Dátum a čas

Dnes je streda, 28.7.2021, 15:09:09

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 28. 7. 2021
jasná obloha 32 °C 19 °C
jasná obloha, mierny juhozápadný vietor
vietorJZ, 5.27m/s
tlak1013hPa
vlhkosť40%

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Odpadové hospodárstvo

 

Pravidlá a podmienky zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu a separovaného zberu pre občanov Obce TOMÁŠOVCE platné od 01.01.2015
Podmienky o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi na území obce Tomášovce sú stanovené v súlade so Zákonom č. 223/2001 o odpadoch a jeho doplnení a zmien (ďalej len zákon o odpadoch) a Všeobecne záväzným nariadením Obce Tomášovce č. 1/2016 o odpadoch (ďalej len VZN 1/2016). VZN č. 1/2016 je dostupné k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Tomášovciach alebo na web stránke obce na adrese vseobecne-zavazne-nariadenia-obce-tomasovce/vseobecne-zavazne-nariadenie-c-1-2016-obce-tomasovce-o-odpadoch-231.html?kshowback= .

Harmonogram vývozu komunálneho a odpadu a separovaného odpadu v obci Tomášovce na rok 2019.

Zmesový komunálny odpad bude vyvážaný každý párny týždeň v stredu:

09.01., 23.01., 06.02., 20.02., 06.03., 20.03., 03.04., 17.04., 01.05., 15.05., 29.05., 12.06., 26.06., 10.07., 24.07., 07.08., 21.08., 04.09., 18.09., 02.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12., 25.12. .

Vyseparovaný odpad papier, plasty, sklo bude vyvážaný v stredu, v termínoch:

09.01., 06.02., 06.03., 03.04., 15.05., 12.06., 10.07., 07.08., 04.09., 02.10., 13.11., 11.12. .

SYSTÉM ZBERU ODPADOV

1. Každá domácnosť, prevádzka resp. podnikateľský subjekt vytvára odpad. Zabezpečením likvidácie odpadov vytvorených na území obce je príslušná obec. Náklady na likvidáciu odpadu sú povinní znášať pôvodcovia odpadu t.j. občania a podnikateľské subjekty. V dôsledku nárastu cien za likvidáciu odpadu pri jeho nezmenšenom množstve dochádza k neustálemu zvyšovaniu nákladov obce na jeho likvidáciu. Jednou s ciest, ako znížiť tieto náklady, je zníženie vyprodukovaného množstva komunálneho odpadu jeho dôsledným separovaním. Za odvoz a likvidáciu vyseparovaného komunálneho odpadu obec neplatí. Platí len za vývoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu (odpadu, ktorý sa už nedá viac separovať). Separovanie odpadu je teda v súčasnosti nevyhnutné a nie je vôbec náročné. Separovanie má aj estetický dopad a chránime tým životné prostredie. Zložky komunálneho odpadu (ďalej KO), ktoré sa na území obce separujú sú:

 a)papier, lepenka a papierové obaly, 

 b) sklo a sklené obaly, 

 c) plasty a plastové obaly, 

 d) kovy a obaly z kovu, 

 e) biologicky rozložiteľný odpad,

 f) objemný (nadrozmerný) odpad, 

 g) drobný

stavebný odpad (ďalej DSO),

 h) vyradené elektrické a elektronické zariadenia.

2. Na celom území obce Tomášovce sa od 01.01.2013 zavádza množstvový zber komunálneho odpadu, pre všetkých pôvodcov KO v obci. Ročný poplatok za jeho zber a likvidáciu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva. Znamená to, že obyvatelia, ktorí budú dôsledne separovať komunálny odpad, budú môcť výraznejšie ušetriť peniaze za vývoz smetí. Navyše tento systém prináša väčšiu spravodlivosť pri výbere poplatkov za komunálny odpad. Základný princíp je v tom, že podľa toho, koľko odpadu dom alebo bytovka vyprodukuje, aký interval vývozu a akú veľkú nádobu si zvolí, podľa toho bude aj platiť. Presné podmienky sa stanovia v „DOHODE o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za KO a DSO“ (ďalej len DOHODA) medzi pôvodcom odpadu a obcou.

3. Pôvodca odpadu zaplatí len za tú nádobu, ktorá bude skutočne vyvezená. Sám sa rozhodne, v ktorom termíne vývozu nádobu s KO vyloží. Výhodné bude vykladať len plné nádoby. Aby bolo možné jednoznačne identifikovať, ktoré nádoby s KO sa vyviezli, budú musieť byť nádoby označené čiarovým kódom. Ten pôvodca odpadu dostane pri podpise DOHODY. Každá domácnosť si bude musieť zabezpečiť vlastnú zbernú nádobu, ktorej typ bude schválený obcou. V prípade, že domácnosť resp. právnická osoba bude potrebovať v jednom termíne vývozu zlikvidovať väčšie množstvo zmesového komunálneho odpadu, ktorý sa mu nezmestí do nádoby označenej čiarovým kódom (napr. pri veľkom upratovaní), je možné zdarma si vyzdvihnúť na obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené čiarovým kódom. Takéto čierne PVC vrece sa pri vývoze bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov. Iné (neoznačené) vrecia nebudú vyvezené.

