Dátum a čas

Dnes je pondelok, 19.4.2021, 21:13:57

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 19. 4. 2021
slabý dážď 8 °C 5 °C
slabý dážď, severozápadný vánok
vietorSZ, 1.33m/s
tlak1017hPa
vlhkosť92%
zrážky4.97mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Zápisnica zo zasadnutia OZ 25.11.2020

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce konaného dňa 25.11.2020 o 17:30 hod. v sobášnej miestnosti Obecného úradu v Tomášovciach

Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá je Prílohou č. 1 tejto zápisnice
Neprítomní:  0
Zapisovateľka: Ing. Dana Tisoňová, pracovníčka obce

1/ Otvorenie a schválenie programu
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce (ďalej len „OZ“) otvoril Ing. Ján Mičuda, starosta obce (ďalej len „starosta“), ktorý privítal všetkých prítomných. Skonštatoval, že k 17:30 hod. je prítomných deväť poslancov OZ z deviatich, t.j. zasadnutia sa zúčastňuje nadpolovičná väčšina poslancov OZ, čím je OZ uznášania schopné. Za zapisovateľku zo zasadnutia OZ určil Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce. Starosta uviedol, že zasadnutie OZ bolo zvolané písomnou pozvánkou v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Navrhol, aby sa rokovanie OZ riadilo programom podľa pozvánky v nasledovnom znení:
1.    Otvorenie a schválenie programu
2.    Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
3.    Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
4.    Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
5.    Informácie zo zasadnutí jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ
6.    Správa o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce č.k. 2020/II-2
7.    Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019
8.    Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2021
9.    Schválenie zámeru prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10.    Prerokovanie došlých žiadostí
11.    Rôzne
12.    Interpelácie poslancov – diskusia
13.    Záver

Starosta dal hlasovať za schválenie programu. Poslanci program OZ jednohlasne schválili.
Starosta následne vyzval poslancov OZ na predloženie návrhu na zmenu programu zasadnutia OZ. Žiaden návrh na zmenu programu nebol predložený. Rokovanie OZ sa ďalej riadilo schváleným programom. 
Starosta ďalej predložil návrh, aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 72/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za zapisovateľku zo zasadnutia OZ Ing. Danu Tisoňovú, pracovníčku obce
B/ - schvaľuje - 
1. program rokovania Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach
2. aby v rámci diskusie k jednotlivým bodom programu mohli vystúpiť i občania – neposlanci
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

2/ Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
Za overovateľov zápisnice starosta určil Mgr. Štefana Habana a Jána Petiana, poslancov OZ. Ďalej navrhol, aby návrhová komisia pracovala v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ľubica Hrnčiarová – všetko poslanci OZ.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 73/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A/ - berie na vedomie – 
, že starosta určil za overovateľov zápisnice Mgr. Štefana Habana a Jána Petiana - poslancov OZ
B/ - schvaľuje - 
návrhovú  komisiu v zložení Mária Kúkeľová, Ing. Roman Pivarči a Ľubica Hrnčiarová – poslanci OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

3/ Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutí OZ
Informáciu o plnení uznesení OZ predložil Ján Petian, zástupca starostu obce a tvorí Prílohu č. 2 tejto zápisnice. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 74/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o plnení uznesení OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

4/ Informácia o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Informáciu o činnosti Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ predložil starosta obce. Obecná rada zasadala dňa 20.10.2020. Na zasadnutí Obecnej rady bol prerokovaný rozbor návrhu od firmy Agrotom s.r.o. na prenájom poľnohospodárskej pôdy, ktorý spracoval advokát doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., ďalej bol prerokovaný návrh rozpočtu obce na rok 2021, návrh na zmenu VZN o miestnych daniach a poplatkoch týkajúcej sa výšky poplatku za komunálny odpad, boli prerokované došlé žiadosti a bola prerokovaná informácia o aktuálnom dianí v obci. Obecná rada prerokovala správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce zo dňa 06.10.2021 zameranej na kontrolu plnenia uznesení.

