Navigácia

Obsah

Späť

VZN 3-2010 zásady hospodárenia s majetkom obce + Dodatok č.1

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 3/2010,ktorým sa prijímajú
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý bol zverený obci Tomášovce so zapracovaným Dodatkom č.1 zo dňa 21.06.2011
Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie.
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Obec Tomášovce (ďalej len „obec“) je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených v príslušných právnych predpisoch a v týchto zásadách samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
2. Obecné zastupiteľstvo (ďalej len OZ) v zmysle § 11 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, schvaľuje najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontroluje hospodárenie s ním. Kompetencie OZ k majetku obce sú vymedzené v § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
3. Tie zásady sa vzťahujú na majetok, ktorý je vo vlastníctve obce a upravujú najmä:
a) obsahové vymedzenie majetku obce,
b) nadobúdanie majetku obce do vlastníctva,
c) nakladanie s majetkom obce, ktorým sú prevody vlastníctva, prenájom, výpožička majetku
obce,
d) hospodárenie s majetkom a majetkovými právami a pohľadávkami obce,
e) správa majetku obce a práva a povinnosti právnických osôb, ktoré obec založila alebo
zriadila pri správe majetku obce,
f) nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce,
g) nakladanie s cennými papiermi podľa osobitných predpisov 1),
h) aukčný predaj podľa osobitných predpisov 2).
Článok II
Majetok obce a nadobúdanie majetku obce do vlastníctva
1. Majetkom obce sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, vrátane finančných prostriedkov, pohľadávok a iné majetkové práva obce ako aj právnických osôb založených alebo zriadených obcou.
2. Majetok obce tvoria:
a) veci, ktoré prešli do vlastníctva obce na základe zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí,
v znení neskorších predpisov
b) veci ktoré prešli do vlastníctva obce na základe zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
c) ďalšie veci a súvisiace majetkové práva, ktoré obec získa pri hospodárení s vlastným
majetkom, v rámci svojej činnosti, pri plnení úloh vyplývajúcich zo zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
d) pohľadávky a iné majetkové práva
e) majetok podľa odseku 3.
3. Okrem majetku podľa ods. 2 bodu a) až d) tohto článku, môže obec nadobudnúť ďalší majetok kúpou, darovaním (bezodplatný prevod), rozhodnutím orgánu štátu a vlastnou investičnou (stavbou, rekonštrukciou, modernizáciou, technickým zhodnotením objektov a budov alebo v súlade so zmluvnými vzťahmi v prípade združenia prostriedkov
s inými právnickými alebo fyzickými osobami) a podnikateľskou činnosťou (majetkovou účasťou pri podnikaní iných právnických alebo fyzických osôb alebo peňažnými alebo vkladmi do obchodných spoločností v súlade s Obchodným zákonníkom alebo iných organizácií v zmysle osobitných právnych predpisov) podľa osobitných predpisov 3), ďalší majetok nadobudnutý správcom majetku obce.
4. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha v zmysle čl. IX ods.7 týchto zásad vždy schváleniu OZ.
Článok III
Prevod vlastníctva obecného majetku
1. Obec môže vykonať prevod svojho majetku:
a) na základe verejnej obchodnej súťaže
b) priamym predajom
c) dobrovoľnou dražbou podľa osobitného zákona 2)
2. Verejná obchodná súťaž
a) Obec použije metódu obchodnej verejnej súťaže pri prevode majetku, ktorého všeobecná hodnota stanovená podľa osobitného predpisu 4) (znaleckým posudkom) presiahne
hodnotu 40 000 €. Obec svoj úmysel predať majetok verejnou obchodnou súťažou zverejní na úradnej tabuli, internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú a v tlači.
Z oznámenia musí byť zrejmé o aký majetok ide, aby nebol zameniteľný s iným majetkom, kde si je možné vyzdvihnúť podmienky obchodnej verejnej súťaže, kontakt na zodpovedného pracovníka obce.
b) Podmienky obchodnej verejnej súťaže schvaľuje OZ. Obec je povinná zverejniť ich najneskôr 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže.
c) Samotná obchodná verejná súťaž sa riadi ustanoveniami § 281 – 288 Obchodného zákonníka.
3. Priamy predaj
a) Obec môže priamym predajom previesť vlastníctvo svojho majetku len v prípade ak jeho všeobecná hodnota, stanovená podľa osobitného predpisu 4) nepresiahne 40 000 €.
b) Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom spôsobom obvyklým (úradná tabuľa, internetová stránka, ak má k dispozícií, tlač) minimálne na 15 dní.
c) Oznámenie musí obsahovať presný popis majetku, aby nebol zameniteľný s iným majetkom, lehotu na doručenie cenových ponúk, všeobecnú hodnotu majetku stanovenú podľa osobitného predpisu 4), kontakt na zodpovedného pracovníka obce.
4. Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nepoužijú pri prevode majetku obce a to :
- bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu 5)
- nehnuteľného majetku, ktorý je obec povinná previesť podľa osobitného predpisu5) alebo ktorým sa realizuje právo na prednostný prevod podľa osobitného predpisu5),
- pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy ,
ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
- podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo
- hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 €
- v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých rozhodne OZ trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
- pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
5. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci:
a) starostom obce
b) poslancom obecného zastupiteľstva
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej obcou
d) prednostom obecného úradu
e) zamestnancom obce
f) hlavným kontrolórom obce
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f).
6. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v odseku 5. To neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec, alebo v ktorej má obec obchodný podiel.
Článok IV
Prenájom a výpožička majetku obce
1. Obec môže prenechať zmluvou o nájme alebo výpožičke fyzickým alebo právnickým osobám majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh.
2. Zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať :
a) identifikáciu zmluvných strán
b) presné určenie majetku
c) účel
d) spôsob užívania
e) čas užívania
f) podmienky užívania, výšku odplaty a inflačnú doložku
g) v prípade nájomných vzťahov právo prenajímateľa a povinnosť nájomcu uzatvoriť dodatok
k zmluve, prípadne novú zmluvu v prípade schválenia nového predpisu o oceňovaní
nehnuteľností alebo ak bude novelizáciou „Zásad“ schválená iná cena
h/ zákaz prenechať do užívania obecný majetok ďalšiemu subjektu
i) podmienka súhlasu prenajímateľa/vypožičiavateľa s vykonaním stavebných úprav na predmete nájmu/výpožičky a v súlade so stavebným zákonom
j) povinnosť nájomcu/vypožičiavateľa vykonávať bežnú údržbu, aby nedochádzalo
k znehodnocovaniu majetku obce a ku škodám na majetku obce
k) sankcie a podmienky odstúpenia od zmluvy
3. Uzatváranie týchto zmlúv patrí do právomoci obecného zastupiteľstva v zmysle Čl. IX ods. 7 a 8 týchto zásad.
4. Organizácie spravujúce obecný majetok nemôžu tento prenechať zmluvou o nájme alebo výpožičke iným fyzickým alebo právnickým osobám
5. Užívatelia obecného majetku sú povinní najmä:
a) hospodárne užívať majetok obce
b) chrániť ho pred poškodením, zničením a stratou
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi.
6. Pri prenechávaní majetku obce do nájmu je obec povinná primerane uplatniť ustanovenia odsekov 1 až 6 článku III týchto zásad a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase v Tomášovciach obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel rovnaké alebo porovnateľné nehnuteľnosti, okrem:
- hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3500 €
- nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí 10 dní
v kalendárnom mesiaci
- prípadov hodných osobitného zreteľa o ktorých OZ rozhodne trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov.
- pri nájmoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.
Článok V
Dlhodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
1. Prenájom nebytových priestorov v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti záujemcu o nebytové priestory, ktorá obsahuje plánovaný účel využitia.
