Navigácia

Obsah

Späť

VZN 4-2008 spolunažívanie obyvateľov, ŽP, chov domácich zvierat

Š T A T Ú T OBCE TOMÁŠOVCE
Štatút obce Tomášovce upravuje ochranu životného prostredia, likvidáciu komunálneho odpadu, chov a držanie domácich zvierat, výsadbu a pestovanie ovocných stromov a spolunažívanie obyvateľov obce.
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach v záujme sústavného a trvalého zlepšovania životného prostredia, čistoty a vzhľadu obce, verejného poriadku, kultúrnej úrovne a vzťahov medzi obyvateľmi obce v oblasti spolunažívania, prijíma podľa § 11 ods. 6 písm. f/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008, ktorým vydáva
Š T A T Ú T
obce Tomášovce
Štatút obce Tomášovce upravuje ochranu životného prostredia, likvidáciu
komunálneho odpadu, chov a držanie domácich zvierat, výsadbu a pestovanie ovocných stromov a spolunažívanie obyvateľov obce.
Časť I.
Všeobecné ustanovenia
1./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008, vydané Obecným zastupiteľstvom
v Tomášovciach formou štatútu obce určuje všetkým obyvateľom obce, návštevníkom, fyzickým a právnickým osobám pôsobiacim na území obce, práva a povinnosti pri ochrane životného prostredia, čistoty a vzhľadu obce, verejného poriadku a vzájomného rešpektovania občianských práv.
Tento štatút obce je prijatý v súlade so záujmami obce a jej obyvateľov.
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach očakáva, že:
a/ K plneniu tohoto štatútu budú obyvatelia obce pristupovať zodpovedne, uvedomele
a nie pod hrozbou sankcií za jeho porušovanie /neplnenie úloh štatútu sa považuje za jeho porušenie.
b/ Štatút obce sa bude spresňovať a dotvárať za jeho pôsobenia v úzkej spoluúčasti
s obyvateľmi obce.
2./ Štatút obce sa vzťahuje:
a/ na celé územie obce, t. j. sídelnej časti - intravilánu a nezastavanej časti - extravilánu,
t. j. ako celku katastrálneho územia obce Tomášovce.
b/ na všetky fyzické osoby bývajúce v obci a právnické osoby, ktoré majú sídlo
resp. prevádzkáreň.
c/ na občanov poskytujúcich práce a služby na základe povolenia vydaného živnostenskými oddeleniami obvodných úradov všeobecnej štátnej správy.
d/ na všetky právnické a fyzické osoby zdržujúce sa dočasne na území obce,
resp. v tranzite obcou, bez ohľadu na jej sídlo resp. bydlisko.
3./ Štatút obce stanovuje všetkým obyvateľom, návštevníkom, fyzickým a právnickým osobám povinnosť udržiavať poriadok a čistotu, chrániť zeleň na verejných priestranstvách
na celom území obce.
4./ Za verejné priestranstvá obce sa podľa tohoto štatútu obce považujú všetky miesta, koré slúžia na verejné užívanie, resp. sú verejne prístupné. Sú to najmä:
- miestne komunikácie, vrátane chodníkov a zelene medzi komunikáciami a chodníkmi,
- verejné parky a pozemkové nehnuteľnosti patriace do majetku obce v intraviláne obce,
- vodné plochy a nádrže, vodné toky a ich korytá,
- iný pozemkový majetok a zariadenia vo vlastníctve obce.
5./ Pri výstavbe rodinných domov, generálnych opravách rodinných domov, výstavbe stavieb vykonávaných právnickými osobami, rozsiahlych stavebných úpravách, je stavebník povinný požiadať obec o povolenie skládky stavebného materiálu na verejnom priestranstve
a určenie doby povolenia skládky. Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade, kde príslušná komisia ustanovená Obecným zastupiteľstvom povolí resp. nepovolí skládku stavebného materiálu na verejnom priestranstve, určí dobu skládky a ďalšie podmienky využívania verejného priestranstva.
Vytvárať svojvoľné skládky materiálu na verejných priestranstvách a umiestňovanie akýchkoľvek objektov (prenosné bunky, drevárne, chlievy, predajné stánky a pod.)
je z a k á z a n é .
O b e c , ako právny subjekt podľa hospodárskych možností na vlastné náklady
v y k o n á v a :