Uznesenie č. 75/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o činnosti  Obecnej rady od posledného zasadnutia OZ
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

5/ Informácie zo jednotlivých komisií pri OZ od posledného zasadnutia OZ zasadnutí
Informácie o činnosti jednotlivých komisií pri OZ predložili predsedovia komisií. 
Komisia pre ekonomiku a služby – informáciu podal Ing. Milan Lošťák, predseda komisie. Komisia zasadala dňa 25.11.2020 pred zasadnutím OZ. Prerokovala nasledovné:
a) komisia za zaoberala prípravou rozpočtu obce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023 – komisia odporúča OZ uvedený návrh rozpočtu schváliť,
b) komisia sa zaoberala pripravovaným odpredajom majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa – komisia odporúča OZ uvedený odpredaj schváliť, 
c) komisia sa zaoberala Správou audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019 – komisia odporúča OZ vziať správu audítora na vedomie,
d) komisia sa zaoberala správami o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce – komisia odporúča OZ vziať správy HKO na vedomie,
e) komisia sa zaoberala návrhom schváliť zámer prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre firmu Agrotom, s.r.o. v zmysle odporúčaní právnej analýzy - komisia odporúča OZ uvedený prenájom schváliť,
f) komisia sa zaoberala žiadosťou pani Ivety Dovalovej o predĺženie znížených splátok po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi – komisia odporúča OZ žiadosť schváliť,
g) predseda komisie navrhol doplniť členov komisie o Ing. Jána Kandu a Jána Petiana, čím bude počet členov komisie naplnený.
Ostatné komisie nezasadali.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 76/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
informáciu zo zasadnutia Komisia pre ekonomiku a služby
B/ - volí –
do Komisie pre ekonomiku a služby za členov Ing. Jána Kandu a Jána Petiana
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

6/ Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce
Správy predložila hlavná kontrolórka obce Ing. Gabriela Fábiánová:
a) Kontrola 2020/II-2 bola vykonaná v čase od 08.09.2020 do 06.10.2020. Kontrolovalo sa plnenie uznesení prijatých obecným zastupiteľstvom za obdobie od 15.08.2019 do 10.09.2020. Cieľom kontroly bolo zistiť, či sa uznesenia prijaté Obecným zastupiteľstvom v Tomášovciach plnia, či sú dodržané lehoty na ich plnenie, a či sa vykonáva na zasadnutiach obecného zastupiteľstva hodnotenie plnenia uznesení. Kontrolou boli zistené nedostatky.
b) Kontrola 2020/II-3 bola vykonaná v čase od 05.10.2020 do 20.11.2020 za obdobie od 1.1.2020 do 30.9.2020. Cieľom kontroly bolo overiť dodržiavanie ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Kontrolou neboli zistené nedostatky.
Správa č.k. 2020/II-2 zo dňa 06.10.2020 tvorí Prílohu č. 3 tejto zápisnice a Správu č.k. 2020/II-3 zo dňa 20.11.2020 tvorí Prílohu č. 4 tejto zápisnice.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 77/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
1. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce č.k. 2020/II-2 zo dňa 06.10.2020
2. Správu o výsledku kontroly hlavnej kontrolórky Obce Tomášovce č.k. 2020/II-3 zo dňa 20.11.2020
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

7/ Správa audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019
Správu predložil starosta obce. 
Uviedol, že audit ročnej účtovnej závierky za rok 2019 vykonala Ing. Katarína Karczagová, nezávislá audítorka. Z vykonaného auditu spracovala Správu nezávislého audítora pre OZ obce Tomášovce a List obecnému zastupiteľstvu. Správa nezávislého audítora pre OZ obce Tomášovce tvorí Prílohu č. 5 tejto zápisnice.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ upozornil na skutočnosť, že audítorka poukázala na nejasnosti v hospodárení sociálneho podniku. Konštatuje, že pre sprehľadnenie situácie okolo činnosti sociálneho podniku je potrebné, preto navrhol, aby v čo najkratšej dobe Komisia pre ekonomiku a služby pripravila správu, ktorej vypracovanie má medzi nesplnenými úlohami z uznesení OZ. Bez podrobnej analýzy je ťažké vyhodnotiť efektívnosť fungovania sociálneho podniku.
Ing. Milan Lošťák, poslanec OZ a predseda Komisie pre ekonomiku a služby skonštatoval, že po dnešnom doplnení členov komisie bude vedieť komisia v čo najkratšej dobe vypracovať potrebnú analýzu.
Starosta obce uviedol, že taktiež čaká na výsledky analýzy, na základe ktorej sa obec rozhodne, ako bude ďalej vykonávať podnikateľskú činnosť. Zatiaľ má obec záväzky vyplývajúce z prijatých dotácií, kde v malom rozsahu musí ešte zabezpečovať činnosť sociálneho podniku.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 78/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie - 
Správu audítora o audite účtovnej závierky za rok 2019
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

8/ Prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2021
Návrh predložila Ing. Dana Tisoňová, ekonómka obce tvorí Prílohu č. 6 tejto zápisnice. Uviedla, že vzhľadom na nejasný vývoj ekonomiky a tým aj príjmy obce v roku 2021 bol rozpočet vypracovaný ako skeptický. V prípade, že sa ekonomika zotaví a budú narastať príjmy nad rámec predpokladu, tak sa v priebehu roka operatívne upraví.
Starosta obce uviedol, že bude potrebné spracovať zoznam nevyhnutných investičných aktivít pre roky 2021 a 2022, nakoľko obec v roku 2020 vzhľadom na pandémiu COVID 19 nevedela zrealizovať plánované akcie.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 79/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
– berie na vedomie - 
návrh rozpočtu Obce Tomášovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

9/ Schválenie zámeru prenájmu poľnohospodárskej pôdy v majetku obce Tomášovce z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Návrh predložil starosta obce.
Na základe poverenia OZ nechal starosta vypracovať právnu analýzu k možnosti ukončenia zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy s firmou Agrotom, s.r.o. Právne stanovisko vypracoval dňa 13.10.2020 advokát doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. V spracovanej analýze poukázal na skutočnosť, že firma Agrotom, s.r.o. ako doterajší nájomca pôdy má prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy na ďalšie obdobie. Zároveň podotkol, že uzatvorenie nájomnej zmluvy s doterajším nájomcom podlieha schváleniu obecným zastupiteľstvom podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí, nakoľko sa jedná o prenájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa. Starosta preto navrhol postupovať podľa týchto odporúčaní.
Ing. Gabriela Fábiánová, hlavná kontrolórka obce sa taktiež stotožňuje s právnou analýzou JUDr. Tekeliho a odporúča poslancom OZ postupovať podľa jeho stanoviska.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 80/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A- berie na vedomie – 
Stanovisko k možnosti ukončenia zmluvy o nájme poľnohospodárskej pôdy zo dňa 13.10.2020, ktoré vypracoval advokát doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. 
B- schvaľuje  – 
zámer prenajať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku obcí z dôvodu realizácie prednostného práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy k predmetu nájmu doterajšieho nájomcu na základe § 13 ods. 3 zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o poľnohospodársku pôdu o výmere 191.704 m² na účely dočasného užívania na poľnohospodárske účely, ktorej vlastníkom resp. spoluvlastníkom je Obec Tomášovce, nachádza sa v katastrálnom území Tomášovce a je zapísaná na LV č. 759, 1160 a 1205 vedených Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Špecifikácia a presná identifikácia pozemkov je uvedená prílohe k tomuto uzneseniu
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: 3/5 väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

10/ Prerokovanie došlých žiadostí
a) žiadosť Ivety Dovalovej, Lipovany 12, 985 31 Rapovce o predĺženie zníženia splátok dlhu po nebohom manželovi Karolovi Dovalovi.
Starosta uviedol, že zníženie splátok pre p. Dovalovú bolo schválené Uznesením OZ č. 58/2019 zo dňa 15.08.2019 na sumu 50,00 EUR mesačne a to do konca roka 2022.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 81/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
, že zníženie splátok pre p. Ivetu Dovalovú bytom Lipovany 12, 985 31 Rapovce bolo už schválené Uznesením OZ č. 58/2019 zo dňa 15.08.2019 na sumu 50,00 EUR mesačne a to do konca roka 2022, preto nie je potrebné o jeho predĺžení opakovane hlasovať
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

