Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zápisnice OZ - Zápisnica zo zasadnutia OZ 03.03.2021

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 03.03.2021 o 17:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní:  Ľubica Hrnčiarová – poslankyňa OZ, Ing. Gabriela Fábiánová – hlavná kontrolórka obce
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 17:30 hod. je prítomných osem poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:

1. Otvorenie a schválenie programu
2. Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4. Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5. Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6. Prerokovanie návrhu na prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2021
7. Prerokovanie návrhu Dohody o splátkovom kalendári za záväzok vyplývajúci z neuhradenej z dani z nehnuteľnosti za roky od 2014 do 2019
8. Prerokovanie došlých žiadostí o schválenie dotácie z rozpočtu obce
9. Rôzne
10. Interpelácie poslancov – diskusia
11. Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom.
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 18/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Ing. Romana Pivarčiho a Ing. Jána Kandu, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková  a Mária Kúkeľová – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 19/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Ing. Romana Pivarčiho a Ing. Jána Kandu - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková  a Mária Kúkeľová – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil starosta obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 20/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

O 17.50 hod príchod JUDr. Petra Mihályho, žiadateľa o uzatvorenie dohody o splátkach.

4/ Správa o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu predložil starosta obce.
Obecná rada zasadala spolu s Komisiou pre ekonomiku a služby dňa 01.03.2021. Na svojom zasadnutí prerokovala všetky body, ktoré sú v programe dnešného zasadnutia OZ. OR zaujala stanovisko k predloženému návrhu JUDr. Petra Mihályho uznať dlh a k návrhu dohody o splácaní dlhu o doporučuje poslancom OZ uvedenú dohodu schváliť. Zároveň OR doporučuje poslancom OZ schváliť žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce pre žiadateľov TJ Slovan Tomášovce a STK Tomášovce, výšku dotácie však doporučuje krátiť o pomernú časť, počas ktorej nevykonávajú činnosť z dôvodu pandémie COVID 19. Obecná rada nedoporučuje poslancom OZ schváliť dotáciu pre CVČ TREND, zriaďovateľ Mesto Detva. Obecná rada odporúča poslancom OZ vytvoriť kapitolu vo výške 10.000,- EUR na dotácie poskytované z rozpočtu obce pre živnostníkov, SHR a drobných podnikateľov, ktorí aktívne podnikajú a vyvíjajú činnosť na území obce resp. majú na území obce sídlo. Maximálna výška dotácie by bola 500,- EUR. Na záver sa obecná rada zaoberala činnosťou sociálneho podniku obce ako aj efektívnym nakladaním s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 21/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
Správu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Správy zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
Správy o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia komisií.
Komisia pre ekonomiku a služby – informáciu podal Ing. Milan Lošťák, predseda komisie. Komisia zasadala spolu s obecnou radou dňa 01.03.2021. Na zasadnutí komisie sa zúčastnil aj JUDr. Peter Mihály, žiadateľ o uzatvorenie dohody o splátkach. Hlavným bodom rokovania bolo prerokovať najnovší návrh dohody o splátkach na urovnanie dlhu JUDr. Mihályho voči obci ako aj úhrada doteraz vzniknutých nákladov obce vynaložených v prebiehajúcom exekučnom konaní. Po vzájomnom vyjasňovaní si stanovísk vzišiel kompromisný návrh, s ktorým súhlasili obe strany. Dohoda bude uzatvorená formou notárskej zápisnice s klauzulou o jednoznačnom uznaní dlhu a dohodnutom splátkovom kalendári. Po podpísaní dohody a uhradení prvej splátky obec podá návrh na zastavenie exekučného konania. Definitívna podoba dohody bude schválená na zasadnutí OZ dňa 03.03.2021, kde jej záväzné znenie predloží JUDr. Peter Mihály. Na základe týchto skutočností Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby doporučuje poslancom OZ dohodu o urovnaní dlhu schváliť. Ďalej sa komisia zaoberala doručenými žiadosťami o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 od TJ Slovan Tomášovce vo výške 13.000,- EUR a STK Tomášovce vo výške 500,- EUR. Komisia doporučuje poslancom OZ schváliť dotáciu pre STK Tomášovce v plnej výške 500,- EUR a pre TJ Slovan Tomášovce krátiť dotáciu na 10.000,- EUR s tým, že obec vybuduje za znížené financie v roku 2019 a v roku 2020 t.j. za min 6.000,- EUR v športovom areály automatickú závlahu. Komisia nedoporučuje poslancom OZ schváliť dotáciu pre CVČ TREND, zriaďovateľ Mesto Detva. Komisia doporučuje poslancom OZ vytvoriť v rozpočte obce na rok 2021 kapitolu vo výške 10.000,- EUR na dotácie poskytované z rozpočtu obce pre živnostníkov, SHR a drobných podnikateľov, ktorí aktívne podnikajú a vyvíjajú činnosť na území obce resp. majú na území obce sídlo. Maximálna výška dotácie by bola 500,- EUR. Na záver sa komisia zaoberala činnosťou sociálneho podniku obce ako aj efektívnym nakladaním s nehnuteľnosťami vo vlastníctve obce.
Športová komisia – informáciu podal Štefan Kocúr, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 02.03.2021. Na zasadnutí komisie sa zúčastnili aj zástupcovia TJ Slovan Tomášovce. Hlavným bodom rokovania bolo prerokovať doručené žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 od TJ Slovan Tomášovce vo výške 13.000,- EUR a STK Tomášovce vo výške 500,- EUR. Predseda TJ p. Dominik Badinka podal informáciu, že od tohto roku budú zastrešovať aj činnosť šachového klubu ŠK Junior Tomášovce, na ktorého rozbeh a činnosť žiadajú naviac 1.000,- EUR. Komisia doporučuje poslancom OZ schváliť dotáciu pre STK Tomášovce v plnej výške 500,- EUR a pre TJ Slovan Tomášovce krátiť dotáciu na 10.000,- EUR (z toho 1.000,- EUR pre šachový klub ŠK Junior Tomášovce) s tým, že obec vybuduje za znížené financie v roku 2020 a v roku 2021 t.j. za min 6.000,- EUR v športovom areály automatickú závlahu. 
Ostatné komisie nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 22/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
1. správu zo zasadnutia Komisie pre ekonomiku a služby
2. správu zo zasadnutia Športovej komisie
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Prerokovanie návrhu na prvú zmenu rozpočtu obce na rok 2021 – schválenie Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2021
Návrh predložila Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce. Rozpočtového opatrenia č. 1 na rok 2021 tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice. Rozpočtové opatrenie rieši presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu na zabezpečenie prostriedkov na vyplatenie dotácií z rozpočtu obce pre malých podnikateľov pôsobiacich na území obce v celkovej sume 10.000,- EUR.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 23/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 podľa § 14 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:
- presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu (dotácia pre malých podnikateľov v obci v sume 10.000,- EUR – regionálny rozvoj)
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Prerokovanie návrhu Dohody o splátkovom kalendári za záväzok vyplývajúci z neuhradenej z dani z nehnuteľnosti za roky od 2014 do 2019
Návrh predložil starosta obce. 
Starosta uviedol, medzi Obcou Tomášovce ako veriteľom a JUDr. Petrom Mihálym ako dlžníkom v súčasnosti je vedené exekučné konanie na Exekútorskom úrade Banská Bystrica, súdna exekútorka JUDr. Alena Bohovičová, Ul. 29. augusta č. 16, 974 01 Banská Bystrica pod sp. zn. 6EX 9/21, ktorej predmetom je záväzok dlžníka voči veriteľovi o zaplatenie 19.059,61 EUR s príslušenstvom. Dňa 11.02.2021 sa dlžník obrátil na obec s úmyslom dohodnúť sa na urovnaní záväzku mimo exekučného konania a predložil návrh, že je ochotný uznať dlh a navrhol dohodu o splácaní dlhu. Uvedený návrh starosta prekonzultoval s hlavnou kontrolórkou obce Ing. Gabrielou Fábiánovou ako aj s JUDr. Ivanou Tršovou Rejdovianovou, právnou zástupkyňou obce. Následne bol tento návrh doplnený o vznesené pripomienky obce a zaslaný späť na posúdenie. V pondelok 01.03.2021 zaslal JUDr. Peter Mihály návrh so zapracovanými pripomienkami obce a s takýmto návrhom  sa zaoberala obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby. Uvedeného rokovania sa zúčastnil aj JUDr. Peter Mihály. Obecná rada ako aj Komisia pre ekonomiku a služby poslancom OZ doporučuje návrh na uznanie dlhu a splátkový kalendár so zapracovanými pripomienkami obce schváliť. Súčasne prišiel JUDr. Peter Mihály sám osobne predstaviť svoj návrh na toto zasadnutie OZ a ten tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice.
JUDr. Peter Mihály, dlžník, oboznámil prítomných poslancov s dôvodmi, za akých dlh vznikol, vysvetlil, prečo nemohol dlh riadne a včas splácať a predložil svoj návrh na urovnanie sporu.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ uviedol, že nakoľko obecná rada, Komisia pre ekonomiku a služby, hlavná kontrolórka obce ako aj právna zástupkyňa obce s predloženou dohodou súhlasia, tak ďalšia diskusia k uvedenému bodu nie je potrebná. Poslanci OZ mali dostatok času a  informácií na zaujatie stanoviska k uvedenej problematike.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 24/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie – 
1. predložený návrh dohody JUDr. Perta Mihályho o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ zo dňa 01.03.2021, ktorý bol doplnený dňa 02.03.2021 podľa pripomienok obce
2. stanovisko obecnej rady, v ktorom obecná rada odporúča poslancom OZ predložený návrh dohody JUDr. Perta Mihályho o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ schváliť
3. stanovisko Komisie pre ekonomiku a služby, v ktorom komisia odporúča poslancom OZ predložený návrh dohody JUDr. Perta Mihályho o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ schváliť
4. stanovisko hlavnej kontrolórky obce zo dňa 03.03.2021, v ktorom hlavná kontrolórka obce odporúča poslancom OZ predložený návrh dohody JUDr. Perta Mihályho o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ schváliť
B - schvaľuje – 
dohodu o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ vypracovanú a doplnenú JUDr. Pertom Mihálym o pripomienky obce v znení predloženom na tomto zasadnutí OZ
C - poveruje – 
starostu obce podpisom dohody o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ formou notárskej zápisnice
D - žiada – 
starostu obce po podpise dohody o „Uznanie dlhu a dohoda o splácaní dlhu“ a po a uhradení 1. splátky vo výške 3800,- € (slovom: tritisíc osemsto eur) bezodkladne podať Návrh na zastavenie exekučného konania na Exekútorskom úrade Banská Bystrica, súdnou exekútorkou JUDr. Alenou Bohovičovou, Ul. 29. augusta č. 16, 974 01 Banská Bystrica pod sp. zn. 6EX 9/21 voči dlžníkovi JUDr. Petrovi Mihálymu rod. Mihály, nar. 02.02.1982, r.č.: 820202/7834, trvale bytom: Ulica Jókaiho 121/16, 984 01 Lučenec, občan SR
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Ľubica Hrnčiarová)
Uznesenie bolo schválené. 

O 18.15 hod príchod Ľubici Hrnčiarovej, poslankyne OZ.

8/ Prerokovanie došlých žiadostí
Predložil starosta obce.
a) Upravená žiadosť TJ Slovan Tomášovce o dotáciu z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 13 000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2021 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2021.
OR, Komisia pre ekonomiku a služby a Športová komisia odporúča poslancom OZ schváliť dotáciu vo výške 10.000,00 EUR.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 25/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje - 
dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Slovan Tomášovce na rok 2021 vo výške 10.000,00 EUR za účelom organizovania futbalových podujatí organizovaných oblastným zväzom a stredoslovenským futbalovým zväzom počas celého roka 2021 a za účelom organizovania šachových podujatí organizovaných krajským a celoslovenským šachovým zväzom počas roka 2021
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

b) Žiadosť Stolnotenisového klubu Tomášovce o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2021
OR, Komisia pre ekonomiku a služby a Športová komisia odporúča poslancom OZ schváliť dotáciu vo výške 500,00 EUR .
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 26/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje - 
dotáciu z rozpočtu obce pre Stolnotenisový klub Tomášovce na rok 2021 vo výške 500,00 EUR za účelom organizovania stolnotenisových podujatí počas celého roka 2021
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

c) Žiadosť Mesta Detva o poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Tomášovce v školskom zariadení Centrum voľného času TREND, ktorého Mesto Detva je zriaďovateľom
OR a Komisia pre ekonomiku a služby nedoporučuje poslancom OZ uvedenú dotáciu schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 27/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Tomášovce v školskom zariadení Centrum voľného času TREND, ktorého Mesto Detva je zriaďovateľom
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  0
proti: 9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie nebolo schválené. 

9/ Rôzne
a) Návrh Štefana Kocúra, predsedu Športovej komisie na schválenie realizácie automatickej závlahy na futbalovom ihrisku v Tomášovciach
Štefan Kocúr, predseda Športovej komisie uviedol, že vybudovaním automatickej závlahy bude výrazne znížená náročnosť na údržbu futbalového ihriska. Momentálne uvedenej realizácii nahráva aj súčasná pandemická situácia a pozastavené súťaže, takže sa môže trávnik zregenerovať. Ako zdroje financovania navrhol využiť úsporu na dotácii pre TJ Slovan Tomášovce za rok 2020 vo výške 3.000,- EUR a taktiež úsporu na dotácii pre TJ Slovan Tomášovce za rok 2021 vo výške 3.000,- EUR. Rozdiel za finálnu realizáciu navrhuje doplatiť z rozpočtu obce.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ tento návrh podporil. Uvedená automatická závlaha je už bežným vybavením futbalových ihrísk v okolitých obciach, kde sa hrá podobná súťaž ako u nás.
Starosta uviedol, že urobí verejné obstarávanie na zhotovenie uvedenej závlahy a následne zrealizuje uvedený projekt v čo najskoršom termíne, pokiaľ pre pandemické opatrenia je prerušená súťaž. Zároveň uviedol, že celkové predpokladané náklady na realizáciu závlahy podľa neho nebudú vyššie ako 10.000,- EUR. Cena bude závisieť aj od toho, či terajšie čerpadlo vo vlastníctve obce bude svojím výkonom postačujúce.
Poslanci OZ so navrhnutým postupom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 28/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– schvaľuje  – 
vybudovanie automatického zavlažovacieho systému na futbalovom ihrisku v Tomášovciach
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

O 18:45 hod odchod poslanca OZ Štefana Kocúra zo zasadnutia OZ.

10/ Interpelácie poslancov – diskusia
a) Informácia riaditeľky MŠ o činnosti materskej školy
Riaditeľka MŠ p. Anna Liptáková poinformovala poslancov OZ o predbežnom záujme o zápis do MŠ pre školský rok 2021/2022. Uviedla, že záujem prevyšuje kapacitu MŠ. Navrhla vykonať úpravy, ktoré by zvýšili kapacitu MŠ. Zároveň uviedla, že by bolo vhodné vykonať aj ďalšie úpravy interiéru, najmä výmenu podláh v triedach.
Starosta navrhol, že spolu s členmi Komisie pre výstavbu a dopravu situáciu preveria a následne o zistených skutočnostiach bude informovať poslancov OZ.
Poslanci s predloženým návrhom súhlasili.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 29/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie  – 
Informáciu riaditeľky MŠ o činnosti materskej školy
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

b) Informácia starostu obce o dotácii na vybavenie školskej jedálne a výsledku verejného obstarávania na uvedené zariadenia
Starosta poinformoval poslancov OZ o výsledkoch verejného obstarávania na nákup konvektomatu a umývačky riadu. Konvektomat bol vysúťažený za sumu 3.525,24 EUR a umývačka riadu za sumu 3.296,16 EUR. Spolu to predstavuje sumu 6.821,40 EUR. Obec získala na uvedený nákup dotáciu vo výške 4.500,00 EUR. Takže spolufinancovanie obce bude v sume 2.321,40 EUR. Verí, že uvedené nové profesionálne spotrebiče zvýšia kvalitu uvarených jedál v ŠJ ako aj zlepšia súčasné pracovné podmienky kuchárok v školskej jedálni.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 30/2021 zo dňa 03.03.2021
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie  – 
Informáciu starostu obce o dotácii na vybavenie školskej jedálne a výsledku verejného obstarávania na uvedené zariadenia
– schvaľuje  – 
spolufinancovanie obce v sume 2.321,40 EUR na nákup konvektomatu a umývačky riadu pre školskú jedáleň
Hlasovanie poslancov: 8 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  8 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  1 (Štefan Kocúr)
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Ing. Roman Pivarči v.r., 1. overovateľ
Ing. Ján Kanda v.r., 2. overovateľ

Pozvanka_OZ_03.03.2021.pdf (342.97 kB)

Zapisnica_OZ_03.03.2021.pdf (693.51 kB)

Príloha č. 1 - prezenčná listina OZ 03.03.2021

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_03.03.2021.pdf (844.8 kB)

Priloha_3-Uznanie_dlhu_a_dohoda_o_splacani_dlhu-navrh.pdf (816.07 kB)

                                          


 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2021 Zodpovedá: Správce Webu