4. V dôsledku zvýšenia rizika vytvárania čiernych skládok obec zavedie dôslednejší monitoring priestranstiev obce a bude prísnejšie postihovať ich pôvodcov. Obec však žiada aj občanov, aby pomohli odhaľovať pôvodcov čiernych skládok, nakoľko na ich likvidáciu sa skladajú všetci obyvatelia.

 

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

1) Zmesový komunálny odpad je KO, ktorý ostane po vytriedení oddeliteľných (separovaných) zložiek v rámci separovaného zberu – odpad, ktorý sa nedá už viac separovať.

2) Vývoz zmesového komunálneho odpadu v roku 2015 bude zabezpečovať firma MEPOS, s.r.o.  Lučenec každý nepárny týždeň vo štvrtok podľa vyššie uvedeného harmonogranu.

V deň zberu je potrebné nádobu s odpadom vyložiť do 7.00 hod na určené miesto t.j. čo najbližšie k miestnej komunikácii. Nádoby, ktoré nebudú vyložené včas a na určené miesto nebudú vyvezené!

3) Na zber zmesového KO v obci môže pôvodca odpadu používať len schválené typy nádob. Používať sa môžu KUKA nádoba 110 litrová, KUKA nádoba 120 litrová, KUKA nádoba 240 litrová, plastové vrecia čierne – jednorazové s čiarovým kódom, VOK – veľkoobjemový kontajner, MOK – nádoba 1100 litrová. Vhodný typ zbernej nádoby a interval vývozu sa stanoví v „DOHODE. Vzor DOHODY je prílohou platného VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO. Každá nádoba, ktorá bude predmetom vývozu v súlade s DOHODOU musí byť označená čiarovým kódom, ktorý pôvodca odpadov obdrží pri podpise zmluvy. Neoznačené nádoby a vrecia nebudú vyvezené. Obec umožní pôvodcom KO, aby si zakúpili vlastné zberné nádoby, resp. im ich po vzájomnej dohode zabezpečí obec na náklady pôvodcu KO (náklady na zabezpečenie zbernej nádoby nie sú zahrnuté do nákladov na zber KO v obci).

4) Minimálny počet zberných nádob a minimálny interval zberu odpadov:

a) pre rodinné a bytové domy sa stanovuje:

- 1 ks 110 l (1 ks 120 l) zberná nádoba (obvyklý počet občanov 1 – 4 bývajúcich v jednom dome

alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 12 x za rok,

- 1 ks 110 l (1 ks 120 l) zberná nádoba (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich v jednom dome

alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 26 x za rok,

- 2 ks 110 l (2 ks 120 l) alebo 1 ks 240 l zberná nádoba (pri počte občanov 5 a viac bývajúcich

v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 12 x za rok,

- 1 ks 110 l (1 ks 120 l) zberná nádoba (v odôvodnených prípadoch samostatne žijúca osoba

bývajúca v jednom dome alebo byte) s minimálnym intervalom zberu 6 x za rok.

Možnosť vývozu odpadu je 1 x za dva týždne – každý nepárny týždeň vo štvrtok.

b) pre pôvodcu odpadov, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, sa určí dostatočný počet zberných nádob 110 l, 120 l, 240 l alebo 1100 l zodpovedajúci množstvu ním vyprodukovaného KO a systému zberu KO. Možnosť vývozu odpadu je 1 x za dva týždne – každý nepárny týždeň vo štvrtok.

c) V prípade väčšieho množstva zmesového komunálneho odpadu napr. pri veľkom upratovaní je možné zdarma si vyzdvihnúť na obecnom úrade čierne PVC vrece, ktoré bude označené čiarovým kódom. Takéto čierne PVC vrece sa bude evidovať a počítať ako vyvezená KUKA nádoba s obsahom 110 litrov.

5) Správca dane (Obec Tomášovce) u poplatníkov ustanovuje sadzbu poplatku za vývoz zmesového komunálneho odpadu vo výške 0,017 € za liter odpadu. Ročný poplatok pre množstvový zber komunálneho odpadu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorý je stanovený v DOHODE. Poplatníci sú povinní do 31.01. zdaňovacieho obdobia a v priebehu zdaňovacieho obdobia ku dňu vzniku poplatkovej povinnosti preukázať správcovi poplatku, že využívajú množstvový zber. Pri zmene alebo ukončení využívania množstvového zberu je poplatník povinný túto skutočnosť oznámiť prostredníctvom zmeny alebo ukončenia „ DOHODY“ do 30 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali.

 

SEPAROVANÝ ODPAD

1) Separácia odpadov je delenie odpadov podľa druhov, alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Separáciou KO sa vytvorí samostatná zložka, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadov. Zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením, alebo iným nežiaducim únikom, je povinnosťou pôvodcov odpadov. Obyvatelia obce, fyzické osoby, právnické osoby, vlastníci alebo správcovia nehnuteľností, organizácie, úrady, obchody a pod. na území obce Tomášovce sú povinní zapojiť sa do systému separovaného zberu zavedeného obcou cestou organizácie poverenej zberom s cieľom zhodnotenia vytriedených zložiek KO.

2) Pôvodca odpadu zabezpečí, že separované odpady podľa zbieraných komodít budú oddelene zhromažďované a vytriedené v zodpovedajúcej kvalite a umiestňované do poskytnutých zberných nádob (vriec). V čase termínu zberu a vývozu určenom v harmonograme triedeného zberu pôvodca odpadu je povinný zabezpečiť odovzdanie vytriedeného odpadu organizácii poverenej zberom.

3) Je zakázané fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám vykonávať zber, zhodnotenie a spracovanie vytriedených odpadov na území obce, pokiaľ nemajú uzatvorenú zmluvu s obcou v súlade so zákonom o odpadoch.

4) Je zakázané okrem organizácie poverenej zberom, alebo osoby určenej touto organizáciou, odvážať, premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich, akokoľvek manipulovať s ich obsahom, alebo vyberať si jeho časti.

5) Separovaný zber je zabezpečovaný zberom do vriec:

a) papier, tetrapak, lepenka a papierové obaly – modré PVC vrece

b) plasty, obaly z plastov a hliníkové plechovky – žlté PVC vrece

c) sklo a sklené obaly – zelené PVC vrece

6) Vývoz separovaného zberu pre plast a papier bude zabezpečovaný firmou MEPOS, s.r.o. Lučenec 1 x mesačne v stredu podľa hore uvedeného harmonogramu. V deň zberu je potrebné nádobu s odpadom vyložiť do 7.00 hod na určené miesto t.j. čo najbližšie k miestnej komunikácii. Nádoby, ktoré nebudú vyložené včas a na určené miesto nebudú vyvezené! Zber elektroodpadov a kovov zabezpečí obec raz štvrťročne. O spôsobe a čase zberu budú občania informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a oznamov na úradných tabuliach.

7) Vrecia na separovaný zber papiera, plastov a skla si občania môžu vyzdvihnúť na obecnom úrade bezplatne 2 x do roka resp. im ich budú roznesené priamo do jednotlivých domácností.

8) Ak sa pri zbere separovaného odpadu zistí, že niektorá zložka v zbernej nádobe (vreci) je znečistená iným odpadom v takom rozsahu, že nie je možné jej účelné zhodnotenie, nádoba (vrece) nebude vyprázdnená. Po vykonaní nápravy bude vyprázdnená pri najbližšom zbere separovaného odpadu.

9) Ak bude pri vývoze vyložené vrece rozviazané a nepoškodené, bude pôvodcovi odpadu po vysypaní vrátené späť, ak bude zaviazané, bude to znamenať, že vrece po vyprázdnení nie je nutné vrátiť.

10) Nepoužité liečivá sú občania povinní odovzdať do zberných nádob v lekárňach.  

 

Systém zberu objemného (nadrozmerného) odpadu a drobného stavebného odpadu ( DSO ).

1) Zber a preprava objemného odpadu a DSO sa uskutočňuje organizáciou poverenou zberom dvakrát ročne. Pre tento účel obec zabezpečí u organizácii poverenej zberom pristavenie veľkoobjemového kontajnera ( VOK ) na vhodných miestach v obci a túto skutočnosť zverejní spôsobom v obci obvyklým (miestny rozhlas, oznam na úradných tabuliach). Zber je pre pôvodcov odpadu bezplatný.

2) VOK-y slúžia na objemný odpad z domácností a DSO do objemu max 1 m3 na osobu a rok. Do VOK-ov je zakázané ukladať nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad ( BRO ) ako aj stavebné odpady pochádzajúce zo stavebnej činnosti inej ako DSO.

3) Prepravu a zneškodnenie DSO presahujúceho stanovený limit uvedený v ods. 3 si zabezpečí stavebník na vlastné náklady. Pristavenie VOK si občan ako aj FO objednáva u organizácie poverenej zberom prostredníctvom obce.

4) Pôvodcovia DSO sú povinní ich triediť podľa jednotlivých druhov (zemina a kamenivo, výkopová zemina, zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez nebezpečných látok, kovov, dreva, skla, plastov a iné).

5) Pôvodcovia DSO sú povinní odpad zhromažďovať bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva alebo na verejnom priestranstve výlučne na základe súhlasu obce s využitím verejného priestranstva takým spôsobom, aby nedochádzalo k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia a k ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí.

6) Iné nakladanie s objemným odpadom a s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob určených pre systém zberu KO alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.

7) Držiteľ stavebných odpadov, ako i DSO, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním so stavebnými odpadmi, ako i DSO.

 

Systém zberu biologicky rozložiteľného odpadu

1) Biologicky rozložiteľný odpad ( BRO ) je odpad zo záhrad a iných podobných priestranstiev najmä burina, neupotrebiteľné zvyšky úrody, konáre z orezávky stromov a kríkov, lístie, tráva a pod.

2) Každý pôvodca je povinný triediť BRO zo záhrad, parkov a cintorínov a zabezpečiť jeho skompostovanie v priestoroch alebo objektoch zriadených obcou alebo realizovať kompostovanie na vlastnom pozemku.

3) Je zakázané ukladať BRO do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, do veľkoobjemových kontajnerov určených na zber vybraných druhov odpadov uskutočňovaný 2x ročne alebo ho spaľovať.

4) Zber a prepravu BRO uskutočňuje obec na základe oznamu v miestnom rozhlase, vyvesením oznamov na úradných tabuliach obce resp. po dohode pôvodcu BRO s obcou.

5) Mimo vyhlásených termínov zberu sa zakazuje zhromažďovať BRO na miestach, ktoré nie sú na to určené a umiestňovať ho pred rodinné domy a iné nehnuteľnosti.

6) Zber, prepravu a zhodnotenie BRO vznikajúceho pri údržbe verejnej zelene (vrátane zelene s parkov a z cintorína) zabezpečuje obec. V cintoríne sa odpad ukladá do VOK resp. do MOK – 1100 l zberné nádoby, ktoré sú rozdelené na BRO a ostatný zmesový KO. Vývoz VOK zabezpečuje obec podľa potreby (vývoz MOK minimálne 1 x za dva týždne).

 

Odpad zo septikov

1) Majitelia septikov, resp. iní ich užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod. sú povinní:

a) zabezpečiť na vlastné náklady jeho vyprázdňovanie a zneškodňovanie v dostatočných časových intervaloch tak, aby nedošlo k úniku odpadu do okolia, minimálne však 2x ročne,

b) zabezpečiť prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu iba prostredníctvom oprávnenej organizácie.

2) Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečovaní vývozu odpadu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii na určenom mieste a na požiadanie kontrolného orgánu ich predložiť.

3) Zakazuje sa na území obce zneškodňovať odpad zo septikov iným spôsobom ako je uvedené v tomto nariadení t.j. vypúšťať ho do jarkov, potokov resp. ho vypúšťať do verejnej kanalizácie.

 

Priestupky

1) Priestupku sa dopustí ten, kto:

a) zneškodní odpady alebo zhodnotí odpady v rozpore so zákonom o odpadoch a VZN č. 2/2012,

b) uloží odpady na iné miesto, než na miesto určené VZN č. 2/2012,

c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6 zákona o odpadoch,

d) neposkytne obci požadované pravdivé a úplné údaje súvisiace s nakladaním s odpadmi,

e) poruší povinnosti a zákazy uvedené v § 7 VZN č. 2/2012.

f) nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c zákona o odpadoch.

2) Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 165,96 EUR.

3) Priestupky podľa predchádzajúceho odseku prejednáva obec. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení jeho zmien).

4) Výnosy z pokút za priestupky sú príjmom rozpočtu obce.

5) Obec môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 3319,00 EUR ak

a) poruší VZN č. 2/2012,

b) neudržuje čistotu a poriadok na užívanom pozemku alebo na inej nehnuteľnosti, a tým naruší vzhľad alebo prostredie obce, alebo ak znečistí verejné priestranstvo alebo odkladá veci mimo vyhradených miest.

6) Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec dozvedela o tom, kto sa konania podľa odseku 5 dopustil, najneskôr však do troch rokov od porušenia nariadenia alebo nesplnenia povinnosti podľa ods. 1 písm. c). Pri ukladaní pokút sa prihliada najmä na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní (zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní – správny poriadok v znení

jeho zmien). Pokuta je príjmom obce.

 

V Tomášovciach dňa 31.12.2014

Ing. Ján Mičuda v.r.

starosta obce