Navigácia

Obsah

Späť

VZN č.1/2011 Požiarny poriadok obce

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce
číslo 1/2011 zo dňa 01.06.2011
POŽIARNY PORIADOK OBCE
Obecné zastupiteľstvo obce Tomášovce v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok obce“.
Článok I
§ 1
Úvodné ustanovenie
1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
2) Účelom „Požiarneho poriadku obce“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom obce, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
3) Orgány, obce, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok obce“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi obce na odstránenie zistených nedostatkov.
5) Obec plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov obecného hasičského zboru (ďalej len „OHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.
§ 2
Obec
Povinnosťou obce na úseku ochrany pred požiarmi je:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila : Obecný úrad Tomášovce, Základná škola Tomášovce, Materská škola Tomášovce.
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu členov obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy par. 4 zákona NR SR č.314/2001 Z..z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ákvo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.
Obec vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi obec spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR, okresným riaditeľstvom v Lučenci najmä pri:
a./ zabezpečovaní odbornej prípravy strojníkov a členov obecného
hasičského zboru a členov kontrolných skupín obce,
b./ zriaďovaní a zabezpečovaní činnosti obecných hasičských zborov a pri údržbe ich materiálno-technického vybavenia,
c./ vypracúvaní požiarneho poriadku obce a dokumentácie o činnosti obecného hasičského zboru,
d./ rozvíjaní fyzickej zdatnosti členov obecného hasičského zboru prostredníctvom taktických cvičení a previerok fyzickej zdatnosti a odbornej pripravenosti,
e./ zabezpečovaní materiálno-technického vybavenia obecných hasičských zborov,
f./ výbere odborne spôsobilej osoby do funkcie veliteľa obecného hasičského zboru a preventivára obce,
g./ plnení úloh na úseku civilnej ochrany obyvateľstva.
Článok II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v obci a jej miestnych častiach
§ 3
Obecné zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany obce a veliteľa OHZ,
b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky obce a vedúcich kontrolných skupín,
c) zriaďuje OHZ a určuje mu náplň práce
d) spravuje OHZ, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje obec po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v obci,
e) vymenúva a odvoláva veliteľa OHZ po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti OHZ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
g) zriaďuje protipožiarnu hliadku obce,
h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov v obci,
i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v obci a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
> obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
> vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
> uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov OHZ ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
> uhrádzania výdavkov spojených s účasťou OHZ na previerkach pripravenosti a  previerkových cvičeniach,
> uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice
l) schvaľuje „Požiarny poriadok obce“ a iné všeobecne záväzné nariadenia obce v oblasti ochrany pred požiarmi.
§ 4
Starosta obce
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní starosta obce tieto úlohy:
a) schvaľuje plán odbornej prípravy členov OHZ,
b) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
c) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
d) požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
f) rozhoduje o účasti OHZ na previerkach pripravenosti,
g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie obce, napr. „Požiarny poriadok obce“, alebo. nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom obce poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:
> návrh na vymenovanie veliteľa OHZ,
> návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky obce namiesto OHZ,
> návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
> návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,
n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
o) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi.
§ 5
Obecný úrad
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecný úrad tieto úlohy:
a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) písomne vyhotovuje„Požiarny poriadok obce“,
c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov OHZ,
d) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov OHZ, preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,
e) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
f) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
g) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov OHZ, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
h) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
i) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
j) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
m) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
n) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
o) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
p) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
r) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
s) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
t) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
u) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní OHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,
v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
w) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov OHZ,
x) zabezpečuje účasť zamestnancov obecného úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
y) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.
§ 6
Obecný hasičský zbor (OHZ)
Obec Tomášovce v zmysle par. 33 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zriaďuje Obecný hasičský zbor /OHZ/, ktorý na území obce Tomášovce plní úlohy so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
OHZ Tomášovce je zriadený na základe zriaďovacej listiny o OHZ Tomášovce zo dňa 7.1.2011 a do funkcie veliteľa OHZ je na základe písomného menovania menovaný jeho veliteľ a zaradení do funkcie technika – strojníka OHZ jeho strojník ako aj členovia OHZ do funkcie hasič resp. starší hasič. Písomná zriaďovacia listina OHZ, menovanie veliteľa a zaradenie technika – strojníka ako aj členov OHZ je v dokumentácii ochrany pred požiarmi Obce Tomášovce v prílohe.
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi OHZ plní tieto úlohy:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.
§ 7
Kontrolné skupiny
Obec Tomášovce ustanovuje v zmysle par. 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov kontrolné skupiny obce a ustanovuje ich vedúcich po prerokovaní s Dobrovoľnou požiarnou ochranou na základe príslušných ustanovení v prílohe.
Zloženie kontrolných skupín v obci Tomášovce:
Kontrolná skupina č. 1 Kontrolná skupina č. 2
Vedúci: Ján Mičuda, nar. 16.6.1949 Vedúci: Ondrej Baláž
Členovia: Daniel Haban Členovia: Miroslav Stupár
Ján Kršiak Juraj Nociar
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa par. 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z .z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi v zmysle par. 20 až 23 vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov čo sa týka zamestnancov, protipožiarnych hliadok právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, pracovísk, ako aj protipožiarnej asistenčnej hliadky,
c) skladovanie horľavých látok,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina obce navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.
§ 8
Protipožiarna asistenčná hliadka
Obec Tomašovce zriadi v prípade potreby protipožiarnu asistenčnú hliadku v zmysle vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov t. j. :
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru ako je jarné obdobie a obdobie dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia / par.2 vyhl. /,
- pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru / par.1 vyhl. /,
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb / par. 12 odst. 4 vyhl. /,
Zloženie protipožiarnej asistenčnej hliadky v obci /v prípade potreby/
Vedúci: Ján Mičuda, nar. 16.6.1949
Členovia: Daniel Haban, Miroslav Stupár
Menovanie protipožiarnej asistenčnej hliadky a záznam o odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky pre konkrétnu činnosť alebo podujatie bude založené do dokumentácii ochrany pred požiarmi obce Tomášovce.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov obec určí jej vedúceho.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, budú označení na viditeľnej časti odevu nápisom „PROTIPOŽIARNA HLIADKA“.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.
§ 9
Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec Tomášovce má ustanoveného preventivára požiarnej ochrany obce p. Juraja Sýkoru, technika požiarnej ochrany právnickej osoby a technika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci právnickej osoby Obec Tomášovce, ktorý plní najmä tieto povinnosti:
- spracúva s obecným úradom plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