b) žiadosť pána Pavla Stana, bytom Janka Kollára 512/1, 985 59 Vidiná o odkúpenie pozemku vo vlastníctve Obce Tomášovce.
Jedná sa o pozemok parc. č. C KN 816/15 o výmere 42 m2, novovytvorený GP č. 51 795 779-53/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorý vyhotovila firma GEODÉZIA LUČENEC, s.r.o. Predmetná parcela vznikla odčlenením od pôvodných parciel C KN 816/1 a 816/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tomášovce, pričom obe parcely sú vo výhradnom vlastníctve Obce Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce. Dôvodom tejto žiadosti je skutočnosť, že uvedená novovytvorená parcela  C KN 816/15 o výmere 42 m2 sa nachádza v oplotenom dvore existujúcej predajne potravín, ktorej výhradným vlastníkom som ja. Odkúpením uvedenej parcely dôjde k vysporiadaniu existujúceho stavu bez potreby posúvania už existujúceho oplotenia a bude slúžiť ako súčasť dvora existujúcej predajne potravín.
Starosta uviedol, že s návrhom na odpredaj pozemkov súhlasí, nakoľko dôjde k zosúladeniu už existujúceho stavu. Starosta ďalej navrhol, aby sa odpredaj realizoval formou osobitného zreteľa, kde osobitný zreteľ by bol zdôvodnený tým, že uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza v oplotenom dvore existujúcej predajne potravín, ktorej výhradným vlastníkom je žiadateľ. cenu za odpredaj starosta navrhuje stanoviť na 8,00 EUR/m2 z dôvodu, že za uvedenú sumu bol odpredaný obdobný pozemok podnikateľovi Ing. Petrovi Tomašovičovi. Zároveň starosta navrhol, aby žiadateľ hradil všetky náklady súvisiace s podaním na vklad do katastra.
Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ uvedený odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 82/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A – berie na vedomie - 
doručenú žiadosť o kúpu častí majetku Obce Tomášovce - parc. č. C KN 816/15 o výmere 42 m2, novovytvorený GP č. 51 795 779-53/2020 zo dňa 12.11.2020, ktorý vyhotovila firma GEODÉZIA LUČENEC, s.r.o. od žiadateľa Pavla Stana, bytom Janka Kollára 512/1, 985 59 Vidiná
B - schvaľuje -
zámer odpredať majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa a to pozemok reg. C KN parc. č. 816/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvoria, o celkovej výmere 42 m2 (pôvodné parciel C KN 816/1 a 816/3, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k.ú. Tomášovce, upravené geometrickým plánom č. 51 795 779 – 53/2020 zo dňa 09.11.2020), obe parcely sú vo vlastníctve Obce Tomášovce, nachádzajú sa v katastrálnom území Tomášovce a sú zapísané na LV č. 759 vedenom Okresným úradom Lučenec, katastrálnym odborom. Odôvodnenie osobitného zreteľa: uvedený pozemok je nevyužiteľný pre Obec Tomášovce ako samostatný pozemok, nakoľko sa nachádza za existujúcim oplotením predajne potravín na ulici Družstevná 485, Tomášovce a architektonicky a funkčne tvorí súčasť s touto nehnuteľnosťou a priľahlými pozemkami
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: trojpätinová väčšina všetkých poslancov, t.j. 6 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené. 

11/ Rôzne
a) Návrh na zvýšenie sadzby za TKO pre rok 2021
Starosta oboznámil poslancov OZ so skutočnosťou, že vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na skládkovanie TKO ako aj z návrhom firmy MEPOS, s.r.o. zvýšiť poplatky za manipuláciu a zvoz TKO v roku 2021 je potrebné upraviť sadzby vo VZN č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v časti § 23 sadzba poplatku a to z 0,023 € za liter komunálneho odpadu na 0,025 € za liter komunálneho odpadu a z 0,040 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín na 0,050 € za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. Celý návrh zmeny VZN tvorí Prílohu č. 7 tejto zápisnice.
Obecná rada a Komisia pre ekonomiku a služby odporúča OZ uvedený odpredaj schváliť.
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 83/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- schvaľuje – 
návrh VZN obce Tomášovce, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tomášovce
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené.

b) Prerokovanie krátenia dotácií z rozpočtu obce za rok 2020
Starosta uviedol, že Obec Tomášovce pristúpi ku kráteniu dotácií z rozpočtu obce u tých príjemcov dotácie, ktorí z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu COCID 19 nemohli splniť účel poskytnutia dotácie. Jedná sa o príjemcu spoločnosť LIVANMED, s.r.o. a príjemcu TJ Slovan Tomášovce. 
Rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 84/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
, že Obec Tomášovce pristúpi ku kráteniu dotácií z rozpočtu obce u príjemcov LIVANMED, s.r.o. a TJ Slovan Tomášovce, nakoľko títo z dôvodu pretrvávajúcej pandémie koronavírusu COCID 19 nesplnili účel poskytnutia dotácie 
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené.

