MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 25. 3. 2023
mierny dážď 16 °C 9 °C
mierny dážď, dosť čerstvý severozápadný vietor
vietorSZ, 7.25m/s
tlak1007hPa
vlhkosť54%
zrážky3.46mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Obce Tomášovce

Prihlášky poslať do 15.03.2023
Voľba sa vykoná 29.03.2023
Nástup do PP od 02.04.2023

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach uznesením č. 7/2023 zo dňa 15.02.2023, podľa ustanovenia § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje
voľbu hlavného kontrolóra Obce Tomášovce

a určuje deň konania voľby na 29.03.2023 o 18.30 hod. na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce je určený na 25 % s nástupom do pracovného pomeru od 02.04.2023.

1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Tomášovce:
a) splnenie kvalifikačného predpokladu – minimálne úplné stredné vzdelanie,
b) znalosť príslušnej legislatívy v samospráve, jej hospodárení a financovaní,
c) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
d) občianska a morálna bezúhonnosť.

2. Požadované doklady:
a) písomná prihláška (v prihláške uviesť: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, telefónny kontakt, e-mail),
b) štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
c) úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilosti,
d) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko otca, meno a priezvisko matky, rodné priezvisko matky,
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov v životopise a doklade o vzdelaní,
g) písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, na účely voľby hlavného kontrolóra obce.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce doručí svoju písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi na adresu: Obec Tomášovce, Partizánka č. 132/7, 985 56 Tomášovce, v zalepenej obálke s označením „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“ najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby, t. j. 15.03.2023. V prípade doručenia poštou je rozhodujúci dátum prijatia. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať. Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnia podmienky, budú písomne pozvaní na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, na ktorom sa uskutoční voľba hlavného kontrolóra obce. Ďalšie informácie si môžete vyžiadať na Obecnom úrade v Tomášovciach, tlf. 0474371446 počas úradných hodín.

Zverejnené dňa 16.02.2023:
- na úradnej tabuli Obce Tomášovce,
- na webovom sídle Obce Tomášovce www.tomasovce.sk .

V Tomášovciach, dňa 15.02.2023
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce 

Dokument vo formáte .pdf je tu: Vyhlasenie_volby_HKO_16.02.2023.pdf (288.99 kB)
 

Vyvesené: 16. 2. 2023

Dátum zvesenia: 3. 4. 2023

Zodpovedá: Správce Webu

Späť