- navrhuje vedúcich kontrolných skupín, zloženie kontrolných skupín a zoznam kontrolovaných subjektov,
- organizačne zabezpečuje činnosť kontrolných skupín,
- hodnotí z vedúcimi kontrolných skupín priebeh a výsledky preventívnych požiarnych kontrol, zvýšenú pozornosť venuje najmä tým prípadom, kde boli v kontrolovanom subjekte zistené nedostatky,
- prerokúva s príslušným úradom sporné prípady, ktoré sa vyskytli pri vykonávaní preventívnych požiarnych kontrol v obci a na postup ich riešenia nie sú jednotné názory,
- predkladá starostovi obce návrhy na vydanie príslušných opatrení voči kontrolovaným subjektom, u ktorých boli zistené nedostatky na úseku ochrany pred požiarmi.
- navrhuje starostovi obce uložiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
- navrhuje starostovi obce uložiť právnickej osobe pokutu za porušenie nariadenia obce,
- navrhuje starostovi obce vylúčiť vec používania resp. vydať písomný súhlas na jej opätovné používania po odstránení nedostatkov,
- v prípade vecí vyvolávajúcich bezprostredné nebezpečenstvo vzniku požiaru, navrhuje starostovi obce oznámiť Okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru / ORHaZZ / podozrenie zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
- navrhuje starostovi obce podanie návrhu ORHaZZ na vydanie rozhodnutia o zastavení
prevádzky,
a prostredníctvom ktorého Obec Tomášovce zabezpečuje plnenie týchto povinností:
- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
- školenie kontrolných skupín obce,
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi obce,
- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti v obci.
§ 10
Veliteľ obecného hasičského zboru (ďalej len „veliteľ“)
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:
a) spracúva plány odbornej prípravy OHZ na výcvikový rok,
b) zabezpečuje odbornú prípravu členov OHZ,
c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti OHZ,
d) zabezpečuje účasť OHZ na previerkach pripravenosti,
e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti OHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,
f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,
h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
i) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
j) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť OHZ,
l) na mieste zásahu, ako veliteľ zásahu zabezpečuje najmä:
* vykonávanie nepretržitého prieskumu
* určovanie hlavného smeru a spôsobu zásahovej činnosti,
* zodpovedá za organizáciu činnosti hasičských jednotiek a za využitie ich vecných prostriedkov na mieste zásahu a kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
* dodržiava zásady prednostného velenia - veliteľ zásahu z OHZ má prednosť pred veliteľom zásahu zo ZHZ /okrem prípadu ak je požiar v objektoch zriaďovateľa ZHZ/, prípadne pri zásahu dvoch alebo viac hasičských jednotiek je povinný prevziať velenie veliteľa zásahu z miestne príslušnej hasičskej jednotky,
* môže nariadiť v súvislosti so zdolávaním požiaru alebo pri cvičení hasičskej jednotky, aby sa z miesta zásahu vzdialili osoby, ktorých prítomnosť nie je potrebná, alebo aby sa podriadili iným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie zásahu,
* zriaďuje riadiaci štáb pri zásahoch s nasadením veľkého počtu síl a prostriedkov hasičských jednotiek,
* môže vyzvať fyzickú osobu, ktorá porušila predpisy o ochrane pred požiarmi, aby preukázala svoju totožnosť, ak ju nepreukáže hodnoverne, je oprávnený predviesť túto fyzickú osobu na útvar Policajného zboru, pričom táto fyzická osoba je povinná predvedenie strpieť,
* odvolanie hasičov z miesta zásahu, ktorí si nesplnili určené úlohy alebo nie sú spôsobilí na ich plnenie,
* vykonanie obhliadky miesta zásahu po ukončení zásahu, odovzdanie a určenie nevyhnutných opatrení,
* spracovanie správy o zásahu.
Článok III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi
§ 11
Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.
Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.
§ 12
Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.
§ 13
Pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.
§14
Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb
Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari. V obci Tomášovce sú tieto objekty určené nasledovne:
- sála kultúrneho domu obce Tomášovce a priľahlé priestory,
- nekryté športové futbalové ihrisko TJ Slovan Tomášovce.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch horeuvedených a k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.
Opatrenia pri podujatiach na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb sú ustanovené v par.12 a definícia presného ustanovenia „väčšieho počtu osôb“ v par. 12 odst. 4 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Na základe horeuvedených ustanovení a aplikácii na podmienky Obce Tomášovce z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti sa za podujatie na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb považuje každé podujatie v:
