Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Oznámenie o doručení listovej zásielky Ján Lehocký narodený 10.8.1989

Obec Tomášovce v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov o z n a m u j e občanovi : Ján Lehocký, nar. 10.08.1989
že mu bola doručovateľkou Slovenskej pošty prevádzka Tomášovce dňa 19. 04. 2021
na Obecný úrad Tomášovce doručená listová zásielka od odosielateľa
Slovenská konsolidačná, a. s. , Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1.
Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 15 kalendárnych dní.
V Tomášovciach, dňa 19. 04. 2021 Jana Galádová pracovníčka Ocú
Oznámenie o doručení listovej zásielky bolo vyvesené na úradnej tabuli v súlade
s §-om 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR
v znení neskorších predpisov dňa 19. 04. 2021 .
Oznámenie o doručení listovej zásielky bolo zložené z úradnej tabuli dňa: …………………

Oznámenie o doručení písomnosti (54 kB)

Dátum zvesenia: 5. 5. 2021 Zodpovedá: Jana Galádová