Tomášovce - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Sociálny podnik pracovnej integrácie v Tomášovciach rozšíril svoju činnosť

Logo

Obec získala regionálny príspevok od Úradu vlády SR v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec, opatrenie B.4. Podpora subjektov sociálnej ekonomiky a subjektov na podporu lokálnej zamestnanosti vo výške 70.000,- EUR.

Regionálny príspevok bol použitý na úhradu výdavkov spojených s realizáciou projektu na rozšírenie činnosti sociálneho podniku pracovnej integrácie o stavebnú činnosť .

Aktivity spojené s realizáciou projektu boli začaté v mesiaci august 2019, kedy bol zahájený proces verejného obstarávania na obstaranie jednotlivých strojov a zariadení v súlade so zmluvou o poskytnutí regionálneho príspevku č. 595/2019 zo dňa 22.08.2019. Prvá časť obstarávania na zakúpenie pojazdného a fasádneho lešenia bola ukončená v októbri 2019, kontrola tejto časti VO bola ukončená v decembri 2019 a samotné lešenie bolo dodané v mesiaci január 2020. Druhá časť obstarávania na zakúpenie 2 ks vibračných dosiek a rezačku špár bola ukončená v mesiaci február 2020, kontrola tejto časti VO bola ukončená v marci 2020 a samotné stroje boli dodané v mesiaci marec 2020. Tretia časť obstarávania na zakúpenie smykom riadeného nakladača s príslušenstvom bola ukončená v mesiaci február 2020, kontrola tejto časti VO bola ukončená v marci 2020 a samotný stroj s príslušenstvom bol dodaný v mesiaci apríl 2020.

Po absolvovaní kontroly VO bola na obecný účet dňa 18.08.2020 pripísaná prvá časť regionálneho príspevku vo výške 5.522,42 EUR a následne dňa 07.05.2020 bola pripísaná na účet obce druhá časť regionálneho príspevku vo výške 64.477,58 EUR. Celkovo bol na účet obce do konca roka 2020 pripísaný celý regionálny príspevok určený pre čerpanie v roku 2020 t.j. v sume 70.000,00 EUR, z ktorých boli následne uhradené výdavky spojené s nákupom horeuvedených strojov a zariadení.

Obec prijala od 01.12.2019 troch zamestnancov z radov evidovaných uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR Lučenec a tak od uvedeného mohla začala fungovať stavebná činnosť už v roku 2019. Uvedený počet pracovníkov pracoval v stavebnej činnosti počas celého roka 2020. Stavebná čata má svojho vedúceho, ktorým obec disponuje a vykonáva v zmysle schválenej činnosti v živnostenskom oprávnení na drobnú stavebnú činnosť. Hlavnou náplňou prác sú práce na úprave interiéru budovy obecného úradu (maľovanie, stierkovanie, kladenie podláh atď.), práce na rekonštrukcii častí existujúcich chodníkov a miestnych komunikácií v obci, drobné stavebné zákazky pre okolité samosprávy, budovanie vodovodných a kanalizačných prípojok pre občanov, prečisťovanie cestných rigolov a prác na zabezpečovaní protipovodňových opatrení. Zároveň sú občanom poskytované jednoduché stavebné služby ako napr. realizácia opráv vnútorných a vonkajších stien rodinných domov vrátane maľovania a úprav interiérov, rekonštrukcií a úprav dvorov, oplotení atď. Rozsah a zložitosť prác je navrhnutý tak, aby bol použiteľný pre čo najväčší počet znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie so základným resp. pre trh práce nevyužiteľným vzdelaním.

Veríme, že tieto aktivity pomôžu k zlepšeniu dostupnosti služieb v našej obci ako aj k ďalšiemu znižovaniu nezamestnanosti.

Dátum vloženia: 1. 12. 2020 9:02
Dátum poslednej aktualizácie: 26. 1. 2021 9:34
Autor: Správce Webu