a/ výsadbu stromkov, ich účelové rozmiestnenie, okrasných kríkov, kvetov a pod., v záujme zlepšenia životného prostredia a skrášlenia verejných priestranstiev v obci.
b/ čistenie a údržbu miestnych komunikácií, úpravy verejných priestranstiev a usmerňuje odvoz tuhého komunálneho odpadu v obci s vykonávaním kontroly na zamedzenie vytvárania nepovolených skládok tuhého komunálneho odpadu.
c/ vysádzať stromky na verejných priestranstvách je možné len po súhlase Obecného úradu.
Časť II.
Ochrana životného prostredia
V záujme trvalej ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov obce, ako aj bezpečnosti ich majetku a pre trvalé zlepšenie životného prostredia v obci sa z a k a z u j e :
1/ Vyhadzovať smeti, popol, papier, rôzne obaly, zvyšky jedál a odpad akéhokoľvek druhu na verejné priestranstvá a kdekoľvek v rámci katastrálneho územia obce.
2/ Poškodzovať stromy, okrasné kríky, kvety a ostatnú verejnú zeleň, vypaľovať starú trávu, opadané lístie a iný materiál na verejných priestranstvách. Vypaľovanie a kladenie ohňa na súkromných pozemkoch obyvateľov, ak je ohňom ohrozený sused, hrozí mu ujma na majetku a v nevhodnú dobu sú dymom spôsobované imisie.
3/ Umývať motorové vozidlá na verejných priestranstvách (je možné len umyť svetlá a ŠPZ čistou vodou), vylievať opotrebovaný resp. prebytočný olej, chemikálie akéhokoľvek druhu (aj obaly) do vodných tokov, jarkov, priekop pri cestách, alebo kdekoľvek do pôdy, vypúšťať fekálie do vodných tokov, jarkov, vypúšťať splaškovu vodu do priekop pri cestách a pod. V prípade zistenia, že užívateľ stavby vypúšťa splaškovú vodu a obsah žúmp na verejné priestranstvo resp. do vodných tokov, vykoná obec proti porušovateľovi zákazu sankčný postih.
Súčasne sa zakazuje sypať smeti a iný odpad do vodných tokov, resp. ukladať ho na miesta (aj na súkromných pozemkoch), kde by mohol byť odplavený prívalom vôd.
4/ Vlastníci, resp. užívatelia stavieb, záhrad a ostatných pozemkov, vlastníci prevádzkární, sú povinní trvale a pravidelne udržiavať verejné priestranstvá hraničiace s ich nehnuteľnosťami.
Sem patrí povinnosť zametania chodníkov, čistenie chodníkov od snehu a námrazy, a čistenie rigolov pri miestnych komunikáciách priľahlých k nehnuteľnostiam vo vlastníctve fyzických a právnických osôb podľa potreby.
V prípadoch, že sú na verejných priestranstvách vysadené ovocné stromy, stará sa o ne vlastník resp. užívateľ verejného priestranstva. Úroda zo stromov na verejnom priestranstve patrí vlastníkovi nehnuteľnosti. Medzi povinnosti vlastníka nehnueľnosti, ktorá je verejným priestranstvom, resp. užívateľa patrí zabezpečenie, aby stromy, okrasné kríky neohrozovali chodcov, premávku na miestnych komunikáciách, nezasahovali do vzdušného elektrického vedenia, telefónneho vedenia a vedenia miestneho rozhlasu. Ak užívateľ nemá možnosť vykonať nápravu, požiada o vykonanie nápravy obec. Obec v prípade potreby zabezpečí výrub nevhodných stromov a nahradí ich vhodnejšími druhmi a kríkmi.
5/ Vlastníci rodinných domov a budov, ktorých strechy majú sklon smerom na verejné priestranstvá, chodníky a miestne komunikácie, musia zabezpečiť, aby tieto stavby boli opatrené odkvapovými žľabmi a rúrami, aby voda nestekala na chodníky a miestne komunikácie. Strechy v týchto prípadoch musia mať zachytávače snehu, aby nedochádzalo k ohrozovaniu chodcov v zimnom období.
6/ Zakazuje sa Agrotomu s.r.o. v Tomášovciach, SHR, podnikateľom v oblasti poľnohospodárskej výroby vytvárať skládky maštaľného hnoja vo vzdialenosti
do 500 m od obytných domov. Výber týchto skládok vykonávať tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu spodných vôd tým znehodnocovaniu studní pri rodinných domoch a tiež k znečisťovaniu verejných priestranstiev a miestnych komunikácií.
7/ Zakazuje sa dlhodobé a pravidelné parkovanie nákladných a osobných motorových vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách. Výnimku môže povoliť obec s určením podmienok parkovania. Zakazuje sa umiestňovanie vrakov vozidiel na verejných priestranstvách.
Časť III.
Likvidácia komunálneho odpadu
1/ Za odpad sa považuje materiál a vec, ktorej sa majiteľ potrebuje zbaviť z dôvodu neupotrebiteľnosti a veci, ktorých odstránenie je nutné z hľadiska zabezpečenia starostlivosti o zdravé životné podmienky a ochranu životného prostredia.
Za domový odpad sa považuje:
- domový odpad z domácností, ostatný odpad z obce podobný domovému odpadu,
- objemný odpad z domácností, ostatný objemný odpad z obce,
- uličné smeti,
- odpad zo zelene,
Obec v snahe znižovať objem odpadu, zabezpečuje zber separovaného /triedeného / odpadu / plasty ,papier / 1 x mesačne ,vždy posledný piatok v mesiaci. Elektronika 2 x ročne,
železný šrot 2 x ročne, nebezpečný odpad 1 x ročne
Prísne sa zakazuje ukladať odpad mimo vyhradených miest (kuka nádoby, veľkoobjemové kontajnery ).
2/ Odvoz tuhého komunálneho odpadu sa vykonáva mesačne . Termín odvozov oznámi obec obvyklým spôsobom.
Obec prevzala povinnosť inkasovania poplatkov za odvoz TKO od občanov.
Majiteľ nehnuteľnosti v obci je povinný zabezpečiť si kuka nádoby na zber TKO, ktorá musí byť v dobrom technickom stave a je povinný zaplatiť obci na Obecnom úrade poplatky za odvoz TKO vždy do 31. 10. kalendárneho roku.
3/ Obyvatelia, ktorí nemajú vlastnú smetnú nádobu môžu TKO ukladať do 110 l. PVC vriec.
Do veľkoobjemových kontajnerov umiestnených v cintoríne sa z a k a z u j e ukladať
odpad dovezený z domácností. VOK v cintoríne slúžia výlučne pre odpad z cintorína / vence,zvädnuté kvety a pod./
Z a k a z u j e sa prepĺňať veľkoobjemové kontajnery umiestnené v cintoríne a ukladať odpad vedľa nich.
V prípade , že občan bude mať väčšie množstvo odpadu,ktoré nevie zlikvidovať prostredníctvom KUKA nádoby, môže si prostredníctvom obce objednať VOK na vlastné náklady.
4/ Smetné nádoby mimo dobu odvozu musia byť umiestnené tak, aby nekazili vzhľad obce a neznepríjemňovali prostredie susedom.
V deň odvozu pripraví vlastník smetné nádoby na odvoz. Po ich vyprázdnení sa nádoby musia čo najskôr uložiť na vyhradenom mieste. Do nádob je zakázané umiestňovať biologický odpad/ zvyšky potravín a odpad podliehajúci skaze /
Časť IV.
Chov a držanie domácich zvierat
1/ Obyvatelia obce sú povinní zabezpečiť chov hospodárskych domácich zvierat vo svojich dvoroch tak, aby voľným pohybom neznečisťovali a nepoškodzovali verejné priestranstvá, majetok iných obyvateľov a neohrozovali občanov a dopravu na miestnych a štátnych komunikáciách.
Umiestnenie chlievov, kotercov a ostatných zariadení na chov zvierat, hnojísk a pod., musí byť na takých miestach, aby nedochádzalo k znepríjemňovaniu bývania obyvateľom susedných nehnuteľností. Chovateľ musí tieto zariadenia udržiavat v technicky zodpovedajúcom stave a náležite čisté. Na chov domácich hospodárskych zvierat v obci pre vlastnú potrebu nie je potrebné osobitné povolenie. Pre chovy väčšieho rozsahu je potrebný súhlas hygienickej služby, RVPS v Lučenci.
Umiestnenie objektov pre chov zvierat nesmie rušiť vzhľad obce. V každom objekte musí byť vyriešený záchyt močovky a umiestnenie hnojiska nesmie znečisťovať okolie.
2/ Chovať alebo držať psov je zakázané v objektoch, ktoré nemajú charakter rodinných domov (v školách, škôlkach, ZVS, v obchodoch s potravinami, v pohostinstvách a pod.) Do týchto objektov je zakázané vodiť psov.
Voľný pohyb psov je p r í s n e z a k á z a n ý a to i za dozoru majiteľa-chovateľa psa. Na verejných priestranstvách musí byť pes uviazaný na vodítku.
Majieľ psa je povinný dať zaočkovať svojho psa podľa pokynov veterinárnej služby.
3/ Chovateľ včiel musí včelín umiestniť na takom mieste, aby včely neohrozovali okolie a musí dodržiavať predpisy o chove včiel.
4/ Chovatelia zvierat sú zodpovední za škodu, ktorá je iným spôsobená v súvislosti s chovom resp. konaním ich zvierat.
Časť V.
Pestovanie ovocných stromov
1/ V súvislosti s vhodnými podmienkami pre pestovanie ovocných stromov v obci je potrebné upozorniť na dodržiavanie príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka týkajúcich sa umiestnenia stromov k haranici susediaceho pozemku, zatieňovania susedného pozemku, zbierania úrody, odstraňovanie prečnievajúcich koreňov a konárov a pod.
Vzhľadom na zabránenie prípadných susedských sporov týkajúcich sa pestovania ovocných stromov doporučuje obec dodržiavanie nasledovných zásad:
- ovocné stromy vysádzať na susediacich pozemkoch v rovnakej vzdialenosti od hranice pozemku určiť tak, aby tieto v produktívnom veku nepresahovali hranice pozemku,
- zber opadaného ovocia na susedný pozemok, resp. oberanie ovocia z konárov presahujúcich nad susedný pozemok, je potrebné vykonať po obojstrannej dohode susedov tak, aby nedošlo k vzniku škody na majetku,
- majiteľ ovocných stromov je povinný starať sa o poriadok a čistotu pozemku pod ovocným stromom pravidelným zbieraním opadaného ovocia, lístia, aby nedochádzalo k hnitiu a s tým súvisiace šírenie chorôb ovocných stromov aj na susedné pozemky,
- chemickú ochranu ovocných stromov vykonáva majiteľ podľa vlastného uváženia tak, aby neohrozoval životné prostredie a nespôsoboval škody na susedných pozemkoch.
Časť VI.
Spolunažívanie občanov
1/ Obyvatelia obce sú povinní dbať o dobré medziľudské vzťahy založené na vzájomnej úcte, tolerancii a snahe o porozumenie. Každý sa musí zdržať prejavov znevažovania iného a prejavov agresivity.
2/ Obyvatelia sú povinní popri svojich právach, oprávnených záujmoch a potrebách zohľadňovať oprávnené záujmy a potreby ostatných obyvateľov obce a záujmy obce celku.
3/ Každý obyvateľ sa musí zdržať konania, ktorým by boli ohrozené, obmedzené, poškodené, alebo inak nevhodne zasiahnuté práva a oprávnené záujmy ostatných obyvateľov a obce.
4/ Obyvatelia obce sú povinní poskytovať si vzájomne pomoc pri mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách, vzájomne si chrániť majetok pred odcudzením inými osobami prípadne vznikom inej škody, dodržiavať protipožiarne opatrenia a nariadenia obce, aby nedošlo ku vzniku škôd a ohrozeniu života a zdravia ostatných obyvateľov.
Časť VII.
Kontrola a sankcie
1/ Kontrolu dodržiavania povinností uložených týmto štatútom obce, ktorým sa realizuje všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2008 je oprávnený vykonávať starosta obce, hlavný kontrolór obce, poverení poslanci obecného zastupiteľstva.
2/ Za porušenie povinností stanovených týmto štatútom môžu byť fyzické osoby postihnuté v priestupkovom konaní na obvodnom úrade v Lučenci v zmysle zákona č. 372/1990 Zb.
3/ Pokutu v rámci blokového konania až do výšky 500,- Sk môže uložiť starosta obce, resp. poverení poslanci, členovia komisie verejného poriadku, životného prostredia
a stavebnej komisie.
4/ Za porušenie povinností stanovených týmto štatútom môže právnickým osobám uložiť starosta obce pokutu až do výšky 100.000,- Sk v zmysle zákona č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
Časť VIII.
Záverečné ustanovenia
1/ Štatút obce nadobúda platnosť dňom schválenia obecným zastupiteľstvom a účinnosť nadobúda po 15 dňoch od jeho vyloženia.
2/ Tento štatút po nadobudnutí účinnosti bude doručený do každej domácnosti v obci a právnickým osobám, ktoré majú sídlo na území obce.
3/ Tento štatút môže byť zmenený, resp. doplnený na základe pripomienok občanov.
4/ Tento štatút schválilo Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na svojom zasadnutí
dňa 14. 08. 2008 a účinnosť nadobudlo po vyložení dňa 02.09.2008.
Karol D o v a l a v.r.
starosta obce

Priložený súbor:

Dátum platnosti:

utorok, september 2, 2008

Vyvesené: 2. 9. 2008

Dátum zvesenia: 18. 9. 2008

Zodpovedá: Správce Webu

Späť