Navigácia

Obsah

Späť

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce

VZN vo formáte .pdf po kliknutí tu: VZN_2_2022_skolske_zariadenia.pdf (130.75 kB)

Obecné zastupiteľstvo v Tomášovciach na základe ustanovenia § 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20, § 28, § 114 a § 140 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v zmysle § 5 a § 6  zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tomášovce č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Čl. 1

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva obce Tomášovce č. 10/2011 zo dňa 24.08.2011, sa mení a dopĺňa nasledovne:

1. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 2 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
2/ Príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň v sume 2,10 €. Táto suma pozostáva z nasledovných položiek: desiata 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant  0,40 €.

2. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
3/ Príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 - 11 rokov na jeden obed v sume 1,70 €.

3. V časti „Školská jedáleň pri Základnej škole“, § 4 ods. 4 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
4/ a) dospelí stravníci - zamestnanci 3,86 € / obed, z toho:
• príspevok zamestnávateľa 55% - 2,12 €
• z príspevok zo sociálneho fondu pre zamestnanca na obed, osobu a deň - 0,60 €
• úhrada zamestnanec – 1,14 €

    b) cudzí stravníci 3,86 € / obed, z toho:
• normované náklady – 2,40 €
• réžia - 1,46 €   

4. V časti „Základná škola - určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky“, § 5 ods. 3 sa tento vypúšťa a nahrádza v plnom rozsahu nasledovným znením:
3/ Zápis detí sa koná v Základnej škole Tomášovce podľa rozhodnutia riaditeľky ZŠ v zákone stanovenom čase / od 01. 04.  -  30. 04. príslušného roku /

Čl. 2

1) Ostatné ustanovenia VZN Obce Tomášovce č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ostávajú nezmenené.
2) Týmto VZN sa ruší doteraz platné VZN č. 1/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Tomášovce a určenie miesta a času zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Čl. 3

1) Na uplatnenie pripomienok bol návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.11.2022 a zvesený dňa 13.12.2022.
2) Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom obce Tomášovce uznesením č.106/2022/B zo dňa 15.12.2022.
3) Toto VZN nadobúda platnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli t.j. dňom 16.12.2022.
4) Toto VZN nadobúda účinnosť od 01.01.2023.


V Tomášovciach dňa 16.12.2022.
Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Vyvesené: 16. 12. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť