Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 19.8.2019, 6:48:51

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 19. 8. 2019
26 °C 14 °C
takmer jasno
vietorJV, 2.1m/s
tlak1016.21hPa
vlhkosť51%

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 273
TÝŽDEŇ: 273
CELKOM: 568259

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania

Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o

priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

Vo formáte pdf je tu: Upovedomenie_o_zacati_vodopravneho_konania_Gregorova_Vieska–verejny_vodovod

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie republiky 26, 984 36  Lučenec

Naše číslo: OU-LC-OSZP-2019/005185-1 
Vybavuje linka: Ing. Viliam Kovács/096165-2964
V Lučenci, dňa 24.04.2019 

Vec: Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby pred jej dokončením podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a podľa § 68 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) 
Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávneho konania o povolení zmeny vodnej stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania 

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 056 006 podala dňa 11.04.2019 na tunajšom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu vodnej stavby „Gregorová Vieska – verejný vodovod“ pred jej dokončením. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie o povolení zmeny predmetnej vodnej
stavby pred jej dokončením. Predmetná líniová vodná stavba rieši zásobovanie obce Gregorova Vieska pitnou vodou a pozostáva z nasledovných stavebných objektov a prevádzkového súboru: 
SO-01 Prívodné potrubie: zabezpečuje prívod vody zo skupinového vodovodu H-L-F vetvy MUB a je navrhnutý z potrubia HDPE O 160/9,5 mm PN 10 o dĺžke 1405,00 m. 
SO-02 Rozvodné potrubie: rieši rozvod v obci Gregorová Vieska, navrhnuté je z HDPE O 110/6,6 mm a pozostáva z vetiev: Vetva 1 – 765 m, Vetva 1-1 – 252 m a Vetva 1-2 - 68 m. 
SO-03 Rozvodné potrubie – zokruhovanie siete: rieši časť rozvodného potrubia nad obecným úradom. Zokruhovanie je navrhnuté z HDPE O 110/6,6 mm a pozostáva z vetiev: Vetva 1-3 a Vetva 1-3-1. 
PS-01 ASRTP: rieši zaznamenávanie signálov a ich prenos do vizualizačného programu dispečingu. 
Vodná stavba bola povolená na pozemkoch (líniová stavba) v katastrálnych územiach Gregorová Vieska a Tomášovce rozhodnutím Okresného úradu Lučenec, odboru starostlivosti o životné prostredie č. OU-LC-OSZP-2017/000419-2 zo dňa 05.06.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.07.2017. Navrhovaná zmena vodnej stavby „Gregorová Vieska – verejný vodovod“ spočíva v predĺžení platnosti rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/000419-2 zo dňa 05.06.2017, ktorým bola predmetná stavba povolená o ďalšie 2 roky a v predĺžení termínu jej dokončenia do 31. 12. 2021. Zmena bola navrhnutá z dôvodu, že v súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a realizácia stavby sa pravdepodobne nezačne do termínu 14.07.2019. 
Ostatné podmienky rozhodnutia č. OU-LC-OSZP-2017/000419-2 zo dňa 05.06.2017 o povolení predmetnej vodnej stavby zostávajú v platnosti. Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona v zmysle § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) upovedomuje všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávneho konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 68 stavebného zákona. Orgán štátnej vodnej správy vzhľadom na to, že sú mu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby v zmysle § 73 ods. 5 vodného zákona v súlade s § 61 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania. 

Účastníci stavebného vodoprávneho konania a dotknuté orgány si môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť do 31. 05. 2019, inak k nim nebude prihliadnuté. K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa neprihliada. 

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia môžu dotknuté orgány a účastníci konania nahliadnuť na tunajšom úrade v kancelárii č. 324. V zmysle § 17 ods. 1 a ods. 3 správneho poriadku sa účastníci konania môžu dať zastupovať iným zástupcom, splnomocnenie k zastupovaniu je v takom prípade potrebné preukázať písomným plnomocenstvom. 

Ing. arch. Ladislav Tatár v.r., vedúci odboru 

Toto upovedomenie má v zmysle § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a v obciach Gregorová Vieska a Tomášovce spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Vyvesené dňa : 29.04.2019

Zvesené dňa : 15.05.2019
 

Vyvesené: 29. 4. 2019

Dátum zvesenia: 15. 5. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť