Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č.3/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce

VZN vo formáte pdf. po kliknutí tu.

Obec Tomášovce v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami podľa § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2019 o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Obec Tomášovce na svojom území ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom texte iba „poplatok“), a to v sadzbách a za podmienok, ako je určené v tomto VZN. 
(2) Účelom tohto VZN je určiť sadzby poplatku pre jednotlivé stavby v členení podľa tohto VZN. Toto VZN sa týka stanovenia sadzieb poplatku, ktorému podlieha pozemná stavba na území obce Tomášovce uvedená v právoplatnom stavebnom povolení, v oznámení stavebného úradu k ohlásenej stavbe, v právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo v právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby a zároveň nie je oslobodená od tohto poplatku.

§ 2
Poplatník a základ poplatku

(1) Poplatníkom je na účely tohto VZN fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je uvedená ako stavebník v stavebnom povolení, právoplatnom rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, právoplatnom rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo ktorej bolo doručené oznámenie stavebného úradu k ohlásenej stavbe.
(2) Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby uvedená v m2, Nadzemné podlažie stavby je pre účely tohto VZN každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

§ 3
Sadzby poplatku

Obec Tomášovce ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:
a) stavby na bývanie – výška sadzby 3 EUR za každý aj začatý m2,
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2,
c) priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2,
d) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2 a
e) ostatné stavby – výška sadzby 20,00 EUR za každý aj začatý m2.

§ 4
Výpočet poplatku a jeho platenie

(1) Poplatok sa vypočíta ako súčin základu uvedeného v § 2 ods. 2 tohto VZN zníženého o 60 m2, ak zákon neurčuje inak, a sadzby uvedenej v § 3 tohto VZN, pričom sa musí aplikovať tá sadzba, ktorá je stanovená pre daný druh stavby. Poplatok sa vypočítava podľa sadzby platnej v deň, kedy vznikla poplatková povinnosť. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.
(2) Výšku poplatku určí Obec Tomášovce vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. Vyrubený poplatok je stavebník povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok určený a vyrubený.
(3) Každý stavebník môže požiadať o určenie platenia poplatku v splátkach najneskôr do dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok za rozvoj vyrubený, pričom o vyhovení alebo nevyhovení takejto žiadosti rozhoduje Obec Tomášovce.

§ 5
Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Obec určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií podľa § 11 ods. 4 zákona bude cez webové sídlo obce www.tomasovce.sk, a to vždy do konca mesiaca február kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok
(2) Na uplatnenie pripomienok k Návrhu VZN 3/2019 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce bol tento vyvesený na úradnej tabuli dňa 25.11.2019 a zvesený dňa 12.12.2019.
(3) Obecné zastupiteľstvo obce Tomášovce sa na tomto VZN 3/2019 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce uznieslo dňa 13.12.2019 prijatím uznesenia č. 85/2019/B.
(4) VZN 3/2019 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce bolo vyvesené na úradnej tabuli dňa 15.12.2019 a nadobúda účinnosť 01.01.2020.
(5) Týmto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 3/2018 obce Tomášovce o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj na území obce Tomášovce.

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené: 15. 12. 2019

Zodpovedá: Správce Webu

Späť