Navigácia

Obsah

Späť

VZN 4-2010 o miestach na vylepovanie volebných plagátov v obci Tomášovce vo volebnej kampani na voľby do orgánov samosprávy obcí

VZN o miestach na vylepovanie volebných plagátov v obci Tomášovce vo volebnej kampani na voľby do orgánov samosprávy obcí
 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 4/2010 o miestach na vylepovanie volebných plagátov v obci Tomášovce vo volebnej kampani na voľby do orgánov samosprávy obcí (úplne znenie).

Obecné  zastupiteľstvo v Tomášovciach  podľa ust. § 30 ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 6 a § 11 ods. 4 písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

Článok č. 1
Predmet nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie) o vylepovaní volebných plagátov určuje miesta na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Tomášovce počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí. Časom volebnej kampane sa rozumie obdobie začínajúce dňom volebnej kampane a končiace 48 hodín pred začatím volieb.

Článok č. 2
Miesta na vylepovanie volebných plagátov

1. Kandidujúce politické strany a nezávislí kandidáti môžu počas volebnej kampane vylepovať volebné plagáty na verejných priestranstvách v obci len na miestach na to vyhradených a určených obcou Tomášovce.
 
2. Obecné zastupiteľstvo určuje na vylepovanie volebných plagátov v obci tieto vývesné miesta:
- pri kvetinárstve na vývesnej tabuli - ul. Partizánska
- pri prejazde cez trať na vývesnej tabuli - ul. SNP
- pri železničnej stanici na vývesnej tabuli
- pri zdravotnom stredisku na vývesnej tabuli - ul. Závadská
- pri obecnom úrade na vývesnej tabuli - ul. Partizánska

3. Vylepovanie volebných plagátov na iných miestach verejných priestranstiev v obci  je zakázané.
Zdôrazňuje sa zákaz vylepovať volebné plagáty:
- na stĺpy elektrického, telekomunikačného vedenia a stĺpy verejného osvetlenia
- do výkladov obchodov, prevádzkární a iných verejne prístupných zariadení, ktoré ústia na verejné priestranstvá obce
- na zariadenia a objekty slúžiace verejnoprospešným účelom
- na steny a prístrešky na autobusových zastávkach v obci
- na volebnú kampaň nemožno využívať miestny rozhlas s výnimkou oznamovania konania volebných zhromaždení
- na volebnú kampaň možno využívať:
sálu kultúrneho domu                                                                                                                
trhovisko pred reštauráciou
športový areál obce Tomášovce
Je potrebné zaistiť priestor min. 48 h. vopred na obecnom úrade.

Článok č. 3
 
1. Kandidáti sú povinní po uplynutí času volebnej kampane odstrániť svoje volebné plagáty z vyhradenej plochy najneskôr do 14. 00 hod.
 
Článok č. 4
Sankcie

1. Porušenie ustanovení tohoto nariadenia fyzickou osobou je priestupkom proti verenému poriadku podľa § 48 zák. č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
2. Za porušenie ustanovení tohoto nariadenia, ktorého sa dopustí právnická osoba, môže starosta obce podľa § 13 a ods. 1 písm. a/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu.

Článok č. 5
Účinnosť nariadenia

Na tomto nariadení sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Tomášovce  na svojom zasadnutí dňa 22. 09. 2010  a nadobúda účinnosť dňom 08. 10. 2010.

V Tomášovciach dňa 21. 09. 2010
Karol Dovala v.r., starosta obce  
 
VZN vo formáte .pdf je tu: VZN_4_2010-vylepovanie_plagatov_komunalne_volby.PDF (1.06 MB)                                                                                       


 
 

Vyvesené: 21. 9. 2010

Zodpovedá: Správce Webu

Späť