- sále kultúrneho domu obce Tomášovce a priľahlých priestorov s účasťou 150 osôb a viac,
- nekrytom športovom futbalovom ihrisku TJ Slovan Tomášovce s účasťou 500 osôb a viac.
Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.
§ 15
Úlohy obce v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Obec Tomášovce v prípade potreby zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru t.j. v jarnom období a v období dlhotrvajúceho suchého a teplého počasia a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.
Článok IV.
§ 16
Spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi
Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v obci a v jej obecných častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce v prípade ak obec nemá zriadený obecný hasičský zbor.
Nakoľko v obci Tomášovce je zriadený obecný hasičský zbor / OHZ / nie je zriadená v zmysle par.33 odst. 4 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov protipožiarna hliadka obce.
V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby , OHZ, hasičský a záchranný zbor a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.
Článok V.
Početný stav a vybavenie obecného hasičského zboru
§ 17
Početný stav OHZ
Pri určovaní počtu členov OHZ Tomášovce a jeho materiálno-technickom vybavení obec prihliadala najmä na:
a) veľkosť obce Tomášovce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode obce Tomášovce, ktorý je súčasne zásahovým obvodom OHZ Tomášovce, na spôsob trvalého zabezpečenia ochrany pred požiarmi v obci  so zreteľom na denný čas a nočný čas.
OHZ sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia OHZ. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v OHZ zaradení.
Veliteľ OHZ
a) Meno a priezvisko: Juraj Baláž, nar. 3.11.1961.
b) Adresa bydliska: Družstevná 440/23, 985 56 Tomášovce
c) Telefónne číslo: 0905 111857
Strojník OHZ
a) Meno a priezvisko: Juraj Baláž, nar. 3.11.1961.
b) Adresa bydliska: Družstevná 440/23, 985 56 Tomášovce
c) Telefónne číslo: 0905 111857
Členovia OHZ ( meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo):
Marian Nosáľ, Železničná 325/10, 985 56 Tomášovce
Ján Kršiak, Zelená 30/37, 985 56 Tomášovce
Ján Priatka, nar. 17.8.1987, Budinská 145/30, 985 56 Tomášovce
Tomáš Urbančok, Železničná 181/29, 985 56 Tomášovce
Juraj Nociar, Poľná 177/12, 985 56 Tomášovce
Nociar Michal, Nová 329/5, 985 56 Tomášovce
Imrich Hanes, Budinská 443/3, 985 56 Tomášovce
Slavomír Márton, SNP 240/12, 985 56 Tomášovce
§ 18
Vybavenie OHZ
a) Avia 15 – požiarne vozidlo, motorová striekačka PS 12,
b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva,
d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.
Článok VI.
§ 19
Prehľad zdrojov požiarnej vody
Povinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
1) Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):
Krivánsky potok /intravilán obce/
a) Tomášovský rybník..........................................................................
b) ...................................................................................................................
c) ...................................................................................................................
2) Viacúčelové vodné zdroje (priehrady, nádrže, vodojemy, bazény, studne - miesto, výdatnosť):
Obecná studňa pred rod. domom súp.č. 53/23, 62/1 Ul. Železničná
detto 33/31, 37/23, 39/19, 45/3, 434/8 Ul. Zelená
detto 7/20, 11/10, 17/5, 19/11, 21/17 Ul. Školská
detto 141/20 Ul. Budinská
detto 100/18 Ul. Mlynská
detto 68/20, 72/30 Ul. Partizánska
detto 415/6 Ul. Haličská
detto areál cintorína obce Tomášovce, počet - 1
detto areál zdravotného strediska 109/32 Ul. Závadská Tomášovce
detto areál ČOV Tomášovce, počet - 1
a) ............................................................................................. m3 ...............
b) ............................................................................................. m3................
c) ............................................................................................. m3................
3) Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):
obecný vodovod
a) objem vodojemu: ................................................................ m3
DN 100
b) priemer potrubia: ............................................................... mm
c) minimálny tlak: ................................................................. MPa
19
d).počet hydrantov:....................................................................ks
podzemné
e) druh hydrantov (podzemné, nadzemné): .............................................
f) miesta, kde sa nachádzajú hydranty (ulica, číslo domu):
.................................................................................................................
.................................................................................................................
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
Článok VII.
§ 20
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu
Úlohy ohlasovne požiarov
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode obce a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu
b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.
Hlavnou ohlasovňou požiarov je obecný úrad.
Zoznam ohlasovní požiarov:
Poradové
Číslo
Meno a priezvisko
Fyzickej a právnickej osoby
Adresa
Umiestnenia
Telefónne
Číslo
1.
Obec Tomášovce
Obecný úrad, Patrizánska
132/7 Tomášovce
047/4371446
2.
Ing. Ján Mičuda
Ul. Záhradná 447/1
Tomášovce
0908 941808
3.
Ján Petian
Ul. Nová 321/2
Tomáčovce
0915 952141
Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.
Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.
Spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
a) názov a miesto umiestnenia technického zariadenia, ktorým sa vyhlasuje protipožiarny poplach:
Miestny rozhlas – gramofónová platňa „ Horí ! „ a ústny oznam, rozhlasovňa Obecný úrad Tomášovce, sirénou umiestnenou na budove Základnej školy
Ul. Školská 182/30, Tomášovce
b) náhradný spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu:
nepretržitým zvonením na zvon evanjelického kostola v obci Tomášovce.
Miesto, adresu a číslo telefónu:
a) veliteľ, strojník a členovia OHZ : pozri § 17 požiarneho poriadku obce
b) jednotka hasičského a záchranného zboru Hasičský a záchranný zbor Lučenec
L . Novomeského 3, 150 alebo č.tiesňového volania IZS 112,
b) polícia Lučenec, Tuhárske nám.č.1 158 alebo -/- 112,
c) zdravotníci, Nemocnica Nám.rep.č.14 Lučenec 155 alebo -/- 112,
d) plynárne Zvolen, Lieskovská cesta ...0850 111727……………………………
e) vodárne Lučenec, Komenského č.2 ....0850 111234...........................................
f) elektrárne SEE Ul. Republiky 5 Žilina ....0800 159 000...........…...........................
g) telekomunikácie Lučenec ....43311791, 0820 100 800..................…..
h) správa vodného toku Ipeľ ...............................................................….
ch)správca cestnej komunikácie, Obec Tomášovce, Krajská správa ciest………………..
i) obvodný úrad - odd.životného prostredia ....4333723................................................…
j) obvodný úrad – odbor krízového riadenia ....4333751-52..........................................….
Článok VIII.
§ 21
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu
Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je Obecný úrad Tomášovce.
Článok IX.
§ 22
Prehľadný situačný plán obce
Prehľadný situačný plán obce Tomášovce a jej priľahlých častí s popisom súpisných čísiel domov a  zakreslením jestvujúcich zdrojov vody a nástupných plôch tvorí prílohu tohto požiarneho poriadku.
Článok X.
§ 23
Náhrada škody
Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal? táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.
§ 24
Spoločné ustanovenie
1) Tento „Požiarny poriadok obce“ nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
2) Orgány obce, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území obce úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto všeobecné záväzného nariadenia obce.
3) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto všeobecne záväzného nariadenia, obec vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
4) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
5) Požiarny poriadok je vyvesený na úradnej tabuli v obci Tomášovce, ďalej je zverejnený v budove Obecného úradu Tomášovce a vo všetkých objektoch Obce Tomášovce ako právnickej osoby. Požiarny poriadok je na obecnom úrade prístupný každému.
§ 24
Záverečné ustanovenia
1. Návrh VZN bol podľa § 6, ods. 3, zákona č. 369/1990 Z.z. zverejnený na úradnej tabuli obce od 07.01.2011 do 31.05.2011.
2. VZN číslo 1/2011 Požiarny poriadok obce schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach, dňa 01.06.2011, uznesením číslo 8/2011.
3. VZN číslo 1/2011 bolo vyhlásené na úradnej tabuli v obci na dobu 15 dní.
4. VZN číslo 1/2011 nadobúda účinnosť dňa 16.06.2011.
5. VZN číslo 1/2011 je prístupné na Obecnom úrade v Tomášovciach v kancelárii starostu obce a zverejnené na internetovej stránke obce.
Vypracoval: preventivár požiarnej ochrany obce
Juraj Sýkora, technik požiarnej ochrany
Ing. Ján Mičuda v.r.
starosta obce

Priložený súbor:

Dátum platnosti:

štvrtok, jún 16, 2011

Vyvesené: 16. 6. 2011

Dátum zvesenia: 2. 7. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť