.r., zapisovateľka                                                                  
Renáta Macková v.r., 1. overovateľ                                                                  
Ing. Ján Kanda v.r., 2. overovateľ
 
Pozvanka_OZ_05.10.2022.pdf (127.83 kB)
Zapisnica_OZ_05.10.2022.pdf (303.11 kB)
Priloha_1-Prezencna_listina_zo_zasadnutia_OZ.PDF (1.14 MB)
Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_k_05.10.2022.pdf (219.29 kB)
Priloha_3-Zapisnica_OR_03.10.2022.pdf (214.84 kB)
Priloha_4-Sprava_o_vysledku_kontroly.pdf (120.78 kB)
Priloha_5-Rozpoctove_opatrenie_3-2022.pdf (59.93 kB)
                                                                         
                                                                     
 

 

Zodpovedá: Andrea Vreštiaková