c) Informácia o záveroch pracovného stretnutia zástupcov obce s firmou PRP, s.r.o.
Starosta podal informáciu o pracovnom stretnutí zástupcov obce s firmou PRP, s.r.o. Stretnutie sa konalo dňa v priestoroch firmy PRP, s.r.o. Firmu PRP na stretnutí zastupoval p. Slavomír Dyma a obec zastupovali Ing. Ján Mičuda, starosta obce a Ján Petian, zástupca starostu obce. Na stretnutí boli prerokované najpálčivejšie problémy vo vzťahu firmy PRP k obci ako aj k obyvateľom obce. Dohodlo sa, že stretnutia obce so zástupcami firmy PRP sa budú konať pravidelne, a to vždy druhý utorok v mesiaci. Starosta navrhol, aby sa stretnutí za obec zúčastňovalo čo najviac poslancov a zástupcov občanov obce.
Ján Petian, zástupca starostu obce uviedol, že stretnutie bolo podľa neho konštruktívne a prerokovalo sa viacero pálčivých otázok ako parkovanie a státie kamiónov pozdĺž obytných domov, znečisťovanie okolia miestnych komunikácií smerujúcich k závodu, nadmerný hluk z prevádzky, odvodnenie bezprostredného okolia závodu a iné. Zároveň uviedol, že firma PRP sa chce podieľať aj na podpore aktivít v obci ako Mikulášske balíčky pre deti, podpora seniorov v rámci mesiaca úcty k starším atď.
Mgr. Štefan Haban, poslanec OZ poukázal na skutočnosť, že po skúsenostiach z minulosti on už neverí zástupcom PRP ani slovo. Navrhol, aby najprv dokázali ochotu veci riešiť a až potom nech je obec ústretovejšia.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 85/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
- berie na vedomie – 
informáciu o záveroch pracovného stretnutia zástupcov obce s firmou PRP, s.r.o.
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené.

12/ Interpelácie poslancov – diskusia
Renáta Macková, poslankyňa OZ požiadala starostu, aby zabezpečil pravidelnú údržbu miestnej komunikácie ulice Zelená, ktorú poľnohospodárske stroje firmy Agrotom, s.r.o. pri jesenných prácach sústavne znečisťujú.
Ďalšia rozprava k uvedenému bodu nebola. Starosta dal hlasovať za návrh uznesenia:

Uznesenie č. 86/2020 zo dňa 25.11.2020
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach
A - berie na vedomie – 
prednesené diskusné príspevky
B - žiada – 
starostu obce, aby zabezpečil pravidelnú údržbu miestnej komunikácie ulice Zelená, ktorú poľnohospodárske stroje firmy Agrotom, s.r.o. pri jesenných prácach sústavne znečisťujú
Hlasovanie poslancov: 9 prítomných poslancov z 9-tich
Kvórum na schválenie uznesenia: nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, t.j. 5 a viac 
za:  9 (Mgr. Štefan Haban, Ľubica Hrnčiarová, Ing. Ján Kanda, Štefan Kocúr, Mária Kúkeľová, Ing. Milan Lošťák, Renáta Macková, Ján Petian, Ing. Roman Pivarči)
proti:  0
zdržal sa:  0
neprítomní:  0
Uznesenie bolo schválené.

13/ Záver
Keďže viac bodov na prerokovanie nebolo, starosta poďakoval prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončil.

Ing. Dana Tisoňová v.r., zapisovateľka
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce
Mgr. Štefan Haban v.r., 1. overovateľ
Ján Petian v.r., 2. overovateľ

Pozvanka_OZ_25.11.2020.pdf (344.13 kB)

Zapisnica_OZ_25.11.2020.pdf (713.56 kB)

Priloha_1-prezencna_listina_25.11.2020.pdf (453.8 kB)

Priloha_2-kontrola_plnenia_uzneseni_25.11.2020.pdf (1019.57 kB)

Priloha_3-Sprava_ToII_2_2020_uzn.pdf (282.3 kB)

Priloha_4-Sprava_ToII_3_2020_fa.pdf (658.03 kB)

Priloha_5-Auditor_sprava_OZ.pdf (200.31 kB)

Priloha_6-navrh_rozpoctu_2021.pdf (205.78 kB)

Priloha_7-Navrh_VZN_xxx_2020-dodatok_VZN_2-2019.pdf (374.16 kB)

Vyvesené: 27. 11. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2020

Zodpovedá: Správce Webu

Späť