2. Správca nebytových priestorov zrealizuje obhliadku za účasti záujemcu (záujemcov).
3. V prípade potvrdenia záujmu o prenájom nebytových priestorov, pracovníčka správy majetku OcÚ predloží v súlade s čl. IX ods. 7 a 8 starostovi obce alebo do obecného zastupiteľstva materiál s prílohami:
- žiadosť záujemcu,
- dôvodovú správu.
4. Po schválení predloženého materiálu starostom obce, resp. OZ spracuje príslušný pracovník OcÚ nájomnú zmluvu v zmysle platných právnych predpisov.
5. Prenajímateľ odovzdá nájomcovi nebytové priestory fyzicky, o čom spíše protokol
o odovzdaní a prevzatí predmetných nebytových priestorov do užívania.
Článok VI
Krátkodobý prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce
1. Pre uspokojovanie kultúrnych, spoločenských a športových potrieb občanov, na organizovanie verejnoprospešných podujatí a schôdzkovej činnosti politických strán a hnutí, ako aj ďalších činností právnických a fyzických osôb môže obec poskytnúť do krátkodobého nájmu:
- spoločenskú miestnosť v objekte domu kultúry - kinosála
- zasadaciu miestnosť Obecného úradu v Tomášovciach – malá sála
2. Krátkodobý prenájom nebytových priestorov uvedených v bode 1 sa uskutočňuje na základe písomnej žiadosti záujemcov predloženej na OcÚ.
3. Zasadaciu miestnosť OcÚ a spoločenskú miestnosť OcÚ možno prenajať iba na plesy, kary, predajno – propagačné akcie, kultúrno-spoločenské podujatia, schôdze.
4. Platby za prenájom uvedených priestorov sa vykonávajú v hotovosti v pokladni OcÚ alebo na základe faktúry v zmysle odsúhlasenej výšky úhrad poslancami OZ, č.uzn. 10/2009 - A -7 zo dňa 15. 12. 2009 za prenájom sály a malej zasadačky obecného úradu.
Článok VII
Nájomné za prenájom nebytových priestorov
1. Nájomné za prenájom nebytových priestorov (dlhodobý prenájom bez cien služieb) sa určuje v zmysle uznesenia poslancov OZ v Tomášovciach podľa druhu prenajatých priestorov za 1m2 a rok.
2. Ak sa nebytové priestory prenajímajú subjektom uvedeným v opatrení MF SR 6) , ktorým sa ustanovuje regulácia cien v pôsobnosti MF SR a ak minimálna výška nájomného podľa týchto zásad je vyššia ako maximálna výška stanovená predmetným opatrením MF SR, výška nájomného sa stanoví v maximálnej výške nájomného uvedenej v opatrení MF SR.
3. Nájomné uvedené v bode 1 platí pre všetky subjekty vykonávajúce správu obecného majetku, vrátane podnikateľských subjektov a iných subjektov s majetkovou účasťou obce a mestských organizácií (ďalej len správca).
4. Každý správca je povinný pri dohode o výške nájomného za prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce a výške úhrad za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve obce považovať sadzby určené týmito zásadami ako minimálne.
5. Ceny služieb spojených s užívaním nebytových priestorov sa dojednávajú osobitne v zmysle platných právnych predpisov.
6. Správca je pri dohode o výške nájomného za užívanie nebytového priestoru povinný:
a) nájomcovi stanoviť povinnosť, že nájomca nemôže nebytový priestor prenajať tretej osobe
b) pri dohode o výške nájomného zohľadniť (okrem nákladov za poskytované služby) ďalšie
náklady, ktoré sú spojené s užívaním nebytového priestoru a nehnuteľnosťou, v ktorej sa
nebytový priestor nachádza.
7. Poplatok za krátkodobý prenájom nebytových priestorov uvedených v čl. VI ods. 1 určuje OZ obce vnútorným predpisom. Súčasťou tohto predpisu sú aj minimálne poplatky za
krátkodobý prenájom vybraných objektov obce, ktoré sú v správe správcu.
8. Rokovania orgánov obce a podujatia organizované obcou v priestoroch uvedených v čl. VI ods.1 týchto zásad a vo vnútornom predpise podľa čl. VII ods. 7 týchto zásad sú hradené v rámci réžie správy uvedených priestorov.
Článok VIII
Nájomné za užívanie pozemkov
1. Výška náhrad za dočasné užívanie pozemkov sa dojednáva dohodou.
2. Minimálna cena je 0,08 €/m2 ročne, okrem ornej pôdy určenej obcou na prenájom,
3. Pre podnikateľskú činnosť súvisiacu s oblasťou sociálnou, kultúrnou, zdravotníckou, športovou v minimálnej výške 0,5 €/ m2 ročne.
4. Nájomné za nájom pozemkov neslúžiacich na účely podnikania, vrátane poľnohospodárskej výroby, sa môže dojednať do výšky maximálneho nájomného určeného podľa osobitného predpisu6).
Článok IX
Hospodárenie s majetkom obce
1. Orgány obce a organizácie zriadené obcou sú povinné hospodáriť s majetkom obce
V prospech rozvoja obce a jeho občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.
2. Orgány obce a organizácie zriadené obcou sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Sú povinné najmä:
a) udržiavať a užívať majetok
b) chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím
c) používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania
svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi
d) viesť majetok v predpísanej evidencii
e) vykonávať inventarizáciu majetku a záväzkov podľa osobitných predpisov 7), týchto zásad
starostu obce.
3. Obecné organizácie sú oprávnené zverený majetok obce držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom, štatútom obce a s týmito zásadami.
4. Obecné organizácie nehnuteľný majetok obce zverený im do správy si môžu navzájom prevádzať do správy len bezodplatne a so súhlasom obecného zastupiteľstva.
5. Obec vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce, v rámci ktorých majetok:
a) prenajíma, vypožičiava
b) predáva, daruje (okrem nehnuteľného majetku)
c) darovanie nehnuteľného majetku je neprípustné, pokiaľ právna úprava neustanoví inak
d) zveruje do správy obcou zriadeným príspevkovým alebo rozpočtovým organizáciám
e) vkladá do obchodných spoločností, založených v zmysle obchodného zákonníka obcou, alebo založených iným subjektom
f) prijíma úver, preberá dlh, poskytuje pôžičky, odpúšťa pohľadávky, zakladá majetok pre
zriadenie záložného práva.
6. Obec môže svoj majetok vložiť ako vklad do základného imania obchodnej spoločnosti (§ 56 Obchodného zákonníka) alebo môže zo svojho majetku založiť právnickú osobu (napr. § 56 Obchodného zákonníka, zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov)
7. Pri hospodárení s majetkom obce má rozhodovaciu právomoc: obecné zastupiteľstvo
8. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
a) nadobúdanie nehnuteľného majetku
b) predaj nehnuteľného majetku okrem prípadov uvedených v §9 ods. 2 písm. a. zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prípadov, kedy sa postupuje
podľa zákona č. 182/1993 Z .z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení
neskorších predpisov (v tomto prípade musí byť v zmluve uvedené, že predaj nehnuteľného
majetku nepodlieha schváleniu OZ v súlade s §9 ods. 2 písm. a. zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov)
b) spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku obce; okrem prípadov uvedených v §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, t.j. prípadov, kedy sa postupuje podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (v tomto prípade musí byť v zmluve uvedené, že predaj nehnuteľného majetku nepodlieha schváleniu OZ v súlade s §9 ods. 2 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov),
c) výpožičku nehnuteľného majetku
d) predaj hnuteľného majetku
e) prijatie úveru a súvisiace zriadenie záložného práva,
f) prevzatie záväzkov a pohľadávok a súvisiace zriadenie záložného práva,
g) nakladanie s majetkovými právami obce,
h) vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi,
i) vloženie majetku do obchodných spoločností, založených v zmysle obchodného zákonníka
obcou alebo iným subjektom, alebo založenie inej právnickej osoby z majetku obce
j) zverovanie a vyňatie nehnuteľného majetku do a zo správy obcou zriadeným organizáciám,
resp. iným právnickým organizáciám,
k) bezodplatný prevod nehnuteľného majetku s príslušenstvom, ak to dovoľuje osobitný
predpis
l) prevzatie majetkových garancií
m) prenájom pozemku za účelom výstavby
n) prenájom nehnuteľného majetku
o) prenájom nehnuteľného majetku na dobu určitú
p) majetkovo-právne vysporiadanie miest a obcí navzájom.
r) prenajatí a vypožičaní hnuteľného majetku
s) dotácie v zmysle platného VZN po prerokovaní v príslušnej komisii
t) podmienky obchodnej verejnej súťaže, ak sa má prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce realizovať na základe obchodnej verejnej súťaže,
u) prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, ak sa realizujú priamym predajom
v) koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzatvorené podľa osobitného predpisu a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Článok X
Správa majetku obce obecnými organizáciami
1. Obec môže svoj majetok zveriť do správy právnickej osobe (iba rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii), ktorú zriadila alebo založila.
2. Zmluva o výkone správy obsahuje okrem náležitosti ustanovených v osobitnom predpise 8) určenie predmetu prevodu, účel využitia majetku, deň prevodu, čas trvania výkonu správy, práva a povinnosti zmluvných strán a dohodnutú cenu, ak je prevod odplatný.
3. Obec nie je oprávnená dať súhlas tejto právnickej osobe na zriadenie záložného práva k majetku obce ani na jeho iné zaťaženie.
4. Pod správou obecného majetku sa rozumie oprávnenie majetok držať, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
5. Zverenie majetku do správy sa vykonáva výlučne písomnou formou (zmluvou o zverení majetku do správy) a následne protokolom o odovzdaní a prevzatí majetku.
6. Majetok obce môže byť v spoločnej správe viacerých správcov.
7. Práva a povinnosti uvedené v článku XI sa vzťahujú aj na spoločnú správu obecného majetku.
8. Majetok obce, ktorý nie je v správe žiadneho správcu, spravuje obec prostredníctvom obecného úradu.
Článok XI
Práva a povinnosti správcu obecného majetku
1. Správa majetku obce, je súhrn oprávnení a povinností správcu k tej časti majetku obce, ktorú mu obec zverila.
2. Správca je oprávnený a povinný majetok obce užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa týchto zásad, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu. Nesmie ho scudzovať ani viazať na neho iné povinnosti ako napr. vecné bremená, záložné a predkupné práva a podobne.
3. S majetkom obce, ktorý neslúži správcovi na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, je správca povinný bezodkladne a účelne naložiť v súvislosti s týmito zásadami a osobitnými predpismi.
4. Z dôvodu, že sa nesplnia povinnosti uvedenej v odseku 3, po predchádzajúcom prerokovaní, môže obec rozhodnúť o odňatí správy majetku obce a určení nového správcu.
5. Na odňatie správy majetku obce sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.
6. Rozhodnutie o odňatí správy majetku obce a určení jeho správcu, musí obsahovať najmä presné označenie majetku obce, ktorého správa sa odníma, doterajšieho správcu odnímaného majetku obce, určenie nového správcu a dôvody odňatia správy.
7. Správca majetku obce navrhuje do katastra nehnuteľností zapísať správu majetku obce bezprostredne po zaradení majetku do svojej majetkovej a účtovnej evidencie.
8. Poistenie majetku obce zvereného do správy zabezpečí správca zvereného majetku. Po škodovej udalosti je správca povinný bezodkladne informovať obec o vzniknutej škode a o priebehu a likvidácii škodovej udalosti na majetku obce.
Článok XII
Podmienky odňatia majetku obce zvereného do správy obecným organizáciám
1. Obec môže odňať majetok zverený do správy obecnej organizácie:
a) ak porušuje povinnosti uvedené v článku XI ods. 2
b) ak ide o majetok:
- ktorý je pre obecnú organizáciu prebytočný alebo neupotrebiteľný
- ktorý obec potrebuje vo verejnom záujme pre verejnoprospešné stavby podľa schválenej
územnoplánovacej dokumentácie
- ktorý obec potrebuje pre plnenie prenesených úloh štátnej správy.
2. Odňatie majetku obce zvereného do správy obecným organizáciám podlieha schváleniu OZ.
Článok XIII
Prebytočný a neupotrebiteľný majetok
1. Prebytočný majetok je taký majetok, ktorý obec, prípadne obecná organizácia, trvale neupotrebuje na plnenie svojich úloh.
2. Neupotrebiteľným majetkom je ten majetok, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke, nemôže už slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré je potrebné odstrániťv dôsledku plánovanej výstavby, prestavby alebo rozšírenia objektu.
3. Neupotrebiteľný a prebytočný majetok zistí ústredná inventarizačná komisia menovaná starostom.
4. K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku obce sa musí dodatočne priložiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo alebo ako sa s ním bude nakladať.
5. V jednotlivých prípadoch na základe odporúčania škodovej a/alebo likvidačnej komisie rozhoduje:
- u nehnuteľného majetku (na základe znaleckého posudku) a hnuteľného majetku
v obstarávacej cene nad hodnotu 50 €, obecné zastupiteľstvo
- u hnuteľného majetku v obstarávacej cene do hodnoty do 50 € starosta
6. Pre nakladanie s majetkom obce v prípade jeho prebytočnosti, neupotrebiteľnosti a v prípade škôd, ktoré na ňom vzniknú zriaďuje starosta poradné orgány – komisie:
a) likvidačnú komisiu obce Tomášovce– ktorá je zriadená a jej pôsobnosť je vymedzená príslušnou
smernicou starostu, je poradným orgánom starostu pri rozhodovaní o naložení
s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom
b) škodovú komisiu obce Tomášovce – ktorá je zriadená a jej pôsobnosť je vymedzená príslušnou smernicou starostu, je poradným orgánom starostu pri rozhodovaní o škodách vzniknutých
na obecnom majetku.
Článok XIV
Pohľadávky a iné majetkové práva obce
1. Právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami obce vykonávajú:
a) organizácie, ktoré obec založila alebo zriadila, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli
pri výkone správy k zverenému majetku
b) Obecný úrad v Tomášovciach, ak pohľadávky a majetkové práva vznikli pri agende, ktorej výkon obecný úrad zabezpečuje v zmysle zák. č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a ďalších platných právnych predpisov (ďalej iba subjekty).
2. Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami, sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.
3. Na žiadosť dlžníka, zo závažných dôvodov, najmä sociálnych, je možné pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť:
a) starosta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 50 €.
b) v ostatných prípadoch rozhoduje OZ.
4. Zo závažných dôvodov, najmä ak je vymáhanie pohľadávky neefektívne, možno pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť:
a) starosta môže pohľadávku odpustiť, ak celková výška pohľadávky je do 50 €
b) v ostatných prípadoch rozhoduje OZ.
5. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s úmyselnou trestnou činnosťou.
6. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla.
7. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je obec alebo obecná organizácia povinná vykonať všetky úkony na jej vymoženie.
8. Organizácie, ktoré obec založila alebo zriadila a ktorým zverila majetok do správy podľa týchto zásad, postupujú pri upustení od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok podľa platnej účtovnej osnovy a postupov účtovania pre rozpočtové a príspevkové organizácie.
9. Ak je zo všetkých okolností zrejmé, že pohľadávka je nevymožiteľná, príp. jej vymáhanie je trvalo neefektívne, môže riaditeľ organizácie pohľadávku odpustiť, ak je celková výška pohľadávky do 30 €, alebo od vymáhania upustiť, ak je celková výška pohľadávky do 30 €.
10. Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.
11. Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov sa riadi osobitnou právnou úpravou 9).
12. Obecné zastupiteľstvo môže odpustiť penále alebo upustiť od vymáhania penále za omeškanie úhrady nájomného za nebytové a bytové priestory vo vlastníctve obce po predchádzajúcom prerokovaní v komisii ekonomickej, ktorá musí doporučiť odpustenie penále resp. odpustenie od vymáhania penále.
13. Pri nakladaní s inými majetkovými právami obce sa primerane použijú ustanovenia jednotlivých odsekov tohto článku, ak osobitné predpisy 3) neustanovujú inak.
Článok XV
Evidencia majetku obce
1. Majetok obce sa eviduje v súlade s ustanoveniami zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Článok XVI
Inventarizácia majetku obce
1. Inventarizácia obecného majetku sa vykonáva v súlade so zákonom č.431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
2. Na vykonanie inventarizácie starosta ustanoví ústrednú inventarizačnú komisiu a dielčie inventarizačné komisie.
3. Skutočné stavy majetku obce zisťujú dielčie inventarizačné komisie fyzickou inventúrou.
V prípadoch, keď nie je možné vykonať fyzickú inventúru, vykoná sa dokladová inventúra, resp. kombinovaná. Zistené skutočnosti sa zachytia v inventúrnych súpisoch.
4. Po skončení každej inventúry dielčia inventarizačná komisia vyhotoví inventarizačný záznam, v ktorom uvedie okrem ostatných zistení aj úhrn inventarizačných rozdielov a návrhy opatrení.
5. Správcovia obecného majetku predložia kompletné inventarizačné záznamy na obecný úrad.
6. O návrhoch na vyrovnanie inventarizačných rozdielov rozhodne OZ na základe
odporúčania inventarizačnej komisie.
Článok XVII
Nakladanie s cennými papiermi
1. Vydávanie cenných papierov a nakladanie s nimi sa riadi zákonom č.600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov a podlieha vždy schváleniu obecným zastupiteľstvom.
Článok XVIII
Záverečné ustanovenia
1. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa rušia Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Obce Tomášovce zo dňa 18. 01. 2007.
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené uznesením Obecného zastupiteľstva v Tomášovciach č.5/2010-B-6 zo dňa 10. 06. 2010 a nadobúda účinnosť 15. dňom odo dňa jeho vyvesenia na úradnej tabuli po schválení v Obecnom zastupiteľstve v Tomášovciach, t.j. 26. 06. 2010 .
Dodatok č.1/2011 bol schválený Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce dňa 21.06.2011 uznesením č. 9/2011 a nadobúda účinnosť dňom 07.07.2011.
V Tomášovciach, dňa 21.06.2011
Ing. Ján Mičuda v.r.
starosta obce
Vyvesené na pripomienkovanie: 07. 06. 2011
Zvesené: 20. 06. 2011
Vyvesené po schválení OZ: 21. 06. 2011
Zvesené: 07. 07. 2011
1) Zákon č. 556/221 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách v znení neskorších predpisov
2) Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a
notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
3) Napr. Obchodný zákonník
4) Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov.
5) Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
6) opatrenie z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003 v znení neskorších úprav
7) Zákon 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
8) § 43 až 51 Občianskeho zákonníka
9) Zákon č. 511/1992 o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov

Priložený súbor:

Dátum platnosti:

štvrtok, júl 7, 2011

Vyvesené: 7. 7. 2011

Dátum zvesenia: 23. 7. 2011

Zodpovedá: Správce Webu

Späť