Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 28.11.2021, 3:19:18

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 28. 11. 2021
mierny dážď 6 °C 3 °C
mierny dážď, mierny západný vietor
vietorZ, 3.38m/s
tlak997hPa
vlhkosť94%
zrážky8.37mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí konania o zrušení ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania

Dopravný úrad ako orgán štátnej správy v civilnom letectve oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania vo veci zrušenia ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zrušení ochranných pásiem a o upustení od ústneho konania 

Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy v civilnom letectve podľa ustanovenia § 46 ods. 1 písm. b) zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve ( letecký zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušný podľa ustanovenia § 29 ods. 6 písm. a) leteckého zákona v spojení s ustanovením § 33 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon ) v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov, podľa ustanovenia § 36 stavebného zákona, oznamuje verejnou vyhláškou začatie konania vo veci zrušenia ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce dotknutým orgánom a účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

Ochranné pásma Osobitného letiska Tomášovce, ktorého vzletová a pristávacia dráha sa nachádza na pozemku KN-C parc. č. 1015/6, k.ú. Tomášovce, sú určené Rozhodnutím Štátnej leteckej inšpekcie ( právny predchodca Dopravného úradu ) č. 1-110/84 zo dňa 18.10.1984.

Ochranné pásma Osobitného letiska Tomášovce zasahujú svojím plošným priemetom do katastrálneho územia Tomášovce, Vidiná a Lučenec.

Užívanie stavby "Spevnená letisková plocha Tomášovce" bolo povolené kolaudačným rozhodnutím, ktoré vydalo Federálne ministerstvo dopravy - Výstavba letísk - Letecký stavebný úrad dňa 25.10.1984 pod č.j.: LSÚ-K-266/1984-108B. Toto kolaudačné rozhodnutie je stále platné a zrušenie tohto osobitného letiska vyžaduje buď zmenu účelu užívaia stavby (určenú citovaným kolaudačným rozhodnutím) alebo odstránenie stavby.

Platnosť oprávnenia na prevádzkovanie letiska, vydaného Štátnou leteckou inšpekciou Rozhodnutím o prevádzke civilných lietadiel na letisku pre letecké práce v poľnohospodárstve Bystričany č.j. 1-112/84 zo dňa 18.10.1984, zanikla zo zákona v súlade s ustanovením § 57 ods. 1 Prechodné ustanovenia leteckého zákona dňa 01.01.1999.

Nakoľko pre letisko pre letecké práce v poľnohospodárstve Tomášovce nezačalo konanie o udelenie povolenia podľa ustanovenia § 32 ods. 1 letekého zákona, toto letisko sa podľa ustanovenia § 57f ods. 2 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 leteckého zákona od 01.01.2021 považuje za "osobitného letisko".

Dňa 07.10.2019 vykonal Dopravný úrad štátny odborný dozor na v tom čase letisku pre letecké práce v poľnohospodárstve, pri ktorom boli zistené závažné nedostatky brániace užívaniu letiska na účel leteckej prevádzky.

Dňa 20.09.2021 bola Dopravnému úradu doručená žiadosť spoločnosti PRP, s.r.o., so sídlom Tomášovce 395, 985 56  Tomášovce, IČO: 31 619 665, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2352/S, ktorá ako vlastník stavby s názvom "Spevnená letisková plocha Tomášovce" žiada o zrušenie ochranných pásiem osobitného letiska z dôvodu, že nemá záujem stavbu/osobitné letisko využívať na účely leteckej prevádzky a bude žiadať miestne príslušný stavebný úrad o povolenie zmeny v užívaní stavby.

Dopravný úrad následne listom č. 18070/2021/ROP-003-OP-SÚ/42948 zo dňa 04.10.2021 vyzval Dopravný úrad miestne príslušné stavebné úrady ( v rozsahu obcí doktnutých plošným priemetom ochranných pásiem) o vydanie záväzného stanoviska k vydaniu rozhodnutia o zrušení ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce. Dopravnému úradu boli na základe uvedenej žiadosti doručené nasledujúce stanoviská:

- záväzné stanovisko obce Tomášovce, ako miestne príslušného stavebného úradu, zn. OcÚ-S2021/00330-To zo dňa 18.10.2021 (doručené dňa 19.10.2021), v ktorom stavebný úrad súhlasí so zrušením ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce, 

- záväzné stanovisko obce Vidiná, ako stavebného úradu obce dotknutej ochrannými pásmami, č. 27/2021 zo dňa 27.10.2021 (doručené dňa 02.11.2021), v ktorom stavebný úrad súhlasí so zrušením ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce,

- záväzné stanovisko mesta Lučenec, ako stavebného úradu obce dotknutej ochrannými pásmami, zn. MsÚLC/5835/46428/2021 zo dňa 18.10.2021 (doručené dňa 20.10.2021), v ktorom stavebný úrad súhlasí so zrušením ochranných pásiem Osobitného letiska Tomášovce.

Dopravný úrad má na základe vyššie uvedených skutočností za to, že zanikol účel, na ktoré bolo rozhodnutie o určení ochranných pásiem vydané a z uvedeného dôvodu začal konanie z úradnej moci v súlade s ustanovením § 29 ods. 6 písm. a) leteckého zákona.

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ustanovenia § 36 ods. 4 stavebného zákona a musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli dotknutých obcí, mesta a Dopravného úradu. Dopravný úrad preto žiada mesto Lučenec a dotknuté obce o zverejnenie tohto oznámenia na úradných tabuliach v stanovenej lehote. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podľa ustanovenia § 36 ods. 2 stavebného zákona môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

V rovnakej lehote oznámia podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona svoje stanoviská i dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán v určenej lehote alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko, má sa za to, že so zrušením ochranných pásiem osobitného letiska z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na neskôr podané námietky a stanoviská sa neprihliada.

Celý spis je k dispozícii na Dopravnom úrade, divízii civilného letectva, odbore letísk a stavieb, oblasť ochranných pásiem, Letisko M.R.Štefánika Bratislava, budova I., 1. posch., č.dv. 205A, tel.č. 0918382014. Nazretie do spisu bude umožnené po predchádzajúcom telefonickom dohovore.

Podľa ustanovenia § 17 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní ( správny poriadok ) v znení neskorších predpisov sa účastníci konania môžu dať zastupovať advokátom alebo iným zástupcom, ktoré si zvolia, pričom splnomocnenie na zastupovanie je potrebné preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom vyhláseným do zápisnice. 

Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 správneho poriadku majú účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom. Správny orgán podľa ods. 4 citovaného ustanovenia poskytuje kópie spisov za úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s ich odoslaním.

Podľa ustanovenia § 33 ods. 2 správneho poriadku je správny orgán povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k heho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.

Podľa ustanovenia § 34 ods. 3 správneho poriadku je účastník konania povinný navrhnúť na podporu svojich tvrdení dôkazy, ktoré sú mu známe.

Príloha: situácia ochranných pásiem osobitného letiska  príloha (1.15 MB)

Dátum vyvesenia verejnej vyhlášky: 10.11.2021

Dátum zvesenia verejnej vyhlášky: 26.11.2021

Verejná vyhláška (378.61 kB)

Vyvesené: 10. 11. 2021

Dátum zvesenia: 26. 11. 2021

Zodpovedá: Jana Galádová

Späť