MAPOVÝ PORTÁL

T-mapy.jpg

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 5. 2. 2023
jasná obloha 0 °C -6 °C
jasná obloha, slabý severný vietor
vietorS, 2.06m/s
tlak1035hPa
vlhkosť57%

Aktivujte si službu SMS info

 

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Späť

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 2/2022

Na pripomienkovanie.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Tomášovce č. 2/2022

, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Vo formáte .pdf je tu: Navrh_VZN_2_2022_skolske_zariadenia.pdf (138.72 kB)

Návrh VZN:
- vyvesený na úradnej tabuli obce dňa: 29.11.2022
- zverejnený na internetovej stránke obce dňa: 29.11.2022
Lehota na predloženie pripomienok k návrhu VZN:  do (vrátane) 12.12.2022   

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 10/2011 zo dňa 24.08.2011, sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 2 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
2/ Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň v sume 2,10 €. Táto suma pozostáva z nasledovných položiek: desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant  0,40 €.

2. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
3/ Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 - 11 rokov na jeden obed v sume 1,70 €.

3. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 4 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
4/ a) dospelí stravníci - zamestnanci 3,86 € / obed, z toho:
• príspevok zamestnávateľa 55% - 2,12 €
• z príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnanca na obed, osobu a deň - 0,60 €
• úhrada zamestnanec – 1,14 €

    b) cudzí stravníci 3,86 € / obed, z toho:
• normované náklady – 2,40 €
• réžia - 1,46 €   

4. V časti „Základná škola - určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“, § 5 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
3/ Zápis detí sa koná v Základnej škole Tomášovce podľa rozhodnutia riaditeľky ZŠ v zákone stanovenom čase / od 01. 04.  -  30. 04. príslušného roku /

Čl. 2

1) Ostatné ustanovenia VZN Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ostávajú nezmenené.
2) Týmto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Čl. 3

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2022 a zvesený dňa …..................
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce uznesením č.................. zo dňa ................ .
3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom ........................
4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023.


V Tomášovciach dňa 29.11.2022.
Ing. Ján Mičuda, starosta obce

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia t.j. 29.11.2022 začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, elektronicky na e-mailovú adresu obec@tomasovce.sk alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Vyvesené: 29. 11. 2022

Dátum zvesenia